Національний банк україни університет банківської справи (м. Київ) харківський інститут банківської справиPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації02.12.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4
Комунікативний потенціал керівника ( communicational manager
potential ) – притаманні керівникові комунікативні можливості, які виступають внутрішнім резервом особистості, реалізуються як свідомо, так
і стихійно.
Конфлікт (conflict) – особливий вид особистісної взаємодії, в основі якого лежать протилежні і несумісні в даній ситуації цілі, інтереси, типи поведінки і під час якого виникають неприємні почуття та переживання.
Культура спілкування (culture of communication) – це сума набутих людиною знань, вмінь та навичок спілкування, які створені, прийняті та реалізуються в конкретному суспільстві на певному етапі його розвитку.
Культура управління (management culture) – комплексна узагальнена характеристика управлінської праці, що відображає її якісні ознаки і особливості. К. у. містить: сукупність знань, міру поглядів, морально-естетичні норми праці, ставлення до праці, навички організації праці, уміння володіти собою і розуміти людей, які працюють поряд.
Ліберальний (номінальний) стиль керівництва ( liberal style of
management ) базується на тому, що роль керівника при прийнятті рішень стає номінальною, вказівки не даються, керують підлеглі, діє принцип “своя людина”.
Лідер ( leader )особистість, що користується визнанням та авторитетом групи і за якою група визнає право приймати рішення про дії

46
у важливих ситуаціях, бути організатором діяльності групи і регулювати відносини у групі.
Лідерство ( leadership ) – взаємини домінування і підкорення (влади) в системі міжособистісних відносин у групі на основі авторитету.
Маніпуляція (manipulation)комунікативний вплив, який веде до створення в іншої людини мотиваційних станів (почуттів, стереотипів), що спонукають її до поведінки, вигідної тому, хто на неї впливає.
Менеджер ( manager ) – суб'єкт, що виконує управлінські функції; спеціаліст, який здійснює управлінську діяльність в економічних і виробничих структурах.
Менеджмент (management) – управління, принципи, методи, засоби і форми управління в організації.
Методи управління персоналом ( staff management techniques ) – сукупність прийомів чи операцій для впливу на колективи та окремих працівників, щоб скоординувати їхню діяльність у процесі функціонування організації (адміністративні, економічні та соціально-психологічні).
Моральна культура ( moral culture ) – частина існуючої в суспільстві культури, зміст якої включає вироблене віками загальнолюдське уявлення про добро, сумління, обов’язок і відповідну їм поведінку.
Морально-психологічний клімат ( moral and psychological climate )
– стійкий емоційно-моральний стан соціальної групи (колективу), що визначає настрій людей, їхнє ставлення один до одного, суспільну думку щодо найважливіших матеріальних і духовних цінностей.
Мотив ( motive )стійка особистісна властивість, яка охоплює потреби, є спонукальною причиною дій і вчинків.
Мотивація ( motivation ) – сукупність причин психологічного характеру (система мотивів), які зумовлюють поведінку і вчинки людини,
їх початок, спрямованість і активність.
Навіювання (cast) – це психологічний вплив однієї людини на іншу або на групу людей, що передбачає некритичне сприйняття висловлених думок і волі. Воно є механізмом, який дає змогу вплинути на несвідоме: установки, емоційні реакції, очікування тощо. Виокремлюють такі види Н. на людину: 1) коли вона перебуває в активному стані; 2) під гіпнозом; 3) під час сну.
Наполегливість ( persistence ) вольова риса, що полягає у здатності тривало, не знижуючи активності, домагатись поставленої мети, не зважаючи на труднощі та перешкоди.

47
Наслідування (imitation) – особлива форма поведінки людини, що полягає у відтворенні нею дій інших осіб. (Наслідування дітьми дорослих, наслідування дій наших кумирів).
Наставник ( mentor ) співробітник або інший індивід, який є зразком рольової моделі, ділиться з іншими робітниками цінними порадами відносно виконуваних ролей і стереотипів поведінки.
Невербальна комунікація (nonverbal communication) комунікація за допомогою немовних засобів (жести, міміка, паузи, манери, зовнішність).
Нововведення ( innovation ) – заходи, спрямовані на перетворення будь-яких компонентів у структурі або функціонуванні організації.
Об'єкт психології управління ( management psychology object ) – організована (індивідуальна і спільна) діяльність об'єднаних спільними
інтересами і цілями, симпатіями і цінностями людей, підпорядкованих правилам і нормам організації.
Організаторські здібності ( management abilities ) сукупність психічних рис особистості, необхідних для успішного оволодіння організаторською діяльністю, її ефективного виконання.
Організаційна культура ( organizational culture ) – набір допущень, переконань, цінностей і норм, які поділяються всіма членами організації.
Організаційна структура управління ( organizational structure of
management ) – розгалужена система різноманітних ланок (підрозділів, рівнів тощо), між якими формуються і підтримуються зв'язки, що забезпечують злагодженість, погодженість і високу продуктивність спільної праці.
Організація ( organization ) – стійка форма об’єднання людей або груп, пов’язаних спільною діяльністю (підприємство, комерційні та некомерційні установи та ін.)
Особистість ( personality ) – соціально-психологічна сутність людини, яка формується в результаті засвоєння індивідом суспільних форм свідомості і поведінки, суспільно-історичного досвіду людства.
Особистістю ми стаємо під впливом суспільства, виховання, навчання, взаємодії, спілкування тощо. О. – ступінь привласнення людиною соціальної сутності. О. – соціальний індивід.
Позиція ( position ) – погляди, уявлення, установки особистості відносно умов її життєдіяльності.
Потреби ( needs ) – стан індивіда, пов'язаний з відчуттям необхідності в чомусь важливому для існування й розвитку людини.

48
Предмет психології управління ( management psychology subject ) – психологічні закономірності управлінської діяльності, сукупність психічних явищ і відносин в організації.
Прийняття управлінського рішення ( decision making ) – вольовий акт формування послідовності дій, результатом яких є досягнення конкретної цілі на основі перетворення вихідної інформації.
Професіограма ( professiogram ) – опис соціально-економічних, виробничо-технічних, санітарно-гігієнічних, психологічних та інших особливостей професії.
Професіоналізм
управлінської
діяльності
(
management
professionalism ) – сукупність загальнотеоретичних, спеціальних управлінських і психологічних знань, умінь і навичок, якими повинен володіти керівник для ефективного її здійснення й корекції.
Профпридатність ( professional fitness ) – сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних і достатніх для досягнення нею за наявності спеціальних знань і вмінь прийнятної ефективності праці.
Психограма ( psycogram ) – характеристика вимог, висунутих професією до людини, її психічних та інтелектуальних якостей; перелік та опис загальних і спеціальних умінь та навичок, необхідних для конкретної професійної діяльності.
Психологічна культура ( psychological culture ) – комплекс елементів психологічної компетентності, що обслуговують управлінську практику й забезпечують застосування найефективніших способів, форм, методів роботи.
Психологічний бар'єр ( psychological barrier ) – наслідок невідповідності зовнішніх впливів (подразників) внутрішньому «Я»
(інтересам, потребам, спрямованості особистості тощо), через що формується негативне ставлення до «подразників», прагнення захиститися від нього.
Психологічні перешкоди нововведенням ( psychological innovational
hinders ) – мотиваційні чинники, які ускладнюють пов'язану із нововведеннями діяльність.
Психологічні професійно важливі якості ( psychological
professional qualities ) – якості індивіда, які безпосередньо стосуються трудового процесу і впливають на його ефективність.
Психологія реклами ( ad psychology ) – галузь знання, яка вивчає психічні процеси, що сприяють взаємодії рекламодавця і споживача з метою ефективного задоволення попиту останнього.

49
Психологія управління ( management psychology ) – галузь психології, яка продукує психологічні знання про управлінську діяльність.
Психологія управління людськими ресурсами ( management
psychology of human resources ) – галузь знань і практичної діяльності, завданням якої є врахування і ефективне використання психологічних особливостей і можливостей людей з метою підвищення задоволеності працівників роботою і результатів діяльності організації.
Публічний виступ (public speech) – це усне монологічне висловлювання з метою вплинути на аудиторію.
Реклама ( advertisement ) – популяризація товарів, видовищ, послуг тощо з метою привернути увагу покупців, споживачів, замовників, глядачів; поширення відомостей про кого-небудь, про щось з метою популяризації; плакат, оголошення тощо як засіб привернення уваги покупців, глядачів та ін.
Ризик ( risk ) – ситуативна характеристика діяльності, що поєднує невизначеність її результату і можливі несприятливі наслідки в разі невдачі.
Розвиток особистості керівника ( personal manager development ) – процес, під час якого він, засвоюючи соціальний, моральний, професійний досвід, набуває реального соціального, морального професійного статусу.
Роль ( role ) – певна соціальна, психологічна характеристика особистості, спосіб поведінки залежно від її статусу і позиції у групі, суспільстві, в системі міжособистісних, суспільних відносин.
Соціальна установка ( social orientation ) – суб'єктивна орієнтація
індивідів як представників групи на певні цінності.
Соціальне управління ( social management ) – діяльність, спрямована на забезпечення впорядкованості та узгодженості в діях людей і організацій з метою досягнення окреслених суспільно значущих цілей.
Соціально-психологічний клімат ( social and psychological climate )
рівень міжособистісних стосунків, що виявляється як сукупність психологічних умов, які сприяють або заважають продуктивній діяльності особистості у групі; домінуючий настрій, морально-психологічна атмосфера, у якій виявляється властиве для членів групи ставлення до загальної справи і один до одного. Істотним показником С.-п. к. є рівень згуртованості групи.
Спілкування (communication) взаємодія людей, яка полягає в обміні інформацією, діями та встановленні взаєморозуміння.

50
Спільна діяльність ( joint ventures ) – організована система активності взаємодіючих між собою індивідів, яка спрямована на створення (відтворення) об'єктів матеріальної та духовної культури.
Статус ( status ) – становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, суспільстві, його права, обов'язки і привілеї.
Стиль управління (керівництва) ( style of management ) – стійка сукупність особистісних та соціально-психологічних характеристик керівника, за допомогою яких здійснюється ефективна управлінська діяльність та досягнення поставлених цілей.
Стратегія ( strategy ) – довгостроковий курс розвитку організації, який грунтується на усвідомленні сутності її виробничо-господарської та соціальної діяльності, способів досягнення її цілей.
Стрес ( stress ) – емоційний стан людини, що виникає під дією сильних подразників і виявляється у напружених переживаннях.
Тип керівника ( type of management ) – особистість, яка в узагальненій формі втілює певні характерологічні властивості.
Управління ( management ) – 1) галузь наукового знання, яка вивчає об’єктивні закономірності процесу управління; 2) сукупність взаємопов’язаних елементів (мети, функцій, організаційних структур управління, методів управління, кадрів управління та ін.) і підсистем управління, що взаємодіють між собою для досягнення головної мети діяльності організації; 3) свідомий і цілеспрямований процес впливу на свідомість і поведінку окремих індивідів або членів групи, колективу, організації з метою підвищення організованості та ефективності їх спільної діяльності.
Управлінська діяльність ( management activity ) – сукупність скоординованих дій та заходів, спрямованих на досягнення певної мети в межах організації.
Управлінські відносини ( management relations ) – відносини між об'єктом і суб'єктом управління, між керівником та підлеглими.
Управлінське спілкування ( management communications ) – двосторонній або багатосторонній процес, зумовлений необхідністю здійснення управлінських функцій шляхом встановлення відносин, налагодження зворотного зв'язку.
Функції управління ( management functions ) – сукупність особливих дій та операцій, які виражають психологічну специфіку управлінської діяльності, цілеспрямований вплив на зв'язки і відносини людей у процесі життєдіяльності організації.

51
Цінності (values) – об’єкти, явища та їх властивості, абстрактні ідеї, які втілюють у собі узагальнені ідеали, виступаючи завдяки цьому еталоном належного.
Якості особистості керівника ( manager personal qualities ) – найстійкіші характеристики, що мають вирішальний вплив на управлінську діяльність.
Список рекомендованої літератури

Основна література
1.
Бандурка А. М. Основы психологии управления: Учебник / А. М.
Бандурка, С. П. Бочарова, 3. В. Землянская. — Харьков: Унив. внутренних дел, 1999. — 528 с.
2.
Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. —
Харьков: Фортуна — Пресс, 1997. — 292 с.
3.
Біла
О.О.
Психологія управління
(соціально-психологічний контекст): навч. посіб. / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім.
К.Д.Ушинського. Кафедра загальних дисциплін та управління освітніми закладами. — О. : Видавець МВД М.П.Черкасов, 2008. — 232с.
4.
Богоявленська Ю.В., Грабар Т. П., Ходаківський Є. І. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики): монографія / Житомирський держ. технологічний ун-т. —
Житомир : ЖДТУ, 2007. — 700с
5.
Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К.: видавничий дім «КМ Академія», 1997. – 192 с.
6.
Дороніна М. С., Григоренко А. М. Психологія управління: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. Міжгалузевий ін-т підвищення кваліфікації. — Х. : ХДЕУ, 2002. — 96с
7.
Дубовик О.В., Босак О.В., Шегинська Н.З. Планування та управління кар’єрою : навч.посібник.- К.: УБС НБУ, 2008 – 346 с.
8.
Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління :
Навч. посіб./ Т.В.Дуткевич. -К.: Центр навч. л-ри, 2005.-456 c..
9.
Іпатов Е. Ф., Левківський К.М., Павловський В.В. Психологія управління в бізнесі: Навч. посіб. для підгот. бакалаврів усіх форм навч. —
К.; Х. : НМЦВО, 2002. — 319с
10.
Ішмуратов І.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів.: Навчальний посібник. — К. : Наукова думка, 1996. — 192с.
11.
Кулініч І.О. Психологія управління: Навчальний посібник. — К. :
Знання, 2008. — 292с.
12.
Мананикова Е. Н. Психология управления : учебное пособие / - 2-е изд. Москва : Дашков и К° , 2009 - 318 с

52 13.
Мельник Л. П. Психологія управління : Курс лекцій / Л.П.Мельник. -
2-е вид., стереотип.. -К.: МАУП, 2002.-176 c..
14.
Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч.посібник. - 2-е вид., допов. - К. : Академвидав, 2010. - 543 с.
15.
Олефир В. О., Куфлієвський А. С., Фурманець Б.І., Рютін В.В., Гура
С. О., Назаров О.О. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів: близько 3 000 слів / В. Б. Шапарь (ред.). — Х. : Прапор, 2009. —
672с.
16.
Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. -- К.: МАУП, 2003. --360 с.
17.
Психологічний словник / Н.А. Побірченко (ред.) В. В. Синявський
(авт.-уклад.), О. П. Сергєєнкова (авт.-уклад.). — К. : Науковий світ, 2007.
— 274с.
18.
Психология и этика делового общения: Учебник для вузов Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2002. - 411 с.
19.
Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие —М.: ЗАО
"Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. - 352 с
20.
Резепов И. Ш. Психология рекламы и PR: учебное пособие / Изд.- торговая корпорация "Дашков и Кº". - 2-е изд. Москва : Дашков и Кº ,
2009 - 222с.
21.
Стрельникова Л. А. Психология управления: учебное пособие /
Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун- та , 2009 - 78 с.
22.
Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие.- Мн.:
Харвест, 2009. – 640с.
23.
Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів:
Навч.посіб./ М.В.Цюрупа. -К.: Кондор, 2004.-172 c.
Додаткова література
24.
Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов.
— М.: ЮНИТИ, 1999. - 520 с.
25.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.
- М.: Дело, 2009. -334 с.
26.
Виткин Дж. Женщина и стресс.- СПб.: Питер Пресс, 2005 г.
27.
Виткин Дж. Мужчина и стресс. - СПб.: Питер Пресс, 2005 г.
28.
Ефективна діяльність кадрових менеджерів як запорука успіху організації / М. Голубєва, О. Макаренко, І. Майстренко // Соц. психологія.
— 2008. — N 4. — С. 122-129.
29.
Ильин Е. П. Психология воли / - 2-е изд., перераб. и доп. Москва [и др.] : Питер, 2009 – 364 с.

53 30.
Карнеги Д. Как приобретать друзєй и оказывать влияние на людей. —
К.: Академвидав, 2008. — 220 с.
31.
Литвак М. Е. Психологическое айкидо: учебное пособие / - Изд. 18-е
Ростов-на-Дону : Феникс , 2009 - 218 с.
32.
Мотиваційний механізм професійної адаптації / Н.Пилипенко //
Психологія і суспільство. — 2009. — N 2. — С. 78-83.
33.
Пиз А. Язык телодвижений. — М.: ЮНИТИ, 2009. - 220 с.
34.
Платонов Ю. П. Практическая конфликтология/ Санкт-Петербург:
Речь, 2009 - 375 с.
35.
Психологічна природа почуття власності / Н. Хазратова // Соц. психологія. — 2009. — N 5. — С. 122-129.
36.
Психологічний шлях особистості та метод її духовного саморозвитку
/ Колісник О.// Соц. психологія. — 2007. — N 3. — С. 78-93.
37.
Стиль керівництва та професійне здоров’я управлінців / А.Земба //
Психологічні перспективи. Збірник наукових праць, випуск 13, С.145-151.
38.
Сучасні типи особистостей щодо досягнення успіху / І. Городняк //
Соц. психологія. — 2008. — N 6. — С. 43-48.
39.
Стрес у професійній діяльності менеджера /О.Макаренко//. Соц. психологія. — 2009. — N 2. — С. 77-84.
40.
Управление персоналом: Энциклопедический словарь /Под ред. А. Я.
Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 1998.
41.
Шконда В. В. Корпоративна культура в управлінні людським потенціалом: монографія. - Донецьк : Ноулідж, Донецьке від-ня, 2009. -
168 с.:
42.
Чин Нинг-ЧУ. Каменное лицо, Черное сердце: философия воина, помогающая преодолеть трудности в бизнесе и жизни / пер. с англ.
Чумаченко О. В. - К. : Companion Group, 2010. - 368 с.
43.
Хміль Ф.І. Успішна кар'єра в менеджменті: прагматичний підхід. - Л.
: Растр-7, 2010. - 152 с.
44.
http://www.business.rin.ru
45.
http://www.follow.ru
46.
http://soc.lib.ru
47.
http://psyhologia-kosmosa.ru
48.
http://psylist.net
49.
http://vocabulary.ru

54
Навчальне видання


Світлична В.В.
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
І КОНФЛІКТОЛОГІЯ
Опорний конспект лекцій


Відповідальний за випуск: Богатіщев О.М.
Технічний редактор: Нечепуренко О.О.
Коректор: Головаш Л.М.
Комп'ютерная верстка: Фурсова І. С.
Формат 21х29,7/2. Гарнітура Times New Roman
Умовн.друк.арк. 3,3. Обл.-вид.арк. 2,7
Друк ризографічний.
Оригінал-макет підготовлено в секторі видавничого виробництва
Видавництва Університету банківської справи НБУ (м. Київ)
Надруковано в секторі видавничого виробництва
Видавництва Університету банківської справи НБУ (м. Київ)
61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55
Тел. (057) 337-98-83


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал