Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів За редакцією С. В. Шевчук Зміст передмоваСторінка5/16
Дата конвертації17.01.2017
Розмір2.75 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

16. Відповідно до якого правила в реченні вжито тире?

Резюме це документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає (підр.).

а) тире між підметом і присудком;

б) тире між частинами складного безсполучникового речення;

в) тире між частинами складносурядного речення;

г) тире відокремлює поширену прикладку.
17. За яким правилом у наведеному нижче реченні вжито тире?

Пам'ятайте: із тексту резюме має вимальовуватися образ автора досвідченого, надійного, чесного працівника (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникові речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв’язки.
18. Який розділовий знак потрібно поставити після слова "реквізитів"? Чому?

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному, хронологічному порядку перераховуються посади, які ви обіймали до цього, а в кінці зазначається освіта (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) двокрапку між частинами складного безсполучникового речення;

в) кому між частинами складносурядного речення;

г) тире між частинами складносурядного речення.
19. У якому із поданих речень вжито тире, щоб відокремити прикладку?

1. Людина створила культуру, а культура — людину (В.Русанівський).

2. Грамотне, багате мовлення не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів (З журналу).

3. Зачинателем нової української літературної мови був І. П. Котляревський автор перших великих художніх творів українською мовою (підр.).

а) 1; б) 2; в) 3.


20. За якої умови в складних безсполучникових реченнях ставиться двокрапка?

а) якщо у першій частині вказується на час або умову, за якої відбувається дія у другій частині;

б) якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій;

в) якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що говорилося у першій.


21. Поставити пропущені розділові знаки.

При цьому керівник закладу освіти і працівник повинні за угодою сторін не пізніше як за 2 місяці визначитися у такому контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін (підр.).

а) потрібна кома перед як, кома після слів у такому;

б) потрібна кома перед як, тире після слів у такому.

в) потрібно двокрапку після слів у такому, кому перед або;

г) потрібна двокрапка після слів у такому.
22. Поставити пропущені розділові знаки.

Різновидом вказівки є припис розпорядчий документ який видається деякими посадовими особами і стосується установи, її структурного підрозділу чи окремого працівника (підр.).

а) кома перед який, кома перед чи;

б) двокрапка після слова припис, кома перед чи;

в) тире після слова припис, кома перед словом який;

г) тире після слова припис, кома перед і.
23. Чи буває слово принаймні вставним?

а) ніколи не буває вставним;

б) завжди вставне;

в) залежно від змісту речення буває вставним.


24. Які з наведених слів ніколи не бувають вставними?

а) мабуть, щоправда, крім того, а втім, отже;

б) може, можливо, безумовно, напевно;

в) навіть, принаймні, нібито, майже.


25. Чи потрібні розділові знаки у реченні:

Як правило у резолюції керівник висловлює своє рішення щодо суті розглянутих питань (підр.).

а) ні, не потрібні;

б) потрібна кома після слів як правило;

в) потрібні коми після слів як правило й перед словом щодо;

г) потрібна кома перед словом щодо.
26. Чи правильно поставлені розділові знаки?

Віза це позначка, зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає йому юридичної сили (підр.).

а) розділові знаки поставлено правильно;

б) потрібна кома після слова позначка:

в) потрібна кома після слова позначка, не потрібна кома перед або;

г) потрібні коми після слів позначка і особою.
27. Виправте пунктуаційні помилки у реченні.

Отже обов'язковим учасником спілкування, крім мовця, є реальний, чи уявний слухач (підр.).

а) потрібна кома після слова отже, не потрібна кома перед чи;

б) не потрібно коми після слова мовця, не потрібна кома перед чи;

в) не потрібно виділяти комами слова крім мовця:

г) потрібна кома після слова отже, не потрібна кома після слова мовця.
28. Чому стоять коми після слів мовлення і висловлювання?

Текст є засобом відтворення зв'язного мовлення, тобто висловлювання, частини якого пов'язані між собою однією темою, основною думкою і структурою (підр.).

а) коми між однорідними членами речення;

б) комами відокремлюється прикладка;

в) комами відокремлюються вставні слова;

г) коми стоять між частинами складнопідрядного речення.
29. Чи є у реченні пунктуаційні помилки?

Наявність чітких заголовків скорочує час ознайомлення з документом та період проходження його через службових осіб та структурні підрозділи до реального виконавця (підр.).

а) є, перед другим сполучником та потрібна кома;

б) є, і перед першим, і перед другим сполучниками та потрібні коми;

в) помилок немає;

г) після слова заголовків потрібне тире.
30. Чи правильно поставлені розділові знаки?

1. Необхідно знати, як поводитися з візитними картками.

2. Це сприймається як неповага (підр.).

а) у 2-ому реченні помилка, кома потрібна;

б) у 1-ому реченні помилка, кома не потрібна;

в) розділові знаки поставлено правильно;

г) у 1-ому реченні після слова знати потрібна двокрапка.

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
1. Результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою — це:

а) службова записка;

б) документ;

в) звіт.
2. Списком літератури з певного питання є:

а) примітка;

б) виноска;

в) бібліографія.
3. Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається:

а) бланком;

б) грифом;

в) формуляром.


4. Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається:

а) індексом;

б) бланком;

в) формуляром.


5. Слова „До відома", „До протоколу", „До наказу" — це

а) гриф;


б) віза;

в) резолюція.


6. Одним із типів документів за призначенням є:

а) особисті;

б) інформаційні;

в) таємні.


7. Певна модель побудови однотипних документів — це:

а) формуляр-зразок;

б) стандарт;

в) трафарет.


8. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, називається:

а) штампом;

б) печаткою;

в) грифом.


9. Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом:

а) віза;


б) гриф;

в) резолюція.


10. Внутрішнє узгодження проекту документа:

а) віза;

б) гриф узгодження;

в) підпис.


11. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої — це:

а) тези;


б) рубрикація;

в) таблиця.


12. Документом, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії, називається:

а) пояснювальна записка;

б) резюме;

в) автобіографія.


13. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту — це:

а) анотація;

б) бібліографія;

в) конспект.


14. Розпорядчим документом, який видається керівнику установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається:

а) наказ;

б) постанова;

в) розпорядження.


15. Точне відтворення оригіналу документа:

а) витяг;

б) відпуск;

в) дублікат.


16. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, — це:

а) адрес;

б) адреса;

в) адресат.


17. За Державним стандартом штамп може бути:

а) кутовим;

б) центровим;

в) поздовжнім.


18. Слова "Таємно", "Цілком таємно", „Для службового користування" — це:

а) резолюція;

б) гриф;

в) рекомендація.


19. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його:

а) форма;

б) зміст;

в) назва.


20. Як звичайні, циркулярні й колективні листи розрізняють за:

а) кількістю адресатів;

б) кількістю адресантів;

в) кількістю питань.


21. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді — це:

а) план;


б) тези;

в) конспект.


22. Документ датується днем його:

а) підписання;

б) затвердження;

в) узгодження.


23. Документ, що складається для інформування підвідомчих та інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за певний період:

а) довідка;

б) огляд;

в) звіт.
24. Циркулярний лист надсилають на адресу:

а) однієї інстанції;

б) двох організацій;

в) цілій низці установ.
25. Словами „Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплаченого рахунка" можна розпочати:

а) лист-претензію;

б) лист-попередження;

в) лист-нагадування.


26. Ділові листи не повинні бути надто:

а) лаконічними;

б) довгими;

в) трафаретизованими.


27. Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують:

а) голова й секретар;

б) ті, хто виступає;

в) усі присутні.


28. Текст протоколу складається із таких частин:

а) вступної, констатуючої;

б) вступної, основної;

в) основної, висновків.


29. Документ, у якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації:

а) прес-реліз;

б) стаття;

в) лист.
30. Акт складається кількома особами з метою:

а) об'єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації;

б) негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

в) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу.
31. Залежно від суб'єкта дії доручення поділяються на:

а) стандартні й індивідуальні;

б) особисті й офіційні;

в) приватні й службові.


32. Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, передачі й отримання документів, товарів, грошей - це:

а) накладна;

б) акт;

в) розписка.


33. З метою реєстрації осіб, предметів, об'єктів, документів у певному порядку складається:

а) список;

б) накладна;

в) бібліографія.


34. Безстрокова домовленість між двома чи кількома партнерами:

а) трудова угода;

б) контракт;

в) договір.


35. Правовим актом, який встановлює основні правила організаційної діяльності установ та їх структурних підрозділів, називається:

а) статут;

б) положення;

в) вказівка.


36. Найменшою вимовною одиницею є:

а) текст;

б) фраза;

в) речення.


37. Під час знайомства чи візиту використовують:

а) візитну картку;

б) пейджер;

в) мобільний телефон.


38. Обмін візитними картками відбувається зразу після того, як:

а) співрозмовники посміхнулися один одному;

б) співрозмовники привіталися один з одним;

в) співрозмовники були представлені один одному.


39. Для вирішення виробничих питань на підприємствах та в установах, управліннях, організаціях проводяться:

а) бесіди;

б) наради;

в) фуршети.


40. За змістом інформації службові телефонні розмови поділяються на розмови:

а) до прийняття рішення;

б) під час прийняття рішення;

в) після прийняття рішення.II РІВЕНЬ
ТЕСТ 1
1. Прочитайте текст. Визначте, який це документ за:

1) найменуванням; 2) походженням; 3) призначенням 4) формою; 5) строком виконання; 6) стадіями створення; 7) технікою відтворення.
Тарнавського Віктора Сергійовича,

студента IV курсу

Київського гуманітарного ліцею "Еліта”,

1983 року народження, українця.
Тарнавський Віктор навчається у ліцеї з 1995 р. За цей час зарекомендував себе старанним студентом. Навчався переважно на "добре" та "відмінно".

Дисциплінований, сумлінний у навчанні та виконанні доручень куратора, адміністрації ліцею, одногрупників. Великий інтерес виявив до гуманітарних наук, особливо філологічного та психолого-педагогічного навчальних блоків.

Самостійний, належним чином реагує на зауваження викладачів і ровесників. Брав активну участь у громадському житті групи: був старостою, членом навчального комітету, редколегії, допомагав кураторам молодших курсів проводити виховну роботу, виявивши при цьому організаторські здібності. Любов до дітей і бажання працювати з ними вплинули на вибір майбутньої професії.

За характером добрий, комунікабельний. Має тверді моральні принципи, з одногрупниками підтримує гарні стосунки. Зі старшими ввічливий, уважний. Працелюбний. Має відповідні трудові навички.

Фізично здоровий.
Директор ліцею (підпис) Н. Е. Дмитренко

Класний керівник (підпис) Є. М. Кулаковський
Відповідь: Цей документ:

- за найменуванням — характеристика,

- за походженням — службовий,

- за призначенням — щодо особового складу,

- за формою — індивідуальний,

- за строком виконання — звичайний безстроковий,

- за стадіями створення — характеристика оформляється у двох примірниках, оригінал видається працівникові, копія залишається в установі,

- за технікою відтворення — рукописний або відтворений механічним способом.2. Згрупуйте документи щодо особового складу за класифікаційними ознаками, заповнивши таблицю.

За походженням

За місцем виникнення

За стадіями створення

Службові

Особисті

Внутрішні

Зовнішні

Оригінал

Копія

ВитягВідповідь:

За походженням

За місцем виникнення

За стадіями створення

Службові

Особисті

Внутрішні

Зовнішні

Оригінал

Копія

Витяг
Заява
Заява

ЗаяваХарактеристикаХарактеристика

Характеристика

ХарактеристикаРезюме
Резюме

Резюме


Автобіографія
Автобіографія

АвтобіографіяНаказ щодо особового

складу
Наказ щодо особового складу

Наказ щодо особового складу

Наказ щодо особового складу3. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

1) результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою, що є доказом юридичних відносин або юридичних фактів;

2) друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію;

3) модель побудови однотипних документів;

4) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок.
Відповідь: Документ, бланк, формуляр-зразок, штамп.
4. Назвіть типи документів щодо особового складу за найменуванням.

Відповідь: Заява, характеристика, автобіографія, резюме, особовий листок з обліку кадрів, трудова книжка, накази щодо особового складу.
5. Наведіть приклади оформлення дати у заяві, автобіографії.
Відповідь:

У заяві та автобіографії:Текст.

01.01.01 Підпис.

Або:


Текст.

1 січня 2001 року Підпис.
6. Наведіть приклади оформлення реквізиту підпис у заяві та наказі щодо особового складу.
Відповідь:


У заяві:

Текст.

Дата Підпис
У наказі щодо особового складу:

Текст.

Назва посади і місце роботи

керівника організації (установи) (підпис) І. П. Прізвище7. Наведіть приклади оформлення реквізиту дата різними способами.

Відповідь: Цифровий спосіб — 03.02.02; словесно-цифровий спосіб — 3 лютого 2002 року; словесний спосіб — третє лютого дві тисячі другого року.
8. Назвіть різницю між візою та грифом узгодження. Наведіть приклад кожного реквізиту.
Відповідь:


Візування — це внутрішнє узгодження документа. Приклад:

Декан хіміко-біологічного

факультету (підпис) І.І. Іваненко

30.03.02

Гриф узгодження — це позначка про зовнішнє узгодження документів. Приклад:

УЗГОДЖЕНО

Директор ЗАТ "Основа"

(підпис) І.І. Іваненко

30.03.029. Розташуйте реквізити наказу щодо особового складу в послідовності, типовій для цього документа:

1. Розпорядча частина тексту.

2. Дата.

3. Підпис керівника установи.

4. Заголовок.

5. Констатуюча частина документа.

6. Місце видання документа.

7. Назва організації, підприємства, установи.

8. Назва виду документа.

9. Номер.


Відповідь:

1. Назва організації, підприємства, установи.

2. Назва виду документа.

3. Дата.


4. Номер.

5. Місце видання документа.

6. Заголовок.

7. Розпорядча частина тексту.

8. Констатуюча частина документа.

9. Підпис керівника установи.


10. Відредагуйте реквізит адресант. Запишіть відредагований варіант.

Від колишнього випускника НПУ імені Драгоманова

Петренка М. І.,

який зараз ніде не працює і хоче влаштуватися

у Вашу школу вчителем малювання.
Відповідь: Відредагований варіант:

Петренка Микола Івановича,

який проживає за адресою:

м. Київ, вул. Лісова, 45, кв. 65.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал