Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка1/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Рудан
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
(Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)
Тернопіль
2013

УДК 339.72
ББК 65.882.6я.73
І 24
Автори:
Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Рудан
Рецензенти:
М.Д. Алексеєнко
– д.е.н., професор кафедри банківської справи Київського національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана
Б.М. Андрушків
– д.е.н., професор, завідуючий кафедрою менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя
І.С. Гуцал
– декан факультету фінансів, д.е.н., професор кафедри суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист про надання грифу №1/11-6796 від 9 жовтня 2013 р.)
Рекомендовано до видання Вченою радою ТНЕУ № 1 від 25 жовтня 2012 р.
І 24
Івасів Б.С.
Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун,
В.Я. Рудан. — Тернопіль: Вектор, 2013. —572 с.
У навчальному посібнику розглядаються проблеми та перспективи розвитку міжнародного кредитного та валютного ринків, аналізуються особливості здійснення розрахункових документарних та недокументарних операцій в зовнішньоекономічній діяльності, умови міжнародних поставок товару, специфіка здійснення поточних та строкових валютних угод. Також досліджуються операції з акредитивами, та банківськими гарантіями як одними
із найперспективніших та найбільш поширених в зовнішньоторговельній діяльності. Крім того, висвітлено базові аспекти здійснення арбітражних операцій і операцій хеджування, проаналізовано методи мінімізації та управління валютним ризиком в міжнародних розрахунках.
Розраховано на фахівців економіки та фінансів, науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів і практичних працівників банківських та фінансових установ.
УДК 339.72
ББК 65.882.6я.73
ISBN 978-966-308-516-6
© Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Рудан, 2013
© Видавництво «Вектор»,2013

ЗМІСТ
3
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА..................................................................................................... 7
ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТА
ОСНОВИ
ОРГАНІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ............................................................ 9 1.1. Поняття та особливості міжнародних розрахунків ................................ 9 1.2. Роль національних, міжнародних, колективних валют та золота в міжнародних розрахунках............................................................................. 16 1.3. Умови та способи здійснення розрахунків за експортно-
імпортними операціями ................................................................................ 28 1.3.1. Валюта ціни та валюта платежу...................................................... 30 1.3.2. Валютні застереження ..................................................................... 36 1.4. Міжбанківські кореспондентські відносини. Система СВІФТ ............ 37 1.5. Сучасні платіжні системи
і засоби зв’язку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Системи міжбанківських комунікацій .................................................................................................... 50 1.6. Дистанційне банківське обслуговування. Банківська діяльність в
Internet ............................................................................................................ 63
Питання для самоконтролю .......................................................................... 71
Тести............................................................................................................... 72
ТЕМА 2. УМОВИ ПОСТАВОК І ДОКУМЕНТИ В МІЖНАРОДНІЙ
ТОРГІВЛІ ......................................................................................................... 78 2.1. Характеристика видів та типова структура зовнішньоторговельного контракту ............................................................. 78 2.2. Умови поставок товару. Базисні умови поставки Інкотермс. Права та обов’язки покупця та продавця за різних умов поставки ....................... 97 2.3. Види документів при міжнародних поставках ................................... 109 2.4. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності ........................................ 113
Питання для самоконтролю ........................................................................ 119
Тести............................................................................................................. 119
Навчальні вправи та задачі ......................................................................... 125
ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ
РОЗРАХУНКІВ.............................................................................................. 128 3.1. Суть, учасники та документообіг за акредитивами ............................ 128 3.2. Сторони угоди та документообіг за документарним акредитивом. .. 144 3.3. Спеціальні форми акредитивів ............................................................ 148

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
4 3.3.1. Компенсаційний акредитив (Back TO Back Letter OF Credit
(L/C)) ........................................................................................................ 148 3.3.2. Зустрічний акредитив (Dispute Letter OF Credit) ......................... 151 3.3.3. Резервний акредитив (STANDBY Letter OF Credit) .................... 151 3.3.4. Автоматично поновлювані
(револьверні) акредитиви
(Revolving Letter of Credit) ...................................................................... 154 3.3.5. Акредитив з червоною смугою (Red Clause Letter of Credit) ...... 158 3.4. Уніфіковані правила для документарних акредитивів ....................... 160 3.5. Особливості використання акредитивів у розрахунках при експортно-імпортних операціях підприємств України ............................. 162 3.5.1. Акредитив у розрахунках за експортовані товари і надані послуги..................................................................................................... 163 3.5.2. Акредитив у розрахунках за імпортовані товари і отримані послуги..................................................................................................... 174 3.6. Переваги, недоліки та ризики при акредитивних операціях для
імпортерів та експортерів ........................................................................... 191 3.7. Поняття та види інкасо. Особливості інкасової операції ................... 195 3.8. Учасники та фази документарного інкасо .......................................... 202 3.9. Уніфіковані правила по інкасо (УПІ) .................................................. 205 3.10. Документарне інкасо в міжнародних операціях ............................... 206 3.11. Переваги та недоліки інкасової форми розрахунків для імпортера та експортера. .............................................................................................. 211
Питання для самоконтролю ........................................................................ 214
Тести ............................................................................................................ 215
Навчальні вправи та задачі ......................................................................... 222
ТЕМА 4. НЕДОКУМЕНТАРНІ
ФОРМИ
МІЖНАРОДНИХ
РОЗРАХУНКІВ.............................................................................................. 224 4.1. Особливості використання в міжнародній сфері недокументарних форм розрахунків ........................................................................................ 224 4.2. Міжнародні розрахунки з використанням чеків ................................. 226 4.3. Використання пластикових карток в міжнародному платіжному обороті ......................................................................................................... 236 4.4. Вексельна форма розрахунків у сфері міжнародного платіжного обороту......................................................................................................... 246 4.5. Інші способи міжнародних платежів................................................... 254 4.5.1. Авансові платежі ........................................................................... 254 4.5.2. Платіж на відкритий рахунок........................................................ 256

ЗМІСТ
5 4.5.3. Банківський переказ. Система електронного переказу коштів ... 258 4.5.3.1. Міжнародні ситеми переказу коштів ................................... 264 4.5.3.2. Вітчизняні системи переказів................................................ 271 4.5.3.3. Порядок оформлення платіжних доручень для банківських переказів за кордон .............................................................................. 272
Питання для самоконтролю ........................................................................ 278
Тести............................................................................................................. 278
Навчальні вправи та задачі ......................................................................... 284
ТЕМА 5. КРЕДИТУВАННЯ
УЧАСНИКІВ
МІЖНАРОДНИХ
РОЗРАХУНКІВ.............................................................................................. 285 5.1. Необхідність кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі. Форми, види та функції міжнародних кредитів ...................................................... 285 5.2. Фірмові кредити.................................................................................... 290 5.3. Фінансові та брокерські кредити ......................................................... 294 5.4. Міжнародні банківські кредити ........................................................... 296 5.4.1. Кредитування імпортерів на основі векселя ................................ 297 5.4.2. Кредитування
імпортерів на основі документарного акредитива та прямого банківського кредитування .............................. 302 5.4.3. Кредитування експортера.............................................................. 309 5.4.4. Методи та механізм короткострокового кредитування експортера ................................................................................................ 318 5.5. Кредитно - посередницькі операції банків.......................................... 323 5.5.1. Експортний факторинг .................................................................. 323 5.5.2. Міжнародні форфейтингові операції............................................ 331 5.6. Міжнародний лізинг ............................................................................. 340
Питання для самоконтролю ........................................................................ 344
Тести............................................................................................................. 344
Навчальні вправи та задачі ......................................................................... 352
Задачі для розв’язку .................................................................................... 353
ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ
ГАРАНТІЇ
ЯК
ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
У
МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ ........................................................... 355 6.1. Загальні принципи і правові засади банківського гарантування ....... 355 6.2. Класифікація видів та форм банківських гарантій ............................. 359 6.3. Порядок оформлення та видачі банківських гарантій........................ 376 6.4. Переваги та недоліки використання банківських гарантій ................ 384
Питання для самоконтролю ........................................................................ 389

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
6
Тести ............................................................................................................ 389
Навчальні вправи та задачі ......................................................................... 396
ТЕМА 7. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ................. 397 7.1. Суть та структура валютного ринку.................................................... 397 7.2. Види валютних операцій банків та їх ризиковість ............................. 405 7.3. Управління валютним ризиком ........................................................... 411
Питання для самоконтролю ........................................................................ 413
Тести ............................................................................................................ 414
ТЕМА 8. ПОТОЧНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ .................................... 421 8.1. Загальна характеристика конверсійних операцій ............................... 421 8.2. Валютні операції на умовах спот......................................................... 422 8.3. Процес встановлення валютного курсу .............................................. 425 8.4. Крос-курси та їх розрахунок ................................................................ 429 8.5. Поняття та види валютної позиції комерційного банку..................... 433
Питання для самоконтролю. ....................................................................... 437
Тести ............................................................................................................ 437
Навчальні вправи та задачі ......................................................................... 445
ТЕМА 9. СТРОКОВІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ........................................... 446 9.1. Форвардні операції ............................................................................... 446 9.1.1. Загальна характеристика форвардного контракту....................... 446 9.1.2. Валютні форвардні контракти ...................................................... 450 9.1.3. Процентні форвардні контракти ................................................... 453 9.2. Біржові строкові валютні операції ...................................................... 457 9.2.1. Ф’ючерсні валютні контракти ...................................................... 457 9.2.2. Опціонні контракти ....................................................................... 465 9.3. Операції своп ........................................................................................ 470 9.3.1. Процентний своп і його класифікація .......................................... 472 9.3.2. Валютний своп і його види ........................................................... 477 9.4. Депозитні валютні операції ................................................................. 479
Питання для самоконтролю ........................................................................ 488
Тести ............................................................................................................ 488
Навчальні вправи та задачі ......................................................................... 495
ДОДАТКИ ...................................................................................................... 497
ЛІТЕРАТУРА ................................................................................................ 560
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗНИК...................................................................... 567

ПЕРЕДМОВА
7
ПЕРЕДМОВА
У процесі розвитку вітчизняної банківської системи та її інтеграції в міжнародний фінансовий простір, відзначається загальна тенденція до розвитку та вдосконалення експортно-імпортних розрахунків. Оскільки банківська діяльність тісно пов’язана із зовнішньою торгівлею, міжнародним рухом капіталів і кредитів, то ефективність функціонування комерційних банків на валютних ринках безпосередньо впливає на фінансові результати
їх клієнтів. Водночас, міжнародний рух товарів та послуг розширює співпрацю між суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими в різних країнах, а також взаємні грошові вимоги та зобов’язання учасників міжнародних економічних відносин, здебільшого в іноземній валюті, що визначають надзвичайно важливу роль теоретичного осмислення і узагальнення практичного досвіду здійснення міжнародних розрахункових та валютних операцій, вивчення і розуміння особливостей впливу світових лібералізаційних та глобалізаційних процесів на експортно-імпортні операції суб’єктів господарювання.
Беззаперечною є роль банківських установ у реалізації та проведенні розрахунків і платежів за міжнародними операціями, адже саме банки виступають посередниками, а, подекуди, й основними учасниками зовнішньоторговельних угод, забезпечуючи належний рівень їх організації, мінімізацію ризиків зовнішньоекономічної діяльності, гарантуючи вчасне їх здійснення та оплату.
Відповідно, задля забезпечення ефективності даного процесу, необхідні кваліфіковані працівники, які повинні володіти знаннями щодо системи відносин, пов’язаних з функціонуванням валюти на національному і світовому ринках; розуміти особливості різних видів валютних операцій, форм міжнародних розрахунків при зовнішньоторговельних угодах,
інструменти хеджування валютних ризиків, бути ознайомленими із законодавчо-нормативною базою з питань регулювання і контролю різноманітних аспектів міжнародної діяльності; вміти на практиці застосовувати методику оцінки і прогнозування міжнародних розрахунків та процесів на валютному ринку.
Саме цим завданням підпорядковані теми, що запропоновано в навчальному посібнику, які логічно взаємопов’язані та з різним ступенем деталізації розглядаються в курсах «Гроші та кредит», «Банківські операції»,
«Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн».

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
8
У той же час, особливості навчальних планів не дозволяють, при вивченні розглянутих тем у вищеназваних курсах, в повній мірі реалізувати можливості міжпредметних зв’язків для повторення базових понять і категорій: основних аспектів арбітражних операцій, операцій хеджування, методів мінімізації валютного ризику, особливостей документарних, недокументарних форм та інструментів міжнародних розрахунків; методів кредитування учасників зовнішньоторговельних операцій, тощо.
Тому, об’єднання у даному навчальному посібнику питань, розглянутих в різних темах і навчальних курсах щодо здійснення міжнародних розрахунків та валютних операцій, їх комплексність, логічна послідовність викладення, дозволяє істотно підвищити ефективність навчання студентів та забезпечити інтерпретацію теоретичних положень в практичний аналіз.
Даний підхід є досить важливим, оскільки дає можливість поступово реалізовувати отримані теоретичні знання на практиці торгівельних та розрахункових процесів, що відбуваються на міжнародних ринках.
Навчальний матеріал викладається відповідно до основних тенденцій, що характерні для валютної системи України та світу. Значна кількість прикладів, схем та таблиць сприяє усвідомленому сприйняттю навчального матеріалу. Саме тому, опанування матеріалу даного посібника є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації не лише з банківської справи, але й з фінансів, страхування, міжнародної економіки, менеджменту, що забезпечить їм науково-теоретичну, методологічну та практичну основу для майбутньої професійної діяльності.

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
9
ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ТА РОЛЬ БАНКІВ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
1.1. Поняття та особливості міжнародних розрахунків
Еволюція міжнародних розрахунків відображає розвиток міжнародних відносин, валютних систем, фінансових ринків, у тому числі ринку фінансових послуг. Необхідність міжнародних розрахунків обумовлена міжнародною торгівлею, вивезенням та ввезенням капіталу, міграційними процесами та ін.
Сучасна світова економіка характеризується значною інтегрованістю. У зв’язку з цим, стає поширеною співпраця між суб’єктами підприємництва, розташованими у різних країнах. Одним з основних моментів у здійсненні зовнішньоекономічних договорів (контрактів) є взаєморозрахунки між сторонами – резидентами різних країн, які через їх специфіку прийнято називати міжнародними розрахунками.
Міжнародні розрахунки – це система механізмів реалізації грошових вимог і зобов’язань, що виникають між різними суб’єктами у сфері міжнародних економічних відносин.
Міжнародні розрахунки можуть бути пов’язані не лише з торговельними, але й з кредитними, інвестиційними або іншими зовнішньоекономічними відносинами та охоплювати зовнішню торгівлю товарами й послугами, а також некомерційні операції, кредити і рух капіталу між державами. Більша частина всіх міжнародних розрахунків здійснюється в процесі опосередкування міжнародних торгових угод. На сучасному етапі міжнародні розрахунки
є об’єктом державного регулювання, що здійснюється за кількома напрямами. Держава впливає на систему розрахунків, оскільки, нерідко, сама бере в них участь; законодавчо регламентує, періодично вводячи певні валютні обмеження, створюючи органи валютного контролю тощо; впливає на розрахунки через систему міжнародних організацій.
Міжнародні розрахунки здійснюються, переважно, у безготівковій формі, шляхом відповідних записів на банківських рахунках в уповноважених банках, що безпосередньо пов’язані з обміном валют.
Суб’єктами міжнародних розрахунків виступають:

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
10
 імпортери;
 експортери;
 банки, кредитні установи;
 держава;
 міжнародні організації;
 фізичні особи.
Учасники міжнародних розрахунків вступають в певні відносини між собою з приводу руху товаросупроводжуючих документів і поточного оформлення платежів. Зовнішньоторговельні контракти передбачають передачу товару або товаророзпорядчих документів, що пересилаються банком-експортером банку-імпортеру або банку країни-платника для сплати у встановлений термін.
Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях – це ціла система різноманітних способів, засобів і форм платежу. Залежно від співвіднощення термінів платежу і поставок товару, розрізняють три основні способи платежу: платіж готівкою, авансовий платіж і платіж у кредит.
Міжнародні розрахунки також часто класифікують за такими двома ознаками як строк платежу та порядк документообороту.
За строками виділяються негайні платежі – «сконто» і платежі в кредит
– «інстолмет».
Негайний платіж виконується коли покупець отримав товар чи документи на нього. Якщо оплата відбувається не пізніше десяти днів, то постачальник, як правило, робить покупцеві знижку з ціни у визначеному розмірі (близько 3%). Операція «сконто» підкреслює швидкість здійснення платежу за певну винагороду.
Під готівковим платежем мається на увазі оплата товару в повній вартості до переходу товару або товаророзпорядчих документів у розпорядження покупця або в момент цього переходу.
Під розрахунком у кредит (із розстрочкою платежу) розуміють комерційний (фірмовий) кредит, тобто кредит експортера імпортеру або видача авансів імпортером експортеру. Умови комерційного кредиту вказуються при укладенні контракту, з урахуванням особливостей законодавства країн-контрагентів.
Поширення в зовнішній торгівлі комерційного кредиту зумовлює зростання ролі кредитних засобів платежу – чеків і векселів. Третім засобом платежу, що використовується у міжнародній торгівлі, є банківський переказ, який здійснюється за допомогою пересилання платіжного


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал