Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниСкачати 426.79 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації11.12.2016
Розмір426.79 Kb.
  1   2   3   4

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра педагогіки
ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан гуманітарно-педагогічного факультету д. філолог. н, професор
_______________ В.Д. Шинкарук
“______”_______________2015 р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засідання кафедри педагогіки Протокол № 12 від «24» червня 2015 р. Завідувач кафедри
___________ Р.В. СопівникНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
дисципліни
ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ЕТИКА
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

для підготовки фахівців напряму 0101 Педагогічна освіта зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи КИЇВ

ЗМІСТ
1. Програма навчальної дисципліни
2. Робоча програма навчальної дисципліни
3. Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності

4. Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

5. Календарний тематичний план викладання дисципліни

6. Критерії оцінки знань студентів

7. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

8. Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів

9. Конспекти лекцій

10. Навчально-методична література з дисципліни

11. Додаток до НМК для заочної форми навчання

12. Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання


Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра педагогіки
ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан гуманітарно-педагогічного факультету д. філолог. н, професор
_______________ В.Д. Шинкарук
“______”_______________2015 р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засідання кафедри педагогіки Протокол № 12 від «24» червня 2015 р. Завідувач кафедри
___________ Р.В. Сопівник
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ
ШКОЛИ»

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальність 8.18010021 «Педагогіа вищої школи спеціалізація _______________________ Факультет (ННІ) Гуманітарно-педагогічний Розробники доцент кафедри педагогіки, к. психол. н. Теслюк В.М. Київ – 2015 р.

1. Опис навчальної дисципліни
„Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр Напрям підготовки
0101 Педагогічна освіта Спеціальність
8.18010021 «Педагогіа вищої школи»
Спеціалізація
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Обов’язкова (вибіркова) Загальна кількість годин
90 Кількість кредитів ECTS
3 Кількість змістових модулів
3 Курсовий проект (робота) за наявності)
____________________-____________________ назва) Форма контролю диференційований залік
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання заочна форма навчання Рік підготовки
1 2 Семестр
2 3-4 Лекційні заняття
15 год.
6 год. Практичні, семінарські заняття
15 год.
4 год. Лабораторні заняття
0 год.
0 год. Самостійна робота
60 год.
82 год. Індивідуальні завдання
0 год.
0 год. Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання аудиторних
2 год.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - сформувати навички педагогічної діяльності, сприяти збагаченню педагогічного досвіду майбутніх викладачів, поглибити знання з педагогіки і психології, інноваційних педагогічних технологій, культури педагогічного спілкування створити умови для накопичення досвіду оптимального поєднання базової освіти з навчанням мистецтву спілкування формування практичних умінь і навичок майстерності викладання, педагогічної культури та ерудиції. Завдання - ознайомлення з основами педагогічного процесу вивчення особливостей педагогічної взаємодії удосконалення педагогічних здібностей студентів опанування методами навчання й виховання ознайомлення з основами педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: сутність та особливості педагогічної діяльності викладача ВНЗ визначення педагогічної майстерності та її компоненти загальні ознаки театрального та педагогічного мистецтва, принципи системи К.С.Станіславського та її особливості особливості педагогічної техніки, її внутрішні та зовнішні компоненти шляхи оволодіння педагогічною технікою зміст, структуру та стилі педагогічне спілкування проблеми взаємодії викладача та аудиторії ознаки мовної культури викладача.
вміти: здійснювати аналіз педагогічних ситуацій розв’язувати педагогічні задачі ідентифікувати професійні якості ідеального педагога з власними прогнозувати результат навчального та виховного процесу адекватно сприймати і розуміти стан вихованця активно впливати на співрозмовника (динамізм педагога чітко, логічно, виразно висловлювати свої думки (дидактичні вміння переконувати, використовуючи вербальні та невербальні засоби впливу прогнозувати наслідки спілкування раціонально моделювати та здійснювати самоконтроль власної поведінки контролювати дихання, знімати м'язеве напруження підтримувати естетику зовнішнього вигляду виявляти педагогічний такт керувати увагою та добирати прийоми активізації уяви студентів регулювати міжособистісні стосунки вихованців.
3. Програма та структура навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Педагогічна майстерність викладача
Тема лекційного заняття 1. Сутність педагогічної діяльності викладача. Суспільна значущість професії викладача, її функції. Обов'язки викладача, його професійні функції. Поняття педагогічної діяльності, її структура. Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність. Особливості педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.
Тема лекційного заняття 2. Зміст та складові педагогічної майстерності викладача.
Педагогічна ситуація і педагогічна задача. Педагогічна майстерність викладача та ступені її розвитку. Провідні складові педагогічної майстерності педагогічна спрямованість особистості педагога, професійне знання, здібності до педагогічної діяльності, педагогічна техніка. Педагогічні здібності та уміння. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. Етапи розв’язання педагогічної задачі.
Тема лекційного заняття 3. Педагогічна техніка викладача. Поняття педагогічної техніки. Складники педагогічної техніки. Внутрішня техніка викладача.
Аутогенне тренування. Зовнішня техніка викладача. Елементи зовнішньої техніки педагога.

Змістовий модуль 2. Майстерність педагогічного спілкування
Тема лекційного заняття 1. Зміст педагогічного спілкування. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Педагогічне спілкування як діалог. Контакту педагогічному діалозі.

Тема лекційного заняття 2. Структура та стиль педагогічного спілкування. Структура педагогічного спілкування. Стиль педагогічного спілкування. Конфлікту педагогічній взаємодії.
Тема лекційного заняття 3. Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони педагогічного спілкування. Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування. Увага й уява викладача. Способи комунікативного впливу переконування і навіювання. Загальна характеристика переконування. Загальна характеристика навіювання. Взаємозв’язок переконування і навіювання як способів педагогічного впливу. Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії.
Змістовий модуль 3. Взаємодія викладача та аудиторії.
Тема лекційного заняття 1. Проблеми взаємодії викладача та аудиторії. Методика та техніки педагогічної взаємодії. Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії викладача та аудиторії.
Об’єктивні перешкоди контакту викладача й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії.

Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її вирішення. Прийоми педагогічної взаємодії.
Тема лекційного заняття 2. Культура мови педагога. Поняття та загальні ознаки мовної культури викладача. Мовна норма. Як навчитися точності висловлювання. Образність мови поняття, зміст, роль, засоби створення образності. Тропі його види порівняння, епітет, метафора, алегорія, іронія, гіпербола, уособлення. Стилістичні фігури інверсія, антитеза, градація, анафора та інші спеціальні синтаксичні прийоми.
Тема лекційного заняття 3. Техніка мовлення викладача.
Поняття й категорії техніки мовлення. Дикція. Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення. Мовні ноти.

Назви змістових модулів і тем Кількість годин денна форма Заочна форма усього утому числі усього утому числі л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 Змістовий модуль 1. Педагогічна майстерність викладача Тема 1. Сутність педагогічної діяльності викладача
2 2
6 2 -
8 Тема 2. Зміст та складові педагогічної майстерності викладача.
Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
2 2
6 2 2 8 Тема 3. Педагогічна техніка викладача.
2 2
6 2 -
9 Разом за змістовим модулем 1 30 6
6 18 6 2 22 Змістовий модуль 2. Майстерність педагогічного спілкування Тема
1. Зміст педагогічного спілкування
2 2
7
-
9
Тема 2. Структура та стиль педагогічного спілкування
2 2
7
- 2 9 Тема 3. Комунікативна, пер- цептивна та інтерактивна сторони педагогічного спілкування
-
-
8
-
10 Разом за змістовим модулем 2 30 4
4 22
- 2 28 Змістовий модуль 3. Взаємодія викладача та аудиторії Тема 1. Взаємодія викладача та аудиторії. Методика та техніки педагогічної взаємодії.
2 2
7
- 1 10 Тема 2. Культура мови педагога
2 2
7
-
10 Тема
3. Техніка мовлення викладача
1 1
8
- -
12 Разом за змістовим модулем 3 30 5
5 20
- -
32 Усього годин
90 15 15 60 92 6 4 82 Курсовий проект робота) з __________
___________________ якщо є в робочому навчальному плані)
-
-
-

-

-
-
-

-
Усього годин
90 92
4. Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 2
5. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Особливості педагогічної діяльності викладача. Сутність педагогічної майстерності викладача.
2 2 Увага та спостережливість як основа інноваційної діяльності викладача. Уява – джерело педагогічної діяльності.
2 3 Техніка саморегуляції психічного та фізичного стану. Основи
2
мімічної та пантомімічної виразності педагога.
4 Дихання й голос як елементи педагогічної техніки. Розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу.
1 5 Техніка розв’язування педагогічних задач.
2 6 Техніка педагогічного спілкування.
2 7 Техніка переконання. Розвиток творчих здібностей викладача.
2 8 Самовиховання педагога – шлях формування педагогічної майстерності.
1 9 Конкурс педагогічної майстерності.
1
6. Теми лабораторних занять
№ з/п Назва теми Кількість годин
1 2
7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань
студентами.
1. З наведеного переліку груп педагогічних категорій виберіть компоненти педагогічної діяльністі: а) ціль, засоби, об’єкт, суб’єкт; б) професійні знання, професійні здібності в) гуманістична спрямованість викладача, професійні знання г) педагогічні знання, педагогічна техніка д) педагогічні задатки, педагогічні здібності, педагогічні уміння.
2. Виберіть специфічні особливості педагогічної діяльності:
а) мета діяльності викладача визначається суспільством, викладач невільний у виборі кінцевих результатів своєї праці, його дії мають бути спрямовані на всебічний розвиток особистості студента б) педагогічна діяльність – діяльність поліфункціональна в) діяльність викладача є завжди діяльністю управління іншою діяльністю г) мета педагогічної діяльності завжди об’єктивується у майбутнє вихованців д) результат педагогічної діяльності завжди прогнозований е) через те, що вихованням займається все доросле населення, педагогічну діяльність може здійснювати кожна людина.
3. Укажіть специфіку об’єкта педагогічної діяльності викладача:
а) об’єкт педагогічної діяльності (студент) є одночасно і суб’єктом її, діячем, який може по- різному ставитися до педагогічного впливу та сприймає його через свій внутрішній світ, свої установки б) викладач має справу із особистістю, яка постійно змінюється, росте, що потребує постійного творчого пошуку в) на студента одночасно із педагогом має вплив все його оточуюче життя, тому педагогічна діяльність передбачає одночасну корекцію всіх впливів (організацію і виховання, перевиховання, самовиховання особистості. г) об’єкт педагогічної діяльності – активна особистість, із неповторними індивідуальними якостями, з власним відношенням і розумінням подій, які відбуваються навколо нього д) об’єкт педагогічної діяльності – студент – вже сформована особистість, що самостійно розвивається, не потребуючи виховних впливів
е) об’єкт педагогічної діяльності викладача – студент – може (на відміну від учня) самостійно оволодівати знаннями без викладача (наприклад, при дистанційному навчанні.
4. Суб’єктами педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі є а) науково-педагогічні працівники б) батьки в) колектив академічної групи г) професіоналізм педагога д) вихованець е) наукові школи.
5. З наведеного переліку виберіть елементи педагогічної майстерності (за І. Зязюном):
а) гуманістична спрямованість педагогічної діяльності б) ціннісні орієнтації викладача, уміння взаємодіяти в) емпатія, комунікативність г) педагогічна інтуїція д) педагогічна техніка е) педагогічні здібності ж) професіоналізм з) педагогічна імпровізація.
6. Педагогічна майстерність це:
а) комплекс якостей особистості, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності викладача б) самоорганізуюча система у структурі особистості, де системоутворюючим фактором виступає гуманістична спрямованість, яка дозволяє доцільно вибудувати педагогічний процес в) творчий рівень професійно-педагогічної діяльності педагога г) політичні, екологічні, економічні знання у поєднанні із знаннями методики навчання;
д) високий рівень розвитку ділових якостей особистості.
7. З наведеного переліку виберіть провідні принципи системи К. Станіславського: а) життєва правда б) надзавдання в) принцип активністі і дії г) принцип наступності д) принцип зв’язку теорії з практикою.
8. Сукупність індивідуально-психологічних особливостей особистості, які сприяють успішності педагогічної діяльності називають ..............................................
9. Здатність аналізувати власний психічний стан, осмислення передумов, закономірностей і механізмів власної діяльності, соціального і індивідуального способу існування, самоаналіз, це
– .................... здібності викладача.
10. Комунікативна взаємодія педагога зі студентами, колегами, спрямована на встановлення сприятливого психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності і стосунків це а) комунікативний процес б) професійне педагогічне спілкування
в) навчально-виховний процес г) комунікація д) перцепція е) емпатія.
11. Головними ознаками педагогічного спілкування на суб’єкт-суб’єктному грунті є а) особистісна орієнтація співрозмовників б) рівність психологічних позицій співрозмовників в) авторитарна позиція викладача г) на думки, інтереси, побажання студентів не звертається увага викладача д) висловлювання своєї незгоди е) домінантна тенденція поведінки педагога – наполягання, примус.
12. Ознаки функціонально-рольового спілкування викладача а) суто ділове, стандартизоване б) відкрите в) обмежене вимогами рольової позиції г) особистісно-орієнтоване.
13. Виберіть ознаки, які складають психологічний портрет особистісно-орієнтованого викладача а) відкритий, дає можливість висловлювати свої думки і почуття б) демонструє студентам цілковиту довіру, не принижує їхньої гідності в) щиро цікавиться життям студентів, небайдужий до їхніх проблем гне вникає в особистісні проблеми студентів д) виявляє емпатійне розуміння.
14. Тип професійного спілкування, що відповідає критеріям діалогу, забезпечуючи суб’єкт- суб’єктний принцип взаємодії викладача та студентів а) монологічне б) діалогічне в) закрите г) авторитарне.
15. Виберіть основні ознаки діалогічного педагогічного спілкування а) визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіра партнерів б) домінанта педагога над співрозмовником і взаємовплив поглядів в) студент, його особистість стає цікавим і важливим для педагога г) зосередженість викладача на власній особистості д) персоніфікація повідомлення ж)поліфонія взаємодій, надання викладачем допомоги.
16. Виберіть ознаки, що свідчать про наявність контакту в спілкуванні у викладача зі студентами а) взаємне особистісне сприйняття викладача та студентів б) відкритість у стосунках і відвертість у висловлюваннях в) згода з головними змістовими положеннями взаємодії г) єдність оцінних суджень д) відсутність емоційної задоволеності взаємодією ж) незацікавленість у подальшій взаємодії з) високий рівень контакту очей у бесіді е) неузгодженість поз, міміки та інтонації в діалозі.

17. Педагогові у спілкуванні можуть заважати такі бар’єри: А. Фізичні 1. Простір, дистанція, час, якими викладач віддаляє себе від студентів, закриває себе Б. Соціальні 2. Несприйняття співрозмовником естетики зовнішнього вигляду, особливостей міміки В. Естетичні 3. Постійне підкреслювання своїх переваг Г. Гностичні 4. Невідповідність настрою, негативні емоції, що деформують сприймання Д. Психологічні Педагог не адаптує своє мовлення до рівня розуміння студентів Ж. Емоційні 6. Наявність негативних установок, що виникли на підставі попереднього досвіду, незбіг інтересів тощо.
18. Усталена система способів та прийомів, які використовує педагогу взаємодії це...
19. Стиль диктату, коли підлеглий розглядається тільки як пасивний виконавець і йому фактично відмовлено управі на самостійність та ініціативу носить назву ...
20. Спільність психологічного стану викладача і студентів, що викликані спільними роздумами та співпереживаннями у процесі їх сумісної інтелектуальної роботи це

а) переконання аудиторії б) взаємодія з аудиторією

в) навіювання г) комунікативний процес.
21. Викладач для того, щоб передати знання аудиторії спочатку має перебороти два психологічних кола протидії асоціальний та особистісний інтерес студентів б) темперамент слухачів в) повсякденну свідомість слухачів г) характер слухачів.
22. Назвіть основні групи характеристик аудиторії а) формально-ситуативна; б) соціально-демографічна; в) психологічна г) емоційна.
23. До суб’єктивних перешкод контакту викладача й аудиторії належать а) знання оратором предмету виступу б) нестійкість уваги слухачів в) уміння визначати характеристику аудиторії г) темперамент слухачів.
24. До об’єктивних перешкод контакту викладача й аудиторії належать а) недостатня підготовленість викладача б) інерція включеності аудиторії в) висока швидкість розумової діяльності аудиторії г) антипатія до чужих думок.

25. Загальні ознаки мовленнєвої культури викладача а) ясність, точність б) простота в) чистота г) правильність - відповідність до загальноприйнятих норм мови д) мета.
26. Найсприятливіший темп виступу перед аудиторією а) 60 слів на хвилину б) 100-120 слів на хвилину в) 200 слів на хвилину г) 80-90 слів на хвилину.
27. Вміння володіти голосом, інтонувати виступ та управляти аудиторією це - ...........................
28. Швидкість, з якою лектор вимовляє слова, речення, весь тексту цілому це а) дикція б) темп мовлення в) інтонація г) ритм мовлення.
29. Жести викладача мають бути а) стриманими б) насиченими в) природними г) відповідати особистості, думці виклада.
30. Якщо в тексті називається вперше будь-який предмет, особа або нове явище, що мають значення для подальшого викладу, то слова, що означають цей предмет, особу або явище, виділяються логічним наголосом. Це правило називається а) правило протиставлення б) правило зіставлення вправило порівняння г) правило нового поняття.
8. Методи навчання – проблемний, діалогічний, нaочності, пошуку помилок, зaпитaнь і відповідей.
9. Форми контролю - тестові завдання.

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається
згідно положення Про екзамени та заліки у НУБіП України від 20.02.2015 р. протокол №6
з табл. 1.

Оцінка національна Оцінка
ECTS Визначення оцінки ECTS Рейтинг студента, бали Відмінно А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90 – 100 Добре В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
82-89 С ДОБРЕ - в загальному правильна
74-81
робота з певною кількістю грубих помилок Задовільно
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків
64-73 Е ДОСТАТНЬО
– виконання задовольняє мінімальні критерії
60-63 Незадовільно
FX НЕЗАДОВІЛЬНО
– потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)
35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО
– необхідна серйозна подальша робота
01-34 Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни R
ДИС
(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи R
НР
(до 70 балів R
ДИС
= R
НР +
АТ.

11. Методичне забезпечення
1. Робоча навчальна програма дисципліни.
2. Навчальний посібник.
3. Конспекти лекцій із дисципліни.
4. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів.
5. Інші матеріали.
12. Рекомендована література
Основна
1.
Нельга ТО. Вища школа України : цінності функціювання, проблеми, перспективи /
Т.О.Нельга, О.І. Бульвінська // Модернізація системи вищої освіти : соціальна цінність і вартість для України : монографія / Серія Модернізація вищої освіти : світоглядно-педагогічні проблеми. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 170-190.
2. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, P. I. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид, перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
3. Педагогічна майстерність підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.] ; за ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид, допов. і переробл. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. –
376 с.
4.
Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: учеб.пособ. / И.С. Сергеев. –
СПб.: Питер, 2004. – 316 с.
5.
Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб./ В.М. Теслюк, П.Г.
Лузан. – НАККіМ, 2012. – 304 с.
Допоміжна
1.
Авво Б. В. Методология компетентностного подхода в высшем образовании
[Электронный ресурс
/ Б. В. Авво.
– Режим доступа
: р Загл. с экрана.
2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер ; перс англ.]. – М. : Прагма, 1993. – 123 с.
3. Аникеева Н.П. Воспитание игрой / Н.П. Аникеева. – М. : Просвещение, 1987. – 144 с.
4.
Аптипова В.М. Компетентностный поход к организации дополнительного педагогического образования в университете / В. М. Аптипова, К. Ю. Колесина, ГР. Пахомава
// Педагогика. – 2006. – №8. – С. 57-62.
5.
Байденко ВИ. Болонский процесс : проблемы, опыт, решения / ВИ. Байденко. – Мс.
Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или Как определить организаторские и коммуникативные качества личности
/А.В. Батаршев.
– М. :
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 176 с.
7.
Безруков В.С. Словарь нового педагогического мышления / В.С. Безруков. –
Екатиринбург : Альтернативная педагогика, 1996. – 94 с.
8.
Богомолова Н.Н. Ситуативно-ролевая игра как основной метод социально- психологической подготовки / Н.Н. Богомолова // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. – М. : Изд-во МГУ, 1977. – С.
9.
Богомолова Н.Н. Социально-психологический тренинг – предпосылка развития общения учителя с учениками / Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская // Психолого- педагогические проблемы взаимодействия учителя с учащимися. – Мс. Богоявленская ДБ. Интеллектуальная активность как проблема творчества / ДБ. Богоявленская. – Ростов : Изд-во Ростовского унта, 1983. – с.
11. Братченко С.Л. Развитие у студентов направленности на диалогическое общение : автореф. дис. канд. псих. наук : спец.19.00.07. “Педагогическая психология” / С.Л. Братченко. – Мс. Булах І.С. Викладач – студент : психологія міжособистісних взаємодій : навч.- метод. посіб. / І.С. Булах, Л.В. Долинська. – К. : НПУ, 2005. – 104 с.
13. Вальфовська ТО. Комунікативна компетентність молоді як одна з передумов досягнення життєвої мети / ТО. Вальфовська // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 13-16.
14. Вачков И. В. Основы технологи игруппового тренинга. Психотехники : учеб. пособ. / И. В. Вачков; е изд., перераб. и доп.]. – М. : Ось, 2001. – 224 с.
15. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. Видання перше / Г.
Ващенко – К. : Українська видавнича спілка, 1997. – 441 с.
16. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога /
В.Н. Введенский // Педагогіка. – 2003. – № 10. – С. 51-55.
17. Веpбицкий А.А. Активное обучение в высшей школе. Контекстный подход : метод.пособ. / А.А. Веpбицкий – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.
18. Галузевий стандарт вищої освіти України : Підготовка магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000005 Педагогіка вищої школи, кваліфікації 231 Викладач університетів та вищих навчальних закладів. Чинний від 31.03.2005 р. – К. : Міністерство освіти і науки України, 2005. – 20 с.
19. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К. : Либідь,
1997. – 376 с.
20. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – е изд. – СПб., 2008. –
533 с.
21. Гуз К.Ж., Ільченко ВР. Взаємозв’язок компетентності майбутнього фахівця та його образу світу / К.Ж. Гуз, ВР. Ільченко // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару. – К. : Педагогічна думка,
2009. – С. 85-94.
22. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм : історико-методологічні та теоретичні аспекти : монографія / Н.В. Гузій. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 243 с.
23. Гура О.І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу : теоретико-методологічний аспект : монографія / О.І. Гура. – Запоріжжя ГУ “ЗІДМУ”,
2006. – 332 с.
24. Добрович А.Б. Глаза в глаза / А.Б. Добрович. – М. : Московский рабочий, 1982. –
207 с.
25. Дубасенюк О. А. Концептуальна модель професійної виховної діяльності педагога / О. А. Дубасенюк // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К, 1995. – Вип. 1. – С. 190–197.
26. Дяченко МИ. Психология высшей школы особенности деятельности студентов и преподавателей ВУЗа / МИ. Дяченко, Л.А. Кандибович. – Минск : БГУ, 1978. – 320 с.

27. Енциклопедіяосвіти / Акад. пед. наук України ; голов.ред. В. Г. Кремень. – К. :
ЮрінкомІнтер, 2008. – 1040 с.
28. Емельянов Ю. Н.
Активное социально-психологическое обучение
/
Ю.Н. Емельянов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.
29. Ерастов Н.П. Стиль деятельности лектора / Н.П. Ерастов. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
30. Єременко О.В.Актуальні проблеми формування професійної компетентності на магістерському рівні / О.В. Єременко// Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя : Психолого- педагогічні науки. – Ніжин, 2004. – № 2. – С. 75-79.
31. Жуков Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении Ю. М. Жуков, Л. А Петровская,П. В. Растенников. – М. : Изд-воМоск. унта, 1990. – 104 с.
32. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства / Л.В. Занина,
Н.П. Меньшикова. – Ростов на Дону Феникс, 2003. – 288 с.
33. Казарцева ОМ. Культура речевого общения : теория и практика обучения : учеб. пособ. / ОМ. Казарцева. – е изд., – М. : Флинт, Наука, 1999. – с.
34. Келли Г. Процесс Процес каузальной атрибуции // Современна зарубежная социальная психология. Тексты Г. Келли; под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А.
Петровской. – М. : изд-во Моск. унта, 1984. – С. 127-137.
35. Колесникова И. А. О феномене педагогического мастерства / И. А. Колесникова //
Интегрированне основы педагогического мастерства : сб. матер. межвуз. и науч.-практ. конф. –
СПб. : Каро, 1996. – с.
36. Комплексная деловая игра
“Мысль”
: метод. пособ.
/
И.Г.Абрамова,
М.В.Брагинский, Н.А.Даниличева, В.А.Ченобитов. – М. : Высшая школа, 1991. – 64 с.
37. Кузь В.Г. Вища школа і система компетенцій педагога / В.Г. Кузь // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 281-288.
38. Лелик ЛІ. Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах (досвід США – Університет Міссурі Канзас-Сіті). / ЛІ. Лелик, Л.Є. Сухомлин // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. –
Вип. 37. – С. 33-37.
39. Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным : социогенез и феноменологія ценностной регуляции деятельности / Д.А. Леонтьев // ВестникМоск. унта. – Сер. 14, Психология. – 1996. – № 4. – С. 35-44.
40. Лузан П.Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі : навч.посіб. / П.Г. Лузан. – К. : Аграрна освіта, 2003. – 224 с.
41. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень навчальний посібник / П.Г.
Лузан, І.В. Сопівник, С.В. Виговська. К. : ДАКККіМ, 2008. – 248 с.
42. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : методологія, методи, програми, процедури : навч. посіб. / С.Д. Максименко. – К. : Наукова думка, 1998. – 226 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал