Навчальна програмаСкачати 111.87 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.01.2017
Розмір111.87 Kb.

(Ф 03.02 – 91)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет
Навчально-науковий інститут аеропортів
Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.ректора
_____________
«___»__________2016р.

Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«Транспорт і шляхи сполучення»
Галузь знань:
0601 «Будівництво і архітектура»
Напрям підготовки:
6.060101 «Будівництво»
Курс – 3
Семестр – 5
Аудиторні заняття
– 68
Екзамен
– 5 семестр
Самостійна робота
– 52
Усього (годин/кредитів ECTS) – 120/4.0
Індекс Н5-6.060101/15 -5.31

СМЯ НАУ НП 10.01.01-01-2016


Система менеджменту якості.
Навчальна програма навчальної дисципліни
«Транспорт і шляхи сполучення»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
НП
14.01.06

01-2016 стор. 2 з 8
Навчальну програму дисципліни «Транспорт і шляхи сполучення» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану №
НБ-5-6.060101/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.060101 «Будівництво» та відповідних нормативних документів.
Навчальну програму розробили: доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів ____________________ О. Степанчук
Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри напряму 6.060101 «Будівництво» (спеціальність 7/8. 6.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми») - кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, протокол
№___від «___» _________2016 р.
Завідувач кафедри

_____________________
А. Бєлятинський
Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково- методичної-редакційної ради Навчально-наукового інституту аеропортів, протокол №___ від «___» __________ 2016 р.
Голова НМРР
_____________________ А. Бєлятинський
УЗГОДЖЕНО
Директор ННІА
_______________ О. Чемакіна
«___» __________2016 р.
Рівень документа – 3б
Плановий термін між ревізіями – 1 рік
Контрольний примірник
Система менеджменту якості.
Навчальна програма навчальної дисципліни
«Транспорт і шляхи сполучення»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
НП
14.01.06

01-2016 стор. 3 з 8

1.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни “ Транспорт і шляхи сполучення” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз .
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області будівництва транспортних будівель і споруд.
Метою викладання дисципліни вивчити проблеми і задачі, що пов’язані з роботою різних видів транспорту та транспортних будівель, споруд.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- ознайомлення з основними видами транспорту;
- оволодіння знаннями, щодо особливостей експлуатації автомобільних доріг і залізниць, морських та річкових портів, аеропортів, залізничних вокзалів;
- оволодіння методами та процесами управління та експлуатації міського пасажирського транспорту;
- дослідження закономірностей руху транспортних засобів в транспортному потоці;
- оволодіння методами прогнозування розвитку транспортних систем.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
- нормативи, щодо проектування та будівництва об’єктів транспорту; основні характеристики автомобільного, залізничного, водного, авіаційного та ін. видів транспорту;
- фактори, які впливають на роботу транспорту;
- класифікацію усіх видів транспорту;
- особливості експлуатації автомобільних шляхів та залізничних колій, аеродромів;
- особливості функціонування усіх видів міського пасажирського транспорту;
- основні методи підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі, автомобільних доріг та їх перетинів;
- шляхи вирішення транспортних проблем.
Вміти:
- здійснювати прогнозування перспективного розвитку транспортних систем;
- аналізувати та оцінювати ситуацію, яка склалася в результаті роботи транспорту, та визначати шляхи усунення недоліків;
- оцінювати негативні фактори, які впливають на роботу транспорту та шляхів сполучення;

Система менеджменту якості.
Навчальна програма навчальної дисципліни
«Транспорт і шляхи сполучення»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
НП
14.01.06

01-2016 стор. 4 з 8
- визначати негативний вплив транспорту на навколишнє середовище;
- приймати рішення про впровадження заходів по покращенню роботи транспортних засобів та шляхів сполучень;
- розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи вулично-дорожньої мережі, автомобільних доріг, аеродромів, пасажирських та вантажних перевезень.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:
- навчального модуля №1 «Особливості розвитку та функціонування
транспорту»
- навчального модуля №2 «Міський транспорт та елементи
транспортної інфраструктури», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
Навчальна дисципліна «Транспорті шляхи сполучення» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Планування міст і транспорт», «Екологія»,
«Інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна геодезія» «Генеральне планування аеропортів» та є базою для вивчення таких дисциплін, як:
«Архітектура будівель і споруд», «Проектування автомобільних доріг»,
«Штучні споруди на дорогах і аеродромах», «Організація будівництва»,
«Дорожні машини і обладнання» та інших.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 «Особливості розвитку та функціонування транспорту»
Тема 2.1.1. Загальні поняття про транспортну систему.
Вступ. Історія розвитку шляхів сполучення. Історія розвитку транспорту.
Класифікація транспорту. Транспортна система та її основні елементи.
Технологія і організація транспортного процесу. Взаємодія видів транспорту.
Транспорт і навколишнє середовище. Визначення обсягу перевезень у перспективному році
Тема 2.1.2. Особливості руху транспортних засобів і пішоходів. Вплив транспорту на розміри та форму населеного пункту. Види руху. Особливості руху транспортних потоків. Фактори, які впливають на транспортний потік.
Характеристики транспортного потоку. Обстеження величини руху транспорту. Визначення швидкості транспортного потоку. Пішохідний та
велосипедний рух. Класифікація пішохідних просторів. Теорія пішохідного руху. Теорія велосипедного руху. Проблема і безпека руху пішоходів і велосипедистів. Визначення витрат часу на переміщення. Розрахунок та побудова картограми пасажиропотоків.

Система менеджменту якості.
Навчальна програма навчальної дисципліни
«Транспорт і шляхи сполучення»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
НП
14.01.06

01-2016 стор. 5 з 8
Тема 2.1.3. Автомобільний транспорт. Народження і розвиток автомобільного транспорту.
Історія організації дорожнього руху.
Автомобільний транспорт, рухомий склад і основні параметри. Область раціонального застосування. Автотранспортні будівлі та споруди.
Автомобільні дороги та міські вулиці. Гаражі та стоянки автомобільного транспорту.
Автобусні станції і вокзали. Вантажні автомобільні станції.
Станції технічного обслуговування. Автозаправні станції.
Визначення пропускної здатності транспортної мережі.
Тема 2.1.4. Залізничний транспорт. Народження і розвиток залізничного транспорту. Рухомий склад залізничного транспорту. Залізнична колія.
Вокзали і вантажні станції. Організація руху залізничного транспорту.
Тема 2.1.5.
Водний транспорт. Історія розвитку водного транспорту. Основні види водних шляхів сполучення та особливості функціонування. Види плав засобів. Порти та основні їхні елементи. Заходи з попередження та боротьби із забрудненням водних басейнів.
Тема 2.1.6. Повітряний транспорт. Розвиток повітряного транспорту.
Особливості використання повітряних видів транспорту. Види рухомого складу. Основні будівлі і споруди повітряного транспорту. Визначення пропускної здатності злітно-посадкової смуги.
Тема 2.1.7. Інші види транспорту. Промисловий транспорт. Розвиток трубопровідного транспорту. Трубопровідний транспорт, його різновиди і класифікація.
Канатна дорога.
Пневмотранспорт.
Транспортування електроенергії.
2.2. Модуль №2 «Міський транспорт та елементи транспортної
інфраструктури»
Тема 2.2.1. Особливості розвитку міського транспорту. Короткий
історичний нарис розвитку міського транспорту у світі. Сучасний стан розвитку міського пасажирського транспорту в Україні. Класифікація видів міського транспорту і об’єктів транспортної інфраструктури. Експлуатаційні характеристики міського транспорту Транспортна класифікація міст. Основні показники функціонування пасажирського транспорту. Визначити швидкість сполучення громадського транспорту. Побудова ізохронограми.
Тема 2.2.2. Міський пасажирський транспорт. Автобус. Тролейбус.
Трамвай. Метрополітен і міська електричка. Монорейковий транспорт.
Спеціальні види транспорту. Перспективи розвитку міського пасажирського транспорту. Визначити альтернативні види транспорту для виконання обсягу перевезень за маршрутом руху.
Тема 2.2.3. Транспортна мережа і система маршрутів пасажирського
транспорту. Основні показники, що характеризують транспортну мережу, їх визначення і розрахунок. Показники маршрутної системи. Класифікація маршрутів (за своїм положенням в плані міста, за режимами руху, за

Система менеджменту якості.
Навчальна програма навчальної дисципліни
«Транспорт і шляхи сполучення»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
НП
14.01.06

01-2016 стор. 6 з 8 розташуванням відносно вулиць. Визначення маршрутного інтервалу та частоти руху. Розрахунок пропускної спроможності маршруту.
Тема 2.2.4.
Управління транспортними системами. Особливості організації
і регулювання рухом. Автоматизовані системи управління рухом.
Класифікація дорожньо-транспортних ситуацій. Особливості однобічного руху на вулицях населених пунктів. Ефективні методи організації і управління міським рухом. Визначення затримок транспорту на регульованому перехресті.
Тема 2.2.5.
Перехрестя вулиць і доріг у одному рівні. Особливості функціонування перетинів вулиць в одному рівні. Саморегульовані перехрестя та площі. Перехрестя і площі із регульованим рухом транспорту. Площі з перехресно-кільцевим регульованим рухом транспорту. Транспортні вузли в
різних рівнях. Площі у різних рівнях із кільцевим рухом транспорту.
Перетини у різних рівнях типу «лист конюшини». Петлеподібні перетини міських вулиць і доріг у різних рівнях. Ромбовидні та комбіновані перетини в різних рівнях. Примикання і розгалуження в різних рівнях. Визначення статистичної та динамічної складності перехрестя
Тема 2.2.6.
Мости. Призначення і характеристики мостів. Основні види мостів. Вимоги до будівництва і експлуатації мостів мостів.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела
3.1.1.Савенко В. Я., Гайдукевич В. А. Транспорт і шляхи сполучення.
Підручник.-К.: НТУ, 2007-252 с.
3.1.2.
Шилова Т.О. Транспорт і шляхи сполучення. Конспект лекцій -К.:
КНУБА, 2006-124 с.
3.1.3.
Заворицький В.Й., Кизима С.С., Ткачук В.М., Воркут Т.А. Транспорт і шляхи сполучення. Навчальний посібник: ІЗМН, 1996-172 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела
3.2.1. Бородач А.И. и др. Город и авиация. – М.: Стройиздат, 1980. – 182с.
3.2.2. Осєтрін М.М. Міські дорожно-транспортні споруди. Навч. посіб. для студентів ВНЗ. –К., ІЗМН, 1997.- 196с.
3.2.3. Овечников Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. – М.: Высшая школа, 1976. – 352с.
3.2.4.Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов. – М.: Стройиздат,
1981. – 215с.
(Ф 03.02 – 01)

Система менеджменту якості.
Навчальна програма навчальної дисципліни
«Транспорт і шляхи сполучення»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
НП
14.01.06

01-2016 стор. 7 з 8
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№ прим.
Куди передано
(підрозділ)
Дата видачі
П.І.Б. отримувача
Підпис отримувача
Примітки
(Ф 03.02 – 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№ пор
Прізвище ім'я по-батькові
Підпис ознайомленої особи
Дата ознайом- лення
Примітки
(Ф 03.02 – 04)

Система менеджменту якості.
Навчальна програма навчальної дисципліни
«Транспорт і шляхи сполучення»

Шифр документа
СМЯ
НАУ
НП
14.01.06

01-2016 стор. 8 з 8
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№ пор.
Прізвище ім'я по-батькові
Дата ревізії
Підпис
Висновок щодо адекватності
(Ф 03.02 – 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ змі- ни
№ листа (сторінки)
Підпис особи, яка внесла зміну
Дата внесен- ня зміни
Дата введен- ня зміни
Зміненого Заміненого Нового
Анульо- ваного
(Ф 03.02 – 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис
Ініціали, прізвище
Посада
Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал