Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3Сторінка5/37
Дата конвертації22.12.2016
Розмір7.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Список використаних джерел та літератури:

 1. Ківшар Т.І. Видатний просвітянин / Таїсія Ківшар // Київська старовина. – 1992. – № 4. – С. 83–89; Український книжковий рух як історичне явище 1917–1921 / Таїсія Ківшар. – К.: Логос, 1996. – 339 с.; Заремба О.С. Видавнича та бібліотечна діяльність української еміграції в Чехо–Словаччині (1918–1939) / Олеся Заремба. – К.: Центр. пам’яткозн. НАН України та УТОПІК, 2005. – 176 с.; Ляхоцький В.П. Тільки книжка принесе волю українському народові… книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький. – К.: Вид–во Олени Теліги, 2000. – 664 с.; Завальнюк О.М. С. Сірополко – бібліотекар Кам’янець–Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – К.: Ін–т іст. України НАН України, 2004. – Вип. 7. – С. 310–315; Його. Сірополко Степан Онисимович // Українська еліта і творення національної університетської освіти : фундатори і будівничі (1917–1920 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський : Абетка–Нова, 2005. – С. 310–318; Його. Історія Кам’янець–Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський: Абетка–Нова, 2006. – С. 32 с.; Його. С.О. Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам’янець–Подільського державного українського університету // Наукові праці Кам’янець–Поділ. нац. ун–ту: Серія. Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець–Подільський : К–ПНУ, 2008. – Вип. 1. – С. 11–18; Його. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.): монографія / О.М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський: Аксіома, 2011. – 844 с.

 2. Кіра Р. Культурно–просвітницька діяльність та педагогічні погляди Степана Сірополка : автореф. дис. канд. пед. наук. – Івано–Франківськ, 2001. – 17 с.

 3. Беднаржова Т. Життєвий шлях подвижника і патріота / Тетяна Беднаржова, проф. Празького ун–ту // Сірополко С.О. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. К. : Наук. думка, 2001. – С. 7–20.

 4. Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти… – С. 313.

 5. Державний архів Хмельницької області, ф.р. 582, оп. 2, спр. 159. Іванів–Меженко Юра Олексійович, арк. 1.

 6. Биковський Л. Книгарні–бібліотеки – академія : спомини (1918–1922) / Лев Биковський. – Мюнхен; Денвер : Дніпрова хвиля, 1971. – С. 45–46.

 7. Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі… – С. 312.

 8. Держархів Хмельницької області ф.р. 302, оп. 3, спр. 39. Діло молодшого помішника бібліотекаря Сливки Івана Григоровича, арк. 24.

 9. Там само, ф.р. 582, оп. 1, спр. 125. Переписка з губернськими повітовими та міськими закладами по фінансових та господарських питаннях. Список викладачів та працівників університету (7.09.1918 – 11.12.1919), 145 арк.

 10. Там само, оп. 2, спр. 190. Дело библиотекаря Сирополко Степана, арк. 5.

 11. Там само, арк. 7.

 12. Там само, арк. 8.

 13. Там само, арк. 5.

 14. Там само, арк. 6.

 15. Там само, арк. 5 зв.

 16. Там само, спр. 89–а. Протоколи засідання Бібліотечної комісії К–ПДУУ, арк. 22.

 17. Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти… – С. 316.

 18. Див. детальн.: Прокопчук В.С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: роки становлення й розквіту / В.С. Прокопчук, Л.Ф. Філінюк. – Кам’янець–Подільський: Аксіома, 2009. – С. 197.

 19. Держархів Хмельницької області, ф.р. 582, оп. 1, спр. 89–а, арк. 19.

 20. Там само, арк. 1.

 21. Там само, спр. 91, арк. 1–16.

 22. Див.: Прокопчук В.С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету… С. 198–202.

 23. Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти… – С. 316.

 24. Конец формыДержархів Хмельницької області, ф.р. 582, оп. 1, спр.101, арк. 136.

 25. Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти… – С. 313.

 26. Ляхоцький В.П. Тільки книжка принесе волю українському народові… – С. 361.

 27. Держархів Хмельницької області, ф.р. 582, оп. 1, спр. 76, арк. 1–17.

 28. Довідник з історії України: посіб. для середніх ЗНЗ / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2–ге вид., доповн. – К.: Генеза, 2001. – С. 756.

 29. Завальнюк О.М. Утворення і діяльність державних українських університетів … – С. 244–246.

 30. Там само. – С. 247.

 31. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1065, оп. 2, спр.8, арк. 51 зв.; спр. 15, арк. 44, 57.

 32. Геринович В.О. До історії Кам’янець–Подільського інституту народної освіти : відбитка з «Записок Кам’янець–Поділ. ІНО», т. 2, 1927 / Володимир Геринович. – Кам’янець на Поділлю, 1927. – С. 18.

 33. ЦДАВО України, ф. 1131,оп . 1, спр. 18, арк. 41.

 34. Биковський Л. Книгарні бібліотеки – академія… – С. 49–50.

 35. Див.: Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету імені І. Огієнка / К–ПНУ, Наук. б–ка; редкол.: О.М. Завальнюк (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред) [та ін.]. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2010. – С. 595–596. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 2).

 36. Биковський Л. Нова українська бібліографічна організація // Наш щлях. – 1920. – 20 трав. (Ч.98). – С. 4.

 37. Сірополко С.О. Народна бібліотека. Організація та техніка бібліотечного діла / С. Сірополко. – Кам’янець–Подільський : Друк. Поділ. губерн. народ. управи, 1919. – 24 с.; іл.

 38. Там само. – С. 3.

 39. Див.: Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету / К–ПНУ, Наук. б–ка; редкол.: О.М. Завальнюк (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець–Подільський : К–ПНУ, 2008. – С. 344–366. – (Серія: бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 1).

 40. Биковський Л. Бібліотечна справа // Наш шлях. – 1920. – Лют. (Ч. 34). – С. 3–4.

 41. Наше життя. – 1920. – Ч. 2–3. – С. 58–62; 65–78; 103–104.

 42. Ляхоцький В.П. Книга творить людину… (сторінки з літопису заснування університетської бібліотеки в Кам’янці–Подільському) / В.П. Ляхоцький // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету: Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець–Подільський: К–ПНУ, 2008. – Вип. 1. – С. 93.

 43. Даниленко В.М. Освіта України в роки національно–демократичної революції (1917–1920) : з хроніки подій / В.М. Даниленко, О.М. Завальнюк, Ю.В. Телячий. – Кам’янець–Подільський: Абетка–Нова, 2005. – С. 202.

 44. Там само. – С. 212.

 45. Сірополко С. Завдання нової школи / Степан Сірополко. – Нова Ушиця, 1920. – 20 с.

 46. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917–1921: ІІ : Кам’янецька доба – Зимовий похід. – Прага: Пробоєм, 1942. – С. 168.

 47. Там само. – С. 182.

 48. Держархів Хмельницької області ф.р. 582, оп. 2, спр.190, арк. 4.

 49. Там само, арк. 1

 50. Там само, арк. 13.

 51. Там само, ф.р. 302, оп. 3, спр. 39. Діло молодший помічника бібліотекаря Сливки І.Г., арк.12.

 52. Сірополко С.О. Покажчик книжок й відозв, виданих у Тарнові в 1921–І.Х. 1922 рр. – Тарнов, 1923.

 53. Копія листа С. Петлюри до С. Сірополка від 26 червня 1925 року зберігається в особистому архіві доктора історичних наук, професора Т.І. Ківшар, яка й дала згоду на використання факту в нашому дослідженні.

Статья раскрывает короткий во времени – всего четыре с половиной месяца, но плодотворный период библиотечной деятельности Степана Анисимовича Сирополка на должности руководителя фундаментальной библиотеки Каменец–Подольского государственного украинского университета.

Ключевые слова: Каменец–Подольский, университет, фундаментальная библиотека, библиотечная деятельность, фонды, каталоги.

  The article reveals a short (just four months and a half) but fruit ful period of library activity of Stepan Onysymovych Siropolko on the position of the head of the fundamental library of Kamianets–Podilskyi.Key words: Kamianets–Podilskyi, university, fundamental library, library,activity, funds,catalogues.
УДК 027.7:378.4(477.43)(092) Т. М. Опря,

м. Кам'янець–ПодільськийКам’янецький період діяльності С. О. Сірополка в працях викладачів Кам'янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка
У статті розглядається зміст наукових досліджень науковців університету, присвячених багатогранній діяльності С. Сірополка, нерозривно пов'язаній з долею України і, зокрема, розвитком освіти в часи національно–визвольних змагань 1917–1920 рр.

Ключові слова: С. О. Сірополко, Кам'янець–Подільський державний український університет, бібліотека і бібліотечна справа, історія освіти в Україні.

15 серпня 2012 року виповнилося 140 років від дня народження відомого українського просвітнього діяча, основоположника українського книгознавства та бібліотекознавства, бібліографа, педагога, теоретика та історика освіти, редактора, громадського і культурного діяча Степана Онисимовича Сірополка (1872–1959). Поверненню імені Степана Онисимовича в українську науку ми завдячуємо сучасним дослідникам його творчості Т. Ківшар, Т. Берднаржовій, Е. Огар, М. Шудрі, К. Мігонь та багатьом іншим.

Вагомий внесок у розкриття багатогранної діяльності вченого зробили і викладачі та працівники бібліотеки Кам'янець–Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серед них насамперед необхідно назвати прізвища колишнього ректора, кандидата історичних наук, професора А. О. Копилова [19; 20], ректора університету, доктора історичних наук, академіка О. М. Завальнюка [2; 5; 6–20], директора наукової бібліотеки університету, доктора історичних наук, професора В. С. Прокопчука [28–34], колишнього директора університетської бібліотеки, доктора історичних наук, професора В. С. Лозового [22–24], кандидата історичних наук, докторанта університету Ю. В. Телячого [2; 4; 5; 36–40], провідного бібліографа В. М. Пархоменко [22; 26; 27] та ін.

Мета статті – розкрити зміст наукових досліджень діяльності С. Сірополка, яка нерозривно пов'язана з долею України і, зокрема, розвитком освіти в часи національно–визвольних змагань 1917–1920 рр.

Діяльність Степана Онисимовича розглядається в працях науковців університету і працівників бібліотеки у нерозривному зв’язку з історією заснування, становлення та функціонування самого навчального закладу та його важливого підрозділу – бібліотеки. Як зазначає В. С. Прокопчук “Тривалий час об’єктивна історія навчального закладу і його книгозбірні була малодоступна читачеві. До початку 90–х років минулого століття з доступних документів і матеріалів було відомо, що відлік історії Кам’янець–Подільського державного педагогічного інституту, правонаступником якого виступає К–ПНУ ім. Івана Огієнка, почався 26 лютого 1921 року. Органи державної влади зробили все для того, щоб не просочилася інформація і були навіки заховані факти про створення й функціонування протягом 1918–1921 рр. Кам’янець–Подільського державного українського університету” [30, с. 4–5]. З проголошенням державної незалежності України відкрився доступ до захованих документів, що стало основою відновлення цілісної картини функціонування К–ПДУУ, його структурних підрозділів, в тому числі і бібліотеки, відкриття для широкого загалу імен видатних діячів освіти, які доклали чимало зусиль для того, щоб такий заклад був заснований і функціонував.

Одними з перших серед вузівських дослідників звернулися до цієї теми А. О. Копилов і О. М. Завальнюк, які опублікували дві розгорнуті статті у часописах “Дивокрай” та “Український історичний журнал”, надавши тим самим досліджуваній проблемі загальноукраїнського контексту [19–20]. Для Олександра Михайловича тема формування і функціонування української університетської освіти у 1917–1921 рр. стала пріоритетною. Своє концептуальне завершення розробка цієї актуальної наукової проблеми знайшла у фундаментальній монографії [17], яка стала докторською дисертацією, блискуче захищеною в жовтні 2011 року. На основі величезної джерельної бази автором з’ясовано чинники, які сприяли появі модерної національної вищої освіти України в добу національно–демократичної революції 1917–1921 рр. Вивчено нормативно–правову базу функціонування університетів, їхній кадровий потенціал і студентський контингент, висвітлено роль університетів у національному державотворенні, церковному і культурно–освітньому відродженні України.

Як відомо історію творять люди. Людські долі, життєві і професійні шляхи творців історії Кам’янець–Подільського державного українського університету постійно привертають увагу дослідників. Масштабні дослідження в рамках проекту “Українська еліта і творення національної університетської освіти...” здійснив Завальнюк О. М. [9; 10]. Використавши методологію й інструментарій нового наукового напрямку – історичної біографістики – він всебічно осмислив історію української еліти у контексті глобальних змін, які принесло людству ХХ століття. Як зазначає автор “...відновлено історичну справедливість щодо тих представників української інтелігенції, розумом, організаційним хистом, рутинною працею яких творився і розвивався університет у Кам’янці–Подільському, і які тривалий час були або в забутті, або про кам’янецький період їх біографії не було достатньо повної інформації” [10, с. 7]. В зазначених працях з’ясовано авангардну частину професорсько–викладацької корпорації закладу, встановлено, що ефективну роботу К–ПДУУ забезпечували представники кількох регіонів і різних генерацій науковців. В загальному ряду не обійдено увагою працівників бібліотеки, інших структурних підрозділів, праця яких часто непомітна, але від цього не менш корисна.

Велика увага приділена постаті Степана Онисимовича Сірополка, який в історії Кам’янець–Подільського університету залишив яскравий і незгладимий слід, пов’язаний із роботою на посаді керівника бібліотеки. Олександр Михайлович зазначає, що за спогадами Л. Биковського, Степан Онисимович Сірополко появився в нашому місті восени 1919 р. і очолив бібліотеку К–ПДУУ. Автор припускає, що до роботи на цій посаді С. Сірополко приступив 15–16 листопада 1919 року [10, с. 352]. Доведено, що Степан Онисимович за цей короткий період здійснив велику роботу, зокрема організував роботу по впорядкуванню бібліотечного фонду (було з’ясовано чисельність фонду, організовано запис книг в каталоги за децимальною системою). Поряд із бібліотечною комісією, яку складали представники професорсько–викладацької корпорації університету, він створив бібліотечну раду, підготував проект “Статуту Бібліотечної Ради Кам’янець–Подільського Державного Українського Університету”, а також став керівником цієї ради. З перших днів роботи Степан Онисимович взявся за підготовку “Правил бібліотеки Кам’янець–Подільського Державного Українського Університету”, які 27 січня 1920 р. були розглянуті і затверджені Радою професорів університету. О. М. Завальнюк подає точну дату звільнення Степана Онисимовича з посади бібліотекаря, у зв’язку з переходом на роботу в Міністерство народної освіти УНР і переїздом до Києва, – 11 травня 1920 р., що підтверджено архівним документом [10, с. 355]. Підсумовуючи кам’янецьку сторінку біографії С. О. Сірополка, автор зазначає, що вона позначена активною діяльністю останнього в справі розбудови бібліотеки місцевого державного українського університету, вдосконаленню її освітньо–наукових і культурологічних функцій. Поряд з цим висвітлюється його праця в царині творення української школи, робота в складі комісії, яка виробила “Проект єдиної школи на Вкраїні”, редакторська діяльність та інші аспекти [10, с. 355].

Період роботи С. О. Сірополка на посаді директора фундаментальної бібліотеки К–ПДУУ, його внесок у її розбудову, тісна співпраця з ректором університету І. І. Огієнком, видатними українськими бібліографами і книгознавцями Л. У. Биковським, М. І. Ясинським, першим директором бібліотеки І. Г. Сливкою, досить змістовно висвітлені у працях В. С. Прокопчука [28–34]. На особливу увагу заслуговує наукове видання “Бібліотека Кам'янець–Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис” / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. І. Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.: іл. У цій книзі вперше розкрито історію наукової бібліотеки К–ПНУ ім. І. Огієнка, діяльність кількох поколінь бібліотечних працівників впродовж 1918–2008 років. Автори приділили велику увагу вивченню, систематизації та використанню великого пласту документального матеріалу з історії бібліотеки, зосередженого в архівних фондах Києва, Вінниці, Хмельницького, Кам’янця–Подільського. Всі конкретні події, факти, дати підтверджені архівними документами. Висвітлено біографічні дані Степана Онисимовича, його діяльність в органах народної освіти, внесок в розбудову бібліотеки університету, лекторську і редакторську діяльність, а також період перебування в еміграції [30, с. 30–43]. Автори вказали точну дату перебування С. О. Сірополка на посаді завідуючого бібліотекою: 25 грудня 1919 р. – 11 травня 1920 р. [30, с. 30]. Інші дослідники, зокрема В. М. Даниленко і Ю. В. Телячий також вказують ці ж дати [4, с. 14; 5, с. 215]. Широкий спектр інформації про бібліотеку та її фундаторів знаходимо в працях В. С. Лозового [22–24].

Особливу увагу дослідників привертає праця С. О. Сірополка “Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла”, яка була перекладена автором на українську мову з російської (московське видання 1910 року) саме в Кам’янці–Подільському і видана 1919 року в друкарні Подільської губернської народної управи. У фонді рідкісних видань нашої бібліотеки зберігся один–єдиний примірник оригіналу. Враховуючи цінність даного видання та обмеженість доступу до нього, з ініціативи директора бібліотеки В. С. Прокопчука було здійснено передрук його в збірнику наукових праць, виданому за матеріалами міжнародної науково–практичної конференції “Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково–інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів”, яка відбулася 20–21 вересня 2007 року на базі наукової бібліотеки Кам’янець–Подільського національного університету [25, с. 344–366].

Досить детально висвітлена науковцями університету діяльність С. О. Сірополка в царині творення української національної освіти. Насамперед, це праці О. М. Завальнюка [5; 6; 9; 10; 11; 13; 17], Ю. В. Телячого [5; 6; 36–39], В. С. Прокопчука [30], М. Г. Кукурудзяка і М. М. Собчинської [21].

Про призначення Степана Онисимовича на посаду радника Генерального секретарства народної освіти, його внесок у реформування освітньої системи, участь у роботі ІІ з’їзду Всеукраїнської учительської спілки знаходимо цінні відомості в працях О. М. Завальнюка, В. С. Прокопчука, та ін. [25, с. 12–13; 30, с. 31]. Як зазначають дослідники, С. О. Сірополко зробив вагомий внесок у створення “Проекту Єдиної школи на Вкраїні” – головного програмного документа реформи української загальноосвітньої школи доби 1917–1920 рр. Цей аспект його діяльності висвітлений у працях О. М. Завальнюка, докторанта нашого університету Ю. В. Телячого, які показали, що О. С. Сірополко, як радник Міністерства народної освіти УНР, брав участь у розгляді “Проекту...” в складі комісії на початку вересня 1919 р. [6, с. 82; 43, с. 72]. Спираючись на спогади Степана Онисимовича дослідники довели, що “Проект...” зіграв важливу роль у становленні національної освіти в Україні. Зокрема, в 1919 р.за ним відбувалося навчання в школах Поділля, створювалися нові підручники для потреб початкової і середньої школи [6, с. 84]. Окрім участі в роботі над “Проектом...” С. О. Сірополко долучився і до створення ще одного важливого освітнього документа тієї доби – “Статуту Єдиної школи в Українській Народній Республіці” [6, с. 86–89]. Як зазначає О. М. Завальнюк: “Реформуванню навчальних закладів України, їх новим історичним завданням Степан Онисимович присвятив свою працю “Завдання нової школи”, яка вийшла друком 1920 року в Новій Ушиці” [17, с. 299–300].

Цікавою і можливо ще не досить повно висвітленою є тема взаємозв’язків Степана Онисимовича з відомими постатями української інтелігенції, яких доля звела в Кам’янці–Подільському. Змістовні наукові розвідки знаходимо у В. С. Прокопчука, який розкриває нам сторінки співпраці С. Сірополка з визначними бібліотекознавцями, фундаторами української бібліографії Л. Ю Биковським, І. М. Ясинським та їх участь в становленні фундаментальної бібліотеки університету [32, с. 214–224; 33, с. 360–367]. Бібліотечно–бібліографічній діяльності І. І. Огієнка, С. О. Сірополка, Л. У. Биковського в еміграції присвячена ще одна його наукова стаття [34, с. 130–154]. На основі аналізу конкретних фактів автор стверджує, що Кам’янець–Подільска університетська фундаментальна бібліотека і в еміграції об’єднувала ці постаті. Кожен з них робив посильний внесок у популяризацію української книги, української культури, зокрема С. О. Сірополка він відзначає як активного популяризатора української книги, теоретика і практика бібліотечної справи в еміграції, автора багатьох теоретичних розробок з питань бібліотекознавства, бібліографознавства [34, с. 150–151]. Про тісні контакти Степана Онисимовича з ректором університету І. І. Огієнком, який без книги не мислив свого життя, і саме тому зробив неоціненний вклад у створення і функціонування бібліотеки університету, дбав про її комплектування, давав поради щодо поточних бібліотечних справ її завідувачам, в тому числі й С. Сірополку, а також про їхні взаємовідносини в діаспорі – пише Є. І. Сохацька [35, с. 87, 199]. Висвітлюючи роль інтелігенції в багатогранному процесі утворення і діяльності державних українських університетів 1917–1921 рр., глибоко розкриває тему співпраці О. М. Завальнюк [6–15]. Великий внесок у висвітлення цієї теми зробив Ю. В. Телячий, який дає нам цінну інформацію про співпрацю Степана Онисимовича з відомим державним і громадським діячем Петром Івановичем Холодним, особливо під час роботи над “Проектом єдиної школи на Вкраїні” та “Статутом єдиної школи в УНР” [43, с. 72; 2, с. 12–15].

З–поміж аспектів різносторонньої діяльності С. Сірополка заслуговує на увагу його редакторська діяльність, зокрема на посаді відповідального редактора видавничого товариства “Зірка”, що мало випускати журнали й літературу для дітей [10, с. 355; 30, с. 32; 36, с. 257]. Про науково–публіцистичні праці Степана Онисимовича, участь його в Науковому товаристві К–ПДУУ знаходимо грунтовні повідомлення в наукових розвідках О. М. Завальнюка [8; 12; 14; 17].

Вагомим кроком на шляху всебічного вивчення історії бібліотеки університету стала міжнародна науково–практична конференція “Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково–інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів”, проведена на базі університету з ініціативи наукової бібліотеки впродовж 19–21 вересня 2007 р. Конференція була приурочена 135–річчю від дня народження Степана Сірополка, тому працівники бібліотеки організували для учасників перегляд книжкової виставки “С. О. Сірополко і розвиток бібліотеки К–ПДУУ”, а також підготували виступи згідно тематики конференції.

Необхідно згадати також і про внесок нинішніх працівників бібліотеки, які здійснили цілий ряд розвідок про неординарну особистість С. Сірополка. Насамперед, це В. М. Пархоменко, яка однією з перших разом з колишнім директором бібліотеки В. С. Лозовим висвітлила деякі аспекти з історії бібліотеки [22; 26], а також підготувала до друку досить змістовну статтю про Степана Онисимовича [27]. Змістовне дослідження про директорів бібліотеки К–ПДУ здійснила Бабій Л. [1, с. 72–78]. Вагомий внесок у розробку теми роблять молоді науковці університету, зокрема, аспірантка К. Л. Терещук, яка висвітлює діяльність бібліотек Подільського регіону в добу революції 1918–1920 рр. [41; 42]. Про перебування Степана Онисимовича в діаспорі здійснює пошуки матеріалів аспірант І. Старенький.

Цінну інформацію для наступних поколінь дослідників подають О. М. Завальнюк і Ю. В. Телячий, які детально інформують про джерельну базу вказаної теми [16, 40]. Як зазначає О. М. Завальнюк, для дослідження процесу заснування і діяльності державних українських університетів наявна досить велика джерельна база, яка включає в себе як цінні архівні комплекси, опубліковані різнотематичні документальні збірки, так і надзвичайно багатий матеріал періодики, а також мемуарних видань [16, с. 531].

Таким чином, постать Степана Онисимовича Сірополка привернула увагу цілого ряду науковців університету, які зробили вагомий внесок у розкриття багатьох аспектів його діяльності, особливо в кам'янецький період. Розкрили для нових поколінь дослідників джерельну базу для вивчення невідомих сторінок життя та наукової діяльності просвітителя.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал