Національний університет «львівська політехніка»Сторінка1/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 1

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

 1. Світогляд постає надбанням лише духовно збагачених особистостей.

Так Ні

 1. В розумінні сутності методу пізнання Р.Декарт був послідовником Ф.Бекона.

Так Ні

 1. С. К’єркегор постав одним з перших представників некласичної філософії.

Так Ні

 1. Геракліт вважав, що першоосновою усього сущого є вогонь, що перебуває у русі.

Так Ні

 1. В структуру філософського знання входять онтологія, логіка, етика та педагогіка.

Так Ні

 1. Українська філософія характеризується схильністю до створення абстрактно-теоретичних, далеких від життя вчень.

Так Ні

 1. Проблема буття – це проблема єдності світу як цілого.

Так Ні

 1. Життєво-досвідне пізнання характеризується чіткою диференціацією свого змісту, усвідомленістю та предметною спрямованістю.

Так Ні

 1. Філософія історії як особливий напрям філософської дисципліни має предметом аналіз засад світової історії.

Так Ні

 1. Поняття “людина” похідне від поняття “індивід”.

Так Ні

 1. Філософію відрізняє від міфології те, що її розробляють академічні заклади.

. Так Ні

 1. Філософія Платона та філософія Аристотеля є тотожними.

Так Ні

 1. В епоху середньовіччя філософія поставала в ролі прислужниці теології.

Так Ні

 1. Термін “філософія” вперше був запроваджений Піфагором.

Так Ні

 1. Німецька класична філософія збагатила науку принципами активності, розвитку, системності та рефлексії.

Так Ні

 1. Першими представниками просвітництва в Україні слід вважати членів церковно-православних братств.

Так Ні

 1. За своїм найпершим значенням пізнання це є процес взаємодії свідомості та дійсності, результатом якого постають знання та уявлення.

Так Ні

 1. Б. Спіноза розвинув вчення про субстанцію, її модуси та атрибути.

Так Ні

 1. “Антропний принцип” – це поняття, введене у філософію сучасною космологією для позначення спрямованості космічних процесів до людини.

Так Ні

 1. Природні умови впливають на хід історичного процесу опосередковано.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Філософію та міфологію споріднює те, що вони:

А) утворюються на основі уяви, фантазії, інтуїції, що поєднуються із реальним досвідом;

Б) розробляються видатними особистостями;

В) постають історично відмінними різновидами світогляду та надають людині найперші життєві орієнтири.

22. Думка про думку або самоусвідомлена думка постає суттєвою рисою філософського мислення тому, що:

А) дає змогу контролювати хід людського пізнання, виробляти культуру мислення;

Б) це постає необхідною умовою запровадження філософських знань у практику;

В) це дозволяє окреслити умови перевірки істинності філософських знань.

23. Дискурсивне мислення у філософії та науці передбачає:

А) проведення принципу «все є в усьому»;

Б) послідовний рух думки через серію фіксованих пунктів до потрібного результату;

В) таке мислення, яке виключно орієнтоване на факти.

24. Ідея пошуку начала («архе») всього існуючого в античній філософії надавала можливість:

А) узгодити твердження філософії та релігійні догмати;

Б) запровадити конструктивне мислення, створити інтелектуальну модель дійсності;

В) подолати матеріалізм як викривлену філософську позицію.

25. Схоластика як напрям середньовічної філософії стверджувала, що у богопізнанні:

А) вирішальну роль відграють віра, палка любов до Бога та самозречення;

Б) людина має використовувати розум, спираючи його на логіку;

В) що задум божий людині не доступний, а тому розум і логіку слід відкинути.

26. Позиція дуалізму у філософії Нового часу передбачала визнання:

А) двох субстанцій – матеріальної та духовної, що існують незалежно одна від одної;

Б) двох вихідних джерел пізнання – чуттєвості та розумової рефлексії;

В) відмінних пізнавальних функцій розсудку та розуму.

27. Філософію Ф.Ніцше характеризують як «філософію життя» через те, що:

А) в ній найпершим питанням стояла проблема пошуку сенсу життя;

Б) в ній людина та її життя розглядались під кутом зору теорії еволюції форм життя;

В) в ній все існуюче розглядалось як різновиди життя.

28. Метафізика та онтологія як науки про буття відрізняються тим, що:

А) метафізика розглядає джерела та причини буття, а онтологія – його прояви та різновиди;

Б) онтологія розглядає джерела та причини буття, а метафізика – його прояви та різновиди;

В) метафізика – це давня онтологія, а онтологія – сучасна метафізика.

29. Поняття особистості включає в свій зміст:

А) наявність в духовному світі людини його епіцентру – самості;

Б) наявність в життєвих орієнтаціях людини уявлень про основні соціальні ролі;

В) виконання людиною функцій об’єкту та суб’єкту соціальних стосунків.

30. До суттєвих ознак культури у більшості випадків відносять:

А) «другу природу» як частину природного світу, перетворену людиною;

Б) належну громадську поведінку людини;

В) ті досягнення окремих країн, що вносять вагомий вклад у світову історію.
Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 2

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. За своїм змістом світогляд є тотожним природознавству.

Так Ні

2. Вихідною особливістю античної філософії було те, що вона набула статусу автономного напряму інтелектуальної діяльності.Так Ні

3. Філософія – це вчення про мораль та гідні вчинки людини.

Так Ні

4. Єдино виправданим видом пізнання постає наука.Так Ні

5. Логіка вивчає загальні закони і форми правильного мислення.

Так Ні

6. Філософія і мудрість сприймалися у духовній культурі Київської Русі переважно як найперші настанови для духовного самозаглиблення.Так Ні

7. Субстанція – це поняття, яке визначало засади буття у філософії Нового часу.

Так Ні

8. Суб’єкт пізнання – це те, на що спрямовані пізнавальна та практична активність людини.Так Ні

9. Поняття філософії ввів в обіг Ж.-Ж. Руссо.

Так Ні

10. Особливий статус буття свідомості характеризується поняттям ідеальності.Так Ні

11. Філософія перестає бути наукою всіх наук в епоху Середньовіччя.

Так Ні

12. Однією із фундаментальних особливостей людини є те, що людина весь час стикається із життєвими негараздами та змушена їх долати.Так Ні

13. Твір, в якому Гегель викладає основні ідеї своєї філософської системи, це «Феноменологія духу».

Так Ні

14. Найбільш впливовим напрямом релігійної філософії ХХ ст. був неопозитивізм.Так Ні

15. Завдяки здатності створювати ідеальні, еталонні виміри сущого, людська свідомість надає

людині сталі орієнтири для оцінок дійсності.

Так Ні


16. Українській філософії була притаманна схильність до абстрактно-раціональних системних побудов.

Так Ні


17. Значення проблеми буття для філософії полягає в тому, що воно вказує на недоліки та переваги філософії.

Так Ні


18. Гносеологія та епістемологія – це синоніми, оскільки позначають те ж саме – теорію пізнання.

Так Ні


19. Філософська концепція походження свідомості, що наголошує на моментах радикальної відмінності між свідомістю та матеріально-чуттєвою реальністю, це теорія єдиного інформаційного поля.

Так Ні


20. Людські виміри проблеми буття окреслюються так, що буття постає вищою людською цінністю та мірою відповідальності за наслідки своїх дій.

Так Ні


ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Поняття античної філософії та поняття давньогрецької філософії є:

А) синонімами, тобто позначають те ж саме;

Б) різними поняттями, оскільки антична філософія включає в себе ще й східну філософію;

В)відмінними поняттями, оскільки в античну філософію включаються окрім давньогрецької римська, елліністична та олександрійська філософії.

22. Античний стоїцизм наполягав на тому, що людина:

А) повністю залежить від закону долі (фатуму) і не має свободи;

Б) повністю залежить від закону долі (фатуму), проте може обрати вільно своє внутрішнє відношення до фатуму;

В) може як коритись, так і не коритись фатуму.

23. Положення середньовічної доби про те, що філософія є прислужницею теології:

А) принижувало філософію та обмежувало її можливості;

Б) легалізувало філософію;

В) знищило античну філософію як різновид національної філософії.

24. Вихідним положенням європейського просвітництва слід вважати:

А) немає нічого в інтелекті, чого б не було у відчуттях;

Б) людина може набувати доброчесностей лише через знання;

В) людський розум не завжди допомагає людині у вирішенні її життєвих проблем.

25. Креаціонізм як концепція походження людини наполягає на тому, що:

А) людина є продуктом тривалих еволюційних процесів, проте розум отримує від Бога;

Б) людина з усіма її властивостями і здібностями створена Богом;

В) людина внаслідок її здібностей може створювати те, чого Бог не створив.

26. Те, що чуття самі по собі не можуть давати людині знання, підтверджується тезою:

А) мати щось у відчуттях – це не значить знати це щось;

Б) весь світ є лише воля та уявлення;

В) істина є лише різновидом цінностей.

27. До основних сфер суспільного життя слід віднести:

А) сферу виробництва, економічних стосунків, соціальних інститутів та духовного життя;

Б) сферу освіти, культури та спорту, транспортних комунікацій, державних закладів;

В) сфери виробництва, обслуговування, управління та соціального контролю.

28. Взаємодія свідомого та несвідомого у людській психіці носить такий характер:

А) несвідоме поглинає та підкорює собі свідоме;

Б) свідоме приборкує несвідоме;

В) вони взаємно впливають одне на одного.

29. Особа як характеристика людського індивіда постає як:

А) суб’єкт та об’єкт соціальних стосунків;

Б) як юридично визнана одиниця суспільства;

В) як людина, що опанувала виконання певних соціальних ролей.

30. Форми раціонального пізнання співвідносяться таким чином:

А) факти – поняття – ідеї;

Б) поняття – судження – умовиводи;

В) теза – антитеза – синтез.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 3

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. Поняття світогляду є ширшим від поняття філософії.

Так Ні

2. Піфагор був засновником діалектики в античній філософії.Так Ні

3. Некласична філософія характеризується механістичним світобаченням.

Так Ні

4. Л.Фейєрбах вважав, що релігію божественного об’явлення слід замінити релігією всезагальної людської любові.Так Ні

5. Парменід вважав першоосновою речей воду.

Так Ні

6. В Києво-Могилянській академії філософію та богослов’я вивчали окремо.Так Ні

7. Декарт розвинув вчення про дві субстанції та три предикати.

Так Ні

8. Об’єктом чуттєвого пізнання постають зв’язки, функції та відношення дійсності, а об’єктом раціонального пізнання – окремі властивості речей.Так Ні

9. Прогрес є найбільш очевиднішою спрямованістю історії.

Так Ні

10. Все життя людини можна звести до історії існування та змін в її організмі.Так Ні

11. До суттєвих особливостей середньовічної філософії слід віднести теоцентризм та креаціонізм.

Так Ні

12. Якщо порівняти наукове та художньо-мистецьке пізнання, то можна зробити висновок: наукове пізнання є єдино виправданим видом пізнання.Так Ні

13. Поява глобальних проблем сучасної цивілізації зумовлена неправильною політикою урядів розвинених країн.

Так Ні

14. Німецька класична філософія доводила, що наука може сама пояснити всі процеси реальності.Так Ні

15. Століття Просвітництва в історії Європи – це ХVІ ст.

Так Ні

16.Філософська позиція Д. Донцова споріднена з філософською концепцією Ф.Ніцше.Так Ні

17. Поняття «буття» ввів в науковий та філософський обіг Геракліт.

Так Ні

18. Найпершою і очевидною ознакою свідомості можемо вважати особливий тип людської поведінки.Так Ні

19. Найпершим та найважливішим для людини видом пізнання постає наукове та життєво-досвідне.

Так Ні

20.Найбільш поширене визначення «культури» – це друга природа, створена людиною.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. Філософія як автономний напрямок духовної людської діяльності виникає тоді, коли:

А) утворюються найперші цивілізації;

Б) під тиском дискурсивного мислення розкладається міфологія;

В) виникають вищі навчальні заклади.

22. До характерних рис філософського мислення, що відрізняють його від інших видів інтелектуальної діяльності, слід віднести:

А) оперування умовними образами, створеними на основі уяви;

Б) сповідування незмінності найперших вищих істин, наданих людині;

В) виведення міркувань на граничний рівень узагальнення.

23. До найперших завдань філософії у добу середньовіччя належало:

А) доведення істинності основних догматів християнства;

Б) опрацювання знань та наук і надання їх результатів у розпорядження теології;

В) узгодження між собою істин релігії та засад політичного життя суспільства.

24. Некласична філософія на відміну від класичної:

А) розглядала розум як найпершу та найвищу людську здатність та гідність;

Б) вважала, що людиною рухають переважно нерозумні та позарозумні чинники;

В) наполягала на необхідності гармонізувати розумні та стихійні людські прагнення.

25. Персоналізм як течія антропологічної філософії ХХ ст. підходила до осмислення людини:

А) з позиції необхідності її всебічного аналізу;

Б) з позиції розгляду людини лише із середини її самої, через переживання;

В) з позиції розуміння її як особистості.

26. Поняття субстанції позначає у філософії:

А) загальну, єдину підоснову усього існуючого;

Б) Бога як творця і розпорядника світу;

В) субатомний рівень дійсності, тобто світ елементарних частинок.

27. Ідеальний зміст свідомості найповніше фіксується і передається:

А) сукупністю наукових знань;

Б) інформаційними пристроями та мережами;

В) мовою та знаковою людською діяльністю.

28. Індуктивний умовивід як форма раціонального пізнання дійсності передбачає:

А) наявність окремого слова або сукупності слів, що фіксують суттєві ознаки речей;

Б) сукупність суджень, що передають рух думки від часткового до загального;

В) сукупність суджень, що передають рух думки від загального до часткового.

29. В загальному, абстрактному філософському визначенні свобода подається, як:

А) свавілля, можливість робити будь-що за своїм бажанням;

Б) відсутність будь-яких перешкод для дії;

В) покірність людини законам долі.

30. До суттєвих рис культури в її філософському розумінні належить:

А) вишукана поведінка, бездоганне володіння правилами етикету;

Б) наявність міст, держави, сучасного типу сімї;

В) сукупність технологій та способів перетворення природи.
Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 4

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді.

1. Представники європейського Просвітництва наполягали на тому, що знання законів природи має вирішальне значення для людини.

Так Ні

2. Позитивізм вважав, що філософія повинна стати науковою і вивчати логіку і мову конкретних наук.Так Ні

3. Сократ вчив, що усі речі складаються з атомів і порожнечі.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал