Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 0501 "Економіка і підприємництво"Pdf просмотр
Сторінка11/11
Дата конвертації03.12.2016
Розмір5.14 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
для перевірки знань
Контрольні запитання одиничного вибору відповідей
1. Ефективність менеджменту організацій — це: а) загальний результат реалізованих дій; б)ефект,який отримує від діяльності власник підприємства(організації); в) комплекс стратегічних і оперативних заходів з оптимізації спів- відношення ресурсів та результату.

156 2. Чи взаємопов 'язані питання підвищення результативності діяльності організації і ефективність управління: а) так; б) ні; в) частково?
3. За ринкової економіки основним ефектом управлінської діяльності є: а) прибуток; б) капітал; в) дохід.
4. Завданням менеджменту виступає: а) оптимізація прибуткове утворюючих елементів; б) раціоналізація управлінської праці; в) реструктуризація існуючої системи управління.
5. Показники ефективності управління відображають: а)складність відносин і зв'язків між керуючою і керованою системами; б) якість трудового життя підприємства (організації); в) кількісне вираження прибутку.
Контрольні запитання множинного вибору відповідей
1. Показниками ефективності процесів менеджменту є: а) коефіцієнт якості виконуваних управлінських функцій; б) коефіцієнт керованості; в) коефіцієнт ланковості; г) коефіцієнт працездатності.
2. Показниками економічної ефективності виступають: а) оборотність обігових коштів; б) термін окупності; в) коефіцієнт якості виконуваних управлінських функцій; г) ступінь централізації функцій управління.


157 3.До показників статичної оцінки ефективності управлінняналежать: а) ступінь централізації функцій управління; б) діапазон управління; в) коефіцієнт керованості; г) коефіцієнт раціональності управлінської документації.
4. До показників ефективності виконання функцій управління відносять: а) коефіцієнт оперативності виконання певної функції; б) загальну трудомісткість управління; в) прибутковість підприємства; г) кількість функцій управління

Література


1. Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджменту – М: Экономист, 2004 2. Гріфін Р.В, Яцура В. Основи менеджменту: Підручник .- Львів: Бак, 2001 3. Мескоен М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.
– М: Дело, 1992 4. Хміль Ф.І Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995 5. Шегда А.В. Основы менеджмента- К: Знание, 1998
158
Загальна
література.
1.
Ансофф Й. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. — М.:
Экономика, 1989 — 519 с.
2.
Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управлений. — Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. — 464 с.
3.
Баєва О. А. Ораторское искусство й деловое общение: Учебное пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2000. — 328 с.
4.
Бланк И. А. Инвестиционньїй менеджмент. — К.: ИТЕМ, 1995. — 448с.
5.
Бланк И. А. Торговий менеджмент. — К.: УФИМБ, 1997. — 408 с.
6.
Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебное пособие.
— М., ИНФРА-М, 1999 — 244 с.
7.
Веснин В. Р. Основы менеджмента, М.: 1999 8.
Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент.— М.: Экономист, 2004.
— 528 с.
9.
Герчшова Й. Н. Менеджмент.— М.: Банки и биржи, 1994.— 685с.
10.
Гріфін Р. В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. - Львів: Бак,
2001. — 624с.
11.
Економіка торговельного підприємства Під ред. Н. М. Ушакової. —
К., Хрещатик, 1999. — 800 с.
12.
Кабушкт Н. Й. Основи менеджмента. — Минск: Высшая школа, 1996.
—275с.
13.
Карнеги Д. Как приобретать друзей й оказьівать влияние на людей. —
К.: Наукова думка, 1989. — 224 с.
14.
Кузьмі О.Є. Сучасний менеджмент.- Львів: Центр Європи, 1995.-176с.
15.
Лесів Й. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економці.
— Ужгород: Карпати. — 254 с.
16.
Лукашевич В. В. Основы менеджмента в торговле. - М.: Экономика,
1996. - 191 с.
17.
Мартыненко Н.М. Технология менеджмента.-К.:МП«Леся»,1997.-800с.
18.
Менеджмент организации: Учебное пособие для вузов / Под ред. 3.
П. Румянцевой. —М.: ИНФРА-М, 1997.—432с.
19.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — 702 с.
20.Музыченко В. Управление персоналом. — М: Издательский центр «Академія», 2003. — 528 с.
21.Пугачев Управление персоналом организации: Справочник работника кадровой службы.

159 22. Робіне С. П., ДеЧеченцо Д. А. Основи менеджменту: Пер. з англ. — К.: Основи, 2002. — 671 с.
23.
Ру Д., Сулье Д. Управління: Пер. з франц.— К.: Основи,
1995. —442с.
24.
Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, контрольних заданий, вопросов для самопроверки по курсу
«Менеджмент»: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика,
1999. — 192с.
25.Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту. — К.: Професіонал,
2004. — 432 с.
26.Сорокина М. В. Менеджмент торгового предприятия. СПб.: Питер,
2001. —528с.
27.
Скрипко Т. О. Дидактичні матеріали з менеджменту. — Львів:
ЛКА, 2001. — 96с.
28.Спивак В. Организационное поведение и управление персоналом. —
СПб., 2000. — 416 с.
29.Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика. —
Тернопіль: Карт-бланш, 1997. — 465 с.
30.Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я.
Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 512 с.
31.Фельзер А. Б., Доброневський С. В. Техніка роботи керівника. — К.:
Вища школа, 1993. — 383 с.
32.Хміль Ф. І. Становлення сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія. — Львів: ЛКА, 1996. — 206 с.
33.Хміль Ф. І. Практичні завдання менеджменту торговельного підприємства. — К.: НМЦ «Укоопосвта», 1998. — 86 с.
34.Хміль Ф. І. Основи теорії менеджменту.— К.: ІСДО, 1995.— 147с.
35.
Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник.— К.:Вища школа, 1995.-351 с.
36.
Хміль Ф. І. Основи менеджменту.— К.: Академвидав, 2003.— 608с.
37.ШегдаА. В. Основы менеджмента. — К.: Знание, 1998. — 512 с.
38.Шепеленко
Г.Й.
Зкономика, организация й планирование производства: Учебное пособие. —Ростов-на-Дону: Изд. центр «МарТ»,2000.—
544 с.
39.Щекин Г. В. Практическая психология менеджмента: Научно- практическое пособие. — К.: 1994.
40.Шейн З.Х. Организационная культура й лидерство: Пер. с англ. Под ред. В. А. Спивака. — СПб.: Питер, 2002. — 336 с.

160
Навчальне видання.
Навчальний посібник з курсу “Менеджмент” (для студентів спеціальності
0501 – “Економіка і підприємництво” усіх форм навчання )

Укладач: Ольга Михайлівна Віноградська,
Наталія Сергіївна Віноградська,
Вікторія Сергіївна Шевченко.


Редактор: М.З. Аляб’єв
План 2007, поз. 99 Н
Підп. до друку 28.12.07
Формат 60*84 1/16
Папір офісний
Друк на ризографі
Обл. – вид, арк. – 7,1
Ум.-друк. арк. – 6,6
Замовл. №

Тираж 300 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал