Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка30/37
Дата конвертації19.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37
Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.
Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Кабінетом
Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.
В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального страхування від нещасних випадків може визнати страховим нещасний випадок, що стався за обставин, не визначених передбаченим частиною другою цієї статті переліком.

288
До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.
Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Завданнями страхування від нещасного випадку є:
проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці; відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань; відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.
Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від
їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності.
Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків, мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку відповідно до цього Закону.
Страховий ризик – обставини, внаслідок яких може статися страховий
випадок.
Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у статті 14 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.
Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів.
Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком.
Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим.

289
Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом
Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку; своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком; обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності; надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків; формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі; диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві; економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці; цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках – члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.
Застрахованою
є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування.
Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках – застраховані особи.
Страховик – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.


290
5.19.

П
ОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ ТАРИФІВ

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦ ІЙ НА

ЗАГАЛЬНООБОВ

ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВ ОРЮВАННЯ


Однойменній порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1423 з метою визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на страхування від нещасного випадку в галузі економіки та види робіт диференціюються за класами професійного ризику виробництва згідно з додатком до цього порядку.
Для окремих галузей економіки страхові тарифи встановлюються законом без віднесення їх до класів професійного ризику виробництва.
2. Галузі економіки іменуються відповідно до Загального класифікатора галузей народного господарства України.
3. Клас професійного ризику виробництва для окремої галузі економіки характеризується інтегральним показником професійного ризику виробництва – чим вищий інтегральний показник, тим вищий (починаючи з першого) клас професійного ризику виробництва.
4. Інтегральні показники професійного ризику виробництва в галузях економіки, віднесених до одного класу, за величиною повинні бути ближчими між собою, ніж у галузях економіки, віднесених до суміжних класів.
5. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для кожної галузі економіки визначається як відношення витрат у минулому календарному році у галузі економіки на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві до фактичних витрат на оплату праці у минулому календарному році в цій галузі економіки за формулою:
Iге = (ВШге : ВОПге) x 100,
де Iге – інтегральний показник професійного ризику виробництва в галузі економіки, відсотків; ВШге – сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому календарному році у галузі економіки;
ВОПге – фактичні витрати на оплату праці в минулому календарному році у галузі економіки.
6. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва визначається за формулою:
Iкл = (ВШкл : ВОПкл) x 100,
де Ікл – інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей економіки відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл – сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного ризику виробництва; ВОПкл – сума фактичних витрат на оплату

291 праці в минулому календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного ризику виробництва.
7. Для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва визначається сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році за формулою:
ПЗПкл = ВОПкл х СПРкл,
де ПЗПкл – сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році у галузях економіки відповідного класу професійного ризику виробництва; СПРкл – ступінь професійного ризику виробництва галузей економіки відповідного класу визначається співвідношенням інтегрального показника професійного ризику виробництва для галузей економіки цього класу до інтегрального показника професійного ризику виробництва галузей економіки
1 класу професійного ризику виробництва.
8. Модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику виробництва визначається за формулою:
МВ = ВФ/ ПЗП,
де МВ – модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику виробництва; ВФ – розрахункові витрати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
(далі – Фонд) у наступному календарному році; ПЗП – сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році в галузях економіки усіх класів професійного ризику виробництва.
9. Сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику виробництва в наступному календарному році визначається за формулою:
СВкл = ПЗПкл х МВ,
де СВкл – сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику виробництва в наступному календарному році.
10. Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, які займалися у минулому календарному році реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг (далі – реалізація продукції), страховий тариф на наступний календарний рік визначається за формулою:
СВкл x 100
СТкл1 = ———————,
РПкл x Ірп де СТкл1 – страховий тариф на наступний календарний рік для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, які займалися реалізацією продукції в минулому календарному році, відсотків; РПкл – обсяг реалізованої продукції в минулому календарному році такими підприємствами; Ірп – прогнозований індекс зростання обсягу реалізованої продукції в наступному календарному році.
11. Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, які не займалися реалізацією продукції в минулому календарному році, страховий тариф на наступний календарний рік визначається за формулою:

292
СВкл x 100
СТкл2 = —————— ,
ВОПкл х Іоп де СТкл2 – страховий тариф на наступний календарний рік для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, які не займалися реалізацією продукції в минулому календарному році, відсотків; Іоп – прогнозований індекс зростання фактичних витрат на оплату праці в наступному календарному році.
12. Фонд відносить підприємства до галузей економіки за видами їх основної діяльності.
Якщо страхувальник провадить свою діяльність у кількох галузях економіки, підприємство відноситься до тієї з них, яка має найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції.
У разі зміни технології робіт або виду діяльності підприємства Фонд відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва.
13. Структурні підрозділи підприємства, що виконують внутрішні перевезення, провадять постачальницько-збутову діяльність, пункти зв’язку, машинолічильні станції, бази, склади, які не перебувають на самостійному балансі і не є у зв’язку з цим самостійними обліковими одиницями, підлягають обліку за основною діяльністю цього підприємства.
14. Підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) підприємства, які здійснюють незалежно від спеціалізації цього підприємства інші види виробничої діяльності (житлово-комунальні, медичні, культурно-побутові, промислові, сільськогосподарські, будівельні, торговельні тощо) та перебувають на самостійному балансі і є у зв’язку з цим самостійними обліковими одиницями, відносяться до галузей економіки, яким відповідає їх діяльність.
15. Аварійно-рятувальні служби, служби відомчої воєнізованої або професійної сторожової охорони відносяться до тих галузей економіки, до яких належать підприємства, що ними обслуговуються.
16. У разі коли за специфікою виробництва підприємство не підпадає під класифікацію галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва згідно з додатком, рішення щодо віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва приймається Фондом.
17. У разі коли роботодавець не надає Фонду відомості, необхідні для визначення класу професійного ризику виробництва, або надає їх несвоєчасно і не в повному обсязі, Фонд установлює клас професійного ризику виробництва і страховий внесок за власною оцінкою.
18. Для підприємств, які займалися реалізацією продукції у минулому календарному році, річна сума страхового внеску визначається за формулою:
РПстр х СТкл1
СВстр1 = ——————— ,
100

293 де СВстр1 – річна сума страхового внеску на поточний календарний рік, гривень; РПстр – річний обсяг продукції, реалізованої підприємством у минулому календарному році, гривень.
19. Для підприємств, які не займалися реалізацією продукції у минулому календарному році, та для бюджетних установ і організацій річна сума страхового внеску визначається за формулою:
ВОПстр х СТкл2
СВстр2 = ———————— ,
100 де СВстр2 – річна сума страхового внеску на поточний календарний рік, гривень; ВОПстр – сума фактичних витрат на оплату праці на підприємстві у минулому календарному році, гривень.
20. Знижки чи надбавки до страхового внеску застосовуються Фондом з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік і визначаються за формулами:
Ппід = ВШпід : СВпід ;
Пкл = ВШкл : СВкл, де Ппід – питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; ВШпід – сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; СВпід – сума страхового внеску підприємства; Пкл – питома вага витрат
Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл – сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на цих підприємствах; СВкл – сума страхових внесків цих підприємств.
21. Знижка страхового внеску провадиться в таких розмірах:
Показник Ппід нижчий
від показника Пкл, відсотків
Знижка страхового внеску,
відсотків
20–39,9 40–59,9 60–79,9 80 і більше 40
Не допущено жодного нещасного випадку та професійного захворювання
10 20 30 40 50294 22. Надбавка до страхового внеску провадиться в таких розмірах:
Показник Ппід перевищує показник Пкл, відсотків
Надбавка до страхового внеску, відсотків
20–39,9 40–59,9 60–79,9 80–100
Понад 100 10 20 30 40 50 23. Під час визначення розміру знижки страхового внеску або надбавки до нього не враховуються витрати Фонду: пов’язані з нещасним випадком внаслідок дії сил природного характеру
(блискавка, зсув ґрунту, землетрус тощо); зумовлені професійним захворюванням працівника, причини якого розслідувались в установленому порядку і яке зареєстровано спеціалізованим медичним закладом до укладення цим робітником трудового договору
(контракту) з роботодавцем.
Додаток до Порядку...
Класифікація галузей економіки та видів робіт
за професійним ризиком виробництва
Галузі економіки та види робіт
Код за Загальним класи- фікатором галузей народного господарства
України
1 клас
Редакції та видавництва
Освіта
Культура і мистецтво
Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення
Управління, громадські об’єднання

87100 92000 – 92500 93000 – 93690 96000 – 96420 19800, 19900,
97000 – 98900
2 клас
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва
Метрополітенний транспорт загального користування
3 клас
Зв’язок
Проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи
87300 – 87900 51113 52000 – 52300 66000
4 клас
Охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення
Лісохімічна промисловість
Невиробничі види побутового обслуговування населення
91000 – 91900 15400 90300 – 90390
5 клас
Трубопровідний транспорт загального користування. Інші види транспорту
51130, 51400

295
Галузі економіки та види робіт
Код за Загальним класи- фікатором галузей народного господарства
України
Видобуток вугілля відкритим способом, збагачення вугілля, збагачення вугільних брикетів
Інформаційно-обчислювальне обслуговування.
Операції з нерухомим майном. Загальна комерційна діяльність, пов’язана із забезпеченням функціонування ринку
11311, 11320,
11330 82000 – 84600
6 клас
Наука і наукове обслуговування
Житлово-комунальне господарство
Рибне господарство
7 клас
Торгівля і громадське харчування
Інші промислові виробництва

95000 – 95630 90000 – 90290 40000 70000 – 72200 19710 – 19751,
19770, 19790
Повносистемні водопроводи
8 клас
Обслуговування сільського господарства.
Господарське управління сільським господарством
Целюлозно-паперова промисловість
Електроенергетика
Матеріально-технічне постачання і збут, заготівля.
Господарське управління із заготівлі
Поліграфічна промисловість
19780 22000 – 22300,
29000 15300 – 15330 11100 – 11190 80000 – 81100, 81200,
81190 19400
9 клас
Мікробіологічна промисловість
Легка промисловість
Медична промисловість. Промисловість дорогоцінних металів та алмазів
Трамвайний, тролейбусний та фунікулерний транспорт
Сільське господарство (без обслуговування сільського господарства та господарського управління сільським господарством)
19100 – 19123 17200 – 17900 19300 – 19330,
12412, 12413, 51112, 51122
– 51400 20000
10 клас
Харчова, м’ясна і молочна промисловість
Авіаційний транспорт
11 клас
Нафтопереробна промисловість
Нафтовидобувна промисловість
Лісове господарство. Виробництво лікарських препаратів для ветеринарії
18100 – 18222 51300 11220 11210 30000 – 32000,
19760
12 клас
Торф’яна промисловість
Газова промисловість
Шосейне господарство. Автомобільне господарство.
Обслуговування транспорту
Виробництво азбестотехнічних виробів
Борошномельно-круп’яна і комбікормова промисловість
Вантажно-розвантажувальні та транспортно-експедиційні роботи
і послуги
11610 – 11612 11230 – 11233 51123, 51121,
51600 13362 19200 – 19220 51500, 51510

296
Галузі економіки та види робіт
Код за Загальним класи- фікатором галузей народного господарства
України
13 клас
Хімічна промисловість
Геологія та розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби
Залізничний транспорт
Рибна промисловість
Видобуток радіоактивних і берилієвих руд, виробництво та переробка радіоактивних матеріалів, виробництво атомної техніки
Деревообробна промисловість
14 клас
Промисловість будівельних матеріалів

13100 – 13199 85000 – 85900 51110, 51111, 51114 18300 11700 – 11740 15200 – 15290 16110 – 16112,
16130 – 16240,
16260 – 16273
Нафтохімічна промисловість
Ремонт машин і обладнання
Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість
Водний транспорт
13300 – 13361,
13363, 13364 14900 – 14971 16500 – 16552 51200 – 51221
15 клас
Кольорова металургія
Машинобудування і металообробка

Ремонт різного невиробничого обладнання
Текстильна промисловість
16 клас
Будівництво (без урахування будівництва шахт)
Промисловість азбоцементних виробів, азбестова промисловість
12200 – 12313,
12510 – 12810 14100 – 14784,
14800 – 14820,
14832 – 14843 14972 17100 61000 – 61130,
61132 – 65000 16120, 16250
17 клас
Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії
Чорна металургія (без урахування підземного і відкритого видобутку руд чорних металів, видобутку та збагачення нерудної сировини для чорної металургії)
18 клас
Виробництво будівельних металовиробів
Видобуток дорогоцінних металів
19 клас
Будівництво шахт
Підземний видобуток руд чорних металів
20 клас
Видобуток вугілля підземним способом
12112, 12120 12100, 12130 – 12190

14831 12411 61131 12111 11312


297

5.20.

С
ТРАХОВІ ВИПЛАТИ У ЗВ
'
ЯЗКУ З НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА
ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ
,
ЯКІ СПРИЧИНИЛИ

ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
,
ОСОБАМ
,
ЩО ВИЇХАЛИ ЗА МЕЖІ
У
КРАЇНИ

(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. № 998)
1. Цей Порядок застосовується у разі, якщо міжнародними договорами України не встановлено інші правила здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали на постійне місце проживання за межі України (потерпілий).
2. Згідно з цим Порядком можуть здійснюватися страхові виплати, передбачені статтею 28 та призначені потерпілому відповідно до статей 35 і 36
Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
3. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням страхових виплат потерпілому, у тому числі на перерахування (переказ) грошових сум за межі
України, провадиться за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд).
4. Для перерахування (переказу) відповідних грошових сум потерпілий подає
Фонду: а) заяву за формою, що затверджується Фондом, із зазначенням способу перерахування (переказу) грошових сум; б) довідку дипломатичного представництва або консульської установи
України про постійне місце свого проживання за кордоном.
5. Страхові виплати потерпілий одержує за своїм вибором шляхом: а) перерахування грошових сум на його рахунок, відкритий у банківській установі на території України; б) перерахування грошових сум на його рахунок у кредитній установі країни його постійного проживання за межами України; в) поштового переказу грошових сум на адресу потерпілого в країні його постійного проживання, якщо Україною укладено з нею угоду про обмін поштовими грошовими переказами.
6. Страхові виплати здійснюються за умови подання потерпілим Фонду щороку в грудні свідоцтва, яким засвідчується факт перебування потерпілого в живих, виданого відповідно до законодавства України дипломатичним представництвом або консульською установою України.
Замість зазначеного свідоцтва потерпілий може подати Фонду документ, яким засвідчується факт перебування потерпілого в живих, виданий відповідною місцевою установою згідно із законодавством країни проживання потерпілого і легалізований в установленому порядку дипломатичним представництвом чи

298 консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Легалізований документ подається до Фонду разом з перекладом його українською (російською) мовою. Переклад засвідчується в дипломатичному представництві чи консульській установі України за місцем постійного проживання потерпілого або в нотаріальному порядку на території України.
У разі ненадходження зазначеного документа в установлений термін перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому зупиняється до його надходження.
7. Перерахування (переказ) сум страхових виплат здійснюється Фондом через уповноважений банк у валюті країни проживання потерпілого або в доларах США за офіційним (обмінним) курсом Національного банку на день перерахування
(переказу).
Уповноважений банк за дорученням Фонду купує відповідну іноземну валюту з метою здійснення зазначених страхових виплат.
Порядок визначення уповноваженого банку Фонд погоджує з Національним банком та Антимонопольним комітетом.
8. Перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому починається з місяця, що настає за місяцем його від'їзду за межі України, але не раніше ніж з дня, до якого потерпілому виплачено відповідні суми до його від'їзду за межі
України.
9. Потерпілий, ступінь втрати професійної працездатності якому не встановлено безстроково, підлягає повторному медико-соціальному огляду в
Україні у порядку, встановленому законнодавством України.
У разі коли потерпілий не має можливості приїхати в Україну для повторного медико-соціального огляду, встановлення йому ступеня втрати професійної працездатності може здійснюватися заочно, без присутності самого потерпілого, за наявності: згоди потерпілого, підтвердженої його особистою заявою, відповідного клопотання Фонду та медичних документів лікувальної установи за місцем проживання потерпілого за межами України, які містять достатню
інформацію для встановлення ступеня втрати професійної працездатності потерпілим.
10. Медичні документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку, повинні бути засвідчені компетентними органами країни проживання потерпілого та разом з перекладом на українську (російську) мову легалізовані в установленому порядку дипломатичним представництвом чи консульською установою України, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України.
Експертний висновок у разі заочного встановлення ступеня втрати професійної працездатності потерпілого дається установою медико-соціальної експертизи відповідно до нормативно-правових актів з питань медико-соціальної експертизи, які діють в Україні.
Зазначений експертний висновок надсилається Фонду для вирішення питання про здійснення подальших страхових виплат потерпілому.

299 11. Заочне встановлення ступеня втрати професійної працездатності потерпілим проводиться на підставі договору, який укладається між відповідною установою медико-соціальної експертизи та Фондом.
12. Потерпілий подає необхідні документи до Фонду через дипломатичне представництво або консульську установу України в країні свого постійного проживання або іншим прийнятним способом.
13. У разі прийняття рішення про зупинення страхових виплат, зміну їх розміру або припинення Фонд у десятиденний термін надсилає потерпілому відповідне повідомлення з обґрунтуванням свого рішення.
14. Потерпілий, який не одержував за час перебування за межами України страхових виплат, після повернення на постійне проживання в Україну одержує страхові виплати згідно із законодавством України.


300


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал