Національний огляд виконання Пекінської декларації та Платформи дій (1995 р.) та заключних документів двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООНСторінка18/19
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.63 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

РОЗДІЛ 4. НОВІ ПРІОРИТЕТИ
А. Ключові пріоритети на найближчі три-п’ять років


Пріоритети державної ґендерної політики на найближчі три роки визначені у Державній програмі забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р. Цей документ складено на основі Цілей розвитку тисячоліття для України, Заключних рекомендацій Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (після подання Україною 6-ої та 7-ої об’єднаної доповіді про виконання Конвенції у 2010 р.), результатів державного та громадського моніторингу реалізації попередньої Держпрограми та найкращих міжнародних практик. Зокрема, Програма враховує завдання та індикатори ЦРТ та передбачає розв’язання проблем, описаних у доповіді про виконання Україною ЦРТ 2013 р. Це дозволить розв’язати і проблеми, визначені під час підготовки звіту «Пекін+20» у параграфі В Розділу 1. Держпрограма враховує і Стратегію ЄС щодо рівності чоловіків і жінок на 2010-2015 рр. Цим пояснюється значна орієнтація Держпрограми на економічні аспекти ґендерної рівності.

Програмою передбачено удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, здійснення заходів щодо виконання положень Декларації тисячоліття ООН, зокрема в частині забезпечення ґендерної рівності, підвищення рівня освіченості фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, впровадження ґендерних підходів у системі освіти, здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень, розроблення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації. Важлива роль відводиться інформаційній діяльності, а саме кампаніям з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка та з метою висвітлення питань необхідності рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини. Значна кількість заходів Держпрограми спрямована на забезпечення ґендерної рівності у сфері економіки: проведення серед роботодавців інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань запровадження європейських стандартів рівності співробітників у сфері праці, здійснення заходів щодо скорочення ґендерного розриву в рівні заробітної плати жінок і чоловіків та заходів, спрямованих на розвиток у жінок навичок провадження підприємницької діяльності. Нарешті, Програмою передбачено виконання договірних та інших міжнародних зобов’язань у частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також залучення до виконання завдань, передбачених Програмою, міжнародних організацій та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Нагальним пріоритетом є подальша розбудова національного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Зокрема, потрібно зміцнити спроможність ЦОВВ та обласних державних адміністрацій забезпечувати ґендерне інтегрування у процеси планування та реалізації їхньої політики, а також посилити координацію між елементами механізму.

Важливе значення для забезпечення рівних прав між жінками та чоловіками має рівень обізнаності населення у відповідній сфері. У цьому зв’язку важливим є поширення українською мовою документів міжнародних організацій, які містять стандарти забезпечення рівних прав між чоловіками і жінками.

Восени 2013 р. Уряд розробив законопроект, яким передбачено внесення змін до виборчого законодавства, законодавства про державну службу, колективні договори та рівні права і можливостей жінок. Зокрема, передбачено внесення 30% квоти до партійних списків на виборах до Верховної Ради України та місцевих рад, дотримання принципів ґендерної рівності у прийнятті, проходженні та просуванні жінок на державній службі; заборони всіх форм дискримінації за ознакою статі тощо. Пріоритетним завданням для Уряду є добитися ухвалення цього законопроекту.

Принципово важливим завданням для Уряду є узгодження пріоритетів міжнародних організацій та донорів із завданнями Держпрограми через діалог між донорами та Урядом. Це пов’язано з необхідністю отримати переваги від скоординованої діяльності та ефекту синергії від проектів і програм.

Одним з важливих чинників досягнення реальної рівності є виділення відповідних людських та фінансових ресурсів на втілення у життя прийнятих державних програм та планів з питань ґендерної рівності. Важливим також є фінансування участі національних експертів у міжнародних заходах з питань ґендерної рівності. Також вкрай важливо залучити громадські організації до процесу узгодження пріоритетів та власне до процесу реалізації програм і проектів Уряду та донорів, у т.ч. через механізми соціального замовлення.

Нарешті, пріоритетним для держави на найближчі 3-5 років є аналіз нових тенденцій, що впливають на становище жінок та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, як-от старіння населення та забезпечення самозайнятості для людей старшого віку, зайнятість людей третього віку, нераціональне використання потенціалу жінок з вищою освітою, становище переміщених осіб та інших вразливих груп тощо. Ці тенденції нині досліджуються Урядом, громадськими та міжнародними організаціями, за результатами будуть визначатися пріоритети державної політики, зокрема ґендерної політики, у майбутньому.B. Пріоритети та рекомендації у рамках дискусій з порядку денного щодо розвитку на період після 2015 р.


За рахунок реалізації державної ґендерної політики Україна планує розв’язати більшість проблем та досягти більшості цілей, передбачених Пекінською платформою дій. Водночас Україна бачить такі пріоритети щодо досягнення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і чоловіків у межах поточних дискусій щодо Цілей сталого розвитку та порядку денного з розвитку після 2015 р.

По-перше, доцільним буде сприяти підвищенню відповідальності Урядів за фінансування заходів із досягнення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Підвищення фінансування для досягнення цих цілей є одним із найпереконливішим свідчень зміцнення політичної волі Урядів щодо забезпечення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Для цього потрібно продовжити зусилля із включення ґендерних підходів до заходів із підвищення ефективності зовнішньої допомоги для розвитку.

Oкремим пріоритетом є забезпечення включення ґендерних аспектів до всіх проектів, програм та загалом до діяльності міжнародних організацій та донорських установ. Зокрема, необхідно при плануванні програм і проектів необхідно враховувати особливі потреби жінок і чоловіків та аналізувати потенційний вплив програм і проектів на становище жінок і чоловіків, залучати жінок і чоловіків до планування та реалізації проектів і програм та забезпечити, що всі проекти і програми передбачають виділення окремих бюджетів на цілі ґендерної рівності у тих сферах, в яких вони реалізовуються.

Наступним пріоритетом є підтримка жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. Вплив жінок на прийняття суспільно-важливих рішень є як показником рівності де факто, так і запорукою більшої уваги Урядів до цілей та завдань ґендерної політики. Зокрема, необхідно посилити заходи з міжнародного обміну досвідом у всіх сферах ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Разом з тим, потрібно реалізовувати ініціативи, спрямовані на більше залучення чоловіків до просування принципів ґендерної політики та протидії насильству над жінками. Цих цілей можна досягти шляхом створення мереж чоловіків-лідерів, проведенням інформаційних кампаній, спрямованих на чоловіків, та врахуванням ґендерних потреб чоловіків при плануванні та реалізації ґендерної політики.

Нагальним завданням є підвищення ролі жінок у забезпеченні миру та безпеки у всьому світі, у тому числі у пропаганді культури миру. У цьому зв’язку необхідно інтенсифікувати зусилля із реалізації положень Резолюції Ради Безпеки № 1325 та інших міжнародних документів, що передбачають укріплення внеску жінок у забезпечення миру та безпеки.

Актуальним є проведення досліджень та розробка аргументів про вплив ефективної ґендерної політики на розвиток економіки, демографічні тенденції, соціальний розвиток тощо. Це створить додаткову мотивацію для посилення ґендерної політики та збільшення фінансування для досягнення її цілей.

Винятково важливою є розробка та реалізація міжнародних програм, спрямованих на розширення доступу жінок до малого і середнього підприємництва, а також зміцнення комерційних мереж жінок. Обмін досвідом та міжнародна підтримка у цій сфері забезпечать зміцнення економічного потенціалу жінок та сприятимуть розвитку підприємництва у країнах світу.

Важливим пріоритетом є включення ґендерних аспектів до заходів з охорони навколишнього середовища на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Необхідно розробити і ухвалити домовленості та плани дій щодо ґендерного інтегрування у сфері охорони довкілля, у т.ч. до процесу реалізації Конвенцій Ріо, а також налагодити міжнародне партнерство та обмін досвідом виконання відповідних проектів.

Так само важливим є включення ґендерних підходів до політики охорони здоров’я та популяризації здорового способу життя.

Особливим пріоритетом має стати розробка та реалізація міжнародних програм, спрямованих на розширення доступу жінок до ІКТ, у тому числі до навчання та працевлаштування/занять у цій сфері.

Для забезпечення того, щоб перевагами від досягнення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок можуть користуватися усі категорії жінок, необхідно розробляти та реалізовувати міжнародні програми, спрямовані на жінок з вразливих груп (ромські жінки, сільські жінки, жінки з ВІЛ, жінки похилого віку, наркозалежні жінки тощо). Вразливі жінки мають стати цільовою групою усіх заходів та ініціатив, спрямованих на досягнення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Ці пріоритети дозволять усунути ґендерні диспропорції, які досі зберігаються у країнах світу, та зосередити зусилля у тих сферах, які ще не отримали належної уваги міжнародної спільноти.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал