Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3Сторінка2/37
Дата конвертації22.12.2016
Розмір7.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Список використаних жерел та літератури:

 1. Ківшар Т. І. Видатний просвітянин [Сірополко] / Т. І. Ківшар // Київ. старовина. – 1992. – № 4. – С. 96–101.

 2. KivsharT. AktivityofSiropolkoinPrague / T. Kivshar // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов : сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14–15 авг., 1995 г.). – Прага, 1995. – Ч. 2. – С. 729–734; Огар Э. Украинское общество любителей книги и его печатный орган «Книголюб» / Е. Огар / Там само. – С. 890–899;Беднаржова Т. Педагогічна спадщина проф. Ст. Сірополка / Т. Беднаржова / Там само. – С. 723–728.

 3. Бахрушина В. М. Степан Сірополко і проблеми гурткової роботи / В. М. Бахрушина, О. Л. Драпак, Т. К. Завгородня // Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. (Івано–Франківськ, 26–27 жовт.1996 р.).– Івано–Франківськ, 1996. – С. 171–172;Береговський З. Л. Степан Сірополко про систему освіти в Україні на початку ХХ століття / З. Л. Береговський / Там само. – С. 173–175;Євтух М. Б. Наукова і культурницька діяльність Ст. Сірополка в Чехо–Словаччині у міжвоєнний період / М. Б. Євтух, В. П. Кемінь / Там само. – С. 169–170;Кіліченко О. І. С. Сірополко про способи організації педагогічного процесу в початковій школі / О. І. Кіліченко, Б. З. Козак / Там само. – С. 180–181; Ступарик Б. М. С. Сірополко про основні засади розбудови шкільництва / Б. М. Ступарик / Там само. – С. 10–13.

 4. Програма наукових читань «Степан Сірополко – видатний український вчений, громадський діяч». – К.,1997.

 5. Історичні уроки в контексті сучасного реформування освіти : круглий стіл ,,Степан Сірополко і розвиток укр. шкільництва” / матеріал підгот. А. Подставкіна // Рідна школа. – 2002. – № 8/9. – С. 53–56. – Зміст : Постать С. Сірополка в контексті доби / О. Сухомлинська ; Концепція позашкільної освти в працях С. Сірополка / Т. Ківшар; Життєвий і творчий шлях Степана Сірополка / Т. Самоплавська; С. Сірополко про просвітницький рух в Україні / Л. Березівська ; Колекція приватної бібліотеки професора С. О. Сірополка у фондах Національної парламентської бібліотеки України / І. Єрмаков ; Періодизація історії української педагогіки у праці С. Сірополка «Історія освіти в Україні» / Л. Пироженко ; Степан Сірополко про метод Дальтон–плану / В. Тименко ; Роль С. Сірополка в становленні та розвитку освітянських бібліотек / Л. Домбровська.

 6. http://www.nbuv.gov.ua/new/2007/12_siropolko.html

 7. http://www.nbuv.gov.ua/new/2012/05_siropolko.html

 8. Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець–Поділ. нац. ун–т, Наук. б–ка. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 11–33.

 9. Завдання нової школи // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ–ХX ст.) : хрестоматія / упоряд. Л. Д. Березівська ; наук. ред. О. В. Сухомлинська. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 155–163;Самоплавська Т. Степан Сірополко як історик освіти в Україні / Т. Самоплавська // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 45–49; Марушкевич А. А. Актуальні проблеми науково–педагогічної спадщини С. Сірополка / А. А. Марушкевич // Наук. вісник : зб. наук. пр. / Південноукраїн. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2005. – Вип. 3/4. – С. 69–74) тощо.

 10. Євтух М. Освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині між двома світовими війнами (1921–1945) / М. Б. Євтух, В. П. Кемінь. – К., 1997. – 146 с.; Потапова Л. В. Проблеми організації національної школи у педагогічній спадщині Степана Сірополка / Л. В. Потапова // Теоретичні питання освіти і виховання. – Суми : Наука, 1997. – Вип. 5. – С. 325–328; Завальнюк О., ТелячійЮ. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно–демократичної революції(1917–1920). Історичний нарис Кам’янець–Подільський, 2001. – 212 с.; Кіра Р. Культурно–просвітницька діяльність та педагогічні погляди Степана Сірополка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Р. Кіра ; Прикарпат. ун–т ім. В. Стефаника. – Івано–Франківськ, 2001. – 210 с.; Гіптерс З. В. Проблеми освіти дорослих у педагогічній спадщині Степана Сірополка / З. В. Гіптерс // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. – № 5. – С. 257–268.

 11. Беднаржова Т. Степан Сірополко – подвижник українського шкільництва / Т. Беднаржова. – Л. : Вільна Україна, 1998. – 318 с.;Жеребна М. С. Степан Сірополко як дослідник українського вчителя та шкільництва на західно–українських землях (кінець XVIII– перша половина XIX ст.) / М. С. Жеребна // Науковий Часопис : зб. наук. пр. Сер. 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики. – К., 2005. – Вип. 3 (13). – С. 68–72.

 12. Петренко О. Б. Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття) : автореф. дис. … д–ра пед. наук : 13. 00. 01 / О. Б. Петренко ; НАПН України, Ін–т педагогіки. – К., 2011. – 43 с.

 13. Фуштей Л. Розвиток ідей опікунського виховання у педагогічній спадщині Степана Сірополка / Л. Фуштей // Вісник Прикарпат. ун–ту. Педагогіка / Прикарпат. нац. ун–т ім. В. Стефаника. – Івано–Франківськ, 2008.)

 14. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ ст. / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського, Ін–т рукопису. – К., 2009. – С. 38,42–45, 53, 73–80. Дубровіна Л. А. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20–30–х роках ХХ ст. / Л. А. Дубровіна // Бібл. вісник. – 2009. – № 2. – С. 5–6.

 15. Кунанець Н. Е.Бібліотечна справа на західноукраїнських землях ( XIII ст.–1939 р.): консолідований інформаційний ресурс: монографія / Н. Е. Кунанець ; М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун–т "Львів. політехніка". – Л., 2011. – С. 5, 25, 27, 166, 206, 211, 222, 265 с.

 16. Арсірій С. Історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях : досвід і проблеми вивчення / С. Арсірій // Записки Львів. наук. б–ки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць. – Л., 2002. – Вип. 9/10. – С. 77–88: Скоморовська І. Степан Сірополко про освітньо–виховну роботу бібліотек Галичини : 20–30–ті рр. ХХ ст. / І. Скоморовська // Гуманізація навчально–виховного процесу :зб. наук. праць. – Слов’янськ, 2011. – Вип. 55, ч. 1. – С. 155–162;Шуберт О. Бібліотечна тематика на сторінках часопису «Народня Просвіта» (1923–1927 рр.) / О. Шуберт // Укр. періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. 10–ї Всеукр. наук.–теорет. конф. (31 жовт. – 1 листоп. 2008 р., Львів). – Л., 2008. – С. 352–359; Кострова М. Проблеми бібліотечної справи на сторінках «Бібліотечного порадника»(1925 – 1934)/ М. Кострова // Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів,2004. – С. 233–245.

 17. Ківшар Т. І. Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка (1908–1917) / Т. І. Ківшар // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 192–249; Ківшар Т. І. Становлення Степана Сірополка як бібліотекознавця / Т. І. Ківшар // Там само. – Вип. 6. –С. 103–124, Кившарь Т. И. Библиотековедческие идеи Степана Серополко: по материалам Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу: Общедоступные библиотеки: вызовы времени / Докл, сообщения,материалы. – С.Петерб., 6–8 декабря 2011 // Информационный бюлетень РБА № 63. С.Петербург, 2012. – С. 107–109 ;Маркус І. Значення «Короткого курсу бібліотекознавства» С. Сірополка як першого підручника з бібліотекознавства українською мовою [Електронний ресурс] / І. Маркус// Діловод : сайт інформаційного спрямування. — Режим доступу :http://dilovod.com.ua/publ/stati/statti/ znachennja_quot_korotkogo_kursu_bibliotekoznavstva_quot_s_siropolka_jak_pershogo_pidruchnika_z_bibliotekoznavstva_ukrajinskoju_movoju/4–1–0–502. – Назва з екрана.

 18. Огар Э. Степан Сирополко – книговед и библиограф / Э. Огар // Историко–библиографические исследования. – СПб., 2002. – Вып. 9. – С. 97–111. Огар Е. Наукові погляди Степана Сірополка / Е. Огар // Укр. періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. 10–ї Всеукр. наук.–теорет. конф. (31 жовт. — 1 листоп. 2008 р., Львів) / ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б–ка України ім. В. Стефаника. – Л., 2008. – С. 662–669; Смогоржевська І. Бібліотекознавчі і бібліографічні дослідження Степана Сірополка // Наукові зошити історичного факультету Львів. нац. ун–ту. – Льв, 2003. Вип. 5–6. – С. 197–203.

 19. Завальнюк О. М. С. Сірополко – бібліотекар Кам’янець–Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. статей. – К., 2004. – Вип. 7. – С. 310–315;Завальнюк О. М.С. О. Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам’янець–Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк // Наук. пр. Кам’янець–Подільського нац. ун–ту. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець–Подільс. нац. ун–т, Наук. б–ка. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 11–18.; Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: етапи розвитку і перспективи/ В. С. Прокопчук // Наук. пр. Кам’янець–Подільського нац. ун–ту. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець–Подільс. нац. ун–т, Наук. б–ка. — Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 99–105; Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: роки становленні й розквіту / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2009. – 283 с.; Ляхоцький В. П. Бібліотека Кам’янець–Подільського університету (1918 – 1920 рр.) / В. П. Ляхоцький // Наук. пр. Кам’янець–Поділ.  держ. пед. ун–ту. Історичні науки. – Кам’янець–Подільський, 2000. – Т. 4(6). – С.305– 315. Ляхоцький В. П. Книга творить людину…(Сторінки з літопису заснування університетської бібліотеки у Кам’янець–Подільському)/ В. П. Ляхоцький // Наук. пр. Кам’янець–Подільського нац. ун–ту. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець–Подільс. нац. ун–т, Наук. б–ка. — Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1. – С.88–99.

 20. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України: (друга половина ХІХ – 20–ті рр.. ХХ ст.) / П. І. Рогова. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 271 с.; Домбровська Л. Роль Степана Сірополка у створенні та розвитку освітянських бібліотек України / Л. Домбровська // Світло. – 2003. – № 1. – С. 16–18.

 21. Василенко О. М. Бібліотечна статистика в Україні: (1992–2005 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І Вернадського. – К., 2007. – 239 с.; Василенко О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Василенко // Бібл. вісник. – 2010. – № 1. – С. 22–31.

 22. Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): Монографія / Т.В. Новальська. – К., 2005. – 252 с.; Новальська Т. В. Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина XIX – початок XXI століття) : дис... д–ра іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., – 2007. – 362 с.

 23. Лазебний Л. «Емігрантський жовто–блакитний «Книголюб» / Л. Лазебний // Книжник. – № 5. – 1991. – С. 23–24; Огар Э. Степан Сирополко – книговед и библиограф / Э. Огар // Историко–библиографические исследования. – СПб., 2002. – Вып. 9. – С. 97–111;Заремба О. С. Українське товариство прихильників книги у Празі / О. С. Заремба // Вісн. Кн. палати. – 2002. — № 8. – С. 34–38.Грузов М. «Книголюб» (Прага, 1927–1932 рр.) : покажчик змісту часопису / М. Грузов, М. Шудря ; ред. О. Сидоренко. – К., 1996. – 35 c. – (Бібліографічні покажчики).

 24. Ківшар Т. І. Висвітлення діяльності УНІК у бібліологічній спадщині С. Сірополка / Т. І. Ківшар // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матер. міжнар. наук. конф. – К., 1997. – С. 135–137.

 25. Білокінь С. І.«Бібліологічні вісті»: місце в культурі / С. І. Білокінь // Бібліологічні вісті (1923–1930) : системат. анот. покажч. змісту / Нац. парламент. б–ка України ; уклад. Г. І. Ковальчук ; наук. ред. С. І. Білокінь. – К. : Абрис, 1996. – С. 8.

 26. Колосовська О. М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872–1959) / О. М. Колосовська, І. О. Цвіркун // Наук. пр. Кам’янець–Подільського нац. ун–ту. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець–Подільс. нац. ун–т. Наук. б–ка. – Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип. 1.  – С. 22–26.Плехова І. Д. Книгознавчі студії Степана Сірополка на шпальтах часопису «Українська книга» (1937–1943) / І. Д. Плехова // Там само. – С. 26–33.

 27. Грет Г. П. Степан Сірополко в українській періодиці: теоретичні засади книгорозповсюдження / Г. П. Грет, А. В. Середяк // Укр. періодика: історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.–теорет. конф. 9–10 груд. 1993 р. – Л., 1993. – С. 261–264.

 28. Наріжний С. Українська еміграція: культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. – Прага, 1942. – Ч. 1. – 367 с.;Заремба С. Товариство «Музей визвольної боротьби України» в Празі та його трагічна доля // Охорона історико–культурної спадщини: історія та сучасність: Тези доп. наук.–практ. конф., присвяч. 30–річчю УТОПІК, 18 грудн. 1996 р., м. Київ. – К.,1996. – С. 6–8; Євтух М. Освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині між двома світовими війнами (1921–1945) / М. Б. Євтух, В. П. Кемінь. – К., 1997. – 146 с.; Ківшар Т. І. Культурно–просвітня та наукова діяльність Степана Сірополка в 1921–1924 рр. / Т. І. Ківшар // Перші книгознавчі читання : зб. наук. праць. – К., 1997. – С. 123–134 с.; Кіра Р. Культурно–просвітницька діяльність та педагогічні погляди Степана Сірополка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Р. Кіра ; Прикарпат. ун–т ім. В. Стефаника. – Івано–Франківськ, 2001. – 210 с.; Заремба О. Видавнича та бібліотечна діяльність української еміграції в Чехо–Словаччині (1918–1939) / О. Заремба. – К. : Логос, 2006. – 174 с.;Мушинка М.Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів [Електронний ресурс] / М.Мушинка // Архіви України : офіційний веб–портал Державної архівної служби України. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/ Mushynka_M/Part_I–II.php. – Назва з екрана.Філіпчук Н. Культурно–педагогічні ідеї Степана Сірополка [Електронний ресурс] / Н. Філіпчук // Новый Акрополь: культурная ассоциация. – Режим доступу : http://www.newacropolis.org.ua/ru/study/ conference/?thesis=4830. — Назва з екрана.

 29. Бібліологічні вісті (1923–1930) : системат. анот. покажч. змісту / Нац. парламент. б–ка України ; уклад. Г. І. Ковальчук ; наук. ред. С. І. Білокінь. — К. : Абрис, 1996. – 159 с. Грузов М. «Книголюб» (Прага, 1927–1932 рр.) : покажчик змісту часопису / М. Грузов, М. Шудря ; ред. О. Сидоренко. – К., 1996. – 35 c. – (Бібліографічні покажчики);Колекція Степана Сірополка. Каталог книг українською і російською мовами / уклад. та авт. вступ. ст. Л. Ніколенко. – К., 2007. – 247 с. – (Колекції Нац. Парламентської б–ки України); Колекція Степана Сірополка : каталог часописів / уклад. Л. Ніколенко, С. Андросова. – К., 2009. – 63 с. – (Колекції Нац. Парламентської б–ки України).

 30. Степан Онисимович Сірополко (1872–1959) : біобібліографічний покажчик / НБУ імені В.І. Вернадського; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т.І. Ківшар; наук ред. В. І. Попик : редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. – К.,2012. – 197 с.

 31. Губенко Н. П. Особовий фонд С. О. Сірополка ЦДАВО України / Н. П. Губенко // Арх. України. – 2000. – № 1/3. – С. 55–58;Казьмирчук М. Г.Джерела особового походження / М. Казьмирчук. – К. : Логос, 2010. – 242 с.; БорякТ. Особові фонди українських діячів культури та науки в Державному центральному архіві в Празі / Т. Боряк // Вісник Київ. нац. ун–ту ім. Т. Шевченка. Серія "Історія". – 2005. – № 77/79. – С. 111–112.

 32. Лизанчук В. Національні пріоритети у політичній і журналістській діяльності [Електронний ресурс]/ Василь Лизанчук // Академія наук вищої освіти України. – Режим доступу : http://www.anvou.org.ua/index.php? module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=215. – Назва з екрана.

 33. Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20–ті роки ХХ століття) / В. Піскун. – К. ; Нью–Йорк : МП Леся, 2006. — 672 с.;.Кисельов С.Він працював на розвиток української ідеї/ С. Кисельов // Вісн. кн.. палати – 2006. – № 3. – С. 51 – 52.

 34. Горностаев П. В.С. О. Серополко / П. В. Горностаев, М. Е. Голостенов // Рос. пед. энциклопедия. – М. : Науч. изд–во «Большая Рос. Энцикл.». – 1999. – Т. 2. – С. 323.Чеков М. О. С. О. Серополко о внешкольном образовании / М. О. Чеков // Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 73–79.Ярошенко Н. Н. Методология внешкольного образования в трудах С. О. Серополко / Н. Н. Ярошенко // Педагогика социально–культурной сферы: история, теория, практика : сб. наук. статей. – Рязань, 2001.

 35. Беднаржова Т. Подвижник українського шкільництва / Т. Беднаржова // Пороги. – 1997. – № 4 ; 1998. – № 1.Беднаржова Т. Степан Сірополко – подвижник українського шкільництва / Т. Беднаржова. – Львів. : Вільна Україна, 1998. – 318 с.

 36. Столяров Ю. М. Внесок бібліотекознавців УРСР у розвиток радянського бібліотекознавства / Ю. М. Столяров // Бібліотекознавство і бібліографія. Вип. 20. – Х., 1980. – С. 90–96;Леликова Н. К. Становление и развитие книговедения и библиографии в России в ХIХ – первой трети ХХ века : дис. ... докт. ист. наук : 05.25.03 / Н. К. Леликова. — СПб., 2004. – 317 с. ; Леликова Н. К. Становление и развитие книговедческой и библиографической наук в России в ХIХ – первой трети ХХ века / Н. К. Леликова ; Рос. нац. б–ка. – СПб. : Изд–во РНБ, 2004. – С. 262–266.

В статьеТ.Кившарсделана попытка осветитьисследованиятворчестваС. Сирополкав современной украинской историографии, обобщеннозначительный фактический материал, выявлены основныевехи егожизни и деятельности, уточненофакты биографии, сделана попытказаключитьбиблиографиюего трудов, а также определить местов научном, национально–государственном и культурно–образовательной жизни Украины.

Ключевыеслова: С.Сирополко, библиотековедческоеикниговедческоенаследие, памятниковедение.

The article T. Kivshar attempt to highlight the study of creative works C. Siropolko in modern Ukrainian historiography generally significant factual material, the main milestones of his life and work, clarified of the background, an attempt to make a bibliography of his works, and identify the place in the scientific, state and national educational and cultural life of Ukraine.

Keywords: S. Siropolko, Library Science and book study heritage, monuments.

УДК 37+02+94(477)(092) П.П. Брицький,

м. Чернівці

Степан Сірополко – видатний педагог, бібліотекознавець та

історик освіти України

У статті висвітлюється творча діяльність видатного українського педагога, організатора шкільництва, освіти, бібліотек, бібліотекознавства та журналістики.

Ключові слова: педагогіка, шкільна освіта, бібліотекознавство, журналістика.

В історії України сталося так, що після втрати державності в 1920 році значна частина видатних державних і громадських діячів України, вчених, письменників, інженерно–технічних спеціалістів змушена була емігрувати за кордон. Серед них історики Н.Полонська–Василенко, Д.Дорошенко, М.Стахів, історик і філософ В.Липинський, історик–політолог І.Лисяк–Рудницький, мовознавці Степан і Роман Смаль–Стоцькі, В.Сімович, І.Огієнко (митрополит Іларіон), письменники Б.Лепкий, О.Олесь, У.Самчук, Т.Осьмачка, авіаконструктор І.Сікорський, біохімік І.Горбачевський, металург І.Фещенко–Чопівський, митець В.Січинський та десятки й сотні інших.

Серед них – педагог, історик освіти України, бібліотекознавець, журналіст і громадський діяч Степан Сірополко.

Зарубіжні українці внесли вагомий вклад у розвиток науки, історії, культури та літератури України. При радянській владі впродовж десятиліть українському народу не було доступу до скарбниці досягнень зарубіжних українців, що безумовно, негативно відбилося на науці, історії і культурі України.1. Степан Сірополко – педагог, організатор шкільництва та освіти України

С.Сірополко за освітою – юрист, а все життя присвятив педагогіці, шкільництву, освіті, бібліотекознавству, журналістиці та громадській праці.

Після закінчення правничого факультету Московського університету, він зразу ж став працювати на педагогічній ниві – викладачем у Народному університеті імені Л.А.Шанявського. Виступає також у ролі організатора освітянської справи, будучи завідувачем відділу народної освіти Тульської, а потім Московської губернських земських управ. Водночас редагував педагогічні журнали „Народное образование” та „Педагогический листок”, а також працював у Московському товаристві грамотності.

Тоді ж С.Сірополко був членом Товариства слов’янської культури в Москві. У 1913–1914 рр. він очолював українську секцію цього товариства.

Справа в тому, що царська влада через політичну неблагодійність не дозволяла С.Сірополку проживати в Україні. Після подій 1905 р., його навіть було заарештовано за вільнодумство. Після звільнення йому, крім України, не дозволялося проживати і в столиці. Тому деякий час він проживав у Нижньому Новгороді [1].

У 1917 р. з початком Української національно–демократичної революції С.Сірополко повертається в Україну і бере активну участь у розбудові системи освіти українського народу. Спочатку міська дума Києва обирає його членом міської управи для керівництва народною освітою. В той же час працює радником у справах освіти при Генеральному Секретаріаті освіти, а згодом (з липня 1919 р.) – заступником Міністра народної освіти Української Народної Республіки.

С.Сірополко був не просто посадовою особою в освітній адміністрації, а ініціатором вироблення нової системи народної освіти в Україні. В кінці 1917 р., після проголошення ІІІ Універсалу УНР з його участю була проведена нарада освітян України. на якій С.Сірополко виступив з 3–ма доповідями про форми управління освітою на нових демократичних принципах, а також про підготовку управлінських кадрів. Була й проблема щодо „дерусифікації” шкільного навчання. На жаль, як зазначає С.Сірополко, Генеральний Секретаріат зустрів велику опозицію проти української школи не тільки з боку ворогів української культури, а й з боку керманичів Київської шкільної округи, що зовсім ігнорували український уряд і тримали зв’язок з Тимчасовим урядом Росії [4].

Працюючи в комісії з підготовки „Проекту єдиної школи на Вкраїні” С.Сірополко разом з видатними діячами педагогічної освіти П.Холодним (заст. міністра) і С.Русовою брав активну участь у його підготовці. В основу проекту були покладені такі принципи: школа мала бути єдиною по всій Україні незалежно від соціального стану сімей. Школа мала бути національною; єдина школа мала бути виховною, у ній мало проводитися не тільки навчання, а й виховання; вона мала бути трудовою, давати знання і навички, наближені до реальних потреб суспільства. Як бачимо, у школі мало проводитися навчання й виховання необхідні для розвитку української держави і суспільства.

Під головуванням П.Холодного проект програми для першого циклу єдиної школи, т.зв. основної школи, було надруковано в Кам’янець–Подільському під назвою „Проект єдиної школи на Вкраїні”. Кн.1. Основна школа” (Кам’янець–Подільський, 1919. – 172 с.). Програма другого циклу єдиної школи, т.зв. колегії, залишилася в рукописі [4, с. 483].

Згідно з проектом, єдина школа, в якій повинні навчатися всі діти, складалася з двох циклів основної школи та колегії. Основна школа, в свою чергу складається з двох ступенів – молодшої основної школи та старшої основної. Курс основної школи 8–річний, по 4 роки в кожнім ступені, курс колегії 4–річний [4, с. 483].

Перед наступом на Київ Червоної армії Росії український уряд змушений був у грудні 1918 р. переїхати спочатку до Вінниці, потім до Проскурова і Кам’янець–Подільського. С.Сірополко з січня 1919 р. працював у Кам’янець–Подільському університеті, де читав лекції з педагогіки, школознавства та завідував університетською бібліотекою [4, с. 8].

Після вимушеної еміграції уряду УНР внаслідок захоплення України військами радянської Росії, С.Сірополко разом з урядом виїхав до Польщі. Там він обіймав посаду міністра освіти УНР (місце перебування м.Тарнов). Був зайнятий культосвітньою роботою серед дітей цивільних українських емігрантів та військовиків, інтернованих в таборах. Було організовано й відкрито дві українські гімназії у Тарнові й Ченстохові, в яких навчання велося за програмою і статутом єдиної школи України. основними принципами статуту за С.Сірополком повинні були бути: „автономія школи, активна участь громадянства у шкільній справі та упевнення стану вчителя” [7].

С.Сірополко не втрачав надії на повернення інтернованих вояків на Україну, а тому дбав і за освіту молодих учасників визвольної боротьби. В таборах було відкрито кілька середніх шкіл за програмою єдиної школи. Крім того, міністерство освіти організувало різноманітні курси, на яких читалися лекції з різних видів знань. Сам С.Сірополко читав лекції з позашкільної освіти. З переїздом у 1925 р. до Праги у житті С.Сірополка відкрилася нова сторінка педагогічної діяльності. він став професором педагогічних дисциплін Українського високого педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова, організованого видатними діячами української еміграції при підтримці й фінансуванню уряду Чехословаччини. С.Сірополко був ініціатором створення курсів заочної освіти при цьому ж інститут, де звісно, читав лекції.

До складу викладачів інституту входили видатні українські науковці. Серед них: проф. А.Артимович (мовознавство), Л.Білецький (історія української літератури), Д.Дорошенко (історія України), С.Наріжний (всесвітня історія), В.Сімович (україснька мова), С.Русова (педагогіка), Д.Чижевський (філософія), С.Шелухін (правознавство), С.Рудницький (географія), І.Горбачевський (хімія), В.Січинський (теорія мистецтва), В.Барвінський та Н.Нижанківський (теорія музики та композиція) та ін.

Розвичаючи свої педагогічні принципи С.Сірополко активно вивчав досвід шкільного навчання й виховання зарубіжних країн. Зокрема, він об’єктивного й докладно проаналізував структуру шкіл і зміст навчання в Англії, Шотландії, Ірландії, Німеччині, Франції, Австрії та ін. Особливо детально розглянув реформу народної освіти в Італії. У своїй статті С.Сірополко аналізує реформу школи, проведену в 1923 р. міністром освіти Джованнім Джентілем від початкової школи до університету включно. Пише, що в Італії ще в 1877 р. була встановлена законом обов’язковість шкільного навчання дітей, але закон зле виконувався (в південних провінціях було охоплено навчанням всього 3% дітей) [10].

При аналізу програм і вивчення змісту навчання С.Сірополко не тільки звертав увагу на вивчення позитивних досягнень, а й вказував на хиби зарубіжного шкільництва. Він вважав, що школа повинна бути школою мислення і школою національною. Серед дисциплін значну увагу приділяв вивченню рідної мови, історії Батьківщини, природознавства, співів, малювання, виховання культури поведінки. Ці вимоги не втратили свого значення і в наш час.

Водночас С.Сірополко звертав увагу на важливість нерозривного зв’язку шкільного і з сімейного виховання. Про це він висловив свої погляди у статті „Співпраця школи та родини в освітній справі”. Учений прийшов до висновку тільки у тісній, дружній співпраці цих двох чинників „Є запорука нормального розвитку культури, бо … без родинного виховання не може бути суцільного організму, без шкільного виховання не може бути планомірної громадянської культурної праці, разом же те і друге виховання забезпечують поступ культури” [11].

В іншій статті „Національне виховання” С.Сірополко висвітлив питання про значення національного, фізичного і дошкільного виховання [5].

Не залишилося поза увагою педагога С.Сірополка й позашкільне виховання. Ще будучи у Москві, він опублікував цикл статей з позашкільної освіти, які згодом склали збірник „Внешкольное образование” (1912). У ньому вчений досить докладно охарактеризував основні заходи позашкільного виховання. Серед них передбачалися лекції, народні читання, музеї, недільні школи, вистави, гуртки самоосвіти, читальні та ін. [13].

У своїх працях С.Сірополко стверджував, що національна освіта й виховання повинні бути тісно пов’язані з історією, культурою, національними традиціями українського народу.

Більш сконцентровано про це С.Сірополко відобразив у статті „Національне виховання й позашкільна освіта”, у якій він зазначив, що нація „яка хоче зберегти своє існування, мусить домагатися рідної школи, де вивчення рідної мови та літератури, рідної історії та географії є найважливішими предметами не лише для розумового, але і морального, естетичного і горожанського виховання. Спільна історія, героїчне минуле, великі люде – це головний капітал, на якому ґрунтується національна ідея” [5].

Приділяючи велику увагу національному навчанню і вихованню С.Сірополко підкреслював, що національне виховання теоретично визнається педагогами всього світу, але українській нації право на рідну школу доводиться виборювати.

Педагогіці, освіті й шкільництву С.Сірополко присвятив значну частину своїх праць. Але вершиною його досягнення є фундаментальна праця енциклопедичного характеру „Історія освіти в Україні” (Львів, 1937). Вона фактично є першим цілісним, об’ємним і об’єктивним дослідженням історії розвитку освіти України від найдавніших часів до першої чверті ХХ століття.

У ній вчений висвітлив поступальний хід розвитку освіти, її стану на кожному етапі, типи і види шкіл, погляди на навчання і виховання всіх віків, забезпечення книжним фондом, матеріальну базу шкіл, характеристику вчителів дошкільне виховання, зародження середніх і вищих шкіл, освітню політику правителів, появу трудових, професійних, робітничих, політичних шкіл, бібліотечне забезпечення і т.п. Весь комплекс питань, з якими пов’язана освіта. З часу опублікування „Історії освіти України” Степана Онисимовича Сірополка пройшло 75 р., але й до сьогодні ще немає праці, яка б перевершила за якістю його дослідження. Прикро, що така цінна історична праця не була доступна українському народу в період існування СРСР. Це саме стосується й педагогічної спадщини науковця.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал