Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниСторінка3/3
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема лекційного заняття 1. Фундаментальні відкриття законів мікробіології

1год./0,03 кредитна.

Предмет і завдання мікробіології; її місце і роль в сучасній біології. Значення мікробіології для народного господарства і охорони здоров'я в умовах високого антропогенного навантаження на біосферу. Відкриття мікроорганізмів А. Ван Левенгуком. Роль Л. Пастера і Р. Коха у формуванні мікробіології як науки.

Значення робіт М. Тереховського, М. Бейерінка, А. Флемінга, І.І. Мечникова, Л.С. Ценковського, Н.Ф. Гамалєї, С.Н. Виноградського, В.Л. Омелянського, Д.І. Івановського.
Тема лекційного заняття 2. Основні напрями розвитку мікробіології - 1 год.

/0,03 кредита.

Внесок мікробіології у розвиток генетики, молекулярної біології і біотехнології. Практичне застосування отриманих знань у регулюванні мікробіологічних процесів при зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції, основні методи кількісного обліку та визначення складу мікрофлори плодів та овочів, санітарно-мікробіологічний аналіз об'єктів, що контактують з мікроорганізмами, практичне застосування мікробіологічних препаратів для захисту рослин у землеробстві.

Розвиток і основні напрямки мікробіологічних досліджень в Україні. Промислова мікробіологія і мікробіологічна біотехнологія; перспективи розвитку цих галузей.
Тема лекційного заняття 3. Сучасна філогенетична систематика мікроорганізмів - 2 год./0,06 кредита.

Положення мікроорганізмів в системі живого світу. Різноманітність мікроорганізмів і їх спільність з іншими організмами. Прокаріотичні і еукаріотичні мікроорганізми; схожість і основні відмінності. Нові молекулярно-біологічні та генетичні методи, на яких базується сучасна систематика мікроорганізмів.

Характеристика основних груп бактерій. Коротка характеристика актиноміцетів, дріжджів і плісеневих грибів. Віруси, відмінності від клітинних організмів життя. Бактеріофаги: властивості, хімічний склад, будова, розповсюдження в природі.
Тема лекційного заняття 4. Живлення, дихання та особливості енергетичних

процесів у мікроорганізмів - 2 год. /0,06 кредита.

Хімічний склад мікроорганізмів і різноманітність потреб в їх живленні. Механізм живлення. Типи живлення, їх характеристика. Фототрофи та хемотрофи. Автотрофи і гетеротрофи. Джерела вуглецю, азоту та інших елементів для різних груп мікроорганізмів. Ферменти мікроорганізмів. Фізіологічні групи живлення бактерій. Сапрофіти і паразити

Енергетичний метаболізм. Джерела енергії мікроорганізмів. Хемосинтез і фотосинтез. Способи синтезу АТФ мікроорганізмів. Аеробне дихання та анаеробне дихання.

Виділення тепла при диханні мікроорганізмів і значення цього процесу у практиці сільського господарства. Вторинний метаболізм. Використання мікроорганізмів для синтезу білка, вітамінів, амінокислот, антибіотиків, ферментів, гетероауксину, гібереліну та інших речовин. Основи мікробіологічного виробництва: культивування промислових штамів мікроорганізмів.


Тема лекційного заняття 5. Генетика мікроорганізмів - 2 год/0.06 кредитна.

Мінливість та спадковість у мікроорганізмів. Роль факторів навколишнього середовища в мінливості мікроорганізмів. Модифікації, мутації і рекомбінації. Методи селекції мікроорганізмів та їх завдання. Перспективи одержання нових форм продуцентів біологічно активних речовин і перебудови спадкової природи організмів з наперед обумовленими властивостями. Генна інженерія в мікробіології.


Тема лекційного заняття 6-7 Мікроорганізми у біосфері: екофізіологія та екологічні ніші мікроорганізмів - 4год. /0,11 кредитна.

Біологічне перетворення мікроорганізмами органічних та мінеральних сполуки вуглецю, фосфору, сірки, заліза та інших. Спиртове бродіння, його хімізм. Дріжджі як збудники спиртового бродіння (дикі й культурні, низові і верхові). Використання дріжджів у спиртовій промисловості, виноробстві, пивоварінні, хлібопеченні. Одержання гліцерину при спиртовому бродінні. Причини і умови переходу спиртового бродіння на гліцеринове.

Молочнокисле бродіння. Гомоферментативне, гетероферментативне молочнокисле бродіння. Хімізм цих процесів, їх збудники. Мікробіологічні процеси при висушуванні і силосуванні кормів.

Мікробіологічна трансформація органічних речовин ґрунту. Бродіння пектинових речовин та його значення у первинній обробці лубоволокнистих рослин.


Тема лекційного заняття 8. Біологічне перетворення мікроорганізмами органічних та мінеральних сполуки азоту - 2год. /0,06 кредитна

Розкладання клітковини. Амоніфікація азотовмісних органічних речовин (білків, нуклеїнових кислот, сечовини, хітину) та її значення. Характеристика збудників процесу амоніфікації в аеробних і анаеробних умовах та його хімізм. Процеси нітрифікації. Енергетика процесу. Позитивна й негативна роль нітрифікації в родючості ґрунту. Роль мікроорганізмів у денітрифікації.

Вільноживучі та симбіотичні азотфіксуючі мікроорганізми. Хімізм азотфіксації. Властивості бульбочкових бактерій (специфічність, вірулентність, активність), що визначають ефективність симбіозу. Перспективи переносу генів азотфіксації в клітини вищих рослин. Роль азотфіксуючих мікроорганізмів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин.
Тема лекційного заняття 9-10. Взаємовідношення мікроорганізмів в агробіоценозах та з вищими рослинами - 4год. /0,11 кредитна.

Симбіоз, протоко операція, коменсалізм, мутуалістичні взаємовідносини, антагонізм, хижатство, паразитизм.

Мікроорганізми зони ризоплани та ризосфери. Мікориза, типи мікоризи, відношення вищих рослин до мікоризи, біотехнологічні методи створення мікоризних препаратів.
Змістовий модуль 2. «Роль мікроорганізмів у первинному ґрунтоутворюючому процесі, утворенні перегною і структури ґрунту»
Тема лекційного заняття 1. Архебактерії- 2год./0,06 кредитна.

Систематика, відмінності бактерій, еукаріотів та архебактерій. Екстремальні умови життя архебактерій, метаногенезис, застосування в біотехнологічних процесах.


Тема лекційного заняття 2. Аналіз процесів накопичення і розпаду гумусу в різних ґрунтових типах залежно від напрям у мікробіологічних процесів - 2 год. /0,06 кредитна.

Мікроорганізми, що беруть участь у первинному ґрунтоутворювальному процесі. Роль мікроорганізмів в утворенні й розпаді перегною. Автохтонна ізимогенна мікрофлора ґрунту.

Закономірності, які визначають накопичення перегною в ґрунтах різних кліматичних зон. Фактори середовища, що визначають розвиток ценозу ґрунту.

Розповсюдження мікроорганізмів у профілі різних ґрунтів. Відображення горизонтальної і вертикальної поясності в складі мікробного населення ґрунтів. Показники біологічної активності ґрунтів. Мікробіологічні діагностика й індикація типу й окультуреності ґрунту. Самоочищення ґрунтів. Гетерогенний розподіл і активність мікроорганізмів в орному шарі ґрунту. Вплив різних способів обробітку ґрунту на характер мікробіологічних процесів у ґрунті. Мінералізація рослинних решток на різній глибині орного шару. Вплив меліорації ґрунту на мікробіологічні процеси і склад мікронаселення. Використаний мікробіологічних показників для оцінки ефективності меліорації ґрунту.


Тема лекційного заняття 3-4. Мікроорганізми і біологічне землеробство -4 год./0,11 кредитна.

Визначення забезпеченості ґрунтів азотом, фосфором і калієм мікробіологічними методами. Визначення потреби у вапнуванні ґрунтів за допомогою мікроорганізмів. Мікробіологічні методи визначення запасу мікроелементів у ґрунті.

Роль біологічного і технічною азоту в землеробстві. Біологічний азот джерело білка і добрив. Активізація діяльності асоціативних азотфіксаторів у ґрунті. Значення одно і багаторічних бобових рослин в азотфіксації. Заходи із підвищення зв'язування азоту вільноживучими азотфіксаторами в ґрунті. Перспективи використання біологічної азотфіксації в землеробстві та рослинництві. Мікробіологічні процеси, що відбуваються в гною при різних способах його зберігання.

Вплив гербіцидів та інших пестицидів на ґрунтову мікрофлору. Розкладання мікроорганізмами пестицидів. Фактори, що обумовлюють швидкість розкладання в ґрунті пестицидів. Вплив сівозмін і монокультур на мікрофлору ґрунту. Принципи керування мікробіологічними процесами з метою підвищення родючості ґрунту, збільшення врожайності сільськогосподарських культур.


Тема лекційного заняття 5. Бактеріальні добрива та їх ефективність - 2 год.

/0,06 кредита.

Інокуляція (бактеризація) бобових рослин бульбочковими бактеріями. Ефективність інокуляції на різних ґрунтах. Препарат "нітрагін" і його виробництво. Шляхи підвищення ефективності інокуляції. Препарат "азотобактерин". Сутність дії й ефективність "азотобактерину". Перспективи його використання. Виробництво "азотобактерину". Використання бактерій азоспірілум для бактеризації рослин. Використання ціанобактерій (синьо-зелених водоростей). Препарат "фосфоробактерин" і його вплив на рослини.Тема лекційного заняття 6. Специфічність епіфітної мікрофлори та

мікроорганізмів кореневої зони та різних видів рослин. 2год./ 0,06 кредита.

Коренева і прикоренева мікрофлора рослин. Вплив окремих представників ризосферних мікроорганізмів на схожість насіння і розвиток рослин. Підвищення польової схожості насіння шляхом регулювання складу ризосферних мікроорганізмів (протруювання, бактеризація та ін.). Мікориза рослин. Ендотрофна, ектотрофна і ендоектотрофна мікориза рослин. Роль мікоризи в живленні рослин. Епіфітна мікрофлора та її склад. Роль епіфітних мікроорганізмів у житті рослин. Мікрофлора зерна та її зміни за різних умов зберігання зерна. Використання видового складу епіфітної мікрофлори для оцінки якості зерна.


Тема лекційного заняття 7 - 8. Використання в сільському господарстві мікробів-антагоністів і мікробних метаболітів для захисту стимуляції росту рослин - 4год./ 0,11 кредита.
Явище мікробного антагонізму і самоочищення фунту. Роль кореневої системи рослин у селекції мікроорганізмів-антагоністів. Інтенсифікація самоочищення ґрунту від патогенних мікроорганізмів шляхом підбору різних видів рослин у сівозміні. Використання мікроорганізмів-антагоністів і антибіотичних речовин для боротьби з хворобами рослин і профілактики захворювань. Антибіотичні речовини, що використовують для захисту рослин. Мікробіологічні методи боротьби із шкідливими комахами. Бактерії та їх використання для знищення комах-шкідників. Грибні і вірусні препарати, що застосовують для захисту від шкідників. Знищення гризунів за допомогою мікробіологічних препаратів.

Препарати мікробного походження, що стимулюють ріст рослин. Гіберелін і його використання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал