Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниСторінка2/3
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3

13. Методичне забезпечення

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої та інших видів практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник. - К. НУХТ, 2004. - 471 с.

 2. Емцев В.Т., Шильникова В.К. Микробиология. - М.: Агропромиздат, 1990. - 191 с.

 3. Мишустин E.H., Ємцев В.Т. Микробиология. - М: Агропромиздат, 1987 г.- 386 с.

 4. Векірчик K.M. Мікробіологія з основами вірусології: Підручник. К.:Либідь,2001.-12с.

 5. Векірчик K.M. Практикум з мікробіології.:Навч.посібник. -К.:Либідь,2001. - 144 с.

 6. Харченко С.М.Мікробіологія.:Підручник. -К.: Сільгоспосвіта, 1994. - 352 с.

 7. Шлегель Г. Общая микробиология. - М.: МИР, 1987.

 8. Теппер Е.З. и др. Практикум по микробиологии.:Учеб.пособие. - 3-е изд., перераб. и доп., - М.:Агропромиздат, 1987. - 237 с.

 9. Гусев М.В., Манеева Л.А. Микробиология.Учебник, 2-е изд.- М.:Изд.МГУ,1985.- 376с.

 10. Єжов Г.И. Руководство к практическим занятиям по сельськохозяйственной микробиологии. М.:Высшая школа, 1981.-288 с.

 11. .Асонов Н.Р. Микробиология. - М.: Колос, 1980.

 12. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з мікробіології для
  студентів агробіологічних спеціальностей./Кошевський І.І., Бородай В.В та ін. - Вид. центр НАУ, 2002. - 56 с.

 13. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт із загальної мікробіології для студентів біотехнологічних спеціальностей/ Кошевський LI. та ін. - Вид.центр НАУ, 2007.-70 с.

 14. Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів – заочників агробіологічних спеціальностей / Кошевський II. та ін. - Вид.центр НАУ, 2008. - 30с.

 15. 15.1утинська Г.О. Ґрунтова мікробіологія: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2006.- 284 с.


Допоміжна

 1. Кудряшева A.A. Микробиологические основы сохранения плодов и овощей. -
  М.: Агопромиздат, 1986. - 190 с.

 2. Колтунов В.А., Бородай B.B. Підвищення стійкості плодоовочевої продукції
  проти хвороб при зберіганні. К.: Колообіг, 2007. -216 с.

 3. Современная микробиология. Прокариоты. В 2-х томах. Т.1. / Под ред. Й.
  Ленгелера, Г.Древса, Г.Шлегеля. - М.:Мир, 2005. - 656 с.

 4. Мишустин E.H. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. - М.: Изд. АН
  СССР, 1972.

 5. Звягинцев Д.Г., Асеева И.В., Бабьева И.П., Мирчинг Т.Г. Методы почвенной
  микробиологии и биохимии. - М.: МГУ. 1980.

 6. Пошон Ж. де Баржак Г. Почвенная микробиология. - М.: Иностранная
  литература, 1980.

 7. Плотникова Т.В., Позняковский В.М., Ларина Т.В., Елисеева Л.Г. Экспертиза
  свежих плодов и овощей. - Новосибирск. Издательство Новосибирского
  университета-2001. - 300с.15. Інформаційні ресурси


 1. http:// www. eknigi.org/

 2. http://www.twirpx.com/


Форма № Н-5.05

Національний університет біоресурів і природокористування України
Факультет Біотехнології

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Напрям підготовки (спеціальність) Біотехнологія

Форма навчання денна

Семестр, курс 2 семестр, курс 2

Навчальна дисципліна загальна мікробіологія і вірусологія II (мікробіологія)ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Що є первинними продуктами гідролізу білків:

 1. Амінокислоти

 2. Аміак

 3. Поліпептиди

 4. Індол

 5. пептони

2. Які бактерії найбільш активно розкладають сечовину в ґрунті:

 1. Sporosarcina uerae

 2. Pseudomonas aeruginosa

 3. Pseudomonas fluorescens

 4. Bacillus pasteurii

 5. Micrococcus ureae

3. Назвіть токсичну сполуку яка утворюються при амоніфікації білків ...?


4. Під впливом яких ферментів відбувається розклад нуклеїнових кислот:

 1. Дезоксирибонуклеаза

 2. Гідролаза

 3. Рибонуклеаза

 4. Уреаза

 5. Цитохромоксидаза

5.Сірка входить до складу амінокислот, яких? 1. Метіонін

 2. Валін

 3. Пролін

 4. Аргінін

 5. Аланін

б.Відновлення сірки мікроорганізмами здійснюється до сполуки ...?
7 Які бактерії найбільш активні перетворювачі органічних сполук фосфору:

 1. Micrococcus ureae

 2. Sporosarcina ureae

 3. Bacillus megaterium

 4. Saccharomyces cerevisiae

 5. Bacillus polymyxa

8. Як називається стерилізація в автоклаві: 1. Текучою парою

 2. Кип'ятіння

 3. Тиндалізація

 4. Парою під тиском

 5. Фільтрування

9. Основна морфологічна особливість прокаріотів: 1. Багатоклітинні

 2. Утворення спор

 3. Відсутність ядра

 4. Наявність капсули

 5. Рухливість

10. Чим відрізняються бацили від бактерій: 1. Наявністю джгутиків

 2. Формою клітин

 3. Утворенням ендоспор

 4. Способом розмноження

 5. Наявністю ядра

11 Які органи, властивості бактерій відносяться до систем:

А - Пермеаза

!• Руху Б-Мембрана

В - Джгутики
Г - Хемотаксис

2. Живлення д . ферменти


12 Основна структурна одиниця білка:

 1. Фосфорна кислоти

 2. Вуглеводи

 3. Амінокислоти

 4. АТФ

 5. Нуклеїнові кислоти

13 Бактерії, які утворюють ендоспори відносяться до родів: 1. Bacillus

 2. Sarcina

 3. Vibrio

 4. Plectridium

 5. Clostridium

14 До якої морфологічної групи належать стрептококи ...?


15 Фосфор входить у склад компонентів клітинної стінки:

 1. Джгутиків

 2. Нуклеїнових кислот

 3. Мезосом

 4. Зооглеї

 5. Цитоплазматичної мембрани

16 Яку функцію виконують пілі бактеріальної клітини: 1. Розмноження

 2. Синтез білку

 3. Кон"югація

 4. Каталізатор

 5. Запасна речовина

17 Сірка входить до складу: 1. Тіамін

 2. Сірководню

 3. Вітамін Д

 4. Вітамін Е

 5. Амінокислот

18 Сіркобактерії БевиІІоуіЬгіо (іевиНигісапв - це ....?


19 Як розташовані клітини у стрептобактерій:

 1. Безсистемно

 2. Поодиноко

 3. Попарно

 4. Ланцюжком

 5. Пакетами

20 Пастеризація - це процес, для якого підходять характеристики число:


21 До кулястих форм бактерій належать:

 1. Стрептококи

 2. Вібріони

 3. Стафілококи

 4. Тетракоки

 5. Сарцини

22 Антибіотики бактерицидної дії: 1. Призупиняють ріст бактерій

 2. розчиняють клітинну стінку

 3. Вбивають мікробні клітини

 4. Призупиняють ріст грибів

 5. Призупиняють розвиток вірусів

23 Як називається наука про водорості...?


24 Що таке цитоплазма:

 1. Вміст клітини

 2. Речовина ядра

 3. Фермен

 4. Вітаміни

 1. Білок

25 Склад ядерної речовини клітини 1. Білок

 2. Вуглеводи

 3. Ферменти

 4. Нуклеїнові кислоти

 5. Вітаміни

26 Які бактерії мають форму „коми": 1. Стрептококи

 2. Сарцини

 3. Стафілококи

 4. Спірили

 5. Вібріони

27 В яких мікроскопічних препаратах клітини живі: 1. Фарбований мазок

 2. Роздавлена крапля"

 3. Фарбування за Грамом

 4. Фарбування спор

 5. Фарбування джгутиків

28 Перітрихи - це бактерії, у яких джгутики розміщені: 1. По одному на кінцях клітини

 2. Пучками з обох полюсів клітини

 3. Вкрита вся поверхня клітини

 4. Пучок на одному кінці клітини

 5. Відсутні

29 Найбільш відомі бактерії - продуценти антибіотиків: 1. Pseudomonas spp.

 2. Azotobacter spp.

 3. Pénicillium spp.

 4. Aspergillus spp.

 5. Streptomyces spp.

30 Основна функція спор у грибів та актиноміцетів: 1. Рух

 2. Розмноження

 3. Передача спадковості

 4. Стадія спокою

 5. Захисна


Затверджено на засіданні кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

Протокол №__7_від «_19_»березня_2015_ р.


Завідувач кафедри ______________М.В. Патика

(підпис)


Екзаменатор________________ І.І. Кошевський

(підпис) (прізвище та ініціали)НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-04
«Структурно-логічна схема викладання дисципліни»

«Загальна мікробіологія і вірусологія II (мікробіологія)»


Номер змістового модуля

Розділ

дисципліни


Тема лекції

Тема

лабораторного заняття

Форма контролю знань

1

Основні ідеї та концепції сучасного розвитку мікробіології, морфологічна характеристика основних груп мікроорганізмів

Фундаментальні відкриття законів мікробіології.

Сировина база біотехно-логічних виробництв

тест

Основні етапи розвитку мікробіології

Сучасна філогенетична систематика мікроорганізмів

Основні проблеми біобезпеки харчових виробництв

Живлення, дихання та особливості енергетичних процесів у мікроорганізмів

Генетика мікроорганізмів

Складові державного регулювання якості та безпеки біотехнологічної продукції

Мікроорганізми у біосфері: екофізіологія та екологічні ніші мікроорганізмів

Біологічне перетворення мікроорганізмами органічних та мінеральних сполуки азоту

Захист молочних продуктів харчування в упаковці від дії хімічних та біологічних чинників

Взаємовідношення мікроорганізмів в агробіоценозах та з вищими рослинами

2

Роль мікроорганізмів у первинному ґрунтоутворюючому процесі,

утворенні перегною і структури ґрунтуАрхебактерії, морфологія, систематика, умови існування

Вимоги до біобезпеки води для харчової промисловості

тест


Аналіз процесів накопичення і розпаду гумусу в різних ґрунтових типах залежно від напряму мікробіологічних процесів

Мікроорганізми і біологічне землеробство

Органолептичні методи оцінювання якості цукру та пива

Бактеріальні добрива та їх ефективність

Специфічність епіфітної

мікрофлори та мікроорганізмів кореневої зони та різних видів рослинОчищення стічних вод біотехнологічних виробництв

Використання в сільському господарстві мікробів-антагоністів і мікробних метаболітів для захисту стимуляції росту рослин


НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-05

«Календарний план навчальних занять»ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету

___________________/ Доля М.М.
Лектор, д.б.н. Кошевський І.І.

Число тижнів

17

Лекцій

34

Лабораторні заняття

34


Самостійна робота

55


Всього

123
Національний університет біоресурсів і

природокористування України
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів Бакалавр

З дисципліни “Загальна мікробіологія і вірусологія ІІ (мікробіологія)

Факультет Захист рослин, біотехнології

та екології

8 семестр 2013-2014 навчальний рікТижні

Лекції

Кількість годин

Лабораторні заняття

Кількість годин

Самостійна роботаКількість годин

1

Фундаментальні відкриття

Законів мікробіології.1

Організація, обладнання та правила робот в мікробіологічній лабораторії. Методи дослідження морфології мікроорганізмів

2

Визначення загального збільшення, корисного збільшення, розв'язуючої здатності мікроскопу

3

2

Основні етапи розвитку мікробіології

1

Будова мікроскопу, методі мікроскопування світлому, темному, фазово-контрастному мікроскопі

2

Методика приготування тимчасових препаратів для мікроскопії

4

3

Сучасна філогенетична систематика мікроорганізмів

1

Методи складних фарбувань Основні методи культивування мікроорганізмів

2

Методи приготування поживних середовищ

4

4

Систематика інших груп мікроорганізмів

1

Приготування фіксованого препарату зубного нальоту, фарбування за Грамом

2

Методи стерилізації поживних середовищ, лабораторного посуду

4

5

Живлення, дихання та особливості енергетичних процесів у мікроорганізмів

2

Морфологічні ознаки основних груп бактерій

2

Перетворення мікроорганізмами безазотистих сполук, бродіння клітковин

4

6

Генетика мікроорганізмів

2

Морфологія грибів, водоростей, мікоплазми

2

Методи визначення складу та активності оліготрофних мікроорганізмів

3

7

Мікроорганізми у біосфері: екофізіологія та екологічні ніші мікроорганізмів

4

Вивчення клітинної структури бактерій, спороутворення, рух бактерій

2

Мікробіологічні процеси при зберіганні рослинної продукції

4

8

Біологічне перетворення мікроорганізмами органічних та мінеральних сполук азоту

2

Культивування аеробних та анаеробних бактерій

2

Визначення бактерицидної дії різних антибіотиків проти патогенних, мікроорганізмів

3

9-10

Взаємовідношення мікроорганізмів в агробіоценозах та з вищими

4

Спиртове, маслянокисле, молочнокисле бродіння, збудники, хімізм процесу

4

Побічні продукти спиртового бродіння

4

11

Архебактерії, морфологія, систематика, умови існування

2

Утворення архебактеріями метану

2

Значення метанобактерій для народного господарства

4

12

Аналіз процесів накопичення і розпаду гумусу в різних ґрунтових типах залежно від напряму мікробіологічних процесів

2

Вивчення мікроорганізмів ґрунту, зимо гена, автохтонна, мікрофлора, методи її визначення

2

Вплив факторів зовнішнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів

3

13

Мікроорганізми і біологічне землеробство

4

Методи виготовлення ризоторфіну, азотобактеріну

2

Роль мікроорганізмів у покращенні родючості ґрунту

3

14

Бактеріальні добрива та їх ефективність

2

Мікорізація рослин, основні типи мікоризи

2

Застосування бактеріальних добрив на посівах сої, пшениці, нуту

4

15

Специфічність епіфітної мікрофлори та мікроорганізмів кореневої зони та різних видів рослин

2

Вивчення мікроорганізмів та мікробних метоболітів для захисту рослин

2

Методи виготовлення мікоризних препаратів

3

16-17

Використання мікробів- антагоністів і мікробних метаболітів для захисту рослин

4


Викладач_______________ /Кошевський І.І.
Завідувач кафедри______________ / Патика М.В.

НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-03
«Протокол погодження навчальної дисципліни з іншими дисциплінами»
Протокол

погодження навчальної дисципліни « Загальна мікробіологія і вірусологія ІІ (мікробіологія)» з іншими дисциплінами спеціальності 6.051401- «Біотехнологія»
Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія ІІ (мікробіологія)»

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Дисципліна та її розділи, в яких використовуються матеріали дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія ІІ (мікробіологія)»

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис

Ботаніка

Якубенко Б.Є., д.б.н., проф
Загальна фітопатологія

Кирик М.М., д.б.н., проф.
Фізіологія рослин

Бойко О.А., к.б.н. доцент
Сільськогосподарсь ка фітопатологія

Підковський М.Й. к.б.н., доцентГолова вченої ради факультету М.М.ДоляТезисний конспект лекцій з дисципліни.
Змістовий модуль 1. « Основні ідеї та концепції сучасного розвитку мікробіології, морфологічна характеристика основних груп мікроорганізмів»Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал