Національна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти»



Pdf просмотр
Сторінка17/18
Дата конвертації20.06.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
щодо формування позитивного іміджу в умовах змін.
ЗМ 3.2.3. Розвиток особистісних якостей керівників освітніх організацій, що забезпечують формування позитивного іміджу.
3.3.4. Програма навчального модулю 4 Психологічна підготовка
керівників освітніх організаціях до впровадження ґендерного підходу в
діяльність закладу освіти
Мета модулю 4: розвиток у керівників освітніх організацій психологічної готовності впровадження ґендерного підходу в діяльність закладу освіти. Унаслідок опанування змісту цього модулю управлінці мусять знати: сутність і специфіку гендерного підходу в освіті особливості гендерних характеристик керівників освітніх організацій та способи їх діагностики сутність і складові психологічної готовності управлінців до впровадження гендерного підходу в освітні організації уміти: аналізувати ефективність впровадження гендерного підходу в діяльність закладу освіти діагностувати
ґендерні характеристики персоналу освітніх організацій сприяти саморозвитку складових психологічної готовності до впровадження гендерного підходу. Навчальний модуль 4 складається з двох змістових модулів.
Змістовий модуль 4.1 «Сутність і специфіка ґендерного підходу в освіті»
спрямований на висвітлення сутності гендерного підходу і суспільній практиці, аналіз його особливостей в управлінні закладом освіти.
Змістовий модуль 4.2. «Особливості розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до впровадження гендерного підходу в діяльність закладу освіти розкриває особливості розвитку мотиваційної, когнітивної, операційної та особистісної складових готовності управлінців до впровадження гендерного підходу як результату їхньої психологічної підготовки.
ЗМ 4.2.1. Мотивація керівника освітньої організації до впровадження гендерного підходу.
ЗМ 4.2.2. Розвиток знань, умінь і навичок керівників освітніх організацій до впровадження гендерного підходу
ЗМ 4.2.3. Розвиток особистісних якостей керівників, що забезпечують упровадження гендерного підходу в освітні організації.
3.3.5. Програма
навчального модулю 5 Психологічна підготовка
керівників до розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах
змін».

180
Мета модулю 5: формування у керівників освітніх організацій психологічної готовності до розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін. У результаті опанування змісту цього модулю управлінці мусять
знати: роль конкуренції в діяльності суспільства та психологічні стратегії конкуренції в освітніх організаціях сутність і специфіку конкурентоздатності освітньої організації сутність і складові психологічної готовності до розвитку конкурентоздатності освітніх організацій та способи їх діагностики уміти: аналізувати підходи щодо особливостей саморегуляції особистості дорослого віку чинники регуляції поведінки особистості діагностувати особливості здатності до особистісної саморегуляції сприяти саморозвитку складових психологічної готовності до особистісної саморегуляції. Навчальний модуль 5 складається з двох змістових модулів. У першому змістовому модулі ЗМ 5.1 Психологічні аспекти конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін розглянуто зміст, показники та механізми конкурентоздатності загалом і освітніх організацій, зокрема. Цей модуль містить завдання, що допомагають керівникам освітніх організацій усвідомити роль та особливості конкурентоздатності як чинника ефективності діяльності освітніх організацій в умовах змін, актуалізувати установки керівників щодо розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін.
Другий змістовий модуль ЗМ 5.2 присвячено вивченню особливостей психологічної готовності керівників до розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін як результату їхньої психологічної підготовки. З’ясовуються особливості мотивації керівників до розвитку конкурентоздатності освітніх організацій, можливості спонукання персоналу до її забезпечення як чинника ефективності діяльності вчас змін. Тут розглядаються знання, уміння і навички, необхідні для розвитку конкурентоздатності освітніх організацій. Аналізуються особистісні характеристики управлінці, значущі для розвитку конкурентоздатності освітніх організацій. Навчальний модуль 5 реалізовано у формі тренінгу, реалізація мети та завдань якого здійснюється за допомогою відповідних інтерактивних технік.
Модуль 6. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до
вдосконалення когнітивного стилю особистості
Мета модулю 6: розвиток у керівників освітніх організацій психологічної готовності до вдосконалення їхнього когнітивного стилю. Унаслідок опанування змісту цього модулю управлінці мусять знати: зміст, складові та умови розвитку когнітивного стилю особистості

181 управлінця вплив когнітивного стилю керівника на ефективність діяльності освітньої організації в умовах змін сутність і складові психологічної готовності управлінців до вдосконалення їхнього когнітивного стилю
уміти: аналізувати особливості власного когнітивного стилю, що потрібні для вдосконалення професійної діяльності, складати та реалізовувати програми саморозвитку і самовдосконалення власного когнітивного стилю сприяти саморозвитку складових психологічної готовності до вдосконалення когнітивного стилю. Навчальний модуль 6 складається з двох змістових модулів.
Змістовий модуль 6.1 Змісті показники когнітивного стилю особистості керівників освітніх організацій як важливого чинника ефективності управлінської діяльності спрямований на актуалізацію установки управлінців на пізнання та розвиток сутності й показників їхнього когнітивного стилю як важливого чинника їхньої професійної діяльності в умовах змін.
Змістовий модуль 6.2. «Умови вдосконалення когнітивного стилю особистості керівників освітніх організацій має наметі поглиблення знань керівників освітніх організацій щодо когнітивного стилю та його показників оволодіння методами діагностики показників когнітивного стилю особистості, актуальних для ефективної управлінської діяльності в умовах зміна саме а) поленезалежність; б) толерантність до нереалістичного досвіду в) рефлексивність г) когнітивна складність розвиток складових психологічної готовності керівників до вдосконалення когнітивного стилю. У кожному модулі передбачено виконання завдань для самостійної роботи, як правило, на дистанційному етапі навчання.
Модуль 1. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до
впровадження інноваційних змін
1.
Розгляньте сутність соціально-економічних зміну суспільстві, їх вплив на змінив освітній організації. Укажіть, що з цього матеріалу ви б урахували під час введення інноваційних змін в освітні організації. Опишіть коротко. Опишіть ситуацію, в якій вас мотивували до виконання певного виду діяльності, зазначивши, чи вдалося це зробити, якими методами. Охарактеризуйте власну поведінку та відчуття. Опишіть особистісну поведінку в період інноваційних змін. Укажіть, за яких зміну функціонуванні закладу освіти керівникам працювалося найважче які проблеми виникали під час введення інноваційних змін якою була особистісна поведінка в цих умовах.
Модуль 2. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до
особистісної саморегуляції в умовах змін

182 Розгляньте сутність особистісної саморегуляції в умовах змін. Укажіть, що з цього матеріалу ви б урахували у процесі управління освітньою організацією в умовах змін. Опишіть коротко. Опишіть ситуацію, в якій ви прагнули до особистісної саморегуляції, зазначивши, чи вдалося це зробити, якими методами. Опишіть власну поведінку в напруженій ситуації, що виникла через введення зміну діяльність освітньої організації. Укажіть, якою була особистісна поведінка в цих умовах, охарактеризуйте власні почуття.
Модуль 3. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до
формування позитивного іміджу
1.
Розшифруйте та проаналізуйте складові досвіду успішного формування позитивного іміджу керівника освітньої організації. Оберіть керівника організації комерційної сфери та проаналізуйте його імідж. Оберіть з усіх характеристик ті, які стали б корисні вам як керівнику освітньої організації. Проаналізуйте власний імідж та імідж вашої освітньої організації. Визначте, що може сприяти, а що заважати формуванню позитивного іміджу керівника на власному досвіді. Складіть перелік всіх можливих наслідків сформованого позитивного іміджу керівника освітньої організації. Складіть проект формування позитивного іміджу керівника освітньої організації (зазначивши, з чого треба розпочати, що можна зробити самостійно, хто може допомогти.
Модуль 4. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до
впровадження ґендерного підходу в діяльність закладу освіти
1.
Визначіть власну компетентність із ґендерної проблематики за опитувальником О. І. Бондарчук. Проаналізуйте можливі прояви ґендерних стереотипів у освітній організації, якою ви керуєте. Складіть програму впровадження ґендерного підходу в діяльність освітньої організації.
Модуль 5. Психологічна
підготовка
керівників
до
розвитку
конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін
1.
Проаналізуйте основні проблеми розвитку конкурентоздатності Вашої освітньої організації.
2.
Визначіть психологічні резерви щодо підвищення рівня розвитку основних психологічних складових конкурентоздатності освітніх організацій. Складіть програму розвитку конкурентоздатності власних освітніх організацій.

183
Модуль 6. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до
вдосконалення когнітивного стилю особистості
1.
Проаналізуйте характеристики власного когнітивного стилю та визначіть їхній вплив на особливості розв’язання проблем управлінської діяльності.
2.
Визначіть психологічні резерви розвитку когнітивного стилю особистості й засоби їх реалізації у професійному та особистісному житті. Складіть індивідуальну програму вдосконалення когнітивного стилю особистості. Після завершення кожного з тренінгових занять обов’язковим є
підведення підсумків заняття з рефлексивним аналізом досягнутого. Такий підхід, як свідчить практика, сприяє розвитку психологічної готовності керівників до діяльності в умовах змін, їхньому позитивному налаштуванню на управлінську діяльність з урахуванням здобутих психологічних знань, умінь і навичок. Так, наприклад, заданими Л. Карамушки, О. Толкова, впровадження
програми навчального модулю 1 у процес післядипломної педагогічної освіти
(на вибірці керівників вищої школи) засвідчили його ефективність.
Зокрема, з’ясовано, що очікування управлінців щодо навчання в цілому виправдалися (рис. 3.3.1).

Рис. 3.3.1. Рівень
виправдання
очікувань учасників тренінгу
Рис. 3.3.2. Оцінка
управлінцями
ефективності тренінгових занять Результати анкетування, відображені нарис, указують на загальне позитивне сприйняття учасниками результатів тренінгу. Зокрема,
36,7 % осіб зазначили, що очікування майже виправдалися, а 53,3 % осіб – що виправдалися повною мірою. Лише 3,3 % осіб вказали, що їхні очікування мало виправдалися, а 6,7 % – що виправдалися несповна. Високі результати одержано й щодо визначення ефективності тренінгу в цілому (рис 3.3.2).

184 Згідно з результатами, наведеними нарис, можна стверджувати, що тренінг був достатньо ефективним. Зокрема, лише 3,3 % осіб зазначили, що тренінг є недостатньо ефективним. Проте 6,7 % осіб вказали, що тренінг був достатньо ефективним, 43,4 % – ефективним, а 46,7 % – дуже ефективним. У цілому тренінг дав змогу сформувати в учасників відповідні якості задля виконання діяльності в умовах змін, допоміг підвищити вмотивованість керівників освітніх організацій, покращити рівень знань щодо розуміння процесів введення інноваційних змін, сутності інноваційних змін, етапів введення інноваційних змін, чинників впливу на діяльність в умовах інноваційних змін та психологічної готовності керівників до впровадження інноваційних змін в освітні організації. Подібні результати було одержано й щодо визначення ефективності реалізації програми психологічної підготовки до діяльності в умовах змін за іншими навчальними модулями.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

Обґрунтовано можливість психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах зміну системі післядипломної педагогічної освіти на основі гуманістично-ціннісного підходу, який передбачає побудову змісту психологічної підготовки на засадах партнерства, спільної діяльності усвідомлення та врахування в процесі ППО ціннісного ставлення слухачів до дійсності, інших індивідуально- психологічних особливостей й показників особистісного розвитку створення умов для самоуправління (самопізнання, самоаналізу, саморегуляції, самовдосконалення тощо) керівниками розвитком психологічної готовності до відповідної діяльності. Розроблено технологію психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін як упорядковану сукупність дій, операцій та процедур (передавання психологічних знань, формування умінь і навичок застосування їх у практиці управлінської діяльності, розвиток професійно значущих особистісних якостей, стимулювання відповідної активності тих, хто навчається, регулювання та коригування перебігу педагогічного процесу, його контроль, що інструментально забезпечують досягнення прогнозованого результату (психологічну готовність керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін. Складовими технології психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін є: 1) концептуальна основа, яка

185 визначає теоретичні засади реалізації технології 2) змістовий блок, що містить змістові напрями психологічної підготовки управлінців до діяльності в умовах зміна також критерії ефективності такої підготовки мотиваційний, когнітивний, операційний та особистісний, а також
3) процесуальний блок, що характеризує процес розвитку психологічної готовності до діяльності в умовах змін через низку етапів, які забезпечують становлення та розвиток її мотиваційної, когнітивної, операційної та особистісної складових, а також обґрунтування найдоцільніших формі методів навчання на кожному з цих етапів. Подано програму психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін, яка складається з шести навчальних модулів відповідно до кожного з цільових напрямів підготовки управлінців до діяльності в умовах змін Модуль 1. Психологічна підготовка керівників до впровадження інноваційних змін в освітніх організаціях Модуль 2. Психологічна підготовка керівників до особистісної саморегуляції в умовах впровадження змін в освітніх організаціях Модуль 3. Психологічна підготовка керівників до формування позитивного іміджу керівників як чинника ефективності діяльності освітніх організацій в умовах змін Модуль 4. Психологічна підготовка керівників до впровадження ґендерного підходу в діяльність закладу освіти Модуль 5. Психологічна підготовка керівників до забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін Модуль 6. Психологічна підготовка керівників до вдосконалення когнітивного стилю особистості. Кожний з цих модулів реалізований у формі тренінгу за допомогою використання таких інтерактивних технік мультимедійних презентацій, заповнення робочих аркушів, методу незавершених речень, методу мозкового штурму, виконання творчих завдань, групових дискусій, діагностичних методик, ділових ігор, домашніх завдань, вправ, рефлексії занять тощо. Результати апробації програми психологічної підготовки керівників освітніх організацій засвідчили ефективність її застосування з метою підвищення рівня психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах та сприяння а) розвитку позитивної мотивації до діяльності в умовах змін б) набуттю необхідних психологічних знань про сутність та особливості змін в) оволодінню психологічно обґрунтованими вміннями та навичками діяльності в умовах змін г) розвитку особистісних якостей, потрібних керівникам освітніх організацій для діяльності в умовах змін.



186

ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 3

1.
Балл ГО. Психология в рациогуманистической перспективе : избр. труды
/ ГО. Балл. – К. : Основа, 2006. – 408 с.
2.
Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе
/ М. Р. Битянова. – е изд., испр. – М. : Совершенство, 1998. – 298 с.
3.
Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшенз : предмети мастерство / Ж.-П. Бодуан – Мс. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с Браун Л. Имидж – путь к успеху / Л. Браун. – СПб. : Речь, 1996. – 144 с.
6.
Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга / И. В. Вачков. – М. :
Изд-во Ось, 1999. – 176 с.
7.
Ґендерная психология: практикум / под. ред. И. С. Клециной. – е изд.]. –
СПб. : Питер, 2009. – 496 с. – (Серия Практикум.
8.
Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами навч. посіб. / за заг. ред. ВВ. Олійника, ЛІ. Даниленко. – К. : Логос, 2004. – 212 с.
9.
Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, ОМ. Кікінежді та ін.] ; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2013. – 448 с. Говорун Т. В.
Ґендерна психологія навч. посіб.
/ Т. В. Говорун, ОМ. Кікінежді. – К. : Академія, 2004. – 308 с. Джеймс Дж.
Эффективный самомаркетинг.
Искусство создания положительного образа / Дж. Джеймс. – М. : Ось, 1998. – 246 с. Джерард П. Хоткинсон. Компетентная организация: психологический аналіз процесса стратегического менеджмента / Джерард П. Хоткинсон, Пол Р. Спероу. / Перс англ.– Х. : Гуманитарный центр, 2007. – 392 с.
13.
Еремеева Н. 100 игр и упражнений для бизнес-тренинга / Н. Еремеева. –
СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 128 с.
14.
Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг розвиток якостей особистості працівників сфери туризму навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Журавська. – К. : Слово, 2006. – 312 с.
15.
Змановская Е. В. Руководство по управлению личным имиджем
/ Е. В. Змановская. – СПб. : Речь, 2005. – 144 с.
16.
Иванова Е.В. Тренинг управления изменениями в организации / Е. В.
Иванова. – СПб. : Речь, 2007. – 292 с
17.
Карамушка Л. М. Використання інтерактивних техніку процесі підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій до управління : метод. рекомендації / Л. М Карамушка, М. П. Малигіна. – К. – Рівне, 2003. – 20 с.
18.
Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Л. М. Карамушка – К. : Ніка-Центр, 2000. – 332 с.
19.
Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее определения / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. – № 5. – С. 45–
56.

187 20.
Кулюткин Ю. Н. Психологические проблемы образования взрослых
/ Ю. Н. Кулюткин // Вопросы психологии.

1989.

№ 2.
– С. 5

13 21.
Лурье С. В. Историческая етнологія учеб. пособие для вузов / С. В. Лурье. – е изд. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 448 с.
22.
Лушин П. В. Личностное изменение как управляемая метаморфоза
/ П. В. Лушин // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 70–75.
23.
Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу ; перс англи общ. ред. ГА. Балла и др. – М. : Смысл, 1999. – 425 с
24.
.Маценко В. Технологія іміджу / В. Маценко. – К. :Главник, 2005. – 96 с. –
(Психол. інструментарій.
25.
Москальова АС. Підготовка керівників освітніх закладів до попередження професійних криз особистості : спецкурс / АС. Москальова; НАПН України, ДВНЗ Унт менедж. освіти. – К, 2010. – 28 с.
26.
Москальова АС. Психологічна підготовка керівників освітніх закладів до подолання професійних криз гендерний аспект : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / АС. Москальова; НАПН України, Унт менедж. освіти. – К, 2011. – 36 с.
27.
Панасюк А. Ю. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров: метод. пособие / А. Ю. Панасюк. – М. : Высш. шк., 1991. – 79 с.
28.
Панасюк А. Ю.
Формирование имиджа : стратегия, психотехники, психотехнологии / А. Ю. Панасюк. – М. : Омега-Л, 2007 – 266 с.
29.
Пачковський Ю. Ф. Підприємництво як предмет соціопсихологічного дослідження (діяльнісно-поведінковий аспект дис... д-ра соціол. наук 22.00.04
/ Юрій Франкович Пачковський; Львівський нац. унт ім. Івана Франка. – Львів, 2003.
– 427 с. Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів
: монографія
/ О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К. : Інтерсервіс, 2014. – 180 с.
31.
Рамендик ДМ. Тренинг личностного роста
: учеб. пособие
/ ДМ. Рамендик. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 176 с.
32.
Романовська О. О. Конкурентоздатність і проблема підготовки майбутніх фахівців до діяльності в ринкових умовах / О. О. Романовська // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – №4. – С. 36–43.
33.
Сисоєва С. О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д–ра пед. наук : спец. 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / С. О. Сисоєва. – К, 1997. –
48 с.
34.
Сластенин В. Основы технологии целостного педагогического процесса
/ В. Сластенин , И. Исаев, А. Мищенко, Е. Шиянов // Педагогика : учеб. пособ. для студ. пед. учеб. заведений.
– Електронний ресурс.
– Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/index.php.
35.
Соломіна Г. В. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до розвитку когнітивного стилю : спецкурс. – К. : УМО, 2012. – 36 с. Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін : навч. посіб. / Л. М. Карамушка, НІ. Клокар, О. А. Філь та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – 100 с. Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змінна матеріалі освітніх організацій) : навчальний

188 посібник / [Л.М. Карамушка, Г.Л. Федосова, О.А. Філь та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Науковий світ, 2008. – 230 с.
38.
Фадєєва М. В. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації : дис. … канд. психол. наук спец.: 19.00.07 / Марія Володимирівна Фадєєва. – К, 2010. – 297 с.
39.
Філь О. А. Методичний інструментарій для комплексної психологічної діагностики рівня розвитку конкурентоздатності освітніх організацій / О. А. Філь
// Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 27 (31): у х ч. – Ч. 1. – Х. : Вид-во НТУ «ХПІ», 2010. – С. 326–335.
40.
Філь О. А. Особливості сприйняття конкуренції персоналом вищого навчального закладу приватної форми власності / О. А. Філь, ВВ. Корсакевич // Правничий вісник Університету КРОК. – Вип. 9. – 2011. – С. 155–161.
41.
Філь О. А. Теоретична модель розвитку конкурентоздатності освітніх організацій та комплекс психологічних методик Аналіз розвитку конкурентоздатності організацій (АРКО) / О. А.Філь // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. –
2013. – Т. 1, Ч. 37. – С. 105– 111.
42.
Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения
/ К. Фопель; перснем. М. Янкова. – М. : Генезис, 2003. – 400 с.
43.
Фопель К. Психологические принципы обучение взрослых. Проведение воркшопов: семинаров, мастер-классов/ К. Фопель; перснем КМ Генезис,
2010. – 360 с. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посіб; за наук. ред. О. І. Бондарчук.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал