Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів За редакцією С. В. Шевчук Зміст передмоваСторінка4/16
Дата конвертації17.01.2017
Розмір2.75 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

IX. Правопис відмінкових закінчень
1. Закінчення -А/-Я мають українські за походженням суфіксальні слова-терміни.

а) сантиметра

б) відмінка

в) чисельника

2. Закінчення -А/-Я мають географічні назви з наголошеним закінченням.

а) Києва


б) Дністра

в) Харкова

3. Закінчення -У/-Ю мають назви явищ природи.

а) сорту


б) грому

в) піску


X. Правопис складних прикметників
1. Через дефіс пишуться прикметники, утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс.

а) історико-культурний

б) віце-президентський

в) воєнно-стратегічний

2. Разом пишуться прикметники, утворені від сполученні дієслова з іменником.

а) вищеназваний

б) десятиповерховий

в) машинобудівний

3. Через дефіс пишуться прикметники, між частинами яких встановлюється сурядний зв'язок.

а) північно-східний

б) навчально-виховний

в) унтер-офіцерський


XI. Правопис прислівників
1. Окремо пишуться прислівники, утворені від іменника з прийменниками БЕЗ, В, ДО, З, НА, ПІД, ПО.

а) на зло

б) одним одна

в) по іншій

2. Через дефіс пишуться прислівники, у яких повторюються основи.

а) по-перше

б) зроду-звіку

в) коли-не-коли

3. Разом пишуться прислівники, утворені з кількох основ.

а) внічию

б) чимало

в) насамперед


XII. Правопис службових частин мови
1. Разом пишуться складні сполучники.

а) обабіч

б) зате

в) таки

2. Разом пишуться складні прийменники, утворені з двох простих.

а) нібито

б) поперед

в) якщо


3. Окремо пишуться складені сполучники.

а) через те що

б) спочив би

в) так щоXIII. Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови
1. НЕ пишеться окремо з дієприкметниками і прислівниками, які є присудком.

а) справа не завершена

б) не малюючи

в) не лише

2. НЕ пишеться разом з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, якщо вони в сполученні з НЕ означають одне поняття.

а) недоказаний

б) невисокий

в) недобачити

3. НІ пишеться разом у заперечних займенниках і прислівниках.

а) нічий

б) нікчемний

в) нічліг
Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.
І. Правопис апострофа

1. Сім'я

а) Апостроф ставиться після букв Б, П, В, М, Ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім Р).

б) Апостроф ставиться на межі частин складних слів після букв, що позначають тверді приголосні звуки.

в) Апостроф ставиться після префіксів, що закінчуються на приголосний.2. Довір'я

а) Апостроф ставиться після Р в кінці складу.

б) Апостроф ставиться у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний.

в) Апостроф ставиться після Р, що позначає м'який приголосний на початку складу.3. Дзвякнути

а) Апостроф не ставиться після Р у середині складу.

б) Апостроф не ставиться після К у слові Лук'ян та похідних від нього.

в) Апостроф не ставиться після букв Б, П, В, М, Ф, якщо перед ними стоїть інший приголосний (крім Р), що належить до кореня.


II. Правопис м'якого знака

1. Тихесенько

а) М'який знак ставиться після букв Д, Т, З, С, Ц, Л, Н в кінці та в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні звуки.

б) М'який знак ставиться після бук ви Н у суфіксах -ЕНЬК-, -ОНьК-, -ЕСЕНЬК-, -ІСІНЬК-, -ЮСІНЬК-.

в) М'який знак ставиться після букв, що позначають губні та шиплячі звуки.2. Сьомий

а) М'який знак ставиться у буквосполученнях Льц, ньц, льч, ньч, що походять із льк, ньк.

б) М'який знак ставиться у середині складу перед О.

в) М'який знак ставиться після букви Л перед буквами, що позначають м'які приголосні звуки.3. Студентство

а) М'який знак не ставиться у прикметникових суфіксах -СЬК(ИЙ), -ЦЬК(ИЙ), -ЗЬК(ИЙ).

б) М'який знак не ставиться у буквосполученнях ЛЦ, НЦ, ЛЧ, НЧ, які походять від ЛК, нк.

в) М'який знак не ставиться після Н перед шиплячими та суфіксами -СЬК(ИЙ), -СТВ(О).


III. Подвоєння та подовження приголосних

1. Незрівнянний

а) Н не подвоюється у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -АН-, ИН-, -ін-.

б) Н подвоюється у наголошених прикметникових і прислівникових суфіксах -ЕНН-, -АНН-, (-ЯНН-).

в) Н подвоюється при збігові двох однакових букв на межі морфем.2. Зібраний

а) Н не подвоюється у прикметниках: шалений, жаданий, довгожданий, насильствений, буквений, потомствений.

б) Н не подвоюється у суфіксах дієприкметників.
в) Н не подвоюється у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -АН-, -ИН-, -ІН-.

3. Життя

а) Подовжуються приголосні звуки [Д'], [т'], [З'], [С'], [Л'], [Н'], [Ц'], [Ж'], [Ч'], [ш'], що стоять між голосними.

б) Не подовжуються приголосні після Р у кінці слова та складу.

в) Подовжуються приголосні між двома м'якими приголосними — м'якість першого з них виникає як результат впливу наступного м'якого приголосного.


IV. Правопис слів іншомовного походження

1. Медальйон

а) М'який знак ставиться після м'яких приголосних Д, Т, З, С, Л, Н перед Я, Ю, Є, ї, ЙО.

б) М'який знак ставиться після Л перед наступним приголосним (відповідно до вимови)

2. Тонна

а) Виняток.

б) Подвоєння відбувається при збігові однакових приголосних префікса й кореня, якщо в українській мові слово існує без цього префікса.

3. Голландці

а) Виняток.

б) Подвоєння відбувається власних назвах і похідних від них словах, якщо воно є у тій мові, з якої запозичене.
V. Спрощення в групах приголосних

1. Невістчин

а) Спрощення відбувається у вимові й на письмі.

б) Спрощення відбувається лише у вимові.

2. Виїзний

а) Спрощення відбувається у вимові й на письмі.

б) Спрощення відбувається лише у вимові.
VI. Правопис власних назв

1. Європейське Економічне Співтовариство

а) У назвах найвищих державних органів кожне слово пишеться з великої літери.

б) У назвах груп, об'єднань або союзів держав з великої літери пишуться усі слова, крім родових найменувань.

в) Усі слова пишуться з великої літери у назвах держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць.2. Національний банк України

а) Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах історичних подій, епох, війн, повстань, знаменних дат.

б) Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах пам'яток архітектури, замків, храмів.

в) Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах центральних установ та організацій, міністерств, їх головних управлінь.3. Львівський обласний відділ охорони здоров'я

а) Лише перше слово пишеться з великої букви у назвах автономних областей та округів, а також країв, областей, районів.

б) Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах установ місцевого значення.

в) Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах підприємств, установ, культури та освітніх за ладів.VII. Правопис складних іменників

1. Кіловат-година

а) Через дефіс пишуться складні іменники, що означають протилежні за змістом поняття.

б) Через дефіс пишуться складні іменники, що означають професію, спеціальність, науковий ступінь, державну посаду.

в) Через дефіс пишуться складні іменники, що означають складні одиниці виміру.2. Профспілка

а) Разом пишуться складні іменники, утворені з двох чи кількох основ без сполучних голосних, якщо перша частина — дієслівна частина у формі 2 особи однини наказового способу.

б) Разом пишуться складні іменники, перша частина яких виражена словами ПІВ-, НАПІВ-, ПОЛУ-.

в) Разом пишуться усі складноскорочені слова.3. Чар-зілля

а) Через дефіс пишуться складні іменники, утворені з двох іменників без сполучних голосних на позначення казкових персонажів.

б) Через дефіс пишуться складні іменники, що означають іншомовні назви проміжних сторін світу.

в) Через дефіс пишуться складні іменники — субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин.


VIII. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку

1. Процесу

а) Закінчення -У/-Ю мають назви явищ природи.

б) Закінчення -У/-Ю мають назви почуттів, процесів, станів, властивостей, ознак, загальних і абстрактних понять.

в) Закінчення -У/-Ю мають назви збірних понять, установ.2. Мотора

а) Закінчення -А/-Я мають усі іменники середнього роду.

б) Закінчення -А/-Я мають назви істот, уособлених предметів, явищ.

в) Закінчення -А/-Я мають назви чітко окреслених предметів, зокрема будівель та їх частин.3. Миру

а) Закінчення -У/-Ю мають назви ігор і танців.

б) Закінчення -У/-Ю мають односкладові іменники.

в) Закінчення -У/-Ю мають географічні назви, у яких наголос не падає на закінчення.


IX. Правопис складних прикметників

1. М'ясо-молочний

а) Через дефіс пишуться складні прикметники, утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс.

б) Через дефіс пишуться складні прикметники, перша складова частина яких не має прикметникового суфікса, але за змістом однорідна з другою частиною і приєднується за допомогою сполучних звуків О, Е.

в) Через дефіс пишуться складні прикметники, якщо вони означають назви проміжних сторін світу.2. Зовнішньополітичний

а) Разом пишуться складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом.

б) Разом пишуться складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгодженого з ним прикметника.

в) Разом пишуться складні прикметники, утворені від сполучення іменника з дієсловом.3. Жовто-блакитний

а) Через дефіс пишуться складні прикметники, між частинами яких встановлюється сурядний зв'язок.

б) Через дефіс пишуться складні прикметники, що означають різні кольори або відтінки кольорів, якість з додатковим відтінком.

в) Через дефіс пишуться складні прикметники, у яких повторюються ті самі або споріднені слова для підсилення значення.


X. Правопис прислівників

1. Де-не-де

а) Прислівники пишуться через дефіс, якщо в них повторюються основи.

б) Прислівники пишуться через дефіс, якщо в них повторювані основи розділені прийменниками, що перейшли у префікси, та частками.

в) Прислівники пишуться через дефіс, якщо вони утворені від прикметників і займенників за допомогою префікса ПО- і суфіксів , -ОМУ.2. Раз у раз

а) Прислівники пишуться окремо, якщо вони утворені від іменника з прийменниками БЕЗ, В, ДО, З, НА, Під, По.

б) Прислівники пишуться окремо, якщо в них повторюються основи, розділені прийменниками.

в) Прислівники пишуться окремо, якщо вони утворені поєднанням іменника в називному відмінку з іменником в орудному відмінку.3. Деколи

а) Разом пишуться прислівники, утворені від іменника, прикметника, числівника, займенника, прислівника у поєднанні з прийменником.

б) Разом пишуться прислівники, утворені з кількох основ.

в) Разом пишуться прислівники, утворені сполученням часток АБИ, АНІ, ДЕ, ЩО, ЧИ, ЯК з будь-якою частиною мови.


XI. Правопис службових частин мови

1. Начебто

а) Разом пишуться складні сполучники, утворені від інших частин мови.

б) Разом пишуться частки АБИ, ДЕ, ЧИ, ЩО, ЯК, СЬ у складі будь-якої частини мови.

в) Разом пишуться складні прийменники, утворені сполученням прийменника(-ів) із будь-якою частиною мови.2. Хоч би

а) Окремо пишеться частка БИ(Б), яка творить форму умовного способу дієслів.

б) Окремо пишуться сполучники з частками БИ(Б), ЖЕ(Ж).

в) Окремо пишеться частка ЖЕ(Ж), яка відіграє підсилювально-видільну роль.3. Хто б то

а) Частка ТО пишеться окремо у сполученнях ЩО ТО ЗА, ЩО ТО, які виконують функцію підсилювальних.

б) Частка пишеться окремо, якщо між часткою і словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка.

в) Частка пишеться окремо, якщо між нею і займенником стоїть прийменник.


XII. Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови

1. Недолік

а) НЕ пишеться разом у складі префікса недо-, який означає дію, стан або якість, що виявляються в процесах, ознаках і предметах у неповній мірі.

б) НЕ пишеться разом з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, якщо вони у сполученні з НЕ означають одне поняття.

в) НЕ пишеться разом з усіма частинами мови, якщо слово без НЕ не вживається.2. Не читаючи

а) НЕ пишеться окремо з іменниками, прикметниками, прислівниками, дієприкметниками, якщо до слова є протиставлення.

б) НЕ пишеться окремо з дієсловами, дієприслівниками, займенниками, числівниками, службовими частинами мови.

в) НЕ пишеться окремо з дієприкметниками, якщо вони мають пояснювальні слова.3. Ні се ні те

а) НІ пишеться окремо, якщо воно виступає повторювальним сполучником.

б) НІ пишеться окремо, якщо вживається для заперечення наявності предмета чи ознаки.

в) НІ пишеться окремо у стійких словосполученнях.ТЕСТ З ПУНКТУАЦІЇ
1. Поставити пропущені розділові знаки.

Лист-вітання це різновид листа у якому поздровляємо колег, ділових партнерів чи інших осіб з нагоди певної події свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішне завершення справи тощо (підр.).

а) пропущено кому після слова листа; кому перед словом тощо;

б) пропущено кому після слова листа; кому після слова події; кому перед словом тощо;

в) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події; кому перед словом тощо;

г) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події.
2. Поставити пропущені розділові знаки.

Читач певно пам'ятає, що бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної й завершальної частин (підр.).

а) потрібна кома перед як;

б) слова як форма спілкування з обох сторін виділяються комами;

в) слово певно з обох сторін виділяється комами;

г) слово певно з обох сторін виділяється комами, слова як форма спілкування з обох сторін виділяється комами.
3. Поставити пропущені розділові знаки.

Крім повного протоколу є ще коротка форма витяг з протоколу (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова форма;

б) потрібне тире після слова форма;

в) потрібна кома після слова протоколу, двокрапка після слова форма;

г) потрібна кома після слова протоколу, тире після слова форма.
4. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі (В. Русанівський).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, слово навпаки потрібно виділити з обох боків комами;

в) є 2 помилки, слово навпаки потрібно виділити з обох, боків комами; перед словом як потрібна кома;

г) є 1 помилка, перед словом як потрібна кома.
5. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мова це доля нашого народу і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її (О. Гончар).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, потрібна кома після слова народу;

в) є 2 помилки, потрібна кома після слова народу; не потрібна кома перед словом як:

г) є 1 помилка, потрібна двокрапка після слова народу.
6. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки і суспільно корисної праці (В. Русанівський).

а) є 1 помилка, потрібна кома перед словом як;

б) є 1 помилка, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами;

в) помилок немає;

г) є 2 помилки, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами, потрібна кома перед і.
7. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Телеграма, може, бути вітальною, наприклад у зв'язку з національним святом чи з призначенням на певну посаду тощо (підр.).

а) помилок немає;

б) слово може не потрібно виділяти комами;

в) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома;

ґ) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома, перед словом тощо потрібна кома.
8. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Просимо Вас якнайшвидше розглянути листа і якщо у проекті договору більше немає пунктів, що викликали б у Вас сумніви повідомити нас про готовність підписати договір між нашими підприємствами (підр.).

а) помилок немає;

б) потрібна кома перед і, кома після слова сумніви;

в) потрібна кома перед якщо, тире перед словом повідомити;

г) кома перед і, кома перед якщо, кома перед словом повідомити;

ґ) кома перед якщо, кома перед слово повідомити.


9. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Певна річ Ви не завжди можете задовольнити прохання, прийняти ту чи іншу пропозицію, і тому змушені відмовити у співпраці (підр.).

а) потрібна двокрапка після слів певна річ;

б) помилок немає;

в) не потрібна кома перед і;

г) потрібна кома після слів певна річ;

ґ) потрібна кома після слів певна річ, не потрібна кома перед і.


10. Поясніть вживання виділеного розділового знака.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови (підр.).

а) кома між однорідними членами речення;

б) кома відокремлює поширену прикладку;

в) кома виділяє вставлену конструкцію;

г) кома відокремлює додаток.
11. Поясніть вживання виділеного розділового знака.

У гарантійних листах слід дотримуватися етичних норм спілкування у ввічливій, тактовній формі висловлювати готовність до певних дій (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв'язки.
12. Чи правильно вжито розділові знаки?

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами в контракті (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова чинності;

б) потрібна кома перед або;

в) потрібна двокрапка після слова чинності і не потрібна кома після слова дати;

г) в реченні немає помилок.
13. Який розділовий знак (чи знаки) потрібно поставити в цьому реченні? Чому?

Отже найголовніше для написання прес-релізу обізнаність із предметом повідомлення та достатня інформованість (підр.).

а) потрібне тире після слова прес-релізу, щоб відокремити прикладку;

б) потрібна кома після слова отже, щоб виділити вставне слово;

в) потрібна кома після слова отже (вставне) і двокрапка після слова прес-релізу, бо воно узагальнювальне;

г) потрібне тире після слова прес-релізу на місці пропущеного дієслова-зв'язки; кома після слова отже. Щоб виділити вставне слово.
14. Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому? Чому?

Оголошення бувають як окремих організацій, підприємств, державних установ, навчальних закладів, так і приватних осіб (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як....так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.
15. Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому? Чому?

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як....так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал