Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3Сторінка24/37
Дата конвертації22.12.2016
Розмір7.16 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37

Інформаційні технології як засіб вдосконалення документаційного забезпечення краєзнавчих потреб
Розглянуто засади створення краєзнавчого розділу веб–сайту наукової бібліотеки вищого навчального закладу та запропоноване його ресурсне наповнення.

Ключові слова: краєзнавство, наукова бібліотека вищого навчального закладу, веб–сайт, Інтернет.

В умовах розбудови суверенної України соціальна значущість краєзнавчої діяльності бібліотек невпинно зростає. Краєзнавча діяльність – одна з пріоритетних сфер роботи як універсальних бібліотек регіонального і місцевого рівнів так і наукових бібліотек. Створюються оптимальні умови для дослідження у наукових бібліотеках ВНЗ кращих традицій українського краєзнавства у всіх його складових.

Нові можливості для вдосконалення краєзнавчої діяльності бібліотек відкриває активне впровадження комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Технологічна модернізація бібліотечної сфери України створює сприятливі умови для системного вдосконалення краєзнавчої діяльності наукових бібліотек ВНЗ, переходу від традиційної до електронної парадигми її розвитку.

Сьогодення вимагає аби бібліотеки не лише забезпечували користувачам доступ до документів через читальні зали та інформаційні бази, а надавали якомога повну та об’єктивну інформацію про склад і зміст краєзнавчих документів через відповідний комплекс науково–довідкових засобів у мережі Інтернет [2].

З огляду на те, що все активніше з’являються і розвиваються електронні сайти бібліотек та з кожним роком зростає інтерес до регіональної інформації у віддалених користувачів, то найближчим часом цілком можна спрогнозувати створення не лише краєзнавчого розділу на веб–сайтах бібліотек, а й електронної краєзнавчої бібліотеки. На нашу думку, це завдання насамперед обласних бібліотек України, які разом з науковими бібліотеками вищих навчальних закладів є центрами краєзнавчої інформації, де створені передумови для такої роботи, а саме для надання широкого доступу до краєзнавчих інформаційних ресурсів.

Прогнозується, що віддаленими користувачами краєзнавчого блоку веб–сайту бібліотеки будуть науковці, студенти, краєзнавці–дослідники, працівники архівних, бібліотечних, музейних установ, журналісти, школярі та ті, хто цікавиться інформацією про свій край.Мета розробки розділу полягає у розкритті краєзнавчого ресурсу бібліотеки та сприятиме:

 • скороченню матеріальних, фізичних, часових та інших ресурсів на задоволення інформаційних потреб;

 • створенню ресурсної бази інформаційного забезпечення краєзнавчих досліджень Поділля та підвищенню якості інформування у краєзнавчому просторі;

 • забезпеченню вільного, безперешкодного доступу для широкого кола користувачів до інформаційних краєзнавчих ресурсів;

 • переведенню унікальних та особливо цінних документів, а згодом і всіх, в електронну форму;

 • об’єднанню краєзнавців, істориків, працівників документально–інформаційних установ краю, дослідників краю, журналістів, всіх кому небайдужа історія Поділля.

Соціальна природа документа самим тісним чином пов’язана з функціями документа, що розкривають цільове призначення та соціально вироблений спосіб їх використання. Функції електронного краєзнавчого розділу визначаються його суспільно–практичним призначенням та задачами, що походять від традиційних документів [1]. Функції, що виконуватиме краєзнавчий розділ веб–сайту бібліотеки, а саме його електронний ресурс можна поділити на наступні:

 • інформаційну – слугуватиме забезпеченню користувачів релевантної інформації про край;

 • комунікаційну – сприятиме передачі в соціальному електронному середовищі інформації в реверсному (діалоговому) режимі;

 • кумулятивну – допомагатиме накопиченню та збереженню електронних ресурсів. А саме: інформації про краєзнавчі джерела, а також образ повнотекстових документів та рідкісних, особливо цінних краєзнавчих видань, що зберігаються у фондах бібліотеки університету;

 • історичну – сприятиме висвітленню та розкриття унікальних історичних джерел;

 • культурно–освітню – підтримуватиме поширення інформації про історію, етнографію, культуру, сьогодення краю та ін.;

 • пам’яткоохоронну – слугуватиме забезпеченню збереження рідкісних, цінних, як документів так і інших джерел у електронному вигляді та при цьому задовольнятиме інформаційні запити за допомогою даних джерел;

 • оперативного доступу – сприятиме створенню та висвітленню документальних джерел з максимальною оперативністю.

Серед критеріїв добору до контенту веб–сайта бібліотеки вищого навчального закладу можна зазначити:

 • електронні краєзнавчі каталоги;

 • електронні бібліографічні покажчики;

 • тематичні, фактографічні, персональні, адресно–довідкові БД;

 • унікальні та особливо цінні краєзнавчі документи;

 • видання з підвищеним попитом;

 • видання, що вийшли обмеженим тиражем;

 • документи, що із–за фізичного стану знаходиться на межі знищення;

 • документи, що із–за умов зберігання обмеженні у доступі;

 • вторинні документи;

 • нові документи, в основі створення яких лежать архівні дані;

 • ретроспективний та поточний матеріал з періодичних видань про край;

 • матеріали краєзнавчих науково–практичних конференцій, семінарів, круглих столів;

 • документи української діаспори.

Передбачається, що краєзнавчий розділ веб–сайту бібліотеки університету складатиметься з рубрик які можуть бути сформовані за темами та(або) видами документів. Наприклад: «Фонди бібліотеки з історії національних меншин на Поділлі», «Рідкісні видання», «Персональна рубрика», «Звіти Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ», «Поділля в літописних джерелах», «Дослідники краю», «Епістолярна спадщина», «Краєзнавча база аналітичних статей з періодичних видань, збірників» та ін. Хронологічні межі можуть бути встановленні в процесі створення та розробки краєзнавчого розділу. Необхідно передбачити можливість безпосереднього переходу до бібліотечних та архівних установ.

Натепер склалися дві основні форми організації доступу до краєзнавчої інформації на бібліотечному веб–сайті:

а) вона представлена в єдиній БД, спорядженій відповідними пошуковими можливостями;
б) доступна через розділ «Краєзнавча діяльність», розміщений на головній сторінці.

Через пріоритетне значення краєзнавчої діяльності наукових бібліотек вищих навчальних закладів, а також для зручності користування, краєзнавча інформація, на наш погляд, має зосереджуватися в одному місці, повинна мати на головній сторінці спеціальній вхід з детальним меню, системою рухомих і взаємних посилань. Бажано, щоб до краєзнавчого розділу було вміщено краєзнавчі ресурси (краєзнавчі БД, бібліографічні покажчики, повнотекстові публікації), а також відомості про діяльність краєзнавчого підрозділу, бібліотеки в цілому та ін.

Оскільки процес оцифровування краєзнавчих фондів бібліотек лише починається, важливо його здійснювати поступово і диференційовано на основі критерію краєзнавчої цінності документа, що поєднує в собі важливі показники. У першу чергу на мікрофільми або в цифрову форму мають переводитися найцінніші краєзнавчі і місцеві документи. Оптимальним можна вважати варіант, коли, наприклад, колекція місцевих газет і довідкових видань про край є доступною і в локальній мережі бібліотеки, і в Інтернет, і на CD–R. Бажано, щоб наукові бібліотеки вищих навчальних закладів представляли подібні краєзнавчі колекції або копії окремих цінних краєзнавчих документів на своїх веб–сайтах.

Формування стратегії розвитку краєзнавчої діяльності наукової бібліотеки ВНЗ в умовах електронного середовища є одним із чинників гармонізації дій бібліотечної установи зі зростаючими інформаційними краєзнавчими потребами користувачів. Її успішна реалізація значною мірою залежить від активної фінансової і матеріально–технічної підтримки розвитку електронного бібліотечного краєзнавства в Україні.Список використаної літератури:

 1. Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. – М. : АСТ: Восток–Запад, 2006. – С. 227.

 2. Литвиненко Н. Краєзнавчо–бібліографічний контент веб–сайтів бібліотек Донбасу як складова краєзнавчої електронної бібліотеки / Наталія Литвиненко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 7. – С. 39–42.

Рассмотрены принципы создания краеведческого раздела веб–сайта научной библиотеки высшего учебного заведения и предложено его ресурсное наполнение.

Ключевые слова: краеведение, научная библиотека высшего учебного заведения, веб–сайт, Інтернет.

Principles of creation of regional division of web site of scientific library of higher educational establishment are considered and it is offered him resource filling.

Keywords: study of a particular region, scientific library of higher educational establishment, web site, Internet.
УДК 011:025.5 Т. М.Опря,

м. Кам'янець–Подільський


Покажчики як форма розповсюдження бібліографічної інформації

В статті висвітлено роль бібліографічних покажчиків в забезпеченні інформаційних потреб користувачів, особливості створення бібліографічної продукції працівниками наукової бібліотеки Кам'янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ключові слова: бібліографічні покажчики, інформаційні потреби користувачів.

Перехід цивілізації від індустріального суспільства до суспільства знань, або інформаційного, який відбувся в кінці ХХ ст., призвів до підвищення ролі інформації у розвитку суспільства, зміни акцентів у діяльності бібліотек, становлення їх як інформаційних установ, що формують інформаційні ресурси та створюють для користувачів комфортний доступ до них. Важливою складовою інформаційного ресурсу є система вторинних документів – так звана вторинна продукція, яка є результатом аналітико–синтетичної переробки одного або декількох первинних документів: бібліографічні покажчики, списки, огляди, енцикдопедії тощо.

Предметом нашого розгляду слугують бібліографічні покажчики, які виконують важливу роль у забезпеченні інформаційних потреб різних груп користувачів. Згідно ГОСТу 7.0–99 “Библиотечно–информационная деятельность. Библиография” бібліографічний покажчик – це бібліографічний посібник значного об'єму зі складною структурою і науково–довідковим апаратом [5, c. 43]. До довідкового апарату посібника входять допоміжні покажчики, передмова, заголовок, список скорочень тощо. Бібліографічні покажчики за своїм змістом, завданням і формою різноманітні. Вони подають інформацію про книги, статті із журналів, офіційні видання, праці наукових установ і організацій, дисертації, наукові доповіді і повідомлення конференцій і з'їздів, рецензій тощо. Бібліографічні джерела допомагають користувачам скласти уявлення про стан розробки проблем, які їх цікавлять. Підготовкою різних бібліографічних видань займаються органи державної реєстрації та центральної каталогізації, а також наукові бібліотеки, інститути науково–технічної інформації, наукові установи і навчальні заклади.

Відомі вітчизняні та зарубіжні бібліографознавці приділяють значну увагу використанню інформаційно–комунікаційних технологій в розвитку довідково–інформаційного забезпечення, наголошують, що активне впровадження в інформаційно–бібліографічну діяльність комп'ютерних технологій зумовлює поступовий перехід від бібліографічних покажчиків у традиційному вигляді до БП нового типу, проблемно–орієнтованих баз даних тощо. Так, зокрема, Моргенштерн І. Г. пропонує копіювати БП методом сканування і включати їх в склад бібліографічних електронних ресурсів бібліотек. Той же автор зазначає, що для електронного середовища органічна й оптимальна в якості форми організації бібліографічної інформації бібліографічна база даних, яка подібно картотеці рухома, її легко доповнювати і вдосконалювати. На відміну від картотеки вона забезпечує багатоаспектний пошук, окрім того, доступ до неї можливий як всередині бібліотеки так і в віддалених сайтах і порталах незалежно від їхнього місцезнаходження [1, с. 101]. Пономаренко Л. О., зав. відділу наукової бібліографії ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського, відзначає, що на сучасному етапі нові інформаційні технології дозволяють створювати новий тип БП на оптичних компакт–дисках із використанням мульти–медіа, а також актуальність створення проблемно–орієнтованих БД. Разом з тим вона підкреслює, що незважаючи на активне впровадження комп'ютеризованих засобів, традиційні друковані бібліографічні видання зберігають своє значення, оскільки мають такі властивості, як оглядовість, можливість виявлення документів із суміжних галузей, не мають обмежень щодо використання у просторі і часі [2, с. 170].

Важливе значення для розвитку бібліографознавства має класифікація бібліографічних посібників, що дозволяє науково обгрунтувати, систематизувати величезну кількість бібліографічної продукції, правильно в ній орієнтуватися та успішно управляти значним документально–бібліографічним потоком. Існує декілька варіантів класифікації бібліографічних посібників. Їх розробляли О. П. Коршунов, Г. М. Швецова–Водка та інші вчені.Автор підручника “Общее библиографоведение” І. Г. Моргенштерн відзначає, що люба класифікація бібліографічних посібників умовна, оскільки виникають нові види посібників, які не вкладаються в стару схему [1, с. 104].

Види бібліографічних покажчиків визначаються за різними ознаками: суспільним призначенням, особливостями об'єкта обліку, особливостями методів бібліографування.

У фондах нашої бібліотеки великою популярністю користуються галузеві покажчики. Насамперед, це науково–допоміжний бібліографічний покажчик “Філологічні науки в Україні”, який містить інформацію про публікації з усіх питань філології: мовознавства, літературознавства, фольклористики. Хронологічне охоплення матеріалу – 1978–1996 рр. Видання адресоване вченим–лінгвістам, літературознавцям, критикам, викладачам, аспірантам, студентам філологічних факультетів. Першою спробою зібрати і систематизувати літературу з питань освіти і педагогіки України стало видання покажчика літератури “Українська педагогічна бібліографія”, перший випуск якого вийшов 1992 року. Всього в нашій бібліотеці є 9 випусків, які відображають літературу з теми за 1990–1998 роки та 15–й випуск – покажчик літератури, виданої в 2004 р. Видання здійснюють працівники бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

1968 року Державна історична бібліотека України розпочала видання щорічного науково–допоміжного покажчика “Історія України”, в якому відображено бібліографічні описи книг, статей, інших друкованих матеріалів, опублікованих протягом вказаного в титулі року. Всього ми маємо 7 вип. за 1989–1998 рр.

1997 року Міжнародна асоціація україністів і Національний комітет істориків України спільно з Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України започаткували видання бібліографічно–реферативного бюлетеня “Українознавство”, до якого включені публікації про історію та культуру України, надруковані українською та іноземними мовами в 1993 році. Це видання також є в нашій бібліотеці.

Окрім вказаних продовжуваних бібліографічних видань фонди бібліотеки наповнені окремо виданими тематичними покажчиками, мета яких – задовільнити інформаційні потреби користувачів бібліотеки з різних галузей знань. Розглянемо деякі з тих, що надійшли останні часом. Насамперед, це “Репресії в Україні (1917–1990 рр.) : науково–допоміжний бібліографічний покажчик”, виданий Національною парламентською бібліотекою України 2007 року. Висвітлено репресії радянської влади щодо українців – в часи більшовицького перевороту 1917 року до брежнєвського періоду. Цінним для нас є те, що в покажчику вказані праці викладачів нашого університету – почесних професорів університету: В. А. Смолія, О. П. Реєнта, І. А. Стасюка, професорів В. С. Прокопчука, І. В. Рибака.

Вагомим поповненням довідково–бібліографічного фонду нашої бібліотеки є видання науковців Російської національної бібліотеки (м. Санкт–Петербург) – “Краеведческая периодика России (1992–2010) : материалы к библиографии краеведческих периодических и продолжающихся изданий Российской Федерации. – Спб, 2010”, Національної парламентської бібліотеки України – “Метабібліографія України (2007–2008) – К., 2010” та ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – “Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. – К., 2005.”, а також біобібліографічні покажчики з серій: “Видатні педагоги світу”, “Академіки АПН України”, “Ювіляри АПН України”.

З кожним роком збільшується поповнення бібліотечного фонду власними виданнями. У практиці роботи наукової бібліотеки Кам'янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка важливе місце займає укладання бібліографічних посібників про діяльність навчального закладу. Вони характеризують науково–педагогічну діяльність університету і мають велике значення для створення праць з його історії.

Найбільш поширеним стало укладання персональних бібліографічних покажчиків про життя й діяльність педагогів університету, які виходять в серії “Постаті в освіті і науці”, присвячені першому ректору нашого навчального закладу І. І. Огієнку, колишньому ректорові І. В. Іваху, докторам наук І. М. Конету, П. І. Свідеру, професорам П. С. Каньосі, Г. П. Ткачук, Є. І. Сохацькій, М. А. Печенюк та іншим. Ця серія розкриває науковий доробок вчених, подає бібліографічні відомості і літературу про їх життя та діяльність і виконує ряд важливих функцій: інформаційне забезпечення потреб користувачів, відображення стану розвитку науки, освіти і практики навчального закладу, сприяння проведенню наукових досліджень. Головними елементами структури випусків цієї серії є передмова, вступна стаття про життєвий і творчий шлях вченого, література про нього, покажчик його друкованих праць, допоміжні покажчики та зміст. Біобібліографічний покажчик – не лише штрих до творчого портрету науковця, але й цінний матеріал до історіїї становлення і розвитку університету, його наукових шкіл. В підготовці персональних покажчиків до друку беруть участь бібліотечні працівники всіх підрозділів бібліотеки. На сьогоднішній день вийшло 16 випусків цієї серії. З метою підготовки персоналу бібліотеки до цієї роботи прцівниками науково–бібліографічного відділу було проведено семінар, на якому детально опрацьовано рекомендації та поради щодо підготовки до друку даного виду покажчика.

За бібліографічної підтримки бібліотеки видаються ще дві серії біобібліографій – “Видатні випускники Кам'янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка” (серію веде ректор, професор О. М. Завальнюк) і “Наукові школи університету” (серію веде науково–дослідний сектор, завідувач – доктор фізико–математичних наук, професор І. М. Конет) [3, с. 83].

З 2003 року бібліографи нашої бібліотеки започаткували серійні випуски “Бюлетеня з проблем вищої школи”. Це щорічне видання, до якого включена поточна бібліографічна інформація за рік, яка надходить до бібліотеки. Покажчик містить матеріали з таких питань: нормативні документи з питань вищої освіти, Вища атестаційна комісія України, Вища освіта і Болонський процес, загальні питання вищої освіти, навчання і виховання у ВНЗ. До бюлетеня включено також розділ “Наукові праці викладачів університету”, який містить перелік публікацій науково–педагогічних працівників закладу, що вийшли друком впродовж року у різноманітних виданнях. Публікації згруповано за такими типами видань: наукові видання, монографії; науково–популярні та науково–інформаційні видання; збірники наукових праць; підручники та навчально–методичні посібники; методичні розробки. Протягом 2003–2011 рр. вийшло друком 8 випусків. бюлетеня. Видання має довідково–інформаційний характер і призначене для широкого кола науково–педагогічних працівників, студентів та інформаційних служб.

Вагому роль в забезпеченні інформаційних потреб різних категорій користувачів виконує краєзнавча бібліографія. Важливим джерелом вивчення краєзнавчих питань є фонд краєзнавчої літератури, фонд рідкісних видань, наукові праці викладачів університету. Інформування про наявні видання здійснюється через зведений краєзнавчий каталог бібліотеки університету, картотеку наукових праць викладачів університету, під час демонстрації книжкових виставок та оглядів. Вагомим внеском в організацію краєзнавчої роботи є видання бібліографічних покажчиків.

Насамперед, це науково–допоміжний ретроспективний покажчик “Труды Подольского епархиального историко–статистического комитета (церковного историко–археологического общества) (1876–1916) : зведедий каталог і покажчик змісту”, підготовлений до друку директором бібліотеки, професором В. С. Прокопчуком і зав. відділу рідкісних видань Н. Д. Крючковою. Покажчик розкриває зміст всіх 12–ти випусків “Трудов...”, які представляють історію, етнографію, топонімію, церковну статистику та хроніку, бібліографію того часу і є цінним джерелом вивчення історії, теорії та методології дореволюційного подільського краєзнавства, базою фактів для написання третього варіанта історіїї міст і сіл краю в нових історичних умовах. За змістовно–територіальними зв'язками відображених документів це краєзнавчий покажчик.

Науково–допоміжні ретроспективні посібники представлені також такими покажчиками: “Кам'янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2008)”, виданий до 90–річчя навчального закладу у вересні 2009 р., підготовлений колективними зусиллями ректора університету, професора О. М. Завальнюка та працівників бібліотеки і відображає бібліографію праць з історії становлення і розвитку найдавнішого на Поділлі навчального закладу (всього 1608 позицій) та “Наукові праці Кам'янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1920–2009) : бібліографічний покажчик змісту”, виданий 2010 року, в якому відображена бібліографія праць вчених університету з питань історії, теорії, педагогіки і методики від часу заснування закладу в 1918 р. і до 2009 р. ( всього 3787 позицій). Обидва покажчики мають складну структуру, яка включає в себе вступ та іменний покажчик, який відображає зміст наукових праць авторів та біографічні відомості про них і значно полегшує пошук інформації.

2005 року з ініціативи директора бібліотеки започатковане видання “Календаря знаменних і пам'ятних дат університету”. Календар популяризує імена працюючих викладачів, ветеранів університету, відомих громадсько–політичних і культурно–освітніх діячів України, причетних до створення та функціонування найдавнішого навчального закладу Поділля, 95–річчя якого буде відзначатися 2013 року, привертає увагу студентської молоді до важливих подій університетеського життя. Видання дає хронологічний перелік визначних дат університету, ювілейних дат викладачів, розкриває їх науковий доробок. 2011 року виходить друком сьомий випуск календаря на 2012 рік..

Поряд з традиційними друкованими бібліографічними виданнями використовуються в практиці нашої роботи новітні інформаційні продукти та послуги: створено веб–сайт бібліотеки, на якому розміщується інформація про нові бібліографічні видання, для загального користування виставляються тексти цих видань як електронний ресурс. Формується електронний каталог, сформованна база даних “Періодика”, яка відображає понад 300 фахових періодичних видань України та Російської федерації, а з 2011 року містить аналітичні описи актуальних статей з різних галузей знань.

Таким чином, колектив наукової бібліотеки Кам'янець–Подільського національного університету намагається якомога повніше реалізувати свої інформаційні можливості у створенні бібліографічних покажчиків. Мета такої діяльності – інформаційно–бібліографічне забезпечення навчально–виховного процесу навчального закладу, наукових досліджень тощо.

Значні труднощі викликає припинення централізованого постачання літератури і бібліографічних покажчиків в тому числі. Адже, як відомо, безкоштовний обов'язковий екземпляр надходить тільки в 16 ведучих бібліотек України. Пропонуємо налагодити обмін бібліографічною продукцією між бібліотеками ВНЗ. Статус наукової бібліотеки зобов'язує бібліотечних працівників підвищувати свій професійний рівень, оволодівати новітніми інформаційними технологіями, навиками наукової роботи. Так як не всі бібліотечні працівники зайняті науковою роботою, на нашу думку, доцільно було б ввести в штатний розклад бібліотек ВНЗ посади наукових працівників з відповідною різницею у зарплаті.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал