Національна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти»Pdf просмотр
Сторінка16/18
Дата конвертації20.06.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
. Мета технології – системний та послідовний розвиток компонентів психологічної готовності керівників до розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін. Основні інтерактивні техніки, які забезпечують зміст технології робота з роздатковим текстовим матеріалом (ксерокопіями публікацій із книг, журналів та ін.; метод незавершених речень робота в парах міні-лекція; робота в малих групах та презентація результатів виконання завдання з елементами дискусії метод оцінки суб’єктивного статусу конкурентоздатності проектне творче завдання (робота в проектних командах самоопитування; метод рефлексії та побудови власного профілю конкурентоздатності криголами розробка індивідуальної програми розвитку конкурентоздатної власності Розвиток мотиваційної складової готовності спрямований на аналіз потреб керівників щодо розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін рівень актуальності для керівників розвитку конкурентоздатності їх освітніх організацій в умовах змін, власних мотивів професійного саморозвитку. Тут важливо сприяти балансу актуальності для керівників розвитку конкурентоздатності їх освітніх організацій в умовах зміні власних мотивів професійної конкурентоздатності, застосування власної конкурентоздатності для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх клієнтів освітніх організацій, надання високоякісних освітніх послуг тощо. Базуючись на виявлених вище психологічних тенденціях розвитку даної складової, для розвитку мотиваційної складової готовності варто, на наш погляд, реалізовувати наступні інтерактивні техніки.
Робота в міні-командах: Аналіз конкурентного середовища освітніх організацій.
Міні-лекція Освітня послуга – складова конкурентоздатності освітньої організації в умовах змін.
Проектне творче завдання (робота в проектних командах Розробіть модель типів клієнтів освітньої організації (визначте їх типологію, потреби, вимоги тощо та ін.)».
Рольова гра (робота в групах Програти різні типи клієнтів конкурентоздатної освітньої організації. Обговорити основні підходи до організації навчально-виховного процесу, максимально спрямованого на

170 задоволення потреб клієнтів як умови підвищення конкурентоздатності освітньої організації.
Робота в парах (інтерв’ю): Професійна конкурентоздатність керівника освітньої організації.
Групова дискусія «Роль внутрішніх та зовнішніх мотивів професійної конкурентоздатності керівників у забезпеченні конкурентоздатності освітньої організації.
Робота
в
групах: Мотивація керівників щодо розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін. Розвиток когнітивної складової готовності передбачає усвідомлення та підвищення рівня знань керівників про конкуренцію (рівні сформованості розвивального типу сприйняття конкуренції, конкурента рівні сформованості гуманістичного ставлення до конкурента, психологічної культури конкуренції (рівні сформованості знань про психологічну культуру конкуренції, зміст, структуру та психологічні складові теоретичної моделі розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін (рівні сформованості знань про конкурентоздатність освітніх організацій в умовах змін. З метою розвитку даної складової пропонується використовувати наступні інтерактивні техніки.
Бліцопитування учасників (із подальшим груповим обговоренням учасникам тренінгу запропоновано індивідуально, анонімно, на окремих аркушах паперу відповісти на питання Чи зустрічаю я вияви конкуренції у своєму житті. Після цього ведучий пропонує одному з учасників прочитати вголос отримані відповіді з метою констатації наявності конкуренції в їхньому житті. Використання цього прийому дає можливість відчути реальність проблеми конкуренції в системі освіти, адже ця інформація народжена в аудиторії, а не принесена ззовні тренером або взята з книжок.
Робота в парах (з подальшим груповим обговоренням Наведіть приклади конкуренції у різних сферах життєдіяльності сучасної людини якщо вона зустрічається в цих сферах. Учасники по-черзі наводять приклади конкуренції у навчанні (курси, роботі, сім’ї, спорті, особистому житті, інші сфери. Далі результати роботи презентуються парами, ведучий узагальнює найбільш типові вияви конкуренції у різних сферах життя освітян.
Бліцопитування учасників (із подальшим груповим обговоренням учасники тренінгу індивідуально, анонімно, на окремих аркушах паперу відповідають на наступні питання Чи необхідна конкуренція особисто

171 Вам, Якщо так, то чому, Чи необхідна конкуренція у Вашій освітній організації, Якщо так, то чому.
Групова дискусія Роль керівника у створенні умов для реалізації в закладі освіти розвивального типу конкуренції.
Практична вправа: Завершить речення Конкурент – це. За результатами виконання тренер разом з учасниками ідентифікує рівень гуманістичного сприйняття конкурента обговорюються умови створення середовища в освітніх організаціях з орієнтацією на гуманістичне ставлення педагогів до інших учасників в ситуації конкуренції.
Проектне творче завдання (робота в проектних командах Психологічна культура конкуренції педагогів сутність, складові, зміст, вияви, проблеми. Підготовлені проекти учасники команд презентують перед всією групою. Здійснюється конструктивне обговорення проектів.
Міні-лекція з наданням роздаткового матеріалу Конкурентоздатність освітньої організації теоретична модель, методи діагностики.
Робота з роздатковим матеріалом Основні підходи вчених до визначення змісту поняття конкурентоздатність організації (ксерокопіями публікацій із книг, журналів та ін.). Учасникам дається завдання:
«Проаналізуйте наведені в економічній, менеджерській та психологічній літературі [11; 12; 29; 32; 39-41 та ін.] підходи вчених до визначення змісту поняття конкурентоздатності організації та її основні складові
Робота з роздатковим матеріалом Комплекс психологічних методик Аналіз розвитку конкурентоздатності організацій (АРКО) [39; 41]. Учасники тренінгу отримують роздатковий матеріал з методиками АРКО для можливості практичної діагностики складових конкурентоздатності освітніх організацій. Розвиток операційної складової передбачає актуалізацію навчально- професійної активності управлінців на основі розвитку самоконтролю й особистісної саморегуляції, посилення практичних умінь щодо розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін. З цією метою пропонуються такі інтерактивні техніки.
Індивідуальне проектне завдання Профіль конкурентоздатності освітньої організації (використовуючи комплекс АРКО [4], визначити конкурентні переваги та резерви розвитку конкурентоздатності власних освітніх організацій по рівнях (керівникам пропонується продіагностувати скадові КОО по одному з рівнів (мета, мега-, макро-, мезо- та макрорівнях, тренер разом з учасниками проводить загальну обробку та інтерпретацію отриманих даних далі кожен учасник тренінгу вибудовує профіль КОО по конкретному рівню, обговорюються в узагальненому вигляді отримані результати.

172
Міні-лекція Досвід керівників з вирішення проблем забезпечення конкурентоздатності освітніх організаційна мета, мега-, макро-, мезо- та макрорівнях результати експериментальних досліджень, основні психологічні проблеми.
Обмін досвідом Практичний досвід вирішення проблем забезпечення конкурентоздатності освітніх організаційна мета, мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях (керівники обмінюються власним досвідом вирішення конкретних проблем, обмінюються контактною інформацією, обговорюють співпрацю між освітніми закладами та ін.).
Робота в парах: Визначте, будь ласка, стратегії підвищення конкурентоздатності освітньої організації в різних ситуаціях її діяльності перехід від державної до приватної форми власності, скорочення добір персоналу, відкриття нових спеціалізацій, введення нової системи оплати праці, введення системи моніторингу ефективності педагогічної діяльності та ін.)».
Проектне творче завдання (робота в проектних командах): Розробіть проект розвитку конкурентоздатної освітньої організації (визначте її тип, місію, мету, структуру, принципи організації діяльності та кадрової політики тощо, очікувані результати та ін.)». Розвиток особистісної складової орієнтований на саморозвиток особистісних якостей керівників, важливих для забезпечення конкурентоздатності їхніх освітніх організацій в умовах змін. Тут передбачено використання таких інтерактивних технік.
Бліцопитування стратегій конкуренції учасників групи (із подальшим груповим обговоренням учасники індивідуально, анонімно, на окремих аркушах паперу відповідають на наступні питання Частіше за все в ситуації конкуренції я…».
Кейси: Психологічні стратегії конкуренції керівників освітніх організацій. Аудиторія розподіляється на групи. Кожна група отримує від ведучого кейс, в якому наведено приклади конкуренції в діяльності освітніх організацій. Кожна група програє найбільш ефективний та результативний спосіб поведінки керівників в ситуації конкурентної взаємодії. По завершенню завдання учасники тренінгу висловлюють свої відчуття від тієї взаємодії, в якій вони знаходилися під час програвання кейсів. Аналізуються конструктивні та деструктивні наслідки від поведінки учасників конкурентної взаємодії, ситуації ігнорування/уникання конкуренції. Визначаються шляхи конструктивної взаємодії та кейси програються в її контексті. Здійснюється обговорення її результативності та психологічних особливостей порівняно з іншими стратегіями.

173
Міні-лекція Класифікація психологічних стратегій конкуренції (з використанням фото, відео,
інтернет-матеріалів, сюжетів з мультиплікаційних та кінофільмів.
Індивідуальний
психологічний
профіль Власний профіль конкурентоздатності. За результатами самодіагностики особистісних характеристик реалізується техніка Створення квітки власної конкурентоздатності, кожна пелюстка якої – представленість розвитку комплексу психологічних характеристик власної конкурентоздатності. Показники утворюють власний профіль конкурентоздатності керівника освітньої організації.
Узагальнювальна міні-лекція: «Психологічні особливості розвитку конкурентоздатності освітньої організації [12; 29; 32; 39-41 та ін.]».
Індивідуальна робота: Скласти програму розвитку конкурентоздатності власних освітніх організацій.
Рефлексивний аналіз (робота в групі Що дав особисто мені тренінг.
Заповнення анкет: Оцінка ефективності роботи тренінгу.
3.2.5. Основні інтерактивні вправи для розвитку когнітивного стилю
керівників освітніх організацій та психологічної готовності щодо його
вдосконалення
Розвиток мотиваційної складової готовності спрямований на актуалізацію необхідності розвитку когнітивного стилю для керівників освітніх організацій як чинника ефективності їхньої діяльності в умовах змін. Розвиток когнітивної складової готовності передбачає усвідомлення та підвищення рівня знань керівників про когнітивний стиль і його показники, значущі для ефективної діяльності в умовах змін змісті складові психологічної готовності щодо його вдосконалення. Розвиток операційної складової забезпечує посилення практичних умінь вдосконалення характеристик когнітивного стилю керівників освітніх організацій, що є професійно значущими для діяльності в умовах змін. Розвиток особистісної складової орієнтований на саморозвиток характеристик когнітивного стилю керівників освітніх організацій. Зміст технології забезпечують такі інтерактивні техніки.
Робота в малих групах визначення показників когнітивного стилю керівника освітньої організації, необхідних для ефективної управлінської діяльності в умовах змін.
Презентація результатів роботи малих груп: обговорення переліку показників, визначених кожною групою виокремлення показників, що відповідають характеристикам когнітивного стилю особистості.

174
Психологічний практикум: Дослідження особистісної складової готовності до розвитку когнітивного стилю керівників освітніх організацій за допомогою а) виявлення рівня рефлексивності за методикою А. Карпова
[19], б) визначення уявлень керівників щодо значущості показників когнітивного стилю за допомогою авторського опитувальника Г. Соломіної
[35], в) дослідження самооцінки професійних якостей особистості керівників освітніх організацій за допомогою модифікації методики Г. Ложкіна Який я керівник [4].
Мозковий штурм: Як забезпечити розвиток показників когнітивного стилю особистості керівників освітніх організацій, важливих для підвищення якості управління закладами освіти
Критеріями якості психологічної підготовки керівників освітніх
організацій до діяльності в умовах змін відповідно до рівнів розвитку складових психологічної готовності є
1) широта та глибина психологічних знань як бази для прийняття психологічно обґрунтованих управлінських рішень (когнітивний критерій);
2) можливість трансформації психологічних знань, умінь і навичок у конструктивні способи здійснення професійної діяльності високі показники професійної успішності (операційний критерій);
3) актуалізація мотивів професійного та особистісного розвитку, прогнозування позитивного образу досягнень, задоволеність професійною діяльністю в умовах змін та самоефективністю (мотиваційний критерій);
4) усталеність проявів психологічно обґрунтованої поведінки демонстрація висого рівня психологічної культури, самоприйняття та самоповаги, конструктивності та конкурентоздатності емпатійності та толерантності у взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу
(особистісний критерій);
5) інтегрованість складових психологічної готовності у цілісну систему, їх гармонійний розвиток (інтегральний критерій). При цьому важливо, щоби в оцінюванні рівнів розвитку психологічної готовності керівників як наслідку їхньої психологічної підготовки брали участь самі слухачі (через експертну оцінку результатів спільної проектної діяльності, розв’язання управлінських ситуацій, самоаналізі самооцінку результатів психодіагностичних методик) і зовнішні експерти – викладачі закладів ППО та всі суб’єкти навчально-виховного процесу (учні, їхні батьків, педагогічні працівники, громадськість) у закладі освіти, яким керує управлінець.


175
3.3. Програма психологічної підготовки керівників освітніх
організацій до діяльності в умовах змін в системі післядипломної
педагогічної освіти

Метою програми є розвиток мотиваційної, когнітивної, операційної та особистісної складових психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін.
Завдання програми:
1) розвиток мотивації вдосконалення власної психологічної готовності до діяльності в умовах змін
2) збагачення психологічних знань і їх трансформацію в психологічно доцільні способи поведінки, розвиток психологічної культури управлінців
3) розширення вмінь діяти конструктивно в умовах змін тезаурусу відповідних психологічних прийомів через рефлексію індивідуального досвіду застосування психології в управлінській практиці
4) розвиток особистісних якостей, професійно важливих для діяльності в умовах змін (конкурентоздатність, креативність, толерантність та ін.). Програма складається з шести навчальних модулів відповідно до цільових напрямів психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін. Орієнтовний навчальний час реалізації кожного модулю – 36 год. За потреби зазначений час може бути змінено. Кожен змістовий модуль навчального модулю реалізовано у формі тренінгу, реалізація мети та завдань якого здійснюється за допомогою відповідних інтерактивних технік.
На початку кожного змістового модулю (блоку тренінгових занять) передбачено вступну частину, адже, за словами І. Вачкова, кожне тренінгове заняття слід розпочинати з певних процедур, які занурюють учасників в особливу ігрову атмосферу тренінгу, що дає змогу швидко та без зусиль налаштуватися на специфічну групову роботу [6]. Мета вступної частини полягає у знайомстві учасників тренінгу один з одним, покращення мікроклімату у колективі, зняття напруги. Тут здійснюється вплив на емоційну сферу учасників та налаштування на майбутню активність, продуктивну групову діяльність [2]. Надзвичайно важливою є вступна частина саме на початку тренінгу, нерідко вона є деяким містком до засвоєння основної тематики. При цьому доцільним уявляється використання наступних інтерактивних вправ.
Криголам Знайомство «Мене звати. Я працюю Найбільше мені подобається. Мета познайомитися з учасниками тренінгу, дізнатися коло їх інтересів.

176
Вивчення очікувань учасників тренінгу: заповнення учасниками групи аркушів з подальшим обговоренням (окреслення власних сподівань чи побажань від тренінгу. Учасникам пропонувалося дати відповіді на запитання Чому я беру участь у тренінгу, Що нового я хочу дізнатися у процесі тренінгу, Які знання я бажаю отримати [36, с. 69]. Мета визначення очікувань учасників тренінгу щодо занять, визначення адекватності сприймання очікувань змісту тренінгу. Водночас чітко сформульовані очікування допомагають учасникам цілеспрямовано працювати, формулювати для себе наступні завдання.
Мультимедійна презентація Що ми сьогодні будемо разом робити. Мета визначити мету та завдання тренінгу, його загальний формат. Цей вид інтерактивної техніки використовується для налаштування учасників на робочу атмосферу, повідомлення про окремі види занять, оголошення загального проекту тренінгового заняття.
Групове обговорення: Як ми організуємо свою роботу [36, с. 39]. Мета визначити організаційні питання тривалість роботи, кількість перерв тощо.
«Мозковий штурм (груповий варіант Визначення правил групової роботи. Мета визначення основних правил та принципів роботи під час занять і вивішування їх на фліпчарті. Розглянемо змістові модулі навчального тренінгу.
3.3.1. Програма навчального модулю 1 Психологічна підготовка
керівників освітніх організацій до впровадження інноваційних змін
Мета модулю 1: розвиток у керівників освітніх організацій психологічної готовності до впровадження інноваційних змін.
Унаслідок опанування змісту цього модулю управлінці мусять знати: сутність соціально-економічних зміну суспільстві та їх вплив на змінив освітній організацій особливості етапів введення змін в освітній організації сутність і складові психологічної готовності управлінців до введення інноваційних змін уміти: аналізувати підходи до підвищення рівня вмотивованості керівників та персоналу освітніх організацій під час упровадження інноваційних змін чинники опору змінам і засоби їх мінімізації діагностувати особистісні якості керівників освітніх організацій, значущі в умовах впровадження інноваційних змін сприяти саморозвитку складових психологічної готовності до впровадження інноваційних змін в освітні організації.
За своєю структурою навчальний модуль 1 складається з чотирьох
змістових модулів.
У першому змістовому модулі ЗМ 1.1 Сутність соціально-

177 економічних зміну суспільстві та їх вплив на зміни у вищій школі розглянуто сутність та особливості соціально-економічних змін, що відбуваються у соціумі та вищих навчальних закладах, їх значення та вплив на функціонування вищої школи. Цей модуль містить завдання, що допомагають керівникам освітніх організацій усвідомити сутність поняття змін, види зміну соціумі та освіті, етапи введення змін в освітніх організаціях.
Другий змістовий модуль ЗМ 1.2 Мотивація керівника освітньої організації до діяльності щодо запровадження інноваційних змін присвячено вивченню особливостей мотивації керівників освітніх організацій до впровадження інноваційних змін. З’ясовуються особливості мотивації керівників в період перетворень в освіті, можливості спонукання персоналу до діяльності вчас змін. У третьому змістовому модулі ЗМ 1.3 Розвиток знань, умінь та навичок для забезпечення діяльності керівників освітніх організацій щодо впровадження інноваційних змін розглядаються знання, уміння і навички, необхідні для діяльності керівників в період інноваційних змін. Вивчаються особливості забезпечення ефективної діяльності керівників освітніх організацій в умовах інноваційних змін. Завданням четвертого змістового модуля ЗМ 1.4 Розвиток особистісних якостей керівників освітніх організацій для впровадження інноваційних змін є дослідження особистісних характеристик керівників, чинників, що впливають на їхню діяльність в умовах інноваційних змін. Розглядаються індивідуально-психологічні якості, які дають змогу керівникам освітніх організацій ефективно виконувати свої професійні обов'язки в умовах інноваційних змін.
3.3.2. Програма навчального модулю 2 Психологічна підготовка
керівників освітніх організаціях до особистісної саморегуляції в умовах
змін»
Мета модулю 2: розвиток у керівників освітніх організацій психологічної готовності до особистісної саморегуляції в умовах змін. У результаті опанування змісту цього модулю управлінці мусять
знати: основні види та механізми саморегуляції особистості особливості особистісної саморегуляції керівників освітніх організацій та способи їх діагностики сутність і складові психологічної готовності до особистісної саморегуляції управлінців уміти: аналізувати підходи щодо особливостей саморегуляції особистості дорослого віку чинники регуляції поведінки особистості діагностувати особливості здатності до особистісної саморегуляції сприяти саморозвитку складових психологічної готовності до особистісної саморегуляції.

178 Навчальний модуль 2 складається з двох змістових модулів. У першому змістовому модулі ЗМ 2.1 Психологічні особливості особистісної саморегуляції керівників освітніх організацій як чинника ефективності діяльності в умовах змін розглянуто зміст, показники та механізми особистісної саморегуляції особистості. Цей модуль містить завдання, що допомагають керівникам освітніх організацій усвідомити роль та особливості особистісної саморегуляції керівників освітніх організацій в умовах змін.
Другий змістовий модуль ЗМ 2.2 присвячено вивченню особливостей розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до особистісної саморегуляції в умовах змін як результату їхньої психологічної підготовки. З’ясовуються особливості мотивації керівників до особистісної саморегуляції, можливості спонукання персоналу до її забезпечення як чинника ефективності діяльності вчас змін. Тут розглядаються знання, уміння і навички, потрібні для особистісної регуляції керівників. Аналізуються особистісні характеристики, що забезпечують особистісну саморегуляції управлінців.
3.3.3. Програма навчального модулю 3 Психологічна підготовка
керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу
Мета модулю 3: розвиток у керівників освітніх організацій психологічної готовності до формування позитивного іміджу. У результаті опанування змісту цього модулю управлінці мусять
знати: змісті структуру позитивного іміджу управлінця вплив іміджу керівника на ефективність діяльності освітньої організації в умовах змін сутність і складові психологічної готовності управлінців до формування позитивного іміджу уміти: аналізувати шляхи та чинники формування позитивного іміджу діагностувати особливості психологічних характеристик, які входять у структуру психологічної готовності керівників освітніх організацій до формування власного позитивного іміджу сприяти саморозвитку складових психологічної готовності до формування позитивного іміджу. Навчальний модуль 3 складається з двох змістових модулів.
Змістовий модуль 3.1. Позитивний імідж керівника як чинник ефективності діяльності освітньої організації в умовах змін має наметі актуалізацію установки керівників освітніх організаційна формування власного позитивного іміджу як чинник ефективності діяльності освітньої організації в умовах змін.
Змістовий модуль 3.2. Особливості розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до формування позитивного іміджу.

179
ЗМ 3.2.1. Мотивація керівника освітньої організації до формування позитивного іміджу.
ЗМ 3.2.2. Розвиток знань, умінь та навичок керівників освітніх організацій

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал