Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів За редакцією С. В. Шевчук Зміст передмоваСторінка16/16
Дата конвертації17.01.2017
Розмір2.75 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ТЕСТ З ПУНКТУАЦІЇ
Поясніть розділові знаки у поданих реченнях.
1. З метою створення законодавчої бази для проведення наступного перепису населення, у відповідності до вимог Конституції України підготовлено і подано на розгляд Верховної Ради України два законопроекти — "Про Всеукраїнський перепис населення", який встановлює правові, економічні та організаційні засади проведення майбутнього перепису населення, права обов'язки та взаємну відповідальність суб'єктів перепису населення, права, а також гарантії держави щодо захисту отриманої у ході опитування інформації, та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення", який визначає санкції за порушення встановленого порядку подання та використання даних статистичних спостережень, у тому числі й перепису населення (підр.).
2. Найближчим часом, беручи до уваги дуже стислі підготовчі терміни, Держкомстату України необхідно остаточно вирішити питання щодо створення спеціальної технічної бази для оброблення даних Всеукраїнського перепису населення (підр.).
3. Доречно зауважити, що вік населення, без реєстрації якого не може обійтися жодний сучасний перепис, вперше був врахований, вірогідно, під час перепису населення Англії в 1841 році (підр.).
4. У своїх виступах щодо оцінки якості даних перепису населення доповідачі спинилися на характеристиці різних методів: вибіркові обстеження після перепису, демографічні перевірки, перевірки записів у переписних анкетах (листах) шляхом зворотного використання (зворотні перевірки) (підр.).
5. Перепис населення — це процес збору, оброблення, оцінки, аналізу та опублікування або поширення іншими засобами демографічних, економічних та соціальних даних станом на встановлену дату у відношенні до всіх осіб, які перебувають у тій чи іншій країні або в її чітко визначеній частині (підр.).
6. Менеджери виконують обов'язки адміністратора: звільняють працівників, готують звіти, платежі, папери, пов'язані з податками та ліцензіями, компенсаціями працівникам тощо (підр.).
7. Спеціальні господарства, у яких розводять бджіл, називаються пасіками, а робітники, які займаються цією справою, — пасічниками (підр.).
8. У будь-якому будівництві настає період, коли будівельники виконують роботи, що завершують цикл, — оздоблення споруд (підр.).
9. Матеріали, зроблені зі сталі, алюмінію, бронзи, активно використовуються у будівництві ліній електропередач, мостів, офісних будівель, башт (підр.).
10. Обслуговуючи холодильне устаткування, техніки повинні звернути увагу на консервацію, регенерацію та циркулювання охолоджувача, який використовується у холодильниках (підр.).
11. Опанувати професію машиніста-екскаваторника можна у ПТУ, на навчальних комбінатах, що існують у структурі будівельних корпорацій (підр.).
12. Деякі країни світу (США, Великобританія) мають повністю контрактові армії, в більшості країн рядові, сержанти та прапорщики (за кордоном — унтер- або ворент-офіцери) складають основу збройних сил (підр.).
13. Для укомплектування переписних кадрів залучалися робітники підприємств, організацій, заснувань різноманітних форм власності, студенти, що навчаються в середніх спеціальних закладах, а також безробітні, зареєстровані в службі зайнятості (підр.).
14. Пропуски осіб, як правило, виникають у тих випадках, коли обліковці не реєструють житлові одиниці, домогосподарства або окремих осіб у складі домогосподарств (підр.).
15. Перепис населення — єдине у своєму роді спостереження, яке надає можливість отримати унікальні дані про чисельність населення, його віковий, статевий, національний, мовний, шлюбний склад, розподіл за рівнем освіти, зайнятістю, джерелами засобів існування, міграційною активністю тощо (підр.).
16. Адміністративний звіт повинен включати в себе історію проведення переписів населення в країні, опис законодавчої бази проведення перепису населення, характеристику органу, який займається цією роботою та його персоналу, викладення процедур контролю якості даних перепису на всіх його етапах тощо (підр.).
17. Для того, щоб знайти відповідний підхід до слухачів, оратор повинен враховувати обставини та середовище, де він буде виступати (підр.).
18. Хоча перепис населення є обов'язковим заходом для населення країни, однак він не надасть надійних статистичних даних, якщо більшість людей не буде відповідати охоче, не будучи впевнені, що їх відповіді не будуть передані в податкову службу, міліцію, імміграційні органи чи ще будь-кому (підр.).
19. На жаль, слід відмітити, що інформація про переміщення населення як між країнами, так і в середині однієї країни, яка отримується лише на основі поточного обліку в органах МВС, досить обмежена (підр.).
20. Якщо вам часто доводиться готувати звіт, доповідь чи лекцію, то краще опанувати методику поточного стеження за інформацією та її опрацювання, ніж покладатися на те, що в разі потреби ви зумієте знайти відповідну літературу (підр.).
21. Тематичні карти — надзвичайно універсальний інструмент для порівняння результатів, отриманих як на державному, так і на регіональних рівнях, а також із міжнародними стандартами й нормами (підр.).
22. Причиною того, що промовця погано розуміють, часто буває не стільки слабкий голос, скільки неправильне дихання й неправильна артикуляція (підр.).
23. Впродовж двох семестрів студенти виконують чотири контрольні роботи, які включають комплексні завдання: написання та редагування документів, визначення їх класифікаційних ознак, заповнення формулярів-бланків; завдання на пояснення орфограм та пунктограм (підр.).
24. Як уже зазначалося, проведення перепису населення — не рядова подія і тому потребує відповідної ґрунтовної підготовки (підр.).
25. Гарні манери, добре вміння поводити себе — такі ж важливі складники приємного зовнішнього вигляду людини, як і фізичні дані, і вбрання (підр.).
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
1. Яких вимог слід дотримуватися в оформленні сторінки документа? Запишіть їх.

2. Зазначте, за якими критеріями класифікують документи і на які групи за цими ознаками вони поділяються.

3. Оформіть на аркуші паперу формату А4 автобіографію.

4. Дайте визначення автобіографії та резюме. Вкажіть на відмінності в їх оформленні.

5. Сформулюйте мету резюме, з якою особа вашого фаху має намір отримати престижну роботу.

6. Напишіть заяву про дострокове складання сесії.

7. Зазначте обов'язкові відомості, які повинен містити текст характеристики.

8. Напишіть анотацію до одного з фахових підручників. У тексті визначте актуальність наукової праці.

9. З'ясуйте, в чому полягає відмінність між вигуком і рецензією. Відповідь обґрунтуйте.

10. Оформіть довідку, видану вам як студенту певного навчального закладу.

11. 3 якою метою може складатися доповідна записка? Напишіть документ про виконання даного вам доручення.

12. Сформулюйте й запишіть визначення пояснювальної записки.

13. Напишіть пояснювальну записку про порушення навчальної дисципліни.

14. Оформіть звіт про результати заліково-екзаменаційної сесії.

15. Складіть лист-прохання чи рекомендаційний лист до організації, у якій ви б хотіли працювати.

16. З'ясуйте, яких видів за змістом бувають оголошення. Вкажіть на особливості оформлення оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання. Оформіть документ про потребу вашої родини обміняти (зняти) квартиру.

17. Напишіть оголошення про майбутню подію, дотримуючись вимог.

18. Визначте, як поділяються плани за терміном виконання. Складіть план на день.

19. Дайте визначення протоколу як довідково-інформаційному документу. Зазначте відмінності в оформленні протоколів різних видів.

20. Напишіть витяг із протоколу про надання студентові вашої групи Президентської стипендії.

21. З'ясуйте мету, з якою складають акт. Оформіть підставу акта про передачу матеріальних цінностей.

22. Подумайте, у чому полягає відмінність між телеграмою, телефонограмою і факсом. Відповідь обґрунтуйте.

23. Напишіть особисте доручення на стандартному аркуші паперу формату А4, дотримуючись вимог.

24. Сформулюйте визначення розписки. Якого характеру за змістом можуть бути ці документи? Вкажіть обов'язкові відомості тексту розписки.

25. Складіть у формі таблиці алфавітний список студентів групи, які навчаються на "4" і "5", і перелік дисциплін, з яких ви складатимете іспити в найближчу сесію.

26. Оформіть (на вибір) один із пунктів договору: "Предмет договору", "Обставини непереборної сили", "Порядок вирішення спорів", "Термін дії договору".

27. Дайте визначення контракту. Напишіть структуру його тексту.

28. Назвіть відмінності між трудовим договором і контрактом. Запишіть їх.

29. Стосовно яких питань оформляють кадрові накази? Складіть наказ про надання працівнику чергової відпустки.

30. Оформіть стандартну візитну картку, дотримуючись вимог. Якого кольору і розміру можуть бути візитні картки відповідно до протокольних вимог? Як вручаються візитки?

ББК81.2Укр-923

Д46
Ділова українська мова: Тест. завдання: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Шевчук, О. Л. Доценко, В. Г. Дейнега і іи.; За ред. С. В. Шевчук.— К.: Видавництво А.С.К., 2002.] 216 с.


ВВК 966-539-449-5

Посібник містить сім тестових завдань І, II і III рівнів складності, що охоплюють усі розділи курсу. Пропоновані тести допоможуть перевірити в повному обсязі рівень знань студентів із правил укладання документів, етикету ділового спілкування, а також лексичних, орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм української мови.

Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів коледжів, ліцеїв, гімназій, учителів шкіл.
ББК 81.2Укр-9

Навчальне видання

ШЕВЧУК Світлана Володимирівна

ДОЦЕНКО Олена Леонідівна

ДЕЙНЕГА Валентина Григорівна

ХАРЧЕНКО Лариса Олександрівна

КАБИШ Оксана Олександрівна

ГЛУЩИК Сергій Васильович

ДИЯК Олена Володимирівна

ПЛОХАТНЮК Галина Олександрівна


ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Тестові завдання

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

За редакцією С. В. Шевчук

Відповідальна за випуск О. Шевчук

Підписано до друку 07.10.02. Формат 60x84 1/16.

Папір газетний. Друк офс. Гарнітура "Шкільна".

Умови.-друк. арк. 12,56. Тираж 30 000 (перший завод 3000 прим.).

"Видавництво А.С.К.", 02147, Київ-147, Русанівська набережна, 12.ЧП "Модем", Харків, пр-т Леніна, 60.
І8І 966-539-449-5 © Шевчук С. В.,Доценко О. Л., Дейнега В.Г.,

Харченко Л. О., Кабиш О. О., Глущик С. В., Дияк О. В., Плохатнюк Г. О., 2002 © "Видавництво А.С.К.", 2002

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал