Національна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти»Pdf просмотр
Сторінка18/18
Дата конвертації20.06.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
– К. : Наук. світ, 2012.

192 с.
45.
Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Роберт
Фрейджер, Джеймс Фейдимен ; перс англ. Е. Будаговой, М. Васильевой, В. Кучерявкина и др.] – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 704 с. – (Большая университетская библиотека).
46.
Холодная М. А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума
/ М. А. Холодная. – е изд.] – С Пб. : Питер, 2004. – 384 с.
47.
Шепель В. М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния / В. М. Шепель.– М. : Политиздат, 1994. – 126 с.
48.
Штраус Л. Введение в политическую философию / Л. Штраус; перс англ. М. Фетисова. – М. : Логос, Праксис, 2000. – 364 с.
49.
Энергия бизнес-тренинга. Путеводитель по разминкам: пособ. для практикующего бизнес-тренера / Ж. Завьялова, Е. Фарба, Е. Каденильяс-Нечаева, М. Авдюнина. – СПб. : Речь, 2005. – 159 с.
50.
Янчук В. А.
Введение в современную социальную психологию
/ В. А. Янчук. – Мн. : АСАР, 2005. – 768 с.
51.
Cools E. Development and validation of the Cognitive Style Indicator / E. Cools,
H. Van den Broeck // Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied – 2007. – № 3. – Р. 185– 202.
52.
Devine P. G Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components/ /Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 56. – P. 5–18.
53.
Duckitt J. The social psychology of prejudice. – N.Y. : Praeger, 1992. – 312 p


189 54.
Forster N. Maximum performance: a practical guide to leading and managing people at work / N. Forster. – Cheltenham; Northampton : Edward Elgar Pub., 2005. –594 p

190
ВИСНОВКИ

Аналізі узагальнення викладених у посібнику результатів теоретико- експериментального дослідження проблеми психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін дають підстави для наступних тверджень. Виокремлено основні концептуальні підходи до психологічної підготовки особистості до професійної діяльності (діяльнісний, суб’єктний, компетентнісний, технологічний та ін.), на основі узагальнення яких
психологічну підготовку керівників освітніх організацій визначено як процес формування психологічної готовності до діяльності в умовах зімн через низку етапів (підготовчий, діагностичний, праксеологічний, акмеологічний), які забезпечують становлення та розвиток психологічної грамотності, психологічної компетентності, психологічної культури управлінців.
Результатом психологічної підготовки є психологічна готовність керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін. Вона являє собою складне багатоаспектне особистісне утворення, що містить комплекс психологічних знань, умінь, навичок, мотивів та особистісних якостей, які забезпечують ефективне управління освітньою організацією в умовах змін.
Змістовими
складниками процесу психологічної підготовки управлінців до діяльності в умовах змін є психологічна грамотність, психологічна компетентність і психологічна культура. Опанування кожного з цих складників управлінцями уособлює собою набуття ними певного рівня психологічної готовності до діяльності в умовах змін мінімального психологічна грамотність, достатнього (психологічна компетентність,
творчого (психологічна культура. Розроблено модель психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін, яка складається з 1) цільового блоку, що визначає цільові напрями психологічної підготовки до а) впровадження інноваційних змін в освітніх організаціях б) забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін в) впровадження
ґендерного підходу в діяльність освітніх організацій г) формування позитивного іміджу д) до особистісної саморегуляції в умовах впровадження змін в освітніх організаціях ж) до вдосконалення когнітивного стилю особистості управлінців 2) змістово-процесуального, який визначає зміст та етапи психологічної підготовки 3) результативного
блоку, що визначає результат психологічної підготовки – сформованість психологічної готовності управлінців до діяльності в умовах змін.

191 Визначено соціально-психологічні механізми розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін, які співвіднесені з етапами психологічної підготовки підготовчим і
діагностичним (соціальне порівняння, ідентифікація, емпатія, наслідування, самопрезентація),
праксеологічним
(самомоніторинг, самоверифікація, самоатрибуція, самоаналіз) та акмеологічним (сутнісне самопокладання, самопроектування, самовизначення та самореалізація) тощо. Проаналізовано стан психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін в системі післядипломної педагогічної освіти через аналіз навчальних планів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти Університету та низку закладів ППО України дослідження рівнів і чинників психологічної готовності управлінців до діяльності в умовах змін аналіз динаміки результатів вхідного та вихідного діагностування слухачів Університету з психологічних проблем управління.
Констатовано недостатній рівень психологічної готовності значної кількості керівників освітніх організацій яку галузі середньої, такі вищої освіти до діяльності в умовах змін. Показано, що психологічні знання керівників закладів освіти щодо особливостей діяльності в умовах змін мають несистемний, фрагментарний характер, що утруднює формування відповідних умінь і навичок управлінської діяльності. Особливі проблеми виявлено у рівнях розвитку психологічної готовності управлінців до особистісної саморегуляції в умовах впровадження змін в освітніх організаціях та забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій. Встановлено статистично значущий взаємозв’язок між рівнями розвитку окремих складових психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах зміні гендерно-віковими та організаційно-професійними чинниками (тип закладу освіти, стаж роботи. Одержані результати свідчать про необхідність спеціальної психологічної підготовки, яка б сприяла формуванню високого рівня психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін з урахуванням впливу виявлених організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників.
Обґрунтовано можливість психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах зміну системі післядипломної педагогічної освіти на основі гуманістично-ціннісного підходу, який передбачає побудову змісту психологічної підготовки на засадах партнерства, спільної діяльності усвідомлення та врахування в процесі ППО ціннісного ставлення слухачів до дійсності, інших індивідуально- психологічних особливостей й показників особистісного розвитку створення умов для самоуправління (самопізнання, самоаналізу, саморегуляції,

192 самовдосконалення тощо) керівниками розвитком психологічної готовності до відповідної діяльності. Розроблено технологію психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін як упорядковану сукупність дій, операцій та процедур (передавання психологічних знань, формування умінь і навичок застосування їх у практиці управлінської діяльності, розвиток професійно значущих особистісних якостей, стимулювання відповідної активності тих, хто навчається, регулювання та коригування перебігу педагогічного процесу, його контроль, що інструментально забезпечують досягнення прогнозованого результату (психологічну готовність керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін. Складовими технології психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін є: 1) концептуальна основа, яка визначає теоретичні засади реалізації технології 2) змістовий блок, що містить змістові напрями психологічної підготовки управлінців до діяльності в умовах зміна також критерії ефективності такої підготовки мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний, а також
3) процесуальний блок, що характеризує процес розвитку психологічної готовності до діяльності в умовах змін через низку етапів, які забезпечують становлення та розвиток її мотиваційної, когнітивної, операційної та особистісної складових, а також обґрунтування найдоцільніших формі методів навчання на кожному з цих етапів. Подано програму психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін, яка складається з шести навчальних модулів відповідно до кожного з цільових напрямів підготовки управлінців до діяльності в умовах змін Модуль 1. Психологічна підготовка керівників до впровадження інноваційних змін в освітніх організаціях Модуль 2. Психологічна підготовка керівників до особистісної саморегуляції в умовах впровадження змін в освітніх організаціях Модуль 3. Психологічна підготовка керівників до формування позитивного іміджу керівників як чинника ефективності діяльності освітніх організацій в умовах змін Модуль 4. Психологічна підготовка керівників до впровадження ґендерного підходу в діяльність закладу освіти Модуль 5. Психологічна підготовка керівників до потрібабезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін Модуль 6. Психологічна підготовка керівників до вдосконалення когнітивного стилю особистості. Кожний з цих модулів реалізований у формі тренінгу за допомогою використання таких інтерактивних технік мультимедійних презентацій, заповнення робочих аркушів, методу незавершених речень, методу мозкового штурму, виконання творчих завдань, групових дискусій,

193 діагностичних методик, ділових ігор, домашніх завдань, вправ, рефлексії занять тощо. Результати апробації програми психологічної підготовки керівників освітніх організацій засвідчили її ефективність застосування з метою підвищення рівня психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах та сприяння а) розвитку позитивної мотивації до діяльності в умовах змін б) набуттю необхідних психологічних знань про сутність та особливості змін в) оволодінню психологічно обґрунтованими вміннями та навичками діяльності в умовах змін г) розвитку особистісних якостей, потрібних керівникам освітніх організацій для діяльності в умовах змін. Щодо перспективи, то подальше дослідження в обраному напрямі надає можливість поглибити уявлення про психологічні механізми та чинники вдосконалення психологічної підготовки фахівців до діяльності в умовах змін, зокрема, через дистанційне навчання. Важливим уявляється дослідження особливостей готовності викладачів закладів післядипломної освіти до здійснення психологічної підготовки фахівців різного профілю до діяльності в умовах змін .

194
ЗМІСТПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………….. 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН.

7 1.1. Основні наукові підходи до дослідження проблеми психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін.
7 1.2. Модель психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін ………………………………………………………..
12 1.3. Соціально-психологічні механізми підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін.
31 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………………………………........
38 ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 1………………………………………………….. 39 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЇХНЬОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.

44 2.1. Методика та організація дослідження психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін загальна характеристика.
2.2. Психологічна готовність керівників до впровадження інноваційних змін в освітніх організаціях основні тенденції та чинники.

44 50 2.3. Особливості психологічної готовності керівників до особистісної саморегуляції в умовах впровадження змін в освітніх організаціях …………
72 2.4. Психологічна готовність керівників до формування позитивного іміджу як чинник ефективності діяльності освітніх організацій в умовах змін 2.5. Особливості психологічної готовності керівників до впровадження
ґендерного підходу в діяльність закладу освіти …………………………….....
93 2.6. Основі тенденції та чинники психологічної готовності керівників до забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін …
106 2.7. Психологічні особливості когнітивного стилю керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинника ефективності їхньої діяльності в умовах змін …………………..…………………………………….

133 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……………………………………………………. 147 ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 2…………………………………………………... 148

195 РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІНУ СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.

152 3.1. Гуманістично-ціннісний підхід до психологічної підготовки керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти.

152 3.2. Складові технології психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін.
157 3.3. Програма психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах зміну системі післядипломної педагогічної освіти
175 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3……………………………………………………. 184 ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 3………………………………………………….. 186 ВИСНОВКИ. 189


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал