Навчальний посібник 2-ге видання, перероблене і доповненеСкачати 169.34 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка15/16
Дата конвертації12.12.2016
Розмір169.34 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
складові [63].

Професіоналізм і компетентність. Кожен керівник повинен мати знання, володіти методами реалізації своїх обов’язків.

Динамізм, швидка реакція на ситуацію, активність. Керівник повинен уміти вчасно відреагувати на подію і прийняти відповідне рішення.

Моральна надійність керівника. Це є необхідною умовою для того, щоб співробітники організації могли довіряти керівникові і водночас відчувати його підтримку.

134

Уміння впливати на людей справою, словом і зовнішнім виглядом.
Виховний вплив справою реалізується у формі особистого прикладу, активного залучення людей до трудової діяльності, вплив словом – завдяки вмілому користуванню засобами ділової риторики. Вплив зовнішнім виглядом передбачає ефективну самопрезентацію (етика спілкування, естетика одягу, приваблива манера поведінки тощо).

Гуманітарна освіченість. Основу світоглядних засад керівника можуть становити такі гуманітарні цінності: соціальна захищеність, здоров’я, духовне багатство, екологічна безпека людей. Отже, позитивний
імідж керівника створюють: турбота про процвітання організації, інтереси підлеглих, належні умови праці; відкритість для співробітників; широке коло спілкування та ін.

Психологічна культура керівника. Знання керівником психології працівника, уміння підбирати собі команду згідно з вимогами організації та індивідуальними особливостями кадрів є передумовами успішної діяльності організації.
Отже, імідж є способом життя особи і групи, завдяки якому складається враження про них.
Формування, підтримання та розвиток іміджу потребує виваженої,
ґрунтовної діяльності щодо створення, закріплення, посилення позитивної громадської думки про організацію.
Скоординовані дії щодо впливу на громадську думку спрямовані на формування або зміну на свою користь уявлень (поведінки) людей. Ці дії називають діяльністю у зв’язках із громадськістю (Риblic Relations). У добре розвинутих організаціях управління іміджем здійснюють центри, відділи зв’язків з громадськістю.
Паблік рілейшнз є невід’ємною складовою ефективного управління будь-якою організованою формою діяльності. Його мета полягає у встановленні двостороннього спілкування для з’ясування загальних уяв- лень, спільних інтересів, досягнення взаєморозуміння, яке базується на правді, знанні та цілковитій поінформованості.
Успіх діяльності, престиж організації залежить не тільки від того, що та як вона виробляє, а й від її іміджу, тобто уявлення людей про неї. Тому психологія управління іміджем організації, її співробітників та ефективна реклама є невід’ємною частиною діяльності керівника.
Основні поняття і ключові слова: імідж, імідж організації, імідж ділової людини, імідж керівника.

Питання та завдання для самоконтролю
1.
Здійсніть психологічний аналіз існуючих теорій організації.
2.
Розкрийте зміст соціально-психологічних функцій організації.
3.
Проаналізуйте суть та зміст моделі організації 5-го рівня.
4.
Розкрийте суть принципу організації 5-го рівня: ”спочатку ”хто”, потім ”що”.

135 5.
Прокоментуйте вислів В. Франкла: ”свобода – це ще не все, свобода – це тільки половина правди. Ось чому я пропоную, щоб статую Свободи на східному березі доповнили статуєю Відповідальності на західному”.
6.
Якими якостями повинен володіти керівник 5-го рівня управління?
7.
Обґрунтуйте необхідність розробки та впровадження корпоративних кодексів.
8.
Розкрийте суть поняття ”культура управління” та її роль в діяльності організацій.
9.
Проаналізуйте японську та американську культурні моделі управління.
10.
Здійсніть аналіз структури корпоративної культури.
11.
В чому полягає суть організації як комунікативної системи?
12.
Дайте означення соціальної групи як основи діяльності організації.
13.
Яка роль міжособистісної сумісності в розвитку групи?
14.
Проаналізуйте поняття взаєморозуміння як фактора розвитку колективу.
15.
Які фактори впливають на рівень згуртованості соціальної групи?
16.
Який вплив здійснює соціально-психологічний клімат організації на ефективність її діяльності?
17.
Здійсніть аналіз колективізму та індивідуалізму як принципів розвитку групи (організації).
18.
Яка роль командоутворення в діяльності організації?
19.
Проаналізуйте суть та зміст комунікації ”організація – зовнішнє середовище”.
20.
Який вплив здійснюють етичні та психологічні принципи комунікації з клієнтами та партнерами організації на ефективність її діяльності?
21.
Прокоментуйте вислів: ”Клієнти – це джерело життя для корпорації, і
їх треба поважати, як землю, за те, що вона – джерело життя”.
22.
Які причини ділових конфліктів в організації?
23.
Здійсніть аналіз структури управління діловими конфліктами.
24.
Які існують об’єктивні причини управлінського конфлікту?
25.
Визначте та проаналізуйте суб’єктивні причини управлінського конфлікту.
26.
Визначте та проаналізуйте фактори попередження управлінських конфліктів.
27.
Як співробітники організації реагують на нововведення?
28.
Які існують механізми подолання бар’єрів в процесі впровадження нововведень?
29.
Яку роль відіграє імідж в ефективності діяльності організації?
30.
Проаналізуйте основні компоненти іміджу ділової людини та іміджу керівника.

136
Тестові завдання для самоперевірки
1.
Економічні стимули є найважливішими для мотивації робітників в теорії: а) М.-П. Фоллетт; б) Ф.-В. Тейлора; в) А. Файоля; г) Ч. Бернарда.
2. ”Хоторнський експеримент” проводив: а) А. Файоль; б) П. Друкер; в) Е. Мейо; г) М. Вебер.
3. Представником школи ”науки адміністрування” (”адміністративного менеджменту”) в менеджменті є: а) Р. Оуен; б) Л. Гілбрет; в) Е. Мейо; г) А. Файоль.
4. Представником школи ”людських відносин” в менеджменті є: а) М.-П. Фоллетт; б) П. Друкер; в) А. Файоль; г) Ф. Гілбрет.
5. Представником школи ”системного підходу” в менеджменті є: а) Е. Мейо; б) П. Друкер; в) А. Файоль; г) М.-П. Фоллет.
6. Система управління на основі ”точного виконання індивідами системи правил і процедур” розроблялася в теорії: а) Ф. Гілбрета; б) М. Вебера; в) А. Файоля; г) Ф.-В. Тейлора.
7. Які теорії менеджменту визначають сучасний етап розвитку теорії менеджменту? а) ”ситуаційна” та ”наукового управління”; б) ”людських відносин” та ”кількісна (математична)”; в) ”системна” та ”ситуаційна”; г) ”адміністративна” та ”системна”.
8. На якому аспекті управління робиться акцент у західній теорії менеджменту порівнянно з вітчизняною? а) управління людьми; б) управління фінансами; в) управління організацією;

137 г) управління працею.
9. Стратегічним центром сучасної концепції менеджменту є: а) економічні цілі; б) людина; в) колектив; г) суспільні цілі.
10. Основою особистісного підходу в управлінні організацією є: а) теорія психоаналізу; б) психологічні властивості особистості; в) трансперсональна теорія; г) особистість як цілісна сутність.
11. Основою сучасних підходів до психології управління є психологічні теорії: а) психоаналіз; б) біхевіоризм; в) трансперсональна; г) гуманістична.
12. Ергономіка – це … а) наука про естетичні засади трудової діяльності; б) методика професійного відбору; в) галузь знань, яка комплексно вивчає трудову діяльність людей в системі ”людина – техніка – середовище”; г) метод вивчення і опису змістовних та структурних характеристик професій.
13. Чотиристоронній підхід до організації часу Д. Льюїса: а) Проаналізувати? Делегувати? Робити? Контролювати? б) Делегувати? Порадитися? Робити? Контролювати? в) Відмовитися? Делегувати? Відкласти? Робити? г) Відмовитися? Проаналізувати? Делегувати? Робити?
14. Система реакцій організму у відповідь на будь-яку висунуту до нього вимогу, це … а) професійне вигорання; б) стрес; в) темперамент; г) невроз.
15. Основою адаптації особистості до середовища є: а) процес та результат ”пристосування”; б) процес та результат ”взаємовідносин”; в) процес та результат ”взаєморозуміння”; г) процес та результат ”взаємодії”.
16. Харизматична теорія лідерства належить до: а) ситуативного підходу в лідерстві; б) персонологічного підходу в лідерстві; в) психоаналітичного підходу в лідерстві; г) системного підходу в лідерстві.

138 17. Стиль керівництва, який формує відповідальність та ініціативність: а) ліберальний; б) демократичний; в) авторитарний; г) принциповий.
18. Стиль управління ”сільський клуб” (управлінська сітка Блейка-
Моутона) характеризується: а) низьким рівнем турботи про виробництво та людей; б) максимальною турботою про виробництво та мінімальною – про людей; в) високим рівнем турботи про людей та низьким – про виробництво; г) максимальним рівнем турботи про виробництво та людей.
19. Яка комбінація функцій менеджменту є характеристикою лідера? а) рaeІ; б) PAEi; в) -а-I; г) рaeі.
20. Стиль менеджменту ”Інтегратор” визначається формулою: а) PАЕі; б) paeI; в) рAei; г) paEi.
21. Яка комбінація функцій менеджменту належить до ”неправильного стилю менеджменту”? а) Paei; б) pa-і; в) рAei; г) РАЕІ.
22. Теорія мотивації Х (Д. Макгрегора) базується на припущенні: а) всі працівники ліниві та не бажають працювати; б) ставлення працівників до роботи залежить від матеріальних стимулів; в) працівники, характеризуються бажанням самовдосконалюватися та внутрішньою мотивацією до праці; г) основою мотивації робітників в організації є принцип ”кнута та пряника”.
23. У процесі взаємодії менеджера за рахунок невербальних засобів здійснюється: а) до 30% комунікації; б) до 50% комунікації; в) до 65% комунікації; г) до 80% комунікації.
24. Основою для вирішення конфлікту є: а) компроміс; б) співробітництво;

139 в) згода; г) аргументація.
25. Об’єктивні причини управлінського конфлікту: а) прийняття керівниками необґрунтованих, помилкових рішень; б) низький авторитет конкретного управлінця; в) непідготовленість спеціаліста до конкретної управлінської діяльності; г) низький інтелектуальний рівень керівника.
26. Яка з наведених трансакцій веде до конфлікту у ділових відносинах: а) ”батько – дитина”; б) ”дорослий – дорослий”; в) ”батько – батько”; г) ”дитина – дитина”.
27. За оцінками американських спеціалістів причиною поразок у бізнесі є неправильна взаємодія з клієнтами: а) у 60% випадків; б) у 20% випадків; в) у 40% випадків; г) у 80% випадків.
28. Ключовим при створенні організації 5-го рівня управління є принцип: а) ”спочатку ”що”, потім ”хто”; б) ”спочатку ресурси”; в) ”спочатку ”хто”, потім ”що”; г) “спочатку геніальний менеджер”.
29. До механізмів взаєморозуміння належать: а) ”рефлексія, ідентифікація, емпатія”; а) ”рефлексія, інтроспекція, емпатія”; а) ”пізнання, ідентифікація, емпатія”; а) ”рефлексія, ідентифікація, співчуття”.
30. Імідж людини – це … а) уміння спілкуватися; б) уміння впливати на людей; в) уміння керувати враженням; г) стиль поведінки.
Правильні відповіді:
1 – б; 2 – в; 3 – г; 4 – а; 5 – б; 6 – б; 7 – в; 8 – в; 9 – б; 10 – г; 11 – г; 12 –
в; 13 – в; 14 – б; 15 – г; 16 – в; 17 – б; 18 – в; 19 – а; 20 – б; 21 – б; 22 – а; 23
– г; 24 – б; 25 – в; 26 – а; 27 – а; 28 – в; 29 – а; 30 – в.140
Список використаної та рекомендованої літератури

1.
Адизес И. К. Идеальный руководитель : почему им нельзя стать и что из этого следует / Адизес И. К. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. –
262 с.
2.
Адизес И. К. Развитие лидеров : как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей / Адизес И. К. – М. :
Альпина Бизнес Букс, 2008. – 259 с.
3.
Адизес И. К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные /
Адизес И. К. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 199 с.
4.
Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник / А. Я. Анцупов,
А. И. Шипилов. – [3-е изд.]. – СПб. : Питер, 2008. – 496 с.
5.
Бандурка А. М. Психология управления / Бандурка А. М.,
Бочарова С. П., Землянская Е. В. – Харьков : Фортуна-Пресс, 1998. –
464 с.
6.
Басенко В. П. Организационное поведение : современные аспекты трудовых отношений : учеб. пособие / Басенко В. П., Жуков Б. М.,
Романов А. А. – М. : Изд. ”Дашков и К”, 2012. – 384 с.
7.
Блейк Р. Р. Научные методы управлення / Р. Р. Блейк, Д. С. Моутон ;
[пер. с англ.]. –
К. : Наукова думка, 1990. – 274 с.
8.
Боронова Г. Х. Психология труда : конспект лекций / Г. Х. Боронова,
Н. В. Прусова. – М. : Эксмо, 2008. – 160 с.
9.
Бохонкова Ю. О. Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів : дис.
… канд. психол. наук : 10.00.05 / Бохонкова Ю. О. – Луганськ, 2005. –
2007 с.
10.
Браун Л. Имидж – путь к успеху / Браун Л. ; [пер. с англ.]. – СПб. :
Питер Пресс, 1996. – 288 с.
11.
Вересов Н. Н. Психология управления : учеб. пособие / Вересов Н. Н.
– М. : Изд. МПСИ, 2006. – 304 с.
12.
Власова Н. М. И проснешься боcсом. Справочник по психологии управления / Власова Н. М. – Новосибирск : Экор, 1994. – 230 с.
13.
Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підручник / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.
14.
Власова О. І. Організаційна поведінка : навч. посібник / Власова О. І.,
Савчук Л. М., Савінова В. Б. – К. : КНЕУ, 1998. – 96 с.
15.
Волкогонова О. Д. Управленческая психология : учебник /
О. Д. Волкогонова, А. Т. Зуб. – М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2005. –
352 с.
16.
Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посібник /
Герчанівська П. Е. – К. : ІВЦ Видавництво ”Політехніка”, 2005. –
152 с.

141 17.
Глушаков В. Е. Психология корпоративного управления /
Глушаков В. Е. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2009. – 175 с.
18.
Говорун Т. В. Гендерна психологія : навч. посібник / Т. В. Говорун,
О. М. Кікінежді. − К. : Академія, 2004. − 308 с.
19.
Герчикова И. Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики : учебн. пособие / Герчикова И. Н. – М. :
Консалтбанкир, 2002.576 с.
20.
Григорьева М. В. Психология труда : конспект лекций /
Григорьева М. В. – М. : Высшее образование, 2006. – 192 с.
21.
Данюк В. М. Менеджмент персоналу : навч. посібник / Данюк В. М.,
Петюх В. М., Цимбалюк С. О. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
22.
Дафт Р. Л. Менеджмент / Дафт Р. Л. ; [пер. с англ.] – СПб. : Питер,
2000. – 832 с.
23.
Демб А. Корпоративне управління: віч-на-віч з парадоксами /
А. Демб, Ф. Нойбауер ; [пер. з англ.]. – К. : Основи, 1997. – 302 с.
24.
Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дерлоу Дес ; [пер. з англ.]. – К. : Наукова думка, 2001. –
242 с.
25.
Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. посібник / Дуткевич Т. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. –
456 с.
26.
Етика ділових відносин : навч. посібник / [Лесько О. Й. ,
Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г.]. – Вінниця : ВНТУ,
2011. – 320 с.
27.
Іпатов Е. Ф. Психологія управління в бізнесі : навч. посібник / Іпатов
Е. Ф., Левківський К. М., Павловський В. В. – [2-е вид., доп., перер.]. – Харків – Київ : НМЦВО, 2003. – 320 с.
28.
Иванова Н. Л. Введение в психологию бизнеса : учеб. пособие /
Иванова Н. Л., Михайлов Е. В., Штроо В. А. – М. : Изд. Дом ГУ
ВШЭ, 2008. – 471 с.
29.
Захарова Л. Н. Психология управления : учеб. пособие
/ Захарова Л. Н. – М. : Университетская книга; Логос, 2009. – 376 с.
30.
Кабаченко Т. С. Психология управления : учеб. пособие
/ Кабаченко Т. С. – М. : Педагогическое общество России, 2000. –
384 с.
31.
Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Карамушка Л. М. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 332 с.
32.
Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посібник / Карамушка Л. М. – К. : Либідь, 2004. – 424 с.
33.
Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Карнегі Д.
– Харків : Промінь, 2001. – 560 с.
34.
Карташова Л. В. Организационное поведение : учебник /
Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломанидина Т. О. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 384 с.

142 35.
Кізян С. М. Вступ до фаху. Менеджер і команда : теоретичні та практичні аспекти : навч. посібник / Кізян С. М., Небава М. І.,
Адлер О. О. – К. : Вид. дім ”Слово”, 2014. – 168 с.
36.
Коллинз Дж. От хорошего к великому / Коллинз Дж. – Санкт-
Петербург : Стокгольмская школа экономики в Санкт-петербурге,
2004. –
304 с.
37.
Конфліктологія : навч. посібник / [Ємельяненко Л. М., Петюх В. М.,
Торгова Л. В., Гриненко А. М.]. – К. : КНЕУ, 2005. – 315 с.
38.
Конфліктологія : підручник / [за ред. Г. В. Гребенькова]. – Львів :
Магнолія 2006, 2011. – 229 с.
39.
Конфликтология : учебник / [под. ред. О. З. Муштука]. – [2-е изд.]. –
М. : МФПА, 2011. – 320 с.
40.
Коренев В. Н. Управление человеческими ресурсами при реализации проектов : методика и опыт / Коренев В. Н., Магура М. И.,
Леонтьев С. В. – М. : РОЭЛ, 2002. – 312 с.
41.
Корпоративна культура : навч. посібник / [під. заг. ред. Г. Л. Хаєта].
– Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
42.
Котельников В. Лидерство : технологи достижения. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cecsi.ru/coach/team.html
43.
Кредісов А. І. Менеджмент для керівників / Кредісов А. І.,
Панченко Є. Г., Кредісов В. А. – К. : Знання, 1999. – 556 с.
44.
Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці : підручник /
Крушельницька Я. В. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.
45.
Кузин Ф. А. Имидж бизнесмена / Кузин Ф. А. – М. : Ось – 89, 1996. –
304 с.
46.
Кузнецов И. Н. Корпоративная этика : учебн. пособие /
Кузнецов И. Н. – М. : Изд. деловой и учебной литературы, 2003. –
480 с.
47.
Кулініч І. О. Психологія управління : підручник / Кулініч І. О. – К. :
Знання, 2011. – 415 с.
48.
Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации /
Лафта Дж. К. – М. : Русская Деловая Литература, 1999. – 320 с.
49.
Лозниця В. С. Психологія менеджменту : навч. посібник /
Лозниця В. С. – К. : КНЕУ, 1997. – 248 с.
50.
Ложкін Т. В. Психологія конфлікту : теорія і сучасна практика : навч. посібник / Т. В. Ложкін, Н. І. Пов’якель. – К. : ВД ”Професіонал”,
2006. – 416 с.
51.
Ликсон Ч. Конфликт / Ликсон Ч. – СПб. : Пите Паблишинг, 1997. –
160 с.
52.
Льюис Д. Стресс-менеджер : как найти дополнительные 10 часов в неделю / Льюис Д. ; [пер. с англ.]. – М. : Из-во ”Рефл-бук”, ООО
”Фирма ”Издательство АСТ”, 2000. – 266 с.
53.
Макгрегор Д. Управление производством и потребности человека /
Макгрегор Д. // AlterЕgo. – 2001. – № 2. – С. 37 – 46.

143 54.
Малмазов О. Р. Психологія праці : навч. пособник / Малмазов О. Р. –
К. : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.
55.
Мельник Л. П. Психологія управління : курс лекцій / Мельник Л. П. –
К. : МАУП, 1999. – 176 с.
56.
Менеджмент організацій : підручник / [за заг. ред. Л. І. Федулової]. –
К. : Либідь, 2003. – 448 с.
57.
Методичні рекомендації ”Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери” / [за заг. ред. М. А. Авраменка]. –
Лютіж : Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів,
2008. – 53 с.
58.
Морита А. Сделано в Японии. История фирмы Сони / Морита А. ;
[пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1990. – 410 с.
59.
Морозов А. В. Деловая психология : учебник / Морозов А. В. – [3-е изд., доп. и перераб.]. – М. : Академический Проект, 2005. – 1040 с.
60.
Нельсон Б. Умение управлять для ”чайников” / Боб Нельсон, Питер
Экономи ; [пер. с англ.]. – К. : Диалектика, 1997. – 336 с.
61.
Ньюстром Джон В. Организационное поведение / Джон В. Ньюстром,
Кейт Дэвис ; [пер. с англ.]. – СПб. : Изд. ”Питер”, 2000. – 448 с.
62.
Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління : монографія /
Орбан-Лембрик Л. Е. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 426 с.
63.
Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посібник /
Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.
64.
Организационная психология / [под ред. П. К. Власова,
С. А. Маничева, Г. В. Суходольского]. – СПб. : Изд-во С.-
Петербургского ун-та; Харьков : Изд-во ”Гуманитарный центр”,
2008. – 480 с.
65.
Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : курс лекцій
/ Осовська Г. В. – К. : ”Кондор”, 2003. – 218 с.
66.
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник / Палеха Ю. І.
– К. : Кондор, 2008. – 356 с.
67.
Палеха Ю. І. Культура управління та підприємництва : навч.- методичний посібник / Ю. І. Палеха, В. О. Кудін. – К. : МАУП, 1998.
– 96 с.
68.
Перегончук Н. В.
”Професійне вигорання” як фактор розвитку особистості педагога : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 /
Перегончук Наталія Василівна ; ДВНЗ ”Ун-т менеджменту освіти”.
– К., 2011. – 219 с.
69.
Пірен М. І. Конфліктологія : підручник / Пірен М. І. – К. : МАУП,
2003. – 360 с.
70.
Пиз А. Язык телодвижений : как читать мысли других людей по их жестам / Пиз А. – СПб. : Изд. Дом Гутенберг, 2000. – 186 с.
71.
Питерс Т. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний) / Т. Питерс, Р. Уотермен. – М. : Прогресс, 1989. – 321 с.
72.
Почебут Л. Г. Организационная социальная психология : учебное

144 пособие / Л. Г. Почебут, В. А. Чичер. – СПб. : Речь, 2002. – 298 с.
73.
Пряжников Н. С. Психология труда и человеческого достоинства : учебн. пособие / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – М. :
Академия, 2005. – 216 с.
74.
Психология управлення : курс лекций / [отв. ред. М. В. Удальцова]. –
М. : ИНФРА-М
;
Новосибирск :
Изд-во НГАЭиУ, 1997. – 150 с.
75.
Психология : учеб. / [отв. ред. А. А. Крылов]. – М. : Проспект, 1999. –
584 с.
76.
Психологія професійної діяльності і спілкування / [за ред.
Л. Е. Орбан-Лембрика, Д. М. Гриджука]. – К. : Преса України, 1997.
– 192 с.
77.
Радченко С. Г. Етика бізнесу. Практикум : навч. посібник /
Радченко С. Г. – К. : КНТУ, 2006. – 192 с.
78.
Райгородский Д. Я. Психология управления : хрестоматия /
Райгородский Д. Я. – Самара : Изд Дом ”Бахрах-М”, 2006. – 768 с.
79.
Роджерс Ф. Дж. ІВМ. Взгляд изнутри. Человек – фирма – маркетинг /
Роджерс Ф. Дж. ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1990. – 280 с.
80.
Селье Г. Стресс без дистресса / Селье Г. ; [пер. с англ.]. – М. :
Прогресс, 1982. – 127 с.
81.
Семенов А. К. Психология и этика менеджмента и бизнеса /
А. К. Семенов, Е. Л. Маслова. – М. : Изд. ”Дашков и К”, 2002. – 200 с.
82.
Слободянюк А. В. Психологія управління та конфліктологія : навч. посібник / А. В. Слободянюк , Н. О. Андрущенко. – Вінниця :
ВНТУ, 2010. – 120 с.
83.
Статінова Н. П. Етика бізнесу : навч. посібник / Н. П. Статінова,
С. Г. Радченко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 280 с.
84.
Танаев В. М. Практическая психология управления / В. М. Танаев, И.
И. Карнаух. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 304 с.
85.
Тейлор Ф. У. Принципи научного менеджмента / Тейлор Ф. У. ; [пер. с англ.]. – М. : Контроллинт, 1991. – 104 с.
86.
Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посібник / Тимошенко Н. Л. – К. : Знання, 2006. – 391 с.
87.
Тоехиро Коно Стратегия и структура японских предприятий /
Тоехиро Коно ; [пер. с яп.]. – М. : Прогресс, 1987. – 384 с.
88.
Трейси Д. Менеджмент с точки зрения здравого смисла. Настольная книга / Трейси Д. ; [пер. с англ.]. – М. : Автор, 1993. – 160 с.
89.
Третьяченко В. В. Колективні суб’єкти управління : формування, розвиток та психологічна підготовка / Третьяченко В. В. – К. :
Стилос, 1997. – 585 с.
90.
Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія : навч. посібник /
Трофімов Ю. Л. – К. : Либідь, 2002. – 264 с.
91.
Туріщева Л. В. Психологія управління : навч. посібник / Туріщева Л.
В. – Харків : Основа, 2005. – 160 с.
92.
Уотермен Р. Фактор оновления. Как сохраняют конкурентность лучшие компании / Уотермен Р. – М. : Экономика, 1988. – 368 с.

145 93.
Управление – это наука и искусство / [Файоль А., Змерсон Г., Тей- лор Ф., Форд Г.]. – М. : Республика, 1992. – 351 с.
94.
Урбанович А. А. Психология управления / Урбанович А. А. –
Минск : Харвест, 2003. – 640 с.
95.
Утлик Э. П. Личность в психологии и в менеджменте : учеб. пособие / Утлик Э. П. – М. : ГУУ, 2003. – 227 с.
96.
Фишер Д. Путь к согласию, или переговоры без поражения /
Д. Фишер, У. Юри ; [пер. с англ.]. – М. : Наука, 1990. – 158 с.
97.
Франкл В. В поисках смысла : cборник / Франкл В. – М. : Прогресс,
1999. – 272 с.
98.
Хажински А. Гуру менеджмента. Дорога к успеху / Хажински А. –
СПб. : Питер, 2001. – 460 с.
99.
Ходаківський Є. І. Психологія управління : навч. посібник /
Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
100.
Ходаківський Є. І. Психологія управління : підручник /
Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 664 с.
101.
Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : навч. посібник
/ Цигульська Т. Ф. – Київ : Наукова думка, 2000. – 192 с.
102.
Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник /
Цимбалюк І. М. – К. : ВД ”Професіонал”, 2004. – 304 с.
103.
Цимбалюк І. М. Психологія управління : навчальний посібник /
Цимбалюк І. М. – К. : ВД ”2008”, 2008. – 624 с.
104.
Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посібник / Цюрупа М. В. – К. : Кондор, 2004. – 172 с.
105.
Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Чайка Г. Л. – К. : Знання, 2005. – 442 с.
106.
Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посібник / Т. К. Чмут,
Г. Л. Чайка. – К. : Вікар, 2003. – 223 с.
107.
Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та бізнесі /
Ю. М. Швалб, О. В. Данчева. – К. : Лібра, 1998. – 270 с.
108.
Шегда А. В. Менеджмент : підручник / А. В. Шегда. – К. : Знання,
2004. – 687 с.
109.
Шминке Д. 47 Принципов Древних Самураев или Кодекс
Руководителя / Шминке Д. ; [пер. с англ.]. – М. : РИПОЛ
КЛАССИК, 2003. – 159 с.
110.
Щекин Г. В. Как эффективно управлять людьми : психология кадрового менеджмента / Щекин Г. В. – К. : МАУП, 1999. – 400 с.
111.
Яккока Л. Карьера менеджера / Яккока Л. – М. : Прогресс, 1991. –
384 с.
112. ”The 17 Indisputable Laws of Teamwork”, John C. Maxwell.
[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.cecsi.ru/coach/team.html.

146


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал