Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка18/18
Дата конвертації10.03.2017
Розмір4.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Додаток Т
Параметри кольорового оформлення приміщень для ПЕОМ
Таблиця Т.1 – Коефіцієнти відбивання поверхонь [42]
Орієнтація вікон приміщення
Найменування кольору (поверхні)
Коефіцієнт відбивання, %
Південь
Зелено-голубий (стіни)
Світло-голубий (стіни)
Зелений (підлога)
62...76 57...71 22 – 36
Північ
Світло-оранжевий (стіни)
Оранжево-жовтий (стіни)
Червоно-оранжевий (підлога)
64...78 60...74 3...17
Схід
Жовто-зелений (стіни)
Зелений (підлога)
Червоно-оранжевий (стіни)
60...74 22...36 3...17
Захід
Світло-жовтий (стіни)
Блакитно-зелений (стіни)
Зелений (підлога)
Червоно-оранжевий (підлога)
63...77 60...74 22...36 3...17
Примітки: 1 Стеля в усіх приміщеннях має бути білою.
2 Коефіцієнт відбиття для стін повинен дорівнювати
0,4...0,5; для стелі – 0,7...0,8; для підлоги – 0,2 ... 0,3.

Додаток У
Приклади тестового контролю знань

Приклад завдання для контролю знань з тем № 1 - 2
I Доповніть твердження, вписавши слово у відповідному
відмінку.
1 Обмежена в часі подія або раптова дія на працівника небезпечного виробничого чинника або середовища, що відбулася у процесі виконання ним трудових обов'язків, унаслідок якої нанесена шкода здоров'ю або наступила смерть, називається ...
2 Коефіцієнт, який характеризує відповідність фактичних умов праці до нормативних, називається ...
3
Коефіцієнт, який характеризує середню тривалість непрацездатності, що приходиться на один нещасний випадок, називається ...

II Перерахуйте усі види (властивості) вказаних предметів
(явищ).
4 Ефективність заходів з охорони праці може бути 4-х видів: ...
5 До основних п’яти функцій системи управління охороною праці відносять: ...

III Запишіть код (літеру) відповіді, яку Ви вважаєте
правильною.
6 Метод аналізу травматизму, який дозволяє вивчати причини нещасних випадків згідно з місцем здійснення, називається: а) статистичний; г) груповий; б) топографічний; д) монографічний; в) економічний; е) ергономічний.
7 Умови праці, які викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань і найчастіше спричиняють збільшення захворювань і тимчасової втрати працездатності, називаються: а) шкідливі 1 ступеня; г) оптимальні; б) шкідливі 2 ступеня; д) допустимі; в) шкідливі 3 ступеня; е) екстремальні.

8 Нещасний випадок, який відбувся з працівником під час використовування ним в особистих цілях устаткування підприємства без дозволу роботодавця, визначається: а) пов'язаним з виробництвом; б) не пов'язаним з виробництвом.
9 Група причин травматизму, до якої відноситься «невідповідна кваліфікація робітника» : а) економічна; б) ергономічна; в) антропогенна; г) природна; д) технічна; е) санітарно-гігієнічна.

IV Запишіть коди (літери) відповідей, які Ви вважаєте вірними.
10 Фактори, від яких залежить розмір страхового внеску підприємства до Фонду соціального страхування: а) форма власності; б) кількість робітників підприємства; в) професійний ризик виробництва; г) розмір мінімальної заробітної плати; д) бажання керівництва підприємства; е) рівень травматизму і профзахворювань.
11 Напрями профілактики травматизму і профзахворювань, зниження фізичної стомлюваності працюючих
і підвищення продуктивності праці: а) зменшення обсягів виробництва; б) автоматизація виробництва; в) збільшення кількості працівників; г) професійний відбір працівників; д) забезпечення оптимальних режимів праці; е) усунення небезпечних виробничих факторів; ж) впровадження безпечної техніки і технологій.
12 Фактори, від яких залежить кількість робітників служби охорони праці підприємства: а) форма власності; б) небезпека та шкідливість виробництва; в) бажання керівництва підприємства;
г) кількість робітників підприємства; д) рівень травматизму на підприємстві.
V Оберіть вірні компоненти діяльності й запишіть їх у
послідовності, яку Ви вважаєте правильною.
13 Організація і проведення атестації робочих місць (РМ): а) визначення робочих місць, які підлягають атестації; б) розробка комплексу заходів з охорони праці; в) підтвердження права працівників на пільги; г) розробка посадових інструкції для робітників; д) виявлення і дослідження виробничих факторів РМ; е) контролювання навчання з охорони праці; ж) визначення складу комісії з атестації робочих місць; з) складання «Карти умов праці» на кожне РМ; к) встановлення права працівників на пільги; л) віднесення РМ до відповідної категорії за умовами праці.
14 Порядок розслідування поодиноких нещасних випадків (НВ) без смертельних результатів: а) повідомлення безпосереднього керівника робіт про НВ; б) проведення медичного огляду робітника; в) надсилання актів про НВ у відповідні установи; г) повідомлення про НВ роботодавця; д) проведення атестації робочих місць; е) створення комісії та організації розслідування НВ; ж) складання актів розслідування нещасного випадку; з) організація надання медичної допомоги потерпілому.

VI Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр та
літер.
15 Фактори, які впливають на розмір страхових виплат робітнику в разі пошкодження його здоров'я внаслідок нещасного випадку:
Частина страхових виплат:
Фактори, які впливають на розмір виплати: а) виплата за моральну шкоду;
1) ступінь втрати професійної працездатності; б) виплата витрат на медичну
і соціальну допомогу;
2) розмір середньомісячного заробітку;
в) одноразова допомога;
3) наявність провини потерпілого; г) виплата втраченого заробітку.
4) розмір мінімальної зарплати.
Приклад завдання для контролю знань з тем № 3 - 6
I Доповніть твердження, вписавши слово у відповідному
відмінку.
1 Відношення розміру річної економії від поліпшення умов та охорони праці до суми витрат підприємства на заходи з охорони праці характеризує ...
2 Простір до 2 метрів у висоту, в якому розташовані робочі місця постійного та тимчасового перебування, називається ...
II Перерахуйте усі види (властивості) вказаних предметів
(явищ).
3 Додаткові заходи, які забезпечують безпечну роботу об’єктів підвищеної небезпеки: ... , ... , ... , ... .
4 Вимоги до працівників, виконання яких гарантує безпеку технологічних процесів: ... , ... , ... , ... .
III Запишіть код (літеру) відповіді, яку Ви вважаєте
правильною.
5 Час регламентованих перерв за робочу зміну при роботі на
ПЕОМ залежить від: а) віку робітника; б) виду діяльності; в) форми власності; г) посади робітника; д) бажання роботодавця.
6 Показник «скорочення кількості робочих місць, які не відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці» характеризує: а) технічну ефективність; б) соціальну ефективність; в) економічну ефективність; г) соціально-економічну ефективність.

IV Запишіть коди (літери) відповідей, які Ви вважаєте
вірними.
7 Фактори, які необхідно враховувати при виборі промислового майданчика: а) рельєф місцевості; б) наявність потреби у виробництві продукції; в) наявність виробничих викидів; г) категорія населеного пункту; д) наявність енергетичних комунікацій; е) наявність трудових ресурсів; ж) фінансові можливості підприємства.
8 Об’єктами розрахунків зборів за забруднення навколишнього середовища є: а) обсяг виробництва; б) обсяг викидів в атмосферу; в) обсяг палива, яке використано; г) обсяг сировини, що переробляється; д) обсяг відходів, які розміщені в спеціальних місцях.
9 Фактори, які треба обов’язково враховувати при розташуванні робочих місць з ПЕОМ у виробничому приміщенні: а) характер робіт; б) форма власності; в) бажання робітника; г) розміри приміщення; д) кількість робочих місць; е) вимоги до відстані між робочими місцями.
10 Заходи, які забезпечують безпеку виробничого устаткування : а) професійний відбір кадрів; б) застосування засобів захисту; в) вибір матеріалу устаткування; г) виконання ергономічних вимог; д) застосування засобів механізації; е) проведення навчання з охорони праці; ж) включення вимог безпеки в технічну документацію.
11 До фізичних шкідливих виробничих факторів при роботі на
ПЕОМ відносяться: а) недостатня освітленість; б) підвищений рівень шуму;
в) висока напруга органів зору; г) можливість механічного травмування; д) електромагнітні випромінювання та поля; е) висока температура повітря в приміщенні.
12 Фактори, які потрібно враховувати при виборі конструкції будинку, його довжини та поверхні: а) характер технології; б) кваліфікація робітників; в) особливості устаткування; г) наявність енергетичних комунікацій; д) ступінь пожежної небезпечності; е) наявність шкідливих виділень.
13 До медичних заходів щодо збереження здоров’я та підвищення працездатності користувачів комп’ютерів відносяться: а) медичні огляди; б) вправи та самомасаж; в) вентиляції приміщення; г) раціональне харчування; д) психофізіологічне розвантаження; е) забезпечення зручної робочої пози; ж) удосконалення конструкції монітора; з) раціональне освітлення робочого місця.
14 Фактори, від яких залежить величина збору підприємства за викиди рідких відходів: а) тип забруднювача; б) фактичний об’єм зброса; в) встановлений об’єм зброса; г) вид діяльності підприємства; д) форма власності підприємства; е) характеристика водного господарства; ж) гранично припустима концентрація забруднювача.

V Оберіть вірні компоненти діяльності і запишіть їх у
послідовності, яку Ви вважаєте правильною.
15 Розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці здійснюють наступним чином:
а) визначення складових річної економії; б) розрахунок економії заробітної плати; в) розрахунок ефективності заходів з охорони праці; г) визначення суми витрат на заходи з охорони праці; д) розрахунок річної економії від поліпшення умов праці; е) визначення основних напрямків поліпшення умов праці; ж) розрахунок економії за рахунок зменшення собівартості продукції; з) розрахунок зменшення виплат по тимчасовій непрацездатності; к) розрахунок економії за рахунок зменшення виплат на пільги та компенсації.
VI Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер.
16
Функції засобів захисту, які передбачені в конструкції устаткування:
Засіб захисту:
Функція: а) кольорові сигнальні лампи устаткування;
1) перешкоджання потрапляння людини в небезпечну зону; б) захисний екран устаткування;
2) відключення устаткування при відхиленні показників його роботи від припустимих показників; в) кінцевий вимикач матричного принтера;
3) контроль за роботою устатку- вання на ділянках, достатньо віддалених від небезпечної зони; г) гідравлічний пристрій для управління.
4) забезпечення необхідних параметрів технологічних процесів.
17
Складові річної економії підприємства від поліпшення умов праці:
Показник економії:
Складові річної економії: а) економія від зменшення професійної захворюваності;
1) зменшення витрат на лікувально-профілактичне харчування; б) економія від скорочення пільг за
2) зменшення витрат на безкоштовне одержання
роботу в несприятливих умовах; молока або інших рівноцінних харчових продуктів; в) економія від зменшення травматизму;
3) зменшення виплат по тимчасовій непрацездатності; г) економія від зниження плинності кадрів.
4) економії за рахунок зменшення собівартості продукції;
5) зменшення витрат на підготовку кадрів;
6) економії заробітної плати.


Додаток Ф
Заходи щодо охорони праці
Таблиця Ф.1 – Витрати на проведення заходів щодо охорони праці
Заходи
Витрати, грн.
Санітарно-гігієнічні заходи
Поліпшення умов мікроклімату за рахунок кондиціонування або використання загальнообмінної вентиляції:
- на кожен градус температури повітря робочої зони;
- на кожен процент відносної вологості повітря


100 50
Поліпшення освітлення робочого місця за рахунок збільшення кількості світильників або збільшення потужності ламп (на кожні
50 лк )
30
Зменшення рівня шуму за рахунок акустичної обробки приміщень або встановлення перегородок (на кожен дБ рівня шуму)
50
Психофізіологічні заходи
Зменшення тривалості зосередженого нагляду за рахунок додаткових перерв та раціональної організації роботи (на кожен % від робочого часу)

5
Зменшення кількості важливих об’єктів нагляду за рахунок раціонального розподілу роботи (на кожен об’єкт нагляду)
200
Зменшення напруження зору за рахунок раціонального освітлення та фарбування робочих поверхонь та стін приміщення (на кожну категорію зорових робіт)

100
Зменшення монотонності робіт за рахунок збільшення тривалості повторюваних опера- цій (на кожні 5 секунд тривалості операцій)
10


ЛІТЕРАТУРА
Перелік основних законодавчих та
нормативних актів
1 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
2 Закон Украины «Об охране труда» . – К.: Основа, 2003. – 56 с.
3 Кодекс законів про працю України: Затв. законом від 10 груд.
1971 р.; Офіційний текст із змінами зі доповненнями за станом на 1 квітня
2002 р. – К.: Україна, 1996. – 125 с.
4 Законодательство об охране труда: Сборник нормативных актов.
– К.: Основа, 1995. – Т. 1. – 528 с.
5 Закон Украины «Об общеобязательном государственном страховании от несчастного случая на производстве и профзаболевания, вызвавших потерю трудоспособности» (с изменениями и дополнениями) от 23.09.1999 г. № 1105-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – №42. –
С. 47.
6 Закон Украины «О страховых тарифах на общеобязательное государственное страхование от несчастного случая на производстве и профзаболевания, вызвавших потерю трудоспособности»
(с изменениями и дополнениями) от 22.02.2001 г. № 2272-III // Голос
України. – 2001. – №54. – С. 8.
7 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25.08.2004 р. №1112 // Офіційний вісник
України. – 2004. – №35. – С. 55.

8 Постанова Кабінету Міністрів України ―Про затвердження порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру‖ від 22.03.01р. №270 // Офіційний вісник України. – 2001. –
№13. – С. 75.
9 Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании // Охрана труда. – 1998. - № 3.
– С. 46 – 52.
10 Постанова Кабінету Міністрів України ―Про затвердження порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання‖ від
13.09. 2000 р. №1423 // Офіційний вісник України. – 2000. – №37. – С.
1588.
11 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці:
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1.09.1992 р.;
№442.
12 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості
і напруженості трудового процесу: Затверджено наказом Мінздраву
України від 31.12.97 р. №382 // Охрана труда. –1998. – №6. – С. 29.
13 Положение о разработке инструкций по охране труда //
Охрана труда. –1998. – №5. – С. 54.
14 НАОП 0.00-4.35-04. Типове положення про службу охорони праці.
15 ДНАОП 0.00–1.31 – 99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

16
ГОСТ
12.0.003-74
ССБТ.
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
17 ГОСТ 12.1.003-89 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
18 ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
19 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
20 ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот.
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
21 ГОСТ 12.1.019–79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
22 ГОСТ 12.1.030-87 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
23 ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.
24 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное.
Общие требования безопасности.
25 ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Общие эргономические требования.
Рабочее место при выполнении работ сидя.
26 ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное.
Общие эргономические требования.
27 ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное.
Общие требования безопасности к рабочим местам.

28 ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
29 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих.
Общие требования и классификация.
30 ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
31 СНиП 11 – 4 - 79. Естественное и искусственное освещение.
Нормы проектирования.
32
СНиП
2.04.05-91.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
33 ДСанПіН 3.3.2 – 007 – 98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно- обчислювальних машин.
34 Порядок установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взыскания этого сбора, утвержденный постановлением КМУ от 01.03.99 № 303, с изменениями и дополнениями.
35 Инструкция о порядке исчисления и уплаты сбора за загрязнение окружающей природной среды, утвержденная совместным приказом Минэкобезопасности и ГНАУ от 19.07.99 № 162/379, с изменениями и дополнениями.

Перелік навчальної і довідкової літератури
36 Безопасность труда в промышленности / К. Н. Ткачук, П.Я.
Галушко, Р. В. Сабарно и др. – К.: Техніка, 1982. – 231 с.

37 Безопасность жизнедеятельности в машиностроении / Под ред. Ю. М. Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2002. – 310 с.
38 Виноградов Б. В. Безопасность труда и производственная санитария в машиностроении: Сборник расчетов. – М.: Машиностроение,
1963. – 264 с.
39 Геврик Є. О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-центр, 2003. – 280 с.
40 Гогіташвілі Г. Г. Система управління охороною праці. – Львів:
Афіша, 2002. – 320 с.
41 Демирчоглян Г. Г. Компьютер и здоровье. – М.: Лукоморье,
1997. – 256 с.
42 Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. -
Львів: Афіша, 2000. – 176 с.
43 Практикум із охорони праці: Навчальний посібник / В. Ц.
Жидецький , В. С. Джигерей , В. М. Сторожук та ін; За ред. В. Ц.
Жидецького. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.
44 Охрана труда на предприятии с позиции действующего законодательства / В. Н. Иванов, В. И. Дейнега, Б. М. Коржик и др.. –
Харьков: Центр ―Консулат‖, 2003. – 248 с.
45 Керб Л. П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.
46 Кодекс законов о труде Украины: Научно-практический комментарий. – 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : ООО «Одиссей», 2002. –
864 с.

47 Козьяков А.Ф. Охрана труда в машиностроении / А. Ф. Козьяков
, Л. Л. Морозова – М.: Машиностроение, 1990. – 256 с.
48 Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці / К. Н. Ткачук, М. О. Лисик,
І. А. Лучко і ін. – К.: Основа, 1999. – 96 с.
49 Методичні рекомендації по визначенню напрямків ефективного вкладення коштів в охорону праці на підприємстві / С. П. Ткачук, Г. Г.
Лесенко, К. Н. Ткачук і ін. – К.: Основа, 1999. – 80 с.
50 Миценко І. М. Умови праці на виробництві. – Кіровоград: КРД,
1999. – 324 с.
51 Охрана труда в машиностроении: Учебник для вузов / Под ред.
Е. Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1993. – 432 с.
53 Навакатикян А. О. Охрана труда пользователей компьютерных видеодисплейных терминалов / А. О. Навакатикян, В. В. Кальниш,, С. Н.
Стрюков. – К.: Охрана труда, 1997. – 400 с.
54 Павленко А. Р. Комп’ютер, TV и здоровье: Решение проблемы.
– К.: Основа, 1998. – 152 с.
55 Практичний коментар до нової редакції закону України „Про охорону праці‖/ Под ред. Л. О. Мельничук. – Харків: Форт, 2003. – 72 с.
56 Романчук А. А. Менеджмент охраны труда. – К.: Основа, 2003. –
176 с.
57 Романчук А. А. Организация деятельности службы охраны труда на предприятии. – К.: Основа, 2002. – 96 с.
58 Сивко В. Й. Правові та організаційні основи охорони праці в
Україні: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 140 с.

59 Сивко В. Й. Розрахунки з охорони праці. – Житомир: ЖІТІ, 2001.
–152 с.
60 Система управління охороною праці. Проведення внутрішнього аудиту. – Х.: Форт, 2003. – 16 с.
61 Справочная книга по охране труда в машиностроении / Под ред. О. Н. Русака. – Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение,
1989. – 541 с.
62 Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: Справочник / С. В. Белов, А. Ф. Козьяков, О. Ф.
Партолин и др.; Под ред. С. В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989. –
368 с.
63 Чирва Ю. А. Безпека життєдіяльності / Ю. А.Чирва, О. С.
Баб’ян. – К.: Аттіка, 2001. – 304 с.
64 Эргономика: Учеб. пособие для вузов / В. В. Адамчук, Т. П.
Варна, В. В. Воротникова и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.
65 Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці в галузі»:
Оцінка умов праці при роботі на ПЕОМ / Укл.: Л. В. Дементій,
Ю. В. Менафова. – Краматорськ: ДДМА, 2000. – 24 с.
66 План-пам’ятка до вивчення курсу „Охорона праці в галузі‖ для студентів економічних спеціальностей / Укл.: Л. В. Дементій,
Г. Л. Юсіна. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – 44 с.
67 Законодательная охрана труда: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л. В. Дементий, А. Л. Юсина. –
Краматорск: ДГМА, 2005. – 192 с.
68 Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отрасли» для студентов экономических
специальностей заочной формы обучения / Сост.: Л. В. Дементий,
А. Л. Юсина, Г. И. Чижиков. – Краматорск: ДГМА, 2005. – 20 с.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Аварії 23 1
розслідування 23 2
контроль 24
Адейлогія 72
Аксіоми небезпеки 72
Атестація робочих місць
2
відповідальність 49 3
комісія 49 4
порядок проведення 48 5
періодичність 49 6
складові 50
Аудит з ОП
7
відповідальність 107 8
види 108 9
методика проведення 107
Аудитор 107
Безпека
10
об’єктів підвищеної небезпеки 141 11
процесів 138 12
устаткування 130
Важкість праці
13
визначення 56 14
категорії 58 15
інтегральний показник 60
- елементи умов праці 57
Види умов праці 51
Відшкодування шкоди
16
виплати на соціальну та медичну допомогу 36 17
виплати втраченого заробітку 33 18
допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 35 19
моральна шкода 36 20
одноразова допомога 36
Виплати страхові
21
види 31 22
перерахунок сум 37 23
порядок виплати 37

24
розрахунок сум 33 25
строки виплати 37
Виробничо обумовлені захворювання 16
Витрати на охорону праці
26
види 184 27
визначення обсягів 188 28
розрахунок 188

Генеральний план підприємства 124
Економічні закони
29
загальні 45 30
специфічні 46
Ергономічні вимоги 143
- робочі місця 144 31
устаткування 131
Економічний аналіз 177 1
класифікація 180 2
особливості 179
Економічний ефект 208
Ергономічний аналіз РМ
32
методика 149 33
сутність 148
Ефективність заходів з ОП
34
види 205 35
показники 205 36
розрахунок 212

Засоби захисту
37
вимоги 133 38
класифікація 133
Засоби праці
39
основні 147 40
допоміжні 147
Збір за забруднення середовища
41
види 221 42
розрахунок 222
Знаки безпеки 137
Карта умов праці 51
Колір сигнальний 135
Комісія з питань охорони праці 14
Контроль за охороною праці

43
вимоги 83 44
відповідальність 85
Коригувальна дія 108
Коефіцієнт
- ергономічності 174
- небезпечності 142, 166
- умов праці 62
Менеджмент охорони праці
45
відмінність 64, 106 46
сутність 64
Методи аналізу травматизму 86
Мотиваційний підхід 104
Мотивація персоналу 101, 104

Навчання з охорони праці 98
Нагляд з охорони праці 84
Напрямки ефективного вкладення коштів 194
Небезпечна подія 72
Небезпечна ситуація 72
Непрацездатні особи 34
Нещасний випадок 15 47
розслідування 20 48
- комісія 21 49
- спеціальне 23
- облік 23
- правова класифікація 17
- пов'язаний з виробництвом 19
- не пов'язаний з виробницт- вом 19

Оцінка умов праці типове положення 48 аналітична 56

Пільги і компенсації лікувально-профілактичне харчування 52 додаткова відпустка 53 скорочений робочий день 53 доплата за умови праці 53 пенсія за віком на пільгових умовах 52
Працездатність 61

Продуктивність 61
Професійне захворювання 16 розслідування 22 контроль 23
Професійний відбір 97

Ризик визначення 70, 93, 181 управління 70 критерії оцінки 71
Робоча поза 144
Робоче місце 146 організація 146 оснащення 147 параметри 149 етапи оцінки 150
Робота на ПЕОМ вимоги до РМ 155 група робіт 153 захисні засоби 162 медичні заходи 163 рекомендації 165 режим праці та відпочинку 153 удосконалення конструкції 161 фактори виробничі 151
Розрахунок системи вентиляції 168 штучного освітлення 170 акустичной обробки 169 соціальної ефективності 209 економічної ефективності 212 річної економії 215 зборів за забруднення довкілля 221
Система управління охороною праці ефективність 14 методи 69 принципи
66 функції 69
- планування 78
- прогнозування 80
- організація робіт 82
- аналіз і оцінка 85

- контроль 83
- управління персоналом 94
Системний підхід 66
Служба охорони праці 11
Соціальне страхування види 25 задачі 26 принципи 27 фінансування 37 обов’язкове 27 добровільне 28 суб’єкт 27
Страховий випадок 25
Страховий стаж 25
Страхові тарифи 39 диференціація 39 визначення 38
Страхові експерти 30
Ступінь стомлення 61
Травма 15
Травматизм виробничий методи аналізу 86 показники 88 причини 8 профілактика 9
Умови праці класи 43 визначення 56 управління 45
- використання економічних законів 45
Управління охороною праці об'єкт 10 суб'єкт 11 цільове 74
Управління персоналом 94
Фактори умов праці 42
Фонд соціального страхування 28 функції 29 органи 28
Функціональні стани організму 58


ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА ДЕМЕНТІЙ
ГАННА ЛЕОНІДІВНА ЮСІНА
ГЕННАДІЙ ІЛЛІЧ ЧИЖИКОВОхорона праці в галузі

Редактор Ольга Миколаївна Болкова

Підп. до друку Формат 60х84/16
Ризограф. друк. Ум. друк. арк. 18,5 Обл.-вид. арк. 12,3
Тираж прим. Зам. №
ДДМА. 84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал