Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка1/9
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.7 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет

Імені В. Н. Каразіна

Т. Г. Веретенко, І. С. МанойлоПЕДАГОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних - закладів

ХАРКІВ2006

УДК 37.013(076.1)

ББК74.0Оя73

В31

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-261 від 04.02.06р.)

Рецензенти:

І. Д. Звєрєва, доктор педагогічних наук, координатор програм Християнського дитячого фонду (м. Київ); Л. С. Нечепоренко, доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри педагогіки ХНУ ім. В. Н. Каразіна (м. Харків); Н. В. Заверико, кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри управління та соціальної педагогіки Запорізького національного університету (м. Запоріжжя).

Веретенко Т. Г., Манойло І. С. Педагогічний тренінг:

*31 Навчальний посібник / 2-е вид., перер. та доп. - X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. -128 с. К1№ 966-623-330-4

Навчальний посібник «Педагогічний тренінг» - це збірник допоміжних матеріалів для самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Загальна педагогіка», спецкурсів «Методика виховної роботи в школі», «Організація та правління навчально-виховним процесом у різних типах навчальних закладів». Кожна запропонована тема посібника націлена на самостійну творчу роботу студента, на співробітництво викладача з студентами.

Посібник містить тести, завдання для самоконтролю, педагогічні ситуації та вправи до занять з певної теми, які формують у студента уміння та навички, що дозволять їм орієнтуватися у ході уроку, оцінити дії учасників навчального процесу з очки зору психолого-педагогічної відповідальності та обґрунтованості.

Посібник може бути використаний для організації самостійної роботи не лише студентів, а й слухачів курсів підвищення кваліфікації.

ISBN 966-623-330-4

ISBN


УДК 37.013(076.1)

ББК74.00я73


© ХНУ імені В. Н. Каразіта, 2006

© Веретенко Т. Г, Манойло І. С, 2006

© Дончик 1М., макет обкладинки, 2006

ЗМІСТ


ВСТУП | 4

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 7

1.1. Педагогічні завдання 7

1.2. Педагогічні ситуації та дискусійні питання 12

1.3. Тести з контролю знань до модуля 24

Література до 1 модуля 29

МОДУЛЬ 2. ДИДАКТИКА 32

2.1. Педагогічні завдання 32

2.2. Педагогічні ситуації 36

2.3. Тести з контролю знань до модуля 50

Література до 2 модуля 56

МОДУЛЬ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 58

3.1. Педагогічні завдання 58

3.2. Педагогічні ситуації 62

3.3. Тести з контролю знань до модуля 74

Література до З модуля 81

МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ

ІІЛВЧ АЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ 83

4.1. Педагогічні завдання 83

4.2. Педагогічні ситуації та дискусійні питання 86

4.3. Тести з контролю знань до 4 модуля 101

Літерат ура до 4 модуля 106

Додатки 108

Рекомендована література 125ВСТУП

Сучасна реорганізація навчально-виховного процесу ВНЗ України змінює традиційну позицію студента від пасивного учасника навчання до такого, що бере активну участь у співпраці та співробітництві з викладачами, однокурсниками та студентами інших ВНЗ. Така ситуація створює умови для самовизначення та особистісного розвитку студентів. Метою реорганізації, перш за все, є зміна позиції студента як слухача, виконавця та спостерігача, коли у професійній підготовці майбутнього вчителя переважав інформаційний бік, орієнтація на засвоєння певного обсягу знань., визначеного планами та програмами факультету.

Особистість майбутнього вчителя, його інтелект, моральні та духовні сили і їх розвиток, вміння взаємодіяти з класом в цілому та кожним учнем зокрема не були центральними в процесі становлення майбутнього фахівця. Професіоналізм вчителя у великою мірою залежить від розвиненості суб'єктивних властивостей та якостей особистості, відповідності їх характеру вчительській професії, здатності до самостійного інтелектуального вдосконалення, творчого ставлення до процесу навчання в школах, що постійно змінюється, удосконалюється.

Організація педагогічного процесу за принципом сшвробітнищва вчителя з учнями передбачає високий рівень розвитку вольових якостей майбутнього вчителя. Саме в них виявляється активність та здатність до саморегуляції, свідомого мобілізаційного зусилля, до самокерування почуттями, настроєм та поведінкою. Професійне становлення майбутнього вчителя є синтезом творчих елементів остистості, без яких неможлива діяльність фахівця, майстра педагогічної справи.

Основним завданням ВНЗ на сьогодні є формування та розвиток професіоналізму інтелектуально-духовними засобами, що реалізуються в набутих вміннях мислити, аналізувати, порівнювати, робити висновки, брати на себе відповідальність за власні успіхи та негаразди у навчанні.

Посібник «Педагогічний тренінг» автори розглядають як збірник допоміжних матеріалів для самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Загальна педагогіка», спецкурсів «Методика виховної роботи в школі», «Організація та управління навчально-виховним процесом в різних типах навчальних закладів». Кожна пропонована тема націлена на самостійну творчу роботу студента, їм співробітництво з викладачами та студентами. Посібник містить тести, завдання для самоконтролю, педагогічні завдання та вправи до заннять з певної теми, які дозволять сформувати у студентів уміння та навички, що дадуть їм змогу орієнтуватися у ході уроку, оцінити дії учасників навчального процесу з точки зору психолого-педагогічної відповідності та обґрунтованості. Виконання педагогічних завдань навчить студентів професійно спостерігати та оцінювати реальний навчально-виховний процес. Завдання передбачають поєднання і спостереження за навчально-виховним процесом та аналізу з поетапним та поступовим включенням майбутніх вчителів в роботу і дітьми, що сприяє підвищенню рівня їхньої педагогічної майстерності.

Педагогічні ситуації є наступним завданням, що складається на основі спостережень за реальним навчально-виховним процесом. Оскільки кожна ситуація є специфічною, а кожна особистість - унікальна, вирішення будь-якої педагогічної ситуації потребує творчого підходу. Тому розв'язання запропонованих педагогічних ситуацій є своєрідним підготовчим етапом, тренінгом у вирішенні завдань, що мають місце в реальному педагогічному процесі.

Розв'язання завдань, педагогічних ситуацій, використання тренінгу дозволяє студенту відчути себе учасником навчально-виховного процесу, прогнозувати свою реакцію на зовнішні подразнення, свою поведінку в складній конфліктній ситуації або передбачити та усунути її. Такі ситуації та завдання потребують від студентів знань, методичних прийомів, використання ППД (передового педагогічного досвіду), застерігають від педагогічних помилок, вимагають самостійного аналізу власного педагогічного досвіду. Розв'язання завдань потребує глибоких знань особистості учня, врахування вікових психологічних особливостей вихованців, ефективності виховних впливів.

Виконання завдань із використанням діагностичних методів допоможе виявити зв'язки в знаннях з психологи" та педагогіки, навчитися застосовувати їх у практичній роботі з дітьми.

Призначення посібника - сприяти прогнозованому розвитку особистості та творчої професійної позиції.

Додаток посібника містить тести, які дозволять студентам визначити професійну спрямованість, мотивацію майбутньої професійної діяльності, самооцінку. Відповідаючи на запитання тестів, студенти ніби занурюються у певні обставини, ситуації, не обов'язково стандартні, проте цілком ймовірні. Тести допоможуть розвинути емпатичні властивості, тобто здатність розуміти іншу людину, дитину.

Організація навчального процесу студентів у ВНЗ потребує збільшення самоконтролю у навчанні. Саме на це націлений цей навчальний посібник.

Структура посібника відповідає навчальному плану та програмі і нормативного курсу «Загальна педагогіка». Посібник призначений ' для студентів класичних університетів, за фахом орієнтованих на педагогічну діяльність.
МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ


1.1. Педагогічні завдання

Завдання 1. Проаналізуйте дві протилежні давньогрецькі системи виховання (афінську та спартанську).

Афінська система Спартанська система

Мета виховання: Мета виховання:

Зміст навчання і виховання: Зміст навчання і виховання:

Соціальні інститути: Соціальні інститути:
Завдання 2. Поясніть, як виникла назва професії «педагог» та у творився термін «педагогіка».
Завдання 3. Приведіть у відповідність назви педагогічних праць га їх авторів?

К. Ушинський «Велика дидактика»

Я. Корчак «Лебедина пісня»

Я. А.Коменський «Людина як предмет виховання»

В. Сухомлинський «Як любити дітей»

А. Макаренко «Методика організації виховного процесу»

В.^ ІИаталов «Павлиська середня школа»

Й. Песталоцці «Куди і як зникли трійки»


Завдання 4. Напишіть прізвища видатних педагогів, які увійшли В історію як:

- засновник теорії «вільного виховання»

- засновник теорії і практики початкового навчання та трудового

виховання бідних дітей

- засновник теорії виховання та перевиховання у колективі й через

колектив

- засновник «авторитарної педагогіки»
Завдання 5. Схарактеризуйте внесок чеського педагога Я. А. Коменського у створення педагогіки як самостійної науки.

Філософська концепція:

Теоретичне обґрунтування:

Практична реалізація:


Завдання 6. Визначіть роль Києво-Могилянської академії як навчально-наукового центру східного слов'янства, її вплив на розвиток освіти та культури в українських землях.

Завдання 7. Проаналізуйте діяльність братських шкіл як передових навчальних закладів України свого часу (XVI - XVII ст.).

Історичні умови виникнення братських шкіл:

Організація навчально-виховного процесу:____

Зміст та методи навчання:


Завдання 8. У чому виявився внесок видатних діячів культури, науки, мистецтва у розвиток питань освіти та виховання XIX -XX ст.:

Т. Шевченко

X. Аячевська

В. Короленко

А. Макаренко
Завдання 9. Схарактеризуйте теоретичні основи та засоби «виховання у колективі» А. Макаренка: етапи формування колективу; різновікові загони; самоврядування; відповідальна залежність; паралельна дія; перспективи.
Завдання 10. Розкрийте значення книговидавничої діяльності І. Федорова та перших навчальних книг в Україні.
Завдання 11. Проаналізуйте педагогічні погляди Г. Сковороди на виховання та освіту, що базуються на принципах природовідповідного виховання, гуманного ставлення до дітей з боку батьків, вчителів; «сродної праці»; формуванні звичок високоморальної поведінки особистості.
Завдання 12. Схарактеризуйте значення недільних шкіл та методичного центру, створених X. Алчевською у Харкові.
Завдання 13. Розкрийте значення К. Ушинського в розвитку педагогіки та обґрунтуванні відповідальної ролі вчителя у навчально-виховному процесі: ідея національного виховання;

ідея гармонійного розвитку людини;

значення праці у вихованні людини.

Завдання 14. Розкрите педагогічну діяльність В. Сухомлинського як керівника Павлиської середньої школи.

Технологія власної творчості вчителя:_______________________________

Суспільно-корисна спрямованість педагогічної праці:___________________

Двобічний характер виховання____________


Завдання 15. Розкрийте систему навчально-виховної роботи з 6-річними дітьми у творах В. О. Сухомлинського.

Завдання 16. Порівняйте та схарактеризуйте системи естетичного виховання А. Макаренка та В. Сухомлинського.

Завдання 17. Розкрийте значення терміна «педагогіка співробітництва» та запишіть основні ідеї педагогів-новаторів
Визначення Педагогіка співробітництва -

Основні ідеї 1

2

3

45

6
Завдання 18. Ідеї педагогіки співробітництва висвітлені в таких шорах:

Шаталова В. _________________________________________________

Лисенкової С. ._________________________________________________

Ільїна Е.______________________________________________________

Амонашвілі Ш._________________________________________________

Волкова І.______________________________________________________
Завдання 19. Схарактеризуйте основні етапи становлення та розвитку педагогіки:

І- донауковий ІІ - виникнення ІІІ - розвиток

концепцій виховання науки як системи

Завдання 20. Розкрийте зміст основних педагогічних категорій:

навчання -

виховання -

формування -

розвиток -
Завдання 21. Назвіть та схарактеризуйте фактори, що впливають на формування особистості.
Завдання 22. Проаналізуйте такі педагогічні категорії:

навчання -

учіння—

освіта -

самоосвіта -
Завдання 23. Обґрунтуйте значення науково-педагогічних методів дослідження (анкетування, педагогічний експеримент, спостереження, створення педагогічних ситуацій, аналіз психолого-педагогічної літератури та ін.) та необхідність втілення передового педагогічного досвіду у практику роботи школи.
Завдання 24. Назвіть галузі педагогічної науки.
Завдання 25. Обґрунтуйте необхідність педагогічної спостережливості, мислення та інтуїції вчителя в навчально-виховному процесі.
Завдання 26. Обґрунтуйте принцип гуманізму в навчанні та вихованні.
Завдання 27. Розкрийте зміст понять:

педагогічна майстерність -

педагогічні здібності -

педагогічне спілкування -

комунікативність -
Завдання 28. Проаналізуйте відомий вислів М. Рубакіна: «Справжню освіту можна здобути лише самоосвітою».

Визначіть рівень власної самоосвіти та її ефективність.


Завдання 29. Розкрийте зміст понять:

педагогічний такт -

педагогічна техніка -

мовленнєва майстерність -

риторичні здібності -
Завдання 30. Обґрунтуйте необхідність цілісного навчально-виховного процесу в сучасній школі.

Завдання 31. Схарактеризуйте здібності, які необхідні в майбутній педагогічній дальності:

інтелектуальні -

дидактичні -

комунікативні -

організаторські -

перцептивні -


Завдання 32. Розкрийте зміст різних видів діяльності школяра:

учіння -

спілкування -

гра -
Завдання 33. Обґрунтуйте взаємозв'язок біологічних факторів, соціального середовища й виховання на прикладі героя книги Р. Кіплінга «Мауглі».


Завдання 34. Поясніть, який зміст Ви вкладаєте в поняття «освічена людина» та «вихована людина».
1.2. Педагогічні ситуації та дискусійні питання. Педагогічна ситуація 1

Учитель посварився з ... учнем. Хлопцю незабаром складай екзамени, а вчитель математики заявляє: нехай і не розраховує, це витримає екзамен з мого предмета. «А може все ж таки витримає? -вступаються за учня педагоги. - Адже до випускного класу довели Виходить, самі собі за свою роботу двійку ставимо.»

Але перемогла «математична лінія». Виник позов між учителями й батьками учня, який утягнув у круговерть багато інстанцій. Учитель лишався незламним. Нарешті в класі стало на одного «важкого» менше, нарешті турбот поменшало. Вчитель одержав скороминуче задоволення, але навряд чи можна назвати це перемогою. «Перемог» над учнями не буває, а якщо вони і є, так це перемоги у битві за учня, за нову людину, за особистість.

Питання:

1. Чи має право вчитель на такий конфлікт з учнем?

2. Як упливають конфлікти на процес виховання й розвитку

особистості?

3. Ваш варіант виходу з такої ситуації.

Педагогічна ситуація 2

Хлопчик 10 років стояв на сходах між другим і третім поверхом і плакав. Йому було боляче: щойно старшокласники «розіп'яли» його на гарячій батареї.

Пролунав дзвоник, але хлопчик його ніби і не чув. На урок йти не хотілося, від образи й болю на душі було тяжко. Вчителька, яка проходила повз хлопчика, поцікавилася, чому він не йде на урок. «Що, мабуть, побили? - не без зловтіхи запитала вона. - Так тобі й треба, будеш тепер знати, як до старших чіплятися. Ану, марш на урок, нема чого прогулювати!» - і вона легенько штовхнула хлопчика до сходів. Той відсахнувся й несподівано швидко побіг униз. Через півхвилини він вже стрімголов мчав зі школи.

Питання:

1. Дайте оцінку педагогічній позиції вчителя.

2. Як би Ви діяли в такій ситуації?

3. Які підходи до учнів реалізують вчителі в навчально-виховній

діяльності?

Педагогічна ситуація З

На засіданні методичного об'єднання класних керівників учителі

обмінюються досвідом.

- Упевнена, що в роботі з дітьми, особливо з підлітками неодмінною умовою успіху с здатність до ризику в гострих ситуаціях. Але ризикувати можна своїм авторитетом, своєю позицією. І ні в якому разі перемогу не виявляти, бо ця перемога-насамперед подолання себе (невпевненості, побоювань, комплексів), а не перемога над дітьми.

Звісно, вчителеві доводиться ризикувати, бо реально існує можливість поразки або зриву.Питання

1. Чим відрізняється педагогічний ризик від авантюри?

2. Що скалдає основу педагогічного ризику: розрахунок,

3.Хто ризикує більше вчитель чи учень? Чи існує межа виправданого?Педагогічна ситуація 4

«Ви закликаєте рівнятися на порядних людей. А де їх можна побачити сьогодні?» таке запитання під час диспуту висунула Даша.Питан:;

1. Як ви прореагуєте на таку заяву дівчини?

2. Які З якостей сучасної людини Ви зараховуєте до високих моральних настанов особистості?

3. Чим викликана заява дівчинки?Педагогічна ситуація 5

На уроці української мови вчителька кілька разів робила суворі зауваження: «Не списувати!», «Пиши сам, не підглядай у чужий зошит!», «Знайшов, у кого списувати?!»

На іншому уроці вчитель математики лише раз, але переконливо зауважив «Діти, не треба закривати зошит. Ніхто у вас не списує. Це ваша самостійна робота».

Питання:

1. Яку позицію вчителя Ви вважаєте педагогічно виправданою. Чому?

2. Чи можна за манерою зауважень зробити висновок про характер спілкування з дітьми, про педагогічну установку вчителя ?

3. Яке значення дня учнів має стиль спілкування вчителя?Педагогічна ситуація 6

Мати ставилася з недовірою до думки вчителів про поган] поведінку сина, захищаючи свого хлопчика. Юрій буї недисциплінованний, на зауваження учителів відповідав відверта грубо...Питання:

1. У чому, на Вашу думку, полягає причина такої поведінки

хлопця?

2. Чи потрібна робота класного керівника з батьками?3. Чи може бути поведінка вчителя причиною недовіри матері

Юрка?


Педагогічна ситуація 7

Вчитель спокійно, з категоричною впевненістю викладає навчальний матеріал в 11-му класі. Несподівано в зосередженій тиші лунає голос учня: «Я не погоджуюся з Вашим твердженням, що...» Клас із цікавістю чекає на реакцію вчителя.Питання:

1. Назвіть можливі варіанти поведінки вчителя.

2. Як вчителю треба врахувати в такій ситуації особливості

юнацького віку?

3. Як би Ви повели себе в подібній ситуації?

Педагогічна ситуація 8

Першокласники на перших етапах об'єднані єдиним бажанням - вчитися. І не як-небудь, а лише успішно. Але ось перша невдача - кінець єднанню. Невдача веде за собою і приниження, і покарання, і розчарування... Клас розколюється. За партами сидять групи дітей: ті, що встигають, і ті, що відстають, щасливі й нещасні, веселі ї сумні, оптимісти й скептики. І стосунки між цими групами, якщо придивитись, далеко не гуманні. Про них із докором говорить вчитель, їх звинувачують товариші: «Ви ганьбите наш клас!»

Але як поводять себе самі «герої»? По-різному. Одні внутрішньо протестують. Перші двійки їм здаються випадковими: ручка була поганою, забув до кружечка хвостика приписати... Інші замикаються в собі, стають в'ялими, байдужими, втрачають віру у власні сили.

Треті починають поводити себе агресивно, прагнучи ствердитися, виявити себе в колективі іншим, крім навчання, шляхом:пустощами, витівками, навіть хуліганством. Проте і перші, і другі, і треті всіма силами і тривалий час намагаються опиратися своєму становищу «неповноцінної особистості», сподіваючись на чудо. Деякі вчителі вбачають причину подібних випадків у відсутності в дітей здібностей до навчання. А психолог В.Крутенький стверджує, що мім її не «виявляються» і не «визрівають» у відповідних умовах, і формуються, розвиваються в процесі життя, навчання та виховання… Здібності — це прижиттєве утворення.Питання:

1. Проаналізуйте цю ситуацію. Чи немає тут суперечності між шкільною практикою і твердженням психолога?

2. Як би Ви пояснили поведінку першокласників?

3. Які методи виховання і навчання забезпечують розвиток школяра?Педагогічна ситуація 9

У Наталі, студентки педучилища, сьогодні незвичайний день. Вона проводить у другому класі свій перший у жилі урок, і ш панове волосся розпушила. Охайно копичку на голові склала. Одягла блакитну сукню. Тамуючи хвилювання, найлагіднішим голосом, на який тільки здатна її ніжна, співуча душа, почала урок. Мова - наче ручай дзвінкотливий. Слова вимовляє, наче квіти в дитячу душу сіє-висіває. Щоб приймалися, щоб тягайся до сонця, щоб розквітали знаннями рясно. Під рукою Наталі – сценарій-конспект уроку. Що забуде, одним оком підгляне і - далі, бігом, щоб тему встигнути викласти. Все здається на уроці, як у колег-практикантів. А де в чому навіть і краще... Ніхто не байдикує у класі, бо цікаво. Всі слухають, не зводять очей з нової вчительки.

Діти, а скажіть-но, яка це квітка? Як називається? - запитує Наталя гак, що слово «квітка» стає в центрі уваги, наче у віночку, і показує кольорову картинку - сама її вимальовувала яскравими фарбами аж очі вбирають.

Так ніхто й не скаже? - оглядає здивовано парти і помічає зніяковіле личко Маринки.

Ніхто, - тихо відповідає дівчинка.

На жаль, і Наталя забула. І як це сталося, що назва вилетіла зі голови? Куди ж бирочка запропастилася? Рукою - у конспект, у журнал, торкнулася книжки - ніде немає. «Невже осоромилася, засипалася?» - майнуло в голові.

- Діти, оця квітка, що тут намальована, - почала Наталя невпевнено, а завершила сміливо, весело, — зветься... Крокоцвіт, запам'ятайте - крокоцвіт!..

Довго після уроків сміялась вчителька. Хвалила Наталю зш винахідливість. Але й присоромила, бо ж не можна дітям говорити неправду. Так ми, - застерігала вчителька, - дійдемо до того, що завтра будемо жука вертольотом величати... Треба було, Наталю, відверто, прямо зізнатися дітям, що й сама забула назву квітки. Адже таке з кожним може трапитись. І запевнити, що скажеш трохи пізніше, коли згадаєш».Питання:

  1. Як Ви думаєте, чи має вчителька рацію?

  2. Як краще повести себе у такій ситуації?

  3. Які вимоги висуває педагогічна наука до фахової підготовки І
    вчителя?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал