Навчальний посібник 2-ге видання, перероблене і доповненеСкачати 169.34 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/16
Дата конвертації12.12.2016
Розмір169.34 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Розділ 2
УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ

2.1 Психологія управління працею як структурний елемент
системи управління в організації
2.1.1 Предмет, мета та завдання психології праці в управлінні
організацією
2.1.2 Менеджмент сприятливих умов праці людини як головна
функція психології праці
2.1.3 Функціональні стани людини в праці
2.1.1 Предмет, мета та завдання психології праці в управлінні
організацією
Як ми вже зазначали, загальним змістом управління в організаціії є управління працею, управління людьми та управління організацією як цілісною системою.
Методологічною, змістовною та організаційною основою процесу діяльності організації, її управління є праця.
У вирішенні завдання підвищення ефективності трудового процесу важливою є роль суб’єкта праці – людини. Саме тому важливим елементом психології управління в організації є психологія праці.
Психологія праці – це галузь психології, що вивчає психологічні процеси, стани і закономірності роботи психіки людини, пов’язані з трудовою діяльністю та психологічні закономірності організації праці у соціальних групах.
Предметом психології праці є психологічні особливості діяльності людини в трудових умовах.
Головні завдання психології праці [8, 20, 44, 54].
Завдання психології праці можна розділити на дві групи: теоретичні
(дослідницькі) та прикладні.
Теоретичні (дослідницькі) завдання тісно пов’язані з психологічними особливостями суб’єкта праці (людини). До їх числа дослідники відносять:

вивчення і дослідження особливостей психічних пізнавальних процесів як регуляторів трудової діяльності та їх розвитку в діяльності;

вивчення емоційно-почуттєвої сфери і вольових якостей особистості як регуляторів трудової діяльності;

вивчення основних психічних властивостей суб’єкта трудової діяльності як факторів організації трудової діяльності та її ефективності;

вивчення особливостей і структури функціональних станів людини у трудовій діяльності;

дослідження закономірностей розвитку особистості в трудовому процесі, розкриття особливостей взаємної детермінації (обумовленості) особистості та професії;

розробку психологічно обґрунтованої системи стимулювання праці;

30

розкриття психологічного змісту, складу, структури і механізмів трудової діяльності;

розробку психологічної проблеми здібностей щодо різних видів і типів трудової діяльності;

дослідження соціально-психологічних факторів трудової діяльності, що визначають зміст організаційного середовища діяльності і впливають на ефективність діяльності та задоволеність працею;

вироблення найбільш прийнятного методу управління працею, планування тактики і стратегії управління працею;

поліпшення умов трудової діяльності;

розробку основних професійних критеріїв прийняття на роботу;

розробку рекомендацій щодо удосконалення методів навчання і перенавчання працівників;

раціональну перебудову і оновлення професій.
Прикладні завдання спрямовані на вирішення практичних питань, які виникають під час психологічного вивчення та оптимізації трудової діяльності. Найбільш типовими і важливими серед них є:

розвиток досліджень і розробок з проблеми професійної орієнтації особистості;

дослідження психологічних характеристик основних професій, визначення вимог професій до особистості, вивчення світу професій;

розробка конкретних прикладних процедур професійного відбору;

оптимізація процедур професійної підготовки, проблема професійного навчання в цілому;

психологічна раціоналізація і оптимізація змісту та умов професійної діяльності на основі розкриття психологічних особливостей суб’єкта праці;

розробка психологічних основ і конкретних вимог при проектуванні нових технологій і засобів праці на основі врахування психологічних особливостей суб’єкта праці;

розробка оптимальних режимів праці та відпочинку для різних видів і типів трудової діяльності;

вдосконалення виробничих відносин та підвищення якості праці;

визначення соціально-психологічних особливостей і найбільш ефективних шляхів і способів корекції середовища трудової діяльності;

сприяння зниженню професійного травматизму та професійної захворюваності, розробка норм, правил і процедур техніки безпеки.
Для позначення загального напрямку, присвяченого вивченню трудової діяльності, використовується термін ”ергономіка”.
Ергономіка (від грецького ergon – ”робота”, nomos – ”закон” або
”закон роботи”) – це галузь знань, яка комплексно вивчає трудову діяльність людини в системі ”людина – техніка – середовище” з метою забезпечення ефективності, безпеки і комфорту трудової діяльності.

31
На нашу думку, в контексті дослідження проблеми діяльності організації та управління організацією зокрема, питання праці
(управління працею) методологічно, структурно та організаційно є одним з елементів діяльності організації, поряд з управлінням людьми та управлінням організацією в цілому, – і не може виступати явищем
(поняттям), що вбирає в себе питання управління людьми та управління організацією в цілому.
Основні поняття і ключові слова: психологія праці, ергономіка.

2.1.2 Менеджмент сприятливих умов праці людини як головна
функція психології праці
Головним завданням менеджменту психології праці є створення відповідних умов праці. Умови праці є важливими фізіологічними та психологічними чинниками ефективності праці та розвитку організації.
Від умов праці безпосередньо залежить ефективність виробництва, мотивація працівника на досягнення мети і комфортні психологічні відносини в колективі.
Аналізуючи питання умов праці, практично неможливо розділити їхні фізіологічні та психологічні складові, неможливо в чистому вигляді розділити фізіологію праці та психологію праці.
Фізіологія праці – галузь фізіології, що вивчає механізми і закономірності фізіологічних процесів людини у виробничому середовищі, особливості сприйняття і регуляції процесу праці людиною.
Фізіологія праці:

вивчає і дає рекомендації щодо організації робочого місця, його дизайну, режиму праці та відпочинку, інтенсивності трудової діяльності, з’ясовує оптимальні і граничні фізіологічні можливості людини в праці;

дає уявлення про особливості сприйняття кольору, музики, шуму, температури та інших показників навколишнього середовища людиною, що дозволяє організовувати безпеку та ефективність праці;

прогнозує стан організму людини під час трудової діяльності, передбачає певні часові межі збереження працездатності, пропонує способи зниження втоми на виробництві та методи збереження працездатності й ін.
Розглянемо
фізіологічні
та
психологічні
закономірності менеджменту сприятливих умов праці в організації.
Фактори виробничого середовища впливають на фізіологічний та психологічний стан суб’єкта праці та трудовий процес в цілому. Вони можуть як підвищувати ефективність праці, так і знижувати її. Фактори виробничого середовища впливають також на безпеку праці, розвивають творчий підхід до роботи, формують професійні захворювання та ін.
Дослідники виділяють такі фактори виробничого середовища: електромагнітні; стан повітряного середовища; механічні; психофізичні
(інтенсивність, монотонність праці, режими відпочинку та ін.); естетичні.

32
Важливим елементом менеджменту праці є організація робочого місця.
Вимоги до організації робочого місця:

наявність достатнього робочого простору для здійснення трудової діяльності;

наявність основного і допоміжного виробничого обладнання;

забезпечення достатніх фізичних, зорових і слухових зв’язків між співробітниками;

наявність зручних підходів до обладнання;

дотримання техніки безпеки (наявність засобів захисту від небезпечних виробничих факторів);

проведення заходів, спрямованих на підтримку тонусу працівника;

відповідність нормам робочого середовища (допустимий рівень шуму, забруднення повітряного середовища, температурного режиму та
інші).
Менеджеру необхідно звернути увагу на фізичні та соціальні умови
праці, режим і графік роботи співробітників.

Шум. До шуму можна віднести звук працюючого комп’ютера, голоси колег, шум транспорту за вікном, шум машин на виробництві та
інше. Сукупність усіх цих звуків вимірюється рівнем допустимого шуму.
Перевищення норми рівня шуму негативно впливає на стан працівника, зокрема підвищує втомлюваність, дратівливість та знижує зосередженість працівника. Шум в приміщенні призводить до професійних захворювань, зокрема таких, як зниження або втрата слуху.

Стан повітря. Важливе значення для ефективної праці мають температура, вологість та чистота повітря. Холод, спека, забрудненість повітря, задушлива атмосфера негативно впливають на людину та істотно знижують її активність, працездатність, увагу, бажання працювати, що також загрожує порушеннями правил безпеки на виробництві.

Освітленість. Погане освітлення під час роботи впливає на зір і значно знижує його. Дуже яскраве, сліпуче світло або, навпаки, тьмяне освітлення негативно впливають на продуктивність праці.

Колір. Колірна гамма приміщення також дуже важлива для працюючих співробітників. Від того, які кольори переважають на робочому місці, залежить не тільки ефективність праці співробітника, але
і його морально-психічний стан. Певний колір може додати затишок в
інтер’єр приміщення, впливає на сприйняття людини, на розмір приміщення. Наприклад, фарбування стін у світлі тони візуально робить приміщення більш просторим, а пофарбовані в темний колір стіни візуально зменшують простір.
За впливом на центральну нервову систему кольори поділяються на: збуджувальні (червоний, жовтий), гальмувальні (відтінки синього), нейтральні (білий, зелений).

33
Фахівці в області декору інтер’єру стверджують, що червоні й оранжеві кольори є теплими, а блакитні, зелені тони є холодними. Наприклад, якщо стіни пофарбовані у яскраві, насичені червоно-оранжеві тони, то в літній період часу співробітникам буде психологічно здаватися, що в приміщенні дуже жарко, навіть якщо працюватиме кондиціонер. А якщо стіни приміщення пофарбовані в більш світлі, спокійні відтінки, то в холодний період часу співробітникам такого приміщення буде здаватися, що в ньому дуже холодно. Темні тони у забарвленні виробничих приміщень пригнічують психіку працівників і знижують працездатність. Крім того, колірний фактор використовується в охороні праці та в засобах виробничої інформації.

Музика – смакові характеристики та інтенсивність, гучність музики мають важливе значення. Про позитивні властивості музики можна говорити в контексті підвищення ефективності праці, зниження рівня втомлюваності.

Естетичні умови праці. Естетизація робочого середовища – невід’ємна частина управління працею в організації. Освітленість, колір, музика, разом з архітектурним дизайном є системою естетичного впливу на суб’єкт праці. Естетичні характеристики роботи сприяють підвищенню працездатності та підняттю тонусу працівників. Стосовно трудового процесу, естетика – наука про красу праці, красу сприйняття та оцінення людиною елементів робочого оточення.

Режим роботи. Режим роботи розглядається як один з факторів трудового процесу. Від режиму праці залежить моральний і психічний стан працівника. Так, у разі нічної роботи особливо важливо дотримуватися техніки безпеки, оскільки в нічний час істотно знижуються працездатність і увага. Обмеження сну протягом довгого періоду впливають на фізичний стан працівника, формують невротичні порушення, швидку втомлюваність.

Робочий графік. Певний робочий графік виробляє у працівника режим, традиції і дозволяє дисциплінувати співробітників. У випадку вільного графіка роботи відкриваються великі можливості для творчого процесу, для більш ефективного розподілу часу працівником, можливість розподіляти свій час таким чином, щоб займатися і сім’єю, і роботою без шкоди для будь-якої з цих областей.
Важливою складовою робочого графіка є перерви. Оскільки в одному робочому режимі (монотонному) стомлюваність різко підвищується, знижується увага і можливі виробничі травми. Перерви для відпочинку мають велике значення, особливо в конвеєрному виробництві. Це дає можливість перепочити і відновити працездатність, що веде до підвищення продуктивності праці.

До менеджменту сприятливих умов праці дослідники відносять також:

раціональну організацію трудового процесу;

підвищення зацікавленості працівника робочим завданням;

забезпечення наочної результативності праці для працівника;

34

залучення машин для полегшення праці працівників;

чергування трудової діяльності;

розробку системи матеріальних і моральних стимулів.
Основні поняття і ключові слова: умови праці, фізіологія праці, фактори виробничого середовища.
2.1.3 Функціональні стани людини в праці
У психологічній літературі розглядаються різноманітні види функціональних станів людини, що роблять сприятливий або негативний вплив на перебіг трудової діяльності.
Функціональний
стан

інтегральний комплекс різних характеристик, процесів, властивостей і якостей людини, які прямо або побічно обумовлюють виконання діяльності.
Поняття функціонального стану вводиться для характеристики ефективнісної сторони діяльності або поведінки людини. Цей аспект розгляду проблеми передбачає, насамперед, вирішення питання про можливості людини, що знаходиться в тому чи іншому стані, виконувати конкретний вид діяльності.
Особливе місце при вивченні функціональних станів займає проблема факторів, що визначають їх рівень і особливості. Науковці виділяють шість груп явищ, що регулюють функціональні стани [20].

Мотивація. Захопленість роботою, прагнення до успіху, престижне досягнення, зацікавленість у винагороді, почуття обов’язку, зобов’язання, допомога – наявність всіх цих мотивів може привести до надзвичайної зацікавленості у виконанні завдання, і навпаки, їх відсутність породжує формальне ставлення до справи.

Зміст праці. У самому трудовому завданні закладені певні вимоги до специфіки і рівня функціонального стану. Певна трудова діяльність потребує певного темпу виконання завдань, автоматизації дій, відповідальності за результат, застосування фізичної сили, інтелекту і т. д.

Величина
сенсорного
навантаження.
Під сенсорним навантаженням розуміють як вплив сенсорного оточення, так і ті дії, які прямо пов’язані з виконуваною діяльністю. Величина сенсорного навантаження може змінюватися від сенсорного перенасичення, перевантаження до сенсорної депривації.

Індивідуальні особливості суб’єкта. Наприклад, монотонна робота по-різному впливає на осіб з сильною і слабкою нервовою системою.

Природні регулятори функціонального стану, до яких належать фармакологічні, електричні та інші впливи на організм.
Таким чином, реальний рівень функціонального стану є результатом складної взаємодії багатьох факторів, внесок яких визначається конкретними умовами діяльності індивіда.
Аналіз функціонального стану працюючої людини в умовах реальної

35 діяльності виходить за рамки тільки фізіологічних уявлень і передбачає розробку психологічних і соціально-психологічних аспектів цієї проблематики. Кожен конкретний стан людини можна описати за допомогою різноманітних проявів:

зміни у фунціонуванні різних фізіологічних систем;

зрушення в протіканні основних психічних процесів;

суб’єктивні переживання (втома, млявість, нудьга, апатія, сонливість, тривога, нервозність, переживання небезпеки і страху);

зміни на поведінковому рівні (кількісні показники виконання певного виду діяльності, продуктивність праці, інтенсивність і темп виконання роботи, кількість збоїв і помилок та ін.).
Тому стан людини не є простою зміною в протіканні окремих функцій чи процесів, а є складною системною реакцією індивіда.
Специфіка стану залежить від безлічі різних причин. Загальну класифікацію функціональних станів дослідники розробляють на основі критеріїв надійності та ціни діяльності [22]:

надійність – функціональний стан, що характеризується з точки зору здатності людини виконувати діяльність на заданому рівні точності, своєчасності, безвідмовності;

ціна діяльності – функціональний стан, що характеризується з боку ступеня виснаження сил організму і в кінцевому підсумку впливу його на здоров’я людини.
На підставі зазначених критеріїв функціональні стани поділяють на два основні класи:

допустимі – дозволяють здійснювати діяльність, ефективність якої не нижче допустимого рівня, а за критерієм ціни діяльності не впливають негативно на здоров’я людини;

недопустимі – при яких ефективність діяльності переходить нижні межі заданої норми (оцінювання за критерієм надійності) або з’являються симптоми порушення здоров’я (оцінювання за критерієм ціни діяльності).
Традиційною областю вивчення функціональних станів в психології є дослідження динаміки працездатності і втоми [20].
Працездатність можливість індивіда виконувати певний обсяг роботи за певний відрізок часу на певному рівні ефективності та активного включення в трудовий процес.
Втома – це функціональний стан організму, що виявляється у тимчасовому зниженні працездатності, у змінах фізіологічних функцій людини, обґрунтованих почуттям втоми в результаті виконання
інтенсивної або тривалої роботи.
Найчастіше втома розуміється як тимчасове зниження працездатності під впливом тривалого впливу навантаження. Розрізняють фізичну і розумову втоми, гостру і хронічну; розглядають також специфічні види втоми – м’язова, сенсорна, розумова і т. д.

36
Головним результатом втоми виступає зниження працездатності, однак, крім втомлення, на зниження працездатності впливають також стани монотонії і психічного пересичення. Якщо втому можна охарактеризувати як природну реакцію, пов’язану з наростанням напруги при тривалій роботі, то стани монотонії і психічного пересичення є наслідком одноманітності діяльності, що виконується в специфічних умовах (бідність зовнішнього середовища, обмежене поле роботи, нескладні стереотипні дії і т. д.).
У міру зростання втомлення спостерігаються значні зміни в протіканні різних психічних процесів. Для стану втомлення характерно помітне зниження показників сенсорної чутливості. Це виявляється у збільшенні абсолютних і диференціальних порогів чутливості, зниження критичної частоти злиття, мигтіння та ін. Нерідко при стомленні зменшується швидкість реагування. Однак може спостерігатися і збільшення швидкості відповідей, супроводжуване зростанням кількості помилок.
Найбільш вираженими і суттєвими ознаками втоми є порушення уваги: звужується обсяг уваги, страждають функції перемикання і розподілу уваги, знижується його довільність. З боку процесів, що забезпечують запам’ятовування і збереження інформації, стомлення, перш за все, призводить до ускладнень вилучення інформації, що зберігається в довготривалій пам’яті. Зниження показників короткочасної пам’яті пов’язано з погіршенням утримання інформації в системі короткочасного зберігання. Ефективність процесу мислення суттєво знижується за рахунок переважання стереотипних способів вирішення завдань у ситуаціях, що потребують прийняття нових рішень.
Із розвитком стомлення відбувається трансформація мотивів діяльності. Якщо на ранніх стадіях зберігається адекватна мотивація, то потім переважаючими стають мотиви припинення діяльності або відходу від неї. При продовженні роботи це призводить до формування негативних емоційних реакцій.
Аналізуючи фактори, які впливають на працездатність суб’єкта праці, дослідники акцентують увагу також на таких явищах як напруженість
діяльності та стреси.
Важливим завданням управління працею є застосування оздоровчих заходів, які могли б найбільшою мірою відповідати психофізіологічним процесам, що розвиваються під час даного виду трудової діяльності, зокрема властивому цьому виду праці фізіологічного механізму втоми. На фоні нормального перебігу виробничих процесів одним з важливих фізіологічних заходів, що протистоять втомленню, є правильний режим праці та відпочинку.
Основні поняття і ключові слова: функціональні стани, працездатність, втома, монотонія, психічне пересичення, напруженість
діяльності, стреси.

37
2.2 Психологія професій
2.2.1 Професійна діяльність
2.2.2 Психологічні основи профорієнтації, профвідбору та атестації
кадрів
2.2.3 Методи професіографії та профвідбору кадрів

2.2.1 Професійна діяльність
Основним об’єктом психології праці є професійна діяльність.
Вивчення суб’єкта праці буде залежати від того, яке значення вкладається в терміни ”професійна діяльність”, ”професія”, ”спеціальність”.
Професія – це область суспільного розподілу праці; своєрідність процесу трудової діяльності; необхідна професійна кваліфікація та рівень компетентності працівників; усвідомлення людиною своєї належності до професійного співтовариства.
Спеціальність конкретизується у професії. Професія – це група споріднених спеціальностей (наприклад, професія – лікар, спеціальність – лікар-терапевт; професія – психолог, спеціальність – педагог-психолог).
Для орієнтації в світі професій існують класифікації.
Під видом професійної діяльності розуміють конкретну професійну діяльність, яка характеризується специфікою предмета, умов, змісту і вимог до неї. Ряд подібних в тому чи іншому відношенні видів об’єднується в типи професійної діяльності.
Відома класифікація професій розроблена Е. Клімовим. У ній професії постають як багатопризнакові об’єкти. Характеристика конкретної професії визначається поєднанням ознак, вибраних за чотирма рівнями. Перший рівень об’єднує типи професій за предметним змістом праці (Л – людина, П – жива природа, Т – техніка і нежива природа, З – знак, X – художній образ). Відповідно до цього виділяються п’ять типів професій: ”людина – людина”, ”людина – природа”, ”людина
– техніка”, ”людина – знак”, ”людина – художній образ”. Другий рівень становлять класи професій, об’єднаних за переважаючою метою трудових завдань (П – перетворювальні, Г – гностичні, В – вишукувальні). Третій рівень становлять загони професій, які класифікуються за використовуваними знаряддями праці (Р – ручні, М – механізовані, А – автоматизовані, Ф – функціональні). Нарешті, четвертий рівень об’єднує групи професій за умовами праці та їх вимогами до людини (П – побутові умови праці, В – робота на відкритому повітрі, Н – незвичайні умови праці, пов’язані з наявністю факторів шкідливості для здоров’я, небезпеки, М – особливі вимоги професії до моральних якостей суб’єкта праці). Аналізуючи конкретну професію із зазначених підстав, можна скласти її ”формулу”.
Корисною для психологів є класифікація професій за галузями
народного господарства. Ця класифікація багатоцільова, основу її становлять економічні та технологічні критерії. Знаючи про належність

38 конкретної професії до деякої галузі, можна визначити характер продукту праці, тип використовуваних технологій, ступінь небезпеки професії за ризиком професійних захворювань і травматизму.
Діяльність також прийнято розділяти на виконавську і управлінську.
Перша характеризується тим, що суб’єкт праці безпосередньо впливає на його предмет, хоча і контактує при цьому з іншими суб’єктами. Друга ж
(управлінська), зазвичай, не передбачає такого прямого впливу, однак обов’язково передбачає організацію одним суб’єктом діяльності інших людей, а також ієрархічність їх підпорядкування. Управлінська діяльність
– це діяльність з організації інших діяльностей.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал