Національний університет біоресурсів І природокористування україни



Pdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.9 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ
Кафедра іноземної філології і перекладу
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан факультету
_____________Шинкарук В.Д.
«___» _______________ 201__ р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри іноземної філології і перекладу

Протокол № 12 від “ 17 ” червня 2015 р.
Завідувач кафедри
__________ Амеліна С.М.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
напрям підготовки _Філологія (переклад)____________________________ спеціальність _____________________________________________________ спеціалізація
_____________________________________________________________
Факультет (ННІ) _гуманітарно-педагогічний__________________________
Розробники: __д.пед.н., проф.. Амеліна С.М., асистент Монашненко А.М.
Київ – 2015 р.

1.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Методика навчання іноземних мов
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Освітньо-кваліфікаційний рівень
«Бакалавр»
Напрям підготовки
6.020303 «Філологія (переклад)»
Спеціальність
-
Спеціалізація
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Обов’язкова
Загальна кількість годин
72
Кількість кредитів ЕСТS
2
Кількість змістових модулів
2
Курсовий проект (робота) (за наявності)
Форма контролю
Екзамен
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання денна форма навчання заочна форма навчання
Рік підготовки (курс)
4
Семестр
7
Лекційні заняття
15 год.
Год.
Практичні, семінарські заняття
15 год.
год.
Лабораторні заняття
-
год.
Самостійна робота
42 год.
год.
Індивідуальні завдання
-
год.
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання
2 год.
2.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу “Методика навчання іноземних мов” – це формування у студентів достатньої методичної компетенції вчителя. Методична компетенція це сукупність методичних знань, навичок та вмінь, та особистих якостей майбутніх вчителів.
Згідно з сучасною європейською тенденцією система методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови передбачає формування у студентів білінгвальної (рідної й іншомовної) методичної компетенції.
Завдання курсу “Методика навчання іноземних мов”:
- Створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах як засобу спілкування.
- Ознайомити студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов в нашій країні та за кордоном.
- Забезпечити формування у студентів уміння реалізовувати комунікативно- навчальну, виховну, розвиваючу, освітню, гностичну, конструктивно-плануючу, організаторську функції.
- Під час лекцій та семінарських занять забезпечити оволодіння студентами декларативними та процедурними знаннями з теорії та практики методики навчання іноземних мов.
- Навчити студентів аналізувати нормативні документи з викладання іноземної
мови, навчально-методичні комплекси з іноземної мови.
- Сформувати у студентів уміння здобувати декларативні знання з друкованих джерел – носіїв фахових знань та застосовувати набуті знання в практиці роботи
(планування уроків, розробка вправ, підготовка позакласних заходів тощо).
- Ознайомити студентів з методами дослідження в методиці навчання
іноземних мов та практикою їх застосування під час практичної роботи в школі
(протягом педагогічної практики в середніх навчальних закладах).
- Сформувати у студентів уміння критично опрацьовувати наукові джерела, здійснювати самостійний науковий пошук, аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження, практично реалізовувати результати дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- інтегративну сутність методики як теоретичної і прикладної науки;
- теорію сучасного викладання цього предмета: цілі, зміст, принципи навчання; методи, прийоми і форми навчання з урахуванням поставлених цілей і специфіки навчання в школі;
- сучасні концепції навчання іноземної мови: вітчизняні й зарубіжні;
- теорію планування навчального процесу з іноземної мови;
- технології формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної іншомовної компетенцій на рівні, визначеному чинними нормативними матеріалами.
вміти:
- планувати навчальний процес з іноземної мови;
- володіти сучасними технологіями формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної іншомовної компетенцій;
- ефективно вирішувати методичні задачі різного рівня складності;
- реалізовувати комунікативно-навчальну, виховну, розвиваючу, освітню, гностичну, конструктивно-плануючу, організаторську функції.
3.

Програма та структура навчальної дисципліни для:
- повного терміну денної (заочної) форми навчання;
- скороченого терміну денної (заочної) форми навчання.
Назви змістових модулів
і тем
Кількість годин денна форма
Заочна форма тижні
усього у тому числ усього у тому числі
л п
лаб
інд с.р.
л п
лаб
інд с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14
Змістовий модуль 1.
Система навчання іноземної мови

Тема 1. Методика навчання як наука та її зв’язок з іншими науками
9 2 2 5
Тема 2. Навчання фонетичного матеріалу
9 2 2 5
Тема 3. Навчання граматичного матеріалу
9 2 2 5
Тема 4.
Навчання лексичного

матеріалу
9 1 2 6
Разом за змістовим модулем 1 36 7 8 21
Змістовий модуль 2.
Формування навичок та вмінь іншомовного мовлення

Тема
1.
Формування мовленнєвої компетенції у читанні
9 2 2 5
Тема 2. Навчання аудіювання
9 2 2 5
Тема
3.
Навчання монологічного мовлення
9 2 2 5
Тема
4.
Навчання діалогічного мовлення
9 2 1 6
Разом за змістовим модулем 2 36 8 7 21
Усього годин
72 15 15 36
Курсовий проект (робота) з
______________________
-
-
-
-
-
-
-
-
(якщо є в робочому навчальному плані)
Усього годин

4. Теми семінарських занять: планом не передбачено
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1 2
5. Теми практичних занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Методика навчання як наука та її зв’язок з іншими науками
2 2
Навчання фонетичного матеріалу
2 3
Навчання граматичного матеріалу
2 4
Навчання лексичного матеріалу
2 5
Формування мовленнєвої компетенції у читанні
1 6
Навчання аудіювання
2 7
Навчання монологічного мовлення
2 8
Навчання діалогічного мовлення
2

6. Теми лабораторних занять
№ з/
п
Назва теми
Кількість годин
1 2
7.

Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння
знань студентами.

Охарактеризуйте предмет методики навчання іноземних мов як науки, її зв’язок із суміжними науками.


Назвіть методи наукового дослідження в методиці навчання іноземних мов.
Охарактеризуйте експеримент як основний метод наукового дослідження, об’єкти методичного експерименту.

Розкрийте сучасні методичні принципи навчання іноземних мов.

Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання іноземних мов у СНЗ. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної компетенції.

Охарактеризуйте основні компоненти змісту навчання іноземних мов.

Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенції: поняття “вправа”, “структура вправи”. “класифікація вправ”.

Охарактеризуйте основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови для СНЗ.

Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетенції: мету і зміст навчання вимови , принцип апроксимації, основні типи і види вправ для формування слуховимовних навичок.

Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетенції: мету і зміст навчання лексики, поняття “активний” і “пасивний” лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць.

Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

Розкрийте поняття “потенціальний словник”, назвіть його джерела, типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетенції: мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння.

Розкрийте мету і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок.

Розкрийте поняття “активний” і “пасивний” граматичний мінімум. Охарактеризуйте типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму.

Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудіюванні: мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі аудіювання, способи презентації аудіотекстів.

Охарактеризуйте систему вправ для навчання аудіювання, різні способи перевірки розуміння аудіотекстів.

Розкрийте загальні та відмінні характеристики (психологічні й мовні) діалогічного і монологічного мовлення та їх урахування у процесі навчання. Назвіть функціональні типи діалогу та монологу.

Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні : мету і зміст навчання, використання навчально-мовленнєвих ситуацій, систему вправ для навчання діалогічного мовлення.

Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні, мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення.

Розкрийте методику навчання техніки читання: поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою, типи і види вправ для навчання техніки читання.

Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в читанні: мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

Охарактеризуйте роботу з текстом для читання: передтекстові та післятекстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

Розкрийте методику навчання техніки письма: поняття “техніка письма”, труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки та орфографії.


Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма.

Охарактеризуйте усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, система вправ для навчання усного мовлення.

Охарактеризуйте методичну систему навчання читання Майкла Уеста: принципи навчання, передтекстові та післятекстові вправи.

Охарактеризуйте аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза та Роберта Ладо: принципи навчання, систему усних тренувальних вправ.

Охарактеризуйте аудіовізуальний метод: принципи навчання; етапи навчання та види вправ.

Охарактеризуйте інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, етапи роботи, характерні навчальні прийоми.

Охарактеризуйте комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: цілі, зміст і принципи навчання.

Охарактеризуйте організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови.
Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологію уроків.

Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови, особливості уроку на різних ступенях навчання.

Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції: функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови, оцінювання навчальних досягнень учнів.

Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття “тест”, структура тесту, типи, види тестів і методику використання.

Розкрийте мету, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови.

Розкрийте особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови: види планів, планування уроків іноземної мови на різних ступенях навчання.

Охарактеризуйте типологію засобів навчання за різними критеріями. Розкрийте переваги використання фонограми та відеофонограми.

8.

Методи навчання.
Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний (лекція, бесіда).

9.

Форми контролю.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до календарного тематичного плану
викладання дисципліни, де зазначено види і терміни контролю.
Для обліку і реєстрації показників успішності використовується рейтингова відомість успішності студентів.
Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої в рейтинговій шкалі балів.

10.

Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р.
протокол № 6 з табл. 1.
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни Rдис (до
100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): R дис
=
R нр
+
R ат*
11.

Методичне забезпечення
- Робоча навчальна програма дисципліни;
- Конспект лекцій з дисципліни;
- Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;
- Тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів.

12.

Рекомендована література

Основна:
1.
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.
Підручник / Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. — К.: Ленвіт, 2002
— 226 с.
2.
Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. —
М.: Просвещение, 1991. — С. 126-135.
3.
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф С.Ю.Ніколаєва. — К.: Ленвіт, 2003 — С.14-18; 30-36; 45-47.
4.
Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching. — Prentice
Hall, 1987. — P.1-34; 124-135.
Допоміжна:
1.
Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття». —
К: Райдуга, 1994.-С. 8-Ю.
2.
Державний стандарт початкової загальної освіти (2000 р.)
3.
Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на
2001/ 2002 — 2004/2005 навчальні роки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2001. — №9 — С.22.
4.
Амонашвили Ш.А. Психологические особенности усвоения второго языка младшими школьниками // Иностр. языки в школе. — 1986. — №2. — С.
24-27.
5.
Андрієвська В.І. Коли і як розпочинати навчання дитини іноземної мови? // Початкова школа. — 1997. — №12. — с.38-42.
6.
Верещагин
Е.М.,
Костомаров
В.Г.
Язык и культура:
Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: М.: Рус. яз., — 1990. — С. 3-27.
7.
Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа: Методич. пособие. — М.: Айрис-пресс,
2004 — С. 54-66.
8.
Леонтьев А. А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком // Иностр. языки в школе. — 1985. — №5. — С.24-29.

9.
Пенфилд В., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы. — Л.:
Медицина, 1964. – 248 с.
10.
Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. С.-Петербург: Союз, 1997. —
256 с.
11.
Роман С.В., Коломінова О.О. Психологічні умови навчання іноземної мови у початковій школі // Іноземні мови. — 2002. — № 1. — С. 35-38.
12.
Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К: Генеза., 2002. — С.
39-50; 328-338.
13.
Бим И.Л. Некоторые исходные положення теории учебника иностранного языка // Иностранные языки в школе. — 2002. — №3. — С.3-8.
14.
Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа: М.: Айрис-пресс. — 240 с.
15.
Гвоздева А.В., Сороковых Г.В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранних языков // Иностр. языки в школе — 1999 -№5.- С.73-79.
16.
Клементьева Т.Б. Enjoy Teaching English: Методическое руководство для учителей. — СПб.: КАРО, 2003. — 256 с.
17.
Коломінова О.О. Освіта учнів початкової школи засобами англійської мови // Іноземні мови. — 2002. — №2. — С.34-37.
18.
Коломінова
О.О. Зміст соціокультурного аспекту навчання англійської мови у початковій школі // Іноземні мови. — 2004. — №2. — С.50-53.
19.
Комарова З.П., Трегубова Е.Н. Эмоциональный фактор: понятие, роль и формы интеграции в целостном обучении иностранному языку // Иностр. языки в школе. — 2000. — №6. — С.11-15.
20.
Редько В.Г. Сучасний шкільний підручник іноземної мови як засіб міжкультурного спілкування (До проблеми ефективного використання підручника у навчальному процесі) // Іноземні мови в навчальних закладах. —
2002. — № 1-2. — С. 68-73.
21.
Редько В.Г., Карп С.І., Кохан О.В. Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту електронних підручників з іноземних мов для середньої ніколи // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2004. — № 2 (34). — С. 7-10.
22.
Редько В.Г. Професійна майстерність учителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як умова ефективності навчального процесу // Проблеми сучасного підручника: 36. наук, праць. К., 2002. — Вин. 3.
— С. 155-159.
23.
Редько В.Г. Місце і роль підручника у навчальному процесі з іно- земної мови // Педагогіка і психологія. — 1998. — № 2. — С. 41-47.
24.
Редько В.Г. Одиниці навчання іншомовного спілкування у кон- тексті комунікативно-орієнтованого підходу // Національна освіта: Традиції і новації: 36. — Київ; Житомир, 2002. — С. 198-205.
25.
Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательних учреждениях: Пособие для учителей и студентов пед.вузов. — 3 изд. — М.: Просвещение, 2000. — 232с.
26.
Роман С.В. Розвиваючий аспект раннього шкільного навчання англійської мови // Іноземні мови. — 2002. — №3. — С.34-37.


13.

Інформаційні ресурси
http://filolog.pl.ua/mater-ali-dlya-student-v/stor-ya-n-metsko-movi-lekts.html www.libreriauniversitaria.it/deutsche-sprach www.linse.uni-due.de/.../sprachgeschichte/
www.wissen.de/.../grundzuege-der-entwickl

Лекція 1. МЕТОДИКА ЯК НАУКА. ЗВ’ЯЗОК МЕТОДИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ
1. Історичний екскурс у розвиток методичної науки.
2.
Методика як наука. Предмет дослідження методики.
3.
Цілі навчання іноземної мови у ЗОШ.
4.
Методи дослідження в методиці.
5.
Зв’язок методики з іншими науками.
6.
Основні методичні поняття.
1. Викладання іноземних мов пережило ряд драматичних змін впродовж століть. Розвиток методики можна порівняти з рухом маятника, який розгойдувався з боку в бік під впливом суспільного замовлення.
Наївно було б думати, що методи та прийоми, якими викладачі іноземних мов користуються в наш час, є абсолютно новими та оригінальними. Сучасні методи - це ретельно відібрані прийоми з різних методів, які існували досі і які забезпечують виконання соціального замовлення на викладання іноземних мов. Саме тому для досягнення успіху сучасному вчителю слід знати основні віхи розвитку методів викладання іноземних мов.
До 20 століття у методиці викладання ІМ чергувалися 2 основні підходи: підхід, що зосереджувався на використанні мови (тобто говорінні та розумінні) та інший підхід, який фокусувався на аналізі мови (тобто на вивченні граматичних правил).
Обидва періоди – класичної грецької мови та середньовічної латини характеризувались наголосом на навчанні використання мови. Класичні мови – грецька, а згодом латина, використовувались як lingua francas, тобто були мовами міжнародного спілкування. Навчання у вищих навчальних закладах здійснювалось на цих мовах, було престижним розмовляти, читати та писати на грецькій та латині. Вони були мовами релігії, філософії, політики та бізнесу.
Вчителі користувались прямими методами, користуючись переписаними від руки короткими текстами.
Згодом, у період Відродження, стало популярним формальне вивчення грецької та латини завдяки виникненню друкарського пресу. Зясувалось, що граматика класичних друкованих текстів значно відрізнялась від латині, що використовувалась як lingua franca. Останню назвали
«вульгарною латиною», якою користувались виключно простолюдини. Вона поступово перестала бути мовою міжнародного спілкування.
Постала потреба вивчення однією країною мови інших країн, що в 17 ст. знову колихнуло маятник методики у бік використання мови.
Найвідомішим вчителем і методистом цього періоду був Ян Амос Коменський, котрий у період з 1631 по 1658 опублікував книги про свою методику навчання ІМ, основними положеннями якої були такі поради:

- використовуйте імітацію замість правил для навчання мови;
- заставляйте ваших учнів повторювати за вами;
- починайте з обмеженого вокабуляру;
- навчайте учнів читанню та говорінню;
- навчайте мови через картинки (наочність).
Саме Коменський вперше висловив революційну ідею про необхідність навчання використання мови, а не аналізу її будови.
Погляди Коменського протримались певний час, але вже на початку 19 ст. у
Європейських університетах знову стало популярним систематичне вивчення класичної латини. Запанував граматико-перекладний метод, який використовувався для навчання латини та інших європейських мов.
Маятник колихнувся знову наприкінці 19 ст. з виникненням прямого методу, спрямованого на навчання користування мовою.
Однак, коли представники методу намагались поширювати цей метод у США, Клівленді, він не спрацював з тієї причини, що на той час у США було обмаль вчителів ІМ, які вільно розмовляли мовою, якої навчали. Це спричинило виникнення та поширення методу читання у навчанні ІМ (Майкл Вест) .
Однак з початком 2-ї світової війни у США виникає нагальна потреба навчання говоріння
ІМ. Цю потребу задовольнив аудіо-лінгвальний підхід. У Британії під впливом цих же факторів виникає ситуативний підхід, який передбачає навчання ІМ на усній основі, за якого навчання зводилось до хорового промовляння структур.
У царській Росії, а згодом і в Радянському Союзі впродовж більшої частини 20-го століття панував граматико-перекладний метод, в основі якого лежали вивчення граматики та навчання читання та перекладу.
2. Термін «методика навчання іноземних мов» використовується для позначення різних за змістом понять. Наприклад, опис конкретних прийомів і форм роботи окремих учителів - новаторів можна охарактеризувати як практичну методику навчання іноземної мови.
Термін «методика навчання» означає також навчальну дисципліну в педагогічних навчальних закладах, яка повинна забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів за методикою.
У педагогічній та методичній літературі існує положення про те, що методика навчання
іноземної мови є «відносно самостійною наукою».
Методика як наука має власний предмет і об'єкт дослідження.
Об'єктом дослідження методики навчання іноземної мови є процес навчання іноземної мови та закономірності засвоєння її як нового засобу комунікації, а також особливості освіти і
виховання всебічно розвиненої особистості засобами іноземної мови в різних умовах, у тому числі і в середній школі.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал