Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра економічної теоріїСкачати 285.34 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір285.34 Kb.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра економічної теорії
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету аграрного менеджменту
______________А.Д.Остапчук
“______”_______________
2015 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри економічної теорії
Протокол № _11_ від 14.05. 2015 р.
Завідувач кафедри
_________________М.М.Рудий

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Мікроекономіка»
напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» факультет аграрного менеджменту
Розробник: к.е.н, доц. Рудий М.М.
Київ – 2015 р.

2
1.

Опис навчальної дисципліни
Мікроекономіка
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Галузь знань
0305 «Економіка та підприємництво»
Напрям підготовки
6.030507 «Маркетинг»
Спеціальність
______________________________
(шифр і назва)
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Обов’язкова
Загальна кількість годин
90
Кількість кредитів ECTS
3
Кількість змістових модулів
2
Курсова робота
Курсова робота
Форма контролю
Екзамен
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання заочна форма навчання
Рік підготовки
2 2
Семестр
3 3
Лекційні заняття, год.
30 4
Практичні, семінарські заняття, год.
15 6
Лабораторні заняття
-
-
Самостійна робота, год.
33 68
Індивідуальні завдання
(курсова робота)
12 12
Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи студента
3 2


3


2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є вивчити поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, тобто мікросистемами), які прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання. У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит
і пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативного їх використання, часткова і загальна рівновага тощо.
Завдання Формувати економічне мислення у майбутніх менеджерів, підприємницький підхід до господарської діяльності. Вивчення її сприяє розумінню студентами основ ринкових відносин на рівні підприємства, фірми, окремих видів ринкових систем: конкурентних ринків, монопольних ринків та ринків монополістичної конкуренції і олігополістичних.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: дію ринкового механізму, що ґрунтується на поведінці попиту та пропозиції; поведінка споживача з урахуванням концепції корисності, формування індивідуального та ринкового попиту; виробничі фактори (ресурси) та затрати фірми; оптимізація обсягу виробництва з метою максимізації прибутку; аналіз конкурентних ринків; ринкова влада та її вимірювання, ціноутворення при ринковій владі; ринки монополістичної конкуренції та олігополістичні; ринки факторів виробництва; загальна рівновага та економічна ефективність.
вміти: аналізувати економічні явища і процеси загального характеру, що відбуваються на мікрорівні, а також розв’язувати ситуаційні завдання мікроекономічного характеру.
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теорія формування попиту та пропозиції
Тема лекційного заняття

1. Предмет і метод мікроекономіки
Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки. Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб'єктів ринкових відносин. Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки, як методологічна, термінологічна, інструментальна база конкретних економічних дисциплін.
Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки. Предмет курсу. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікро-рівні. Індивід, Домогосподарство. Ділова одиниця
(фірма). Держава.
Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі. Нормативна і позитивна мікроекономіка.
Мета, завдання і зміст дисципліни. Мета та завдання дисципліни. Блочно-змістовна схема дисципліни. Взаємозв'язок з іншими дисциплінами.
Тема лекційного заняття2. Теорія граничної корисності і поведінка
споживача
Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Потреби, види потреб,. Економічні блага. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисності Функція корисності.
Закон спадної граничної корисності блага. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності блага.
Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Поняття «рівновага споживача».
Модель споживання набору благ.
Другий закон
Госсена.

4
Еквімаржинальний принцип Досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.
Тема лекційного заняття 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Вибір споживача
І
ординалістських позицій. Вподобання та привабливість, вподобання та вибір. Припущення щодо системи вподобань споживача.
Криві байдужостіі, їх властивості. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій. Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Окремі випадки конфігурації кривих байдужості.
Гранична норма заміщення благ.
Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження і можливості споживача.' Поняття «нахилу бюджетної лінії». Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання.
Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна, графічна інтерпретація. Різні випадки досягнення рівноваги: кутова і внутрішня.
Тема лекційного заняття 4. Аналіз поведінки споживача
Реакція споживачі! на зміну його доходу. Лінія «дохід — споживання». Нахил лінії як свідчення відношення споживача до благ. Поняття «повноцінних» і
«неповноцінних» благ, Крива Енгеля. Функції Торнквіста.
Реакція споживача на зміну цін товарів. Л
ІНІЯ
«ціна-споживання». Траекторія розвитку споживання як результат зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача.
Ефект заміщення ти ефект доходу. Розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та ефект заміщення. Одно- та різнонаправлений вплив ефектів (за Слуцьким, за Хіксом). Парадокс Гіффена. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії корисності.
Прийнятні)! рішень у ситуаціях з ризиком. Невизначеність та ризик.
Схильність та несхильність споживача до ризику. Ризик та ефективні рішення.
Тема лекційного заняття 5. Попит, пропозиція та їх взаємодія
Попит і закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. Функція попиту. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту.
Пропозиція і закон пропозиції. Функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції.
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Сталість і динамічність ринкової рівноваги.
Поняття про надлишок споживача і надлишок виробника.
Еластичність попиту і пропозиції. Концепція еластичності взаємозв'язаних показників.
Еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною взаємодоповнюючого або взаємозамінюваного блага (перехресна еластичність), за доходом.
Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.
Фактори впливу на пропозицію. Еластичність пропозиції за власною ціною блага та за цінами факторів виробництва.

5


Тема лекційного заняття 6. Мікроекономічна модель фірми
Фірма як суб’єкт ринку та виробиичо-ринкова система. Спрощена схема ринково- виробничої системи.
Фактори виробництва, їх групування. Мотивація поведінки під приємства. Основні види вибору фірми: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Фактор часу і періоди у функціонуванні фірми. Поняття оптимального та рівноважного станів фірми.
Параметри фірми як мікроекопомічної моделі Поняття і параметри виробничої функції.
Сукупний, середній та граничний продукт.
Частинна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з одним змінним фактором.
Правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність випуску.
Ізоквантна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. Взаємозамінність факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Еластичність заміщення.
Пропорційна варіація факторів виробництва. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу.
Причини позитивного та негативного ефекту від масштабу. Еластичність масштабу та взаємозв'язок з еластичністю випуску.
Тема лекційного заняття 7. Витрати і результати виробництва
Витрати
виробництва
за
короткостроковий
період.
Економічні та бухгалтерські витрати.
Поняття альтернативних витрат.
Постійні та змінні витрати. Типовий характер зміни витрат за короткостроковий період. Закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідності).
Витрати
в
довгостроковому
періоді.
Ізокванта, пропорційна та
ізоклинна варіації факторів виробництва та функція витрат.
Криві довготривалих витрат, їх види. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.
Варіанти технологічного вибору фірми у розробці довгострокової стратегії.
Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Ізокоста. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна, економічна інтерпретація.
Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми.
Змістовий модуль 2. Рівновага на товарних і ресурсних ринках
Тема лекційного заняття 8. Ринок досконалої конкуренції
Модель
ринку
досконалої
конкуренції
та
її
характеристики.
Ознаки й умови досконалої конкуренції.
Поліполістичний образ по- ведінки суб'єктів ринку.
Ринковий попит па продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.
Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді.
Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми і галузі в короткостроковому періоді. Рівновага фірми та галузі.

6
Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. Рухомість ринкового попиту й пропозиції. Пропозиція фірми в довгостроковому періоді. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки.
Ефективність ринку досконалої конкуренції.
Тема лекційного заняття 9. Монопольний ринок
Модель «чистої монополії» та п характеристики.Ознаки «чистої монополії».
Економічні, адміністративні та правові бар'єри вступу до монопольного ринку.
Монополія і монопольна влада. Різновиди монополій. Діагностування монопольної влади. Монополістичний спосіб дій.
Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Крива попиту монополіста Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція монополіста та особливості її формування. Визначення монопольної ціни. Цінова диференціація та дискримінація. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. Досягнення та утримання ринкової влади.
Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Аналіз поведінки реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Потреба державного регулювання монополії, аньтимонопольна політика.
Тема лекційного заняття 10. Олігополія та монополістична конкуренція
Основні ознаки олігополії. Нечисленність підприємств в олігополістичних галузях.
Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність або диференційованість продукту. Високі бар'єри для вступу до галузі. Асиметричність ринкової влади олігополістів.
Теоретичні моделі олігополії. Олігополістнчпа взаємозалежність і еволюція способу дій учасника ринку. Ринкові лідери та аутсайдери. Узагальнення моделей дуополії за Штакельбсргом. Модель дуо-полії Курно та Бертрана як відображення ринкової поведінки початківця. Моделювання поведінки олігополістів за функціями
їх реакції на ринкові зміни. Стратегія постійного співвідношення цін. Теорія ігор в моделюванні олігополії.
Особливості
організації
олігополістичного
ринку.
Взаємозалежність олігополістів, цінові війни і схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Картелі. Нецінова конкуренція.
Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Ефективність олігополії у порівнянні з іншими ринковими структурами.
Ознаки і поширеним монополістичної конкуренції. Ознаки монополістичної конкуренції.
Умови вступу до галузі. Спосіб дій монополістичного конкурента.
Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Еластичність попиту. Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політика. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді.
Нецінова конкуренція. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Вплив рекламної діяльності на обсяг виторгу і витрат.
Ефективність
монополістичної
конкуренції.
Суспільна ціна монополістичної конкуренції.Порівняльна характеристика ринкових структур.

7
Тема лекційного заняття 11. Загальна характеристика факторних
ринків. Ринок праці.
Похідний попит. Взаємозвязок ринків продукту та факторів
виробництва.
Попит на продукт та попит на фактори виробництва.
Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження.Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.
Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.
Монопольний похідний попит. Монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва.
Функція монопольного похідного попиту.
Похідний
попит
та
принцип
оплати
факторів.
Порівняння гра ничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт таціна фактора.
Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці.
Граничний виграш виробника від найму праці. Обгрунтування рішення про найм.
Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обгрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку: інструментарій ординалісгської теорії корисності.
Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці.
Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості.
Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рів нем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.
Тема лекційного заняття 12. Ринок капіталу.
Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди.
Попит та пропозиція капіталу. Вибір у часі. Поняття вибору у часі. Споживання та
інвестиції. Уподобання у часі. Більша привабливість споживання теперішніх благ. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.
Попит та пропозиція капітану. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки.
Рівень дохідності, прибуток на капітал. Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.
Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.
Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.
8
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин денна форма заочна форма тиж ні усь ого у тому числі усього у тому числі л п лаб ін д с.р л п лаб ін д с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Теорія формування попиту та пропозиції
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
1 7
2 1
4 7
7
Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача
2 7
2 1
4 7
1 7
Тема 3.
Ординалістська теорія поведінки споживача
3 8
2 1
5 8
8
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
4 8
2 1
5 8
1 7
Тема 5. Попит, пропо- зиція та їх взаємодія
5 8
3 1
4 8
1 7
Тема 6.
Мікроекономічна модель фірми
6 8
2 1
5 8
1 7
Тема 7. Витрати виробництва
7 8
3 1
3 8
1 7
Разом модулем 1

48
15 7


26
48
2 3


43
Змістовий модуль 2. Рівновага на товарних і ресурсних ринках
Тема 1. Ринок досконалої конкуренції
8-9 10 2
1 7
11 1
10
Тема 2.
Монопольний ринок
10 10 2
1 7
10 1
9
Тема 3. Олігополія та монополістична конкуренція
11-
12 10 4
2 4
11 1
10
Тема 4. Загальна характеристика факторних ринків.Ринок праці
13-
14 12 4
2 6
11 1
10
Тема 5. Ринок капіталу
15 12 4
2 6
11 1
10
Разом за змістовим
модулем 2
х
48
15 8


25
48
2 3


43
Усього годин х
96
30 15

51
96
4 6


86
Курсова робота
12 12
-
12 12
-
Усього годин
х
90
30 15
12 33
108
4 6

12 68


9

5. Теми практичних занять

№ п/п
Назва теми
Кількість годин денна
Кількість годин заочна
1
Предмет і метод мікроекономіки
1
-
2
Теорія граничної корисності та поведінки споживача
1 1
3
Ординалістська теорія поведінки споживача
1 4
Аналіз поведінки споживача
1 1
5
Попит, пропозиція та їх взаємодія
1 1
6
Мікроекономічна модель фірми
1 7
Витрати і результати виробництва
1 8
Ринок досконалої конкуренції
1 9
Монопольний ринок
1 1
10
Олігополія та монополістична конкуренція
2 11
Загальна характеристика факторних ринків. Ринок праці
2 1
12
Ринок капіталу
2 1
Разом
15
6
6. Індивідуальні завдання
Орієнтовна тематика курсових робіт з мікроекономіки
1.
Теорія раціонального вибору споживача.
2.
Теорія виробництва.
3.
Формування індивідуального і ринкового попиту.
4.
Попит і пропозиція та їх взаємодія на ринку.
5.
Еластичність попиту та пропозиції.
6.
Теорія фірми: витрати виробництва.
7.
Витрати виробництва в довгостроковому періоді.
8.
Рівновага фірми на ринку досконалої конкуренції.
9.
Формування пропозиції фірми і галузі в умовах досконалої конкуренції.
10.
Рівновага монополії в коротко - та довгостроковому періодах.
11.
Ціноутворення в умовах монополії.
12.
Монопольна влада та регулювання монополії.
13.
Антимонопольна політика в Україні.
14.
Природні монополії та їх регулювання в Україні.
15.
Монопсонія та її влада на ринку.
16.
Некооперована, кількісна та цінова олігополія.
17.
Теорія корисності та її використання.
18.
Змова і цінове лідерство на олігополістичному ринку.
19.
Рівновага на ринку монополістичної конкуренції.
20.
Нецінова конкуренція.
21.
Попит на фактори виробництва.
22.
Попит та пропозиція на ринку праці.
23.
Ціноутворення на ринку праці з недосконалою конкуренцією.
24.
Ціноутворення на ринку капіталу.
25.
Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень.
26.
Ринок землі.
27.
Виробництво в довгостроковому періоді: ефект масштабу.

10 28.
Стратегічна поведінка олігополістів і теорія ігор.
29.
Олігополістичні ринки в Україні.
30.
Формування ринкового попиту.
31.
Індивідуальна та ринкова пропозиція праці.
32.
Загальна рівновага конкурентних ринків.
33.
Ефективність в обміні.
34.
Ефективність у виробництві.
35.
Теорія суспільного добробуту.
36.
Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання.
37.
Державне регулювання економіки на мікрорівні.
38.
Ринки з асиметричною інформацією.
39.
Вибір в умовах ризику і невизначеності.
40.
Формування індивідуального попиту.

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань
студентів
Питання до іспиту з мікроекономіки

1.
Обмеженість ресурсів: крива виробничих можливостей, альтернативні витрати.
2.
Предмет та методи мікроекономіки.
3.
Попит, закон попиту та його нецінові чинники.
4.
Пропозиція, закон пропозиції та її нецінові чинники.
5.
Механізм ринкової рівноваги за Вальрасом.
6.
Механізм ринкової рівноваги за Маршалом.
7.
Цінова еластичність попиту: визначення та види.
8.
Перехресна еластичність попиту
9.
Цінова еластичність пропозиції
10.
Теорія корисності: перший та другий закони Госсена
11.
Крива байдужості. Гранична норма заміни.
12.
Бюджетна лінія та її характеристики.
13.
Еквімаржинальний принцип максимізації корисності: довести графічно
14.
Формування індивідуального попиту на основі зміни ціни блага
15.
Формування індивідуального попиту на основі зміни доходу споживача
16.
Криві Енгеля, закон Енгеля
17.
Ефект заміщення і ефект доходу (графічна інтерпретація)
18.
Формування ринкового попиту
19.
Ефекти «наслідування більшості», «сноба» і Веблена
20.
Надлишок споживача та споживчий надлишок на ринку.
21.
Теорія виробництва: основні виробничфункції
22.
Ізокванта та її характеристики.
23.
Виробництво у короткостроковому періоді: закон спадної продуктивності
24.
Замінність виробничих факторів. Гранична норма технічного заміщення.
25.
Ефект масштабу виробництва
26.
Суть та види витрат.
27.
Зміна середніх та граничних витрат у короткостроковому періоді.
28.
Ізокоста та її характеристики.
29.
Мінімізація витрат у довгостроковому періоді.
30.
Зміна довгострокових середніх витрат під дією ефекту масштабу
31.
Правило вибору обсягу виробництва (максимізації прибутку) конкурентної фірми.
32.
Рівновага конкурентної фірми (максимізація прибутку) у короткостроковому періоді
33.
Формування кривої пропозиції конкурентної фірми (короткостроковий період)
34.
Рівновага конкурентної фірми (максимізація прибутку) у довгостроковому періоді
35.
Формування кривої пропозиції конкурентної фірми у довгостроковому періоді

11 36.
Виробничий надлишок фірми та ринку.
37.
Суспільна ефективність ринку досконалої конкуренції
38.
Модель «чистої» монополії та її характеристики
39.
Попит та дохід монополіста
40.
Рівновага монополіста у короткостроковому періоді (графічна інтерпретація)
41.
Цінова дискримінація першого ступеня в умовах монополії
42.
Цінова дискримінація другого та третього ступеня в умовах монополії
43.
Монопольна влада: вимірювання та джерела
44.
Наслідки монополізації галузі для суспільства
45.
Основні ознаки олігополістичного ринку.
46.
Лідерство в ціноутворенні на олігополістичному ринку
47.
Теорія ігор в олігополістичній стратегії.
48.
Олігополістичне ціноутворення за принципом «витрати плюс».
49.
Модель «ламаної кривої попиту» на олігополістичному ринку
50.
Кооперована олігополія: картель
51.
Суспільна ефективність олігополії
52.
Характерні риси монополістичної конкуренції
53.
Форми нецінової конкуренції на ринку монополістичної конкуренції.
54.
Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції (короткостроковий період)
55.
Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції (довгостроковий період)
56.
Суспільна ефективність монополістичної конкуренції
57.
Похідний попит: взаємозв’язок ринків продукту та факторів виробництва
58.
Формування кривої попиту на ресурс
59.
Вибір оптимальної кількості ресурсу фірмою на конкурентному ринку факторів
60.
Зміни у попиті на ресурс фірми на конкурентному ринку факторів
61.
Еластичність попиту на ресурс та фактори, що її визначають
62.
Криві попиту на ресурс за умов досконалої та недосконалої конкуренції
63.
Особливості ринку праці
64.
Ефект заміщення і ефект доходу при зміні ставки зарплати
65. Формування кривої індивідуальної пропозиції праці
66. Монополія профспілки на ринку праці
67. Монопсонія на ринку праці
68. Попит, пропозиція та рівновага на ринку фізичного капіталу
69. Модель конкурентного ринку позичкових коштів
70. Вибір домогосподарств між поточним і майбутнім споживанням
71. Формування фірмою інвестиційного попиту
72. Рівновага на ринку послуг землі
73. Диференціальна земельна рента
74. Визначення ціни землі


Тести

1.

Які з названий рис відносяться до ринкових структур (у випадку, якщо варіант можливий – рахувати
як позитивну відповідь)
А. Чиста конкуренція
B. Чиста монополія
C. Олігополія
D. Монополістична конкуренція

1.
Вільний вхід на ринок
2.
Є бар’єри входження на ринок, але увійти можливо
3.
Багато продавців і покупців
4.
Виробництво стандартизованого товару
5.
Виробництво диференційованого товару
6.
Використання реклами товару
7.
Наявність монопольної влади
8.
Товар фірми немає близьких замінників
9.
Наявність декількох продавців

12 10.
Абсолютно еластичний попит на товар фірми

2.

До якого виду витрат належать такі витрати?
А. Постійні витрати
В. Змінні витрати

1.
Заробітна плата найманих працівників
2.
Заробітна плата адміністрації
3.
Вартість сировини
4.
Амортизаційні відрахування
5.
Орендна плата
6.
Охорона фірми
7.
Плата за кредит
8.
Поточні затрати на техніку під час її роботи

3.

До якого виду витрат належать такі витрати?
А. Явні витрати
В. Неявні витрати

1.
Заробітна плата найманих працівників
2.
Заробітна плата адміністрації
3.
Вартість сировини
4.
Амортизаційні відрахування
5.
Втрачена зарплата підприємця
6.
Орендна плата
7.
Охорона фірми
8.
Плата за кредит
9.
Втрачений процент на власний капітал

4.

До якого ринку належать такі галузі?
А. Чиста конкуренція
B. Чиста монополія
C. Олігополія
D. Монополістична конкуренція

1.
Виробництво кондитерських виробів
2.
Чорна металургія
3.
Мобільний зв'язок
4.
Місцеві комунальні послуги
5.
Дискотека
6.
Залізниця
7.
Ресторанний бізнес
8.
Виробництво зерна
9.
Ринок цінних паперів
10.
Послуги перукарні
11.
Автомобільний ринок
12.
Бензоколонки

5.

Які товари мають еластичний попит, а які нееластичний?
А. Товари з еластичним попитом
В. Товари з нееластичним попитом

1.
Картопля
2.
Автомобіль
3.
Золота каблучка
4.
Сіль
5.
Цукор
6.
Телевізор
7.
Відпочинок на морі
8.
Ритуальні послуги
9.
Хліб
10.
Відвідування кінотеатру

6.

Проранжуйте наступні кошики товарів за сукупною корисністю від найменшої до найбільшої, якщо
споживач любить обидва товари.
1 2А і 4В
2 1А і 2В
3 8А і 6В
4 3А і 4В
5 3А і 5В
6 7А і 6В

7.

У якій послідовності можна розташувати наступні ринкові структури за критерієм наявності
монопольної влада (від найнижчого ступеня до найвищого)?
1
Чиста монополія
2
Монополістична конкуренція

13 3
Чиста конкуренція
4
Олігополія

8.

Економічний прибуток
1
Це різниця між бухгалтерським прибутком і неявними витратами
2
Це економічні витрати плюс неявні витрати
3
Це економічні витрати мінус неявні витрати
4
Це сукупний дохід мінус явні і неявні витрати
5
Належить до неявних витрат
6
Належить до явних витрат
7
Не належить ні до явних, ні до неявних витрат

9.

Що належить до нецінових чинників попиту?
1
Доходи споживачів
2
Смаки та уподобання
3
Ціни і доступність товарів-субститутів та товарів-комплементів
4
Підвищення цін на ресурси, з яких виробляється товар
5
Реклама
6
Технологія виробництва
7
Розмір податку на прибуток
8
Кількість продавців на ринку
10.

На яких ринках фірми використовується монопольна влада?
1
Чиста монополія
2
Монополістична конкуренція
3
Чиста конкуренція
4
Олігополія
11.

Які риси відповідають умовам монополістичної конкуренції?
1
Випуск диференційованого товару
2
На ринку оперують багато продавців та покупців
3
Попит на продукцію кожної фірми абсолютно еластичний
4
Випускаються однорідні товари
5
Широке використання реклами та товарних знаків
6
Ціна перевищує граничні витрати

12.

Які умови передбачає ринок досконалої конкуренції?
1
Значна кількість фірм, що оперують в галузі, випускають стандартні товари
2
Ціна перевищує граничні витрати
3
Багато покупців, що купують цей товар по поточній ціні
4
Всі продавці та покупці мають повну інформацію про ринок
5
Вільний вхід на цей ринок для нових фірм
6
Широке використання реклами та товарних знаків

13.

Яка крива об’єднує точки рівних витрат?
1
Ізокоста
2
Ізокванта
3
Бюджетна лінія
4
Крива байдужості
5
Крива Енгеля

14.

Що відноситься до суспільного блага?
1
Електроенергія
2
Міліція
3
Оборона країни
4
Маяки
5
Захист від повеней
6
Відпочинок в санаторії

15.

До економічних ресурсів належать:
1
Економічний прибуток

14 2
Праця
3
Підприємницький хист
4
Земля
5
Капітал
6
Споживчі товари

16.

Які з названий рис відносяться до певної ринкової структури
А. Чиста конкуренція
B. Чиста монополія
C. Олігополія
D.
Монополістична конкуренція
1. Стикаються зі спадною кривою попиту
2. Обирають обсяг випуску за правилом MR = MC
3. Для оптимального обсягу випуску мають Р = МС
4. Забезпечують виробничу ефективність (Р = min LAC)
5. Для кожного обсягу випуску крім першої одиниці мають Р > MR
6. Мають значні бар’єри до входження в галузі
7. Отримують економічний прибуток у довгостроковому періоді
8. Зважають при прийнятті рішень на реакцію конкурентів
9. Залишають ринок, якщо у довгострокову періоді
Р < min LAC
10. Мають надлишкові виробничі потужності

17.

В якому випадку рівноважна ринкова ціна олії зросте?
1
Уряд надасть виробникам олії дотацію
2
Уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну
3
Домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму
4
Зросте число виробників олії
5
Зменшиться кількість постачальників олії на ринку
6
Очікується підвищення цін на олію

18.

Яке слово пропущене в реченні?
У стані рівноваги у довгостроковому періоді фірма в умовах монополістичної конкуренції отримує ……… прибуток.
(у бланку відповідей подати одним
словом)

19.

Яке слово пропущене в реченні?
На еластичність попиту і пропозиції впливає фактор
……… .
(у бланку відповідей подати одним словом)
20.

Яке слово пропущене в реченні?
У стані рівноваги споживач максимізує ………. корисність.
(у бланку відповідей подати одним словом)

21.

Яке слово пропущене в реченні?
……………….прибуток потрібен для утримання підприємця в певній сфері діяльності й виступає частиною виробничих витрат.
(у бланку відповідей подати одним словом)

22.

Як називаються блага, які заміщують одне одного у процесі споживання або виробництва, і зі
зростанням ціни на одне з них попит на його замінник зростає?
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

23.

Яке слово пропущене в реченні?
Графічно зображується функціональна залежність між обсягом попиту на благо та доходом споживача за даних цін кривою ………
(у бланку відповідей подати одним словом)

24.

Яке слово пропущене в реченні?
Витрати втрачених можливостей, тобто недоотриманий прибуток, та нормальний прибуток складають ……………. витрати.
(у бланку відповідей подати одним
словом)

25.

Як називаються витрати, які не залежать від кількості виробленої продукції і існують навіть тоді,
коли фірма не виробляє її?
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)
26.

Автомобільна галузь належить до
1
Чиста монополія
2
Монополістична конкуренція

15 3
Чиста конкуренція
4
Олігополія

27.

У людини, що відпочиває і яка має можливість одержати роботу з оплатою від 4 до 6 гривень за
годину, альтернативні витрати однієї години дозвілля дорівнюють:
1 4 гривні
2 5 гривень
3 6 гривень
4 7 гривень

28.

Виробник збільшив витрати всіх факторів виробництва на 30%, обсяг виробництва при цьому зріс на
25%. Це означає, що
1
Діє закон спадної віддачі
2
Спостерігається постійна віддача від масштабу
3
Спостерігається негативний ефект від масштабу
4
Спостерігається позитивний ефект від масштабу

29.

В галузі діє 1000 фірм, у кожної з яких граничні витрати при виробництві 5 одиниць на день
становлять 2 грн., 6 одиниць — 3 грн., 7 одиниць — 5 грн. Якщо ринкова ціна продукту 3 грн., то
галузевий обсяг виробництва за день становитиме:
1
Не більше 5000 одиниць;
2 5000 одиниць;
3 6000 одиниць;
4 7000 одиниць.

30.

Номінальна процентна ставка становить 10%, а темпи інфляції 4% на рік. Якою буде реальна
процентна ставка?
1 14%
2 6%
3 2,5%
4 4%8. Методи навчання
Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладення, евристичний метод, дослідницький метод.

9. Форми контролю
Поточний контроль (фронтальний, груповий, індивідуальний і комбінований), проміжна та підсумкова атестація

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль
Рейтинг з навчальної роботи
R
НР
Рейтинг з додаткової роботи
R
ДР
Рейтинг штрафний
R
ШТР
Підсумкова атестація
(екзамен чи залік)
Загальна кількість балів
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100
Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в
НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R
НР
стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою


16
0,7· (R
(1)ЗМ
· К
(1)ЗМ
+ ... + R
(n)ЗМ
· К
(n)ЗМ
)
R
НР
= -------------------------------------------------------- + R
ДР
- R
ШТР
,


К
ДИС
де R
(1)ЗМ
, … R
(n)ЗМ
− рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;
n − кількість змістових модулів;
К
(1)ЗМ
, … К
(n)ЗМ
− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;
К
ДИС
= К
(1)ЗМ
+ … + К
(n)ЗМ
− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;
R
ДР
− рейтинг з додаткової роботи;
R
ШТР
− рейтинг штрафний.
Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К
(1)ЗМ
= …= К
(n)ЗМ
. Тоді вона буде мати вигляд
0,7· (R
(1)ЗМ
+ ... + R
(n)ЗМ
)
R
НР
= ------------------------------------ + R
ДР
- R
ШТР
.
n

Рейтинг з додаткової роботи R
ДР
додається до R
НР
і не може перевищувати 20 балів.
Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.
Рейтинг штрафний R
ШТР
не перевищує 5 балів і віднімається від R
НР
. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.
2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
Розрахунковий рейтинг з дисципліни становить 100 балів. Рейтинг з навчальної роботи –
70 балів, рейтинг з атестації – 30 балівРейтингові оцінки зі змістових модулів
Термін навчання
(тижні)
Номер змістового модуля
Навчальне навантаження, год.
Кредити
ECTS
Рейтингова оцінка змістового модуля
Мінімальна
Розрахункова
1-8 1
45 1,5 60 100 9-15 2
45 1,5 60 100
Всього
2 90 3
42 70
Рейтинг з додаткової роботи R
ДР становить 20 балів.
Рейтинг штрафний R
ШТР становить 5 балів.
R
дис
= R
нр
+ 0,3R
ат
R
нр
= (0,7 (R
1зм
×1,5 + R
2зм
×1,5)) : 2 + R
др
- R
штр


17
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100
А
відмінно зараховано
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
11. Методичне забезпечення
1. Рудий М.М., Власенко Ю.Г.Мікроекономіка.Навчально-методичний посібник.-К.: ТОВ
«Аграр Медіа Груп», 213. – 246 с.
2. Мікроекономіка. Навчальний посібник для вивчення курсу.(укладачі
М.М.Рудий, Т.С.Ожелевська).К.: НАУ , 2005. – 155 с.
3. Практикум-тренінг з мікроекономіки.(укладачі М.М.Рудий та інші).К.:НАУ, 2008. -172 с.
4. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Мікроекономіка».Укладач
Доц..Власенко Ю.Г. –К.:НУБіП України, 2015. -18 с.
12. Рекомендована література

Базова
1. Базилевич В.Д. Мікроекономіка: підручник.-К.:Знання, 2008. – 679 с.
2. Рудий М.М. Мікроекономіка. Навч.пос.-К.:Каравела, 2012. -360 с.
3. Рудий М.М., Жебка В.В. Мікроекономіка. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури,
2008.- 360 с.
4. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка, С.М. Панчишина. –
К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
5. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти; За ред.
С. Будаговської. – К.: Основи, 2001. – 517 с.
6. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.:
Знання-Прес, 2007. – 578 с.
Допоміжна
1. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Л. Мікроекономіка / Пер. с англ. А. Олійника, Р. Скільського. – К.:
Основи, 1996. – 646 с.
2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вуЗов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство
НОРМА, 2001. – 572 с.
3. Самюелсон Пол. А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. с англ. С. Панчишина. – К.:
Основи, 1998. – 676 с.
4. Гальперин В.М., Игнатьев С. М. , Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2-х т. / Под общ. ред.
В. М. Гальперина. – СПб: Экон. шк., 2000. – Т. 1. – 367 с.
5. Гальперин В.М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2-х т. / Под общ. ред. В.
М. Гальперина. – СПб: Экон. шк., 2000. – Т. 2 – 503 с.
13. Інформаційні ресурси

18 1.
Основні макроекономічні показники / Державний комітет статистики України
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
2.
http:www.wto.org.
3.
http:/www.inf.org.
4.
http:/www.bank.gov.ua.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал