Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького ружицька євгенія олегівнаСкачати 314.85 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір314.85 Kb.
ТипАвтореферат
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО

РУЖИЦЬКА ЄВГЕНІЯ ОЛЕГІВНА

УДК 347.451.03


ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ЗА ДОГОВОРОМ РОЗДРІБНОЇ

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

 

 АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

 

 Київ – 2016Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.

 

Науковий керівник:         кандидат юридичних наук, доцент

СЕВРЮКОВА Інна Феліксівна,

Інститут держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України,

старший науковий співробітник

відділу цивільного, трудового

та підприємницького права.

 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент

ОТРАДНОВА Олеся Олександрівна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри цивільного права;

 

кандидат юридичних наукГУЛИК Андрій Григорович,

Львівський окружний адміністративний суд,

суддя. 

Захист відбудеться «19» жовтня 2016 р. о «14» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені


В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ,


вул. Трьохсвятительська, 4.

Автореферат розісланий «15» вересня 2016 р.

 
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,                                                                           

доктор юридичних наук                              О. О. Кваша


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Права споживачів є невід’ємною частиною загальних прав людини. Вагомість цих прав передбачено основним законом нашої держави, Конституцією України, прийнятою 28 червня 1996 року. Саме стан справ у сфері захисту прав споживачів, їх практичної реалізації є критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави та суспільства в цілому, і тому забезпечення прав споживачів стає однією з основоположних цінностей у суспільстві. Однак правове регулювання договірних відносин купівлі-продажу за участю споживачів потребує вдосконалення. Це зумовлено певними негативними явищами, такими як перенасиченість ринку небезпечними для життя і здоров’я споживачів неякісними або неналежної якості товарами, надання недостатньої інформації про товар. Слід зазначити, що відсутність доступної, достовірної та необхідної інформації, у тому числі відомостей про гарантійні зобов’язання, найменування та місцезнаходження підприємства, дату його виготовлення, артикул, модель, склад сировини та інших даних, суттєво порушує права споживачів. Ненадання інформації про сертифікацію товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, та невідповідність товарів вимогам нормативних документів позбавляє споживачів можливості обрати не лише необхідний, а й безпечний товар.

Відбуваються порушення прав споживачів при придбанні товарів через засоби масової інформації, коли придбані товари виявляються неефективними, а повернути кошти споживачам у більшості випадках не вдається. Також порушуються їхні права у сфері електронної комерції, наприклад, коли споживачі замовляють один товар, проте отримують інший.

Аналіз судової практики дає змогу констатувати факт порушення прав споживачів при придбанні товарів за договором роздрібної купівлі-продажу, що призводить до погіршення рівня життя кожного громадянина. Забезпечення належної законодавчої регламентації прав споживачів за таким договором дасть можливість споживачам купувати та використовувати товари, які будуть безпечними й необхідними для їх життєдіяльності.

Права споживачів досліджувалися у наукових працях таких учених, як: Д. А. Аносов, М. А. Бичко, С. М. Братусь, В. А. Васильєва, Є. В. Воронцова,


Г. М. Грабовська, О. В. Дзера, О. Ю. Єгоричева, О. В. Звєрєва, Л. М. Іваненко, Т. О. Кагал, О. М. Коршакова, Н. С. Кузнєцова, М. В. Куперіна,
І. М. Кучеренко, Т. Л. Левшина, В. В. Луць, Т. В. Маланчук, Я. В. Матвійчук, О. О. Отраднова, Г. А. Осетинська, О. П. Письменна,С. О. Погрібний,
І. Ф. Севрюкова, А. А. Сукач, Н. Н. Сухов, В. І. Таланцев, С. В. Томчишен,
О. Ю. Черняк, Н. І. Чудик-Білоусова, Р. Ю. Ханик-Посполітак, Б. О. Шабля, К. Є. Шахворостова, Я. М. Шевченко, А. Є. Шерстобітов, О. М. Язвінська та багато інших науковців.

Водночас у вітчизняній юридичній літературі питання прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу спеціально не вивчалося. Крім того, належної наукової уваги потребує дослідження прав споживачів у сфері електронної комерції.

Все це обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відділі цивільного, трудового, підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України в межах тем: «Актуальні проблеми права власності і цивільних правовідносин в сучасній Україні» (державний реєстраційний номер 0112U007721), «Проблеми гармонізації цивільного законодавства України із законодавством Європейського Союзу» (державний реєстраційний номер 0115U002136).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у вдосконаленні правового регулювання прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу, розробленні системи засобів та заходів для належного їх закріплення та забезпечення їх реалізації.

Досягнення поставленої мети потребувало вирішення таких завдань: • дослідити етапи розвитку прав споживачів;

 • визначити правову природу договору роздрібної купівлі-продажу та розробити його класифікацію;

 • виокремити ознаки суб’єктивних прав споживачів;

 • визначити види суб’єктивних прав за договором роздрібної купівлі-продажу;

 • дослідити особливості права споживачів на інформацію та розробити класифікацію цього права;

 • дослідити особливості прав споживачів на належну якість і безпеку продукції;

 • розробити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу;

 • виявити проблеми реалізації споживачами своїх прав за договором роздрібної купівлі-продажу дистанційним способом, зокрема у сфері електронної торгівлі.

Об'єктом дослідження є правовідносини щодо здійснення прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу.

Предметом дослідження є права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу.

Методи дослідження. Методологічна основа дисертаційного дослідження являє собою сукупність загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, таких як діалектичний, історичний, формально-логічний, порівняльно-правовий методи, а також метод теоретичного моделювання, узагальнення та аналізу судової практики. Так, використання діалектичного методу дало змогу визначити правову природу договору роздрібної купівлі-продажу. Історичний метод сприяв виявленню етапів розвитку прав споживачів за цим договором. Формально-логічний метод застосовувався для визначення понять, покладених в основу дослідження, та сприяв розробленню пропозицій щодо вдосконалення законодавства. Порівняльно-правовий метод було використано при аналізі прав споживачів в інших країнах. Метод системного аналізу дав можливість визначити місце договору роздрібної купівлі-продажу серед інших договорів. Метод теоретичного моделювання використовувався для розроблення пропозицій щодо внесення змін до Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-правових актів. Метод узагальнення та аналізу судової практики дав змогу виявити недоліки в законодавстві при реалізації споживачами своїх прав за договором роздрібної купівлі-продажу, а також поєднати результати теоретичної частини дослідження та можливості їх правозастосування. Зазначені методи застосовувалися у взаємозв’язку, що зумовило всебічність, повноту й об’єктивність отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що вперше у вітчизняній науці досліджено права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу. За результатами здійсненого дослідження сформульовано й обґрунтовано низку положень, висновків та пропозицій, зокрема:

вперше:

 1. доведено, що в суб’єктивному розумінні права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу – це міра можливої поведінки споживачів із метою реалізації своїх прав на належну якість продукції та обслуговування; на безпеку продукції; на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, а у разі придбання ними товарів неналежної якості на: пропорційне зменшення ціни; безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків товару; розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; вимагання заміни товару на такий самий товар або аналогічний, що є в наявності у продавця, а у разі придбання товарів належної якості на: обмін товару належної якості, якщо він не задовольняє споживача за формою, розміром або іншими показниками; розірвання договору, якщо у продавця на момент обміну не має аналогічного товару;

 2. з’ясовано, що на етапі укладення договору роздрібної купівлі-продажу можна виокремити такі способи здійснення суб’єктивних прав споживачів: а) ознайомлення з товаром для подальшого укладення зазначеного договору; б) вимога до продавця стосовно надання детальної та достовірної інформації про товар, його якість і безпеку;
  в) вибір товару;

 3. встановлено, що договір роздрібної купівлі-продажу є підвидом споживчого договору, ширшого за договір роздрібної купівлі-продажу, оскільки споживчий договір – це договір, за яким особа може отримати певні послуги, а не тільки купити товари для задоволення своїх потреб;

 4. обґрунтовано правову позицію, відповідно до якої право споживачів на просвіту – це можливість набуття навичок і знань, що забезпечуватиме правильний та усвідомлений вибір товару, який споживач купує за договором роздрібної купівлі-продажу;

 5. запропоновано об’єднати два права споживачів на належну якість та безпечність товарів в одне право, а саме: право споживачів на належну якість та безпеку продукції (обслуговування), оскільки зазначені права постають властивостями товару, важливим для здійснення споживачами своїх прав у договорі роздрібної купівлі-продажу;

удосконалено:

 1. поняття інформації про товар, під якою слід розуміти певний обсяг даних про товар, що купується за договором роздрібної купівлі-продажу аби споживач зміг зробити правильний вибір на користь товару, який буде безпечним для його життя та здоров’я;

 2. зміст обов’язку виробників, які мають бути зобов’язані наголошувати на інгредієнтах, небезпечних для життя та здоров’я споживачів, наприклад, виділяти жирним курсивом або позначками, які б засвідчували, що цей товар містить небезпечні інгредієнти. Шрифт на етикетці повинен бути сприйнятним, а саме 1,4 мм, а його колір має бути контрастним до фонового кольору, на якому надається інформація;

 3. поняття дистанційної торгівлі, відповідно до якого дистанційна торгівля є способом укладення договору роздрібної купівлі-продажу, а не окремим видом договору роздрібної купівлі-продажу;

дістали подальшого розвитку:

 1. поняття «споживач», до якого пропонується включити юридичну особу, котра купує товари за договором роздрібної купівлі-продажу не для здійснення в подальшому підприємницької діяльності, а з метою забезпечення поточної діяльності, не пов’язаної з отриманням прибутку;

 2. визначення критеріїв класифікації прав споживачів на інформацію за договором роздрібної купівлі-продажу, а саме: а) за формою існування: усна, письмова; б) за способом надання інформації: у супровідній документації, на етикетці, шляхом маркування, іншим способом; в) за місцем надання: безпосереднє місце продажу товару, дистанційний спосіб; г) за предметним складом: назва товару, дані про властивість та склад продукції, відомості про вміст шкідливих речовин, дані про ціну, умови та правила придбання й зберігання продукції, дату виготовлення та строк придатності, гарантійні зобов’язання виробника, правила та умови ефективного і безпечного використання продукції, найменування та місцезнаходження виробника.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані:

 • у науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку положень про права споживачів та їх захист;

 • у юридичній практиці – для вдосконалення чинного цивільного законодавства та інших нормативно-правових актів;

 • у навчальному процесі – для підготовки підручників, посібників, методичних матеріалів у ході викладання таких дисциплін, як «Захист прав споживачів», «Права споживачів та їх реалізація за договором роздрібної купівлі-продажу», «Права споживачів в сфері електронної комерції».

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались на таких науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених «Проблеми вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі» (м. Київ, 11 квітня 2012 р.); V міжнародній конференції на тему: «Поняття та категорії юридичної науки», (м. Київ, 18 листопада 2014 р.); Міжкафедральному круглому столі «Сучасна цивілістика України»
(м. Київ, 17 грудня 2014р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 12-13 грудня 2014 р.); Міжнародній юридичній науково-практичній Інтернет-конференції «Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика» (м. Київ, 11 грудня 2014 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції (м. Махачкала, Росія, 18 січня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 6-7 лютого 2015р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ столітті» (м. Запоріжжя 30-31 січня 2015р.); Міжнародній Віденській конференції «Юридична наука і практика у третьому тисячолітті» (м. Кошице, Словаччина, 27-28 лютого 2015 р.).

Публікації. Основні теоретичні, практичні положення та результати дослідження відображені у 14 наукових публікаціях, з яких 4 статті у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому виданні та 9 тез наукових доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 218 сторінок, з яких
29 сторінки − список використаних джерел (252 найменувань).

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

 

У вступі розкрито актуальність дослідження, його наукову новизну, обґрунтовано теоретичне і практичне значення дисертації, визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, його методологічні засади. Сформульовані наукова новизна, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також вказаний ступінь апробації результатів дослідження та наявність публікацій за темою дисертації.

Розділ 1 «Загальна характеристика та історичний розвиток прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 1.1. «Правова природа та історичний розвиток прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу» досліджено історичний розвиток прав споживачів, законодавства, що забезпечує зазначені права, встановлено етапи розвитку прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу, а саме: першим етапом є прийняття Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, яка заклала основоположні принципи побудови незалежної Української держави, її соціально-економічної та правової систем. Відповідно до Декларації 3 серпня 1990 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про економічну самостійність Української РСР, в якому визначені мета й основні принципи економічної самостійності України, механізм регулювання соціально-економічних відносин, організації фінансово-бюджетної системи тощо. Після підписання затверджених Генеральною Асамблею ООН принципів Верховною Радою України у травні 1991 року було прийнято Закон «Про захист прав споживачів» з подальшими доповненнями та змінами. Цей Закон надає можливість громадянам знати та відстоювати свої права. Другий етап супроводжувався прийняттям Основного Закону – Конституції України 28 червня 1996 року, в якій також зазначалося про права споживачів та їх захист. Це свідчить про пріоритетність прав споживачів серед інших прав людини. Третій етап зумовлюється тенденцією посилення захисту прав споживачів, забезпечення ефективного контролю за якістю й безпекою продукції та всіх видів робіт і послуг, вдосконалення відповідного чинного законодавства. Державою та урядом України розроблено та прийнято ряд законодавчих актів стосовно визначення основних напрямів державної і соціальної політики у сфері прав споживачів та їх подальшого розвитку. Четвертий етап характеризується прийняттям Закону України “Про електронну комерцію” від 03.09.2015 № 675-VIII, у якому відображено подальший розвиток споживчих відносин і регламентовано законодавством придбання товарів у відповідний спосіб.

Досліджено споживчу державну політику та її взаємозв’язок із забезпеченням прав споживачів, зокрема за договором роздрібної купівлі-продажу.

З’ясовано поняття прав споживачів. Зазначене поняття слід розглядати в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. В об’єктивному розумінні права споживачів – це певні норми, передбачені нормативно-правовими актами, для фізичних осіб, які виступають споживачами у цивільно-правових відносинах. У суб’єктивному розумінні права споживачів – це міра можливої поведінки споживачів із метою реалізації своїх прав.Встановлено ознаки споживчих прав, а саме: характеризуються підвищеним рівнем захисту учасників порівняно з іншими цивільними відносинами; формально визначені та закріплені в нормативно-правових актах; регулюють відносини між споживачами та суб’єктами підприємницької діяльності; виникають при придбанні або виявленні бажання придбати певний продукт (товар, роботу або послугу); правила поведінки визначаються відповідним законодавством, обмежуючи дії контрагентів – суб’єктів підприємницької діяльності.

У підрозділі 1.2. «Договір роздрібної купівлі-продажу, як засіб регулювання відносин за участю споживачів» обґрунтовано, що договір роздрібної купівлі-продажу є самостійним договором та має ознаки, які відмежовують його від інших договорів, а саме: 1) сторони, оскільки лише за цим договором продавцем може бути юридична особа або особа, яка займається підприємницькою діяльністю, а покупцем – лише фізична особа, тобто споживач; 2) товар, особливість якого полягає в тому, що він та його кількість мають призначатись для особистого, домашнього або іншого використання. З’ясовано правову природу договору роздрібної купівлі-продажу: він має ознаки споживчого договору і є публічним договором. Відтак, споживчий договір це не лише договір, коли споживач хоче придбати певні товари для особистого користування, а й послуги, які надаються споживачам для задоволення потреб, що не передбачає отримання прибутку. Досліджено необхідність розширення поняття «споживач» та запропоновано включити до нього юридичних осіб, котрі купуючи неякісний товар, що призначається для особистого використання, зазнають такі самі незручності, як і фізичні особи. Проте важливо пам’ятати про мету придбання відповідних товарів. Мається на увазі, якщо юридична особа як споживач купує товари для задоволення власних потреб, тобто не маючи на меті отримання прибутку, вона може виступати в ролі споживача.

Відповідно до того, що головною особливістю договору роздрібної купівлі-продажу є договір за участю споживачів, виокремлено такі його ознаки: 1) сторони, оскільки лише за договором роздрібної купівлі-продажу продавцем може бути юридична особа або особа, яка займається підприємницькою діяльністю, а покупцем – лише фізична особа, тобто споживач; 2) товар, особливість якого полягає в тому, що він та його кількість мають призначатись для особистого, домашнього або іншого використання.

Проведено класифікацію договору роздрібної купівлі-продажу: 1) за місцем продажу товару – покупець може отримати товар, який він придбає у себе вдома (поза торговельним приміщенням) або в торговельному приміщенні; 2) за способом отримання товару – через поштове відправлення, автомати, самообслуговування, доставку кур’єром; 3) за часом здійснення оплати товару – передплата товару, оплата при отриманні товару, розстрочка товару, придбання товару в кредит; 4) за обов’язком доставки товару – товар, який купується з обов’язковою доставкою або без такого зобов’язання.

У підрозділі 1.3. «Характерні ознаки прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу та їх місце у системі суб’єктивних цивільних прав» встановлено, що на етапі укладення договору роздрібної купівлі-продажу можна виокремити такі способи здійснення суб’єктивних прав споживачів: а) ознайомлення з товаром для подальшого укладення договору роздрібної купівлі-продажу; б) вимога до продавця стосовно надання детальної та достовірної інформації про товар, його якість і безпеку;


в) вибір товару.

У ході дослідження надано таке визначення суб’єктивних споживчих прав за договором роздрібної купівлі-продажу – це міра дозволеної поведінки споживачів, спрямована на вибір і придбання безпечних та якісних товарів за різними видами договору роздрібної купівлі-продажу.

У зазначеному підрозділі обґрунтовано, що споживачі повинні наділятися додатковим правом, а саме правом на просвіту, оскільки це право дасть споживачам можливість мати більшу обізнаність у виборі товарів, розуміти, які інгредієнти, що входять до складу товарів, є шкідливими та небезпечними для їх життя і здоров’я. Тому запропоновано доповнити статтю 4 Закону України про захист прав споживачів підпунктом такого змісту: «8) Право споживачів на просвіту».

Розділ 2 «Види прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу та їх класифікація» складається з трьох підрозділів

У підрозділі 2.1. «Класифікація прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу» досліджено, що за договором роздрібної купівлі-продажу варто вирізнити такі види суб’єктивних прав: права, що виникають у споживачів при укладенні договору (право на належну якість продукції; право на безпеку продукції; право на отримання інформації про продукцію); права споживачів, що виникають у зв’язку з порушенням їхніх прав (у зв’язку з придбанням товарів неналежної якості; захист своїх прав державою; відшкодування майнової та моральної шкоди; звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади); інші права споживачів (об’єднання в громадські організації споживачів). Права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу виникають, коли споживач має намір придбати певний товар, наприклад, право на інформацію, та коли він уже придбав його, наприклад, право при придбанні товарів неналежної якості. Також слід зазначити, що існують права, які не пов’язані з купівлею товарів: зокрема право споживачів на об’єднання в громадські організації.

У підрозділі 2.2. «Право споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу на належну якість та безпеку продукції» розглянуто особливості прав споживачів на належну якість і безпеку продукції й проаналізовано, що це право передбачено як два суміжних права. Ми пропонуємо їх об'єднати в одне право, а саме право споживача на належну якість та безпеку продукції (обслуговування), і розглядати їх як одне право, оскільки вони обидва виступають властивостями товару.

Під якістю товарів слід розуміти одну з найголовніших споживчих властивостей товару, яка повинна відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації, що забезпечить належний рівень споживання й конкурентоспроможність на ринку. Право споживачів на якість за договором роздрібної купівлі-продажу дає можливість споживачам бути впевненим у товарах, які він купує.

Якість товарів, що купує кожний споживач за договором роздрібної купівлі-продажу, відіграє значну роль у його повсякденному житті. Адже, саме якість продукції може забезпечити споживачу належний рівень споживання та запобігти випадкам, які можуть зашкодити його життю та здоров’ю. Окрім того, якість є характерною особливістю та показником товару, котрий споживач купує за договором роздрібної купівлі-продажу.

Запропоновано внести зміни до нормативно-правових актів, що покращать рівень забезпечення прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу.У підрозділі 2.3. «Право споживачів на інформацію про товар, який купується за договором роздрібної купівлі-продажу» розглянуто особливості права споживачів на інформацію. Це право виступає одним із основних прав споживачів. Право на інформацію закріплене в системі прав споживачів, зазначених у схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Керівних принципах для захисту інтересів споживачів» від 09.04.1985. Насамперед право на інформацію – це конституційне право людини та громадянина, закріплене в статті 34 Конституції України: «Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір».

Право споживачів на інформацію виникає до моменту придбання товару. Адже, аби придбати товар, споживач спершу повинен ознайомитися з товаром, його складом, умовами використання та іншими аспектами, які мають вагоме значення для подальшого споживання. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо покращання рівня реалізації права споживачів на інформацію.

Право на інформацію закріплено у статті 4 Закону України “Про захист прав споживачів”, де зазначено, що споживачі мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника. Під необхідною інформацією слід розуміти певний обсяг даних про товар, який купується за договором роздрібної купівлі-продажу, аби споживач зміг зробити правильний вибір на користь товару, що буде безпечним для його життя та здоров’я. Крім того, під необхідною інформацією мається на увазі те, що споживачу повинна бути надана інформація в такому обсязі, щоб він зміг чітко зрозуміти властивості продукції, її кількість, правила користування та інше. Під доступною інформацією варто розуміти ту інформацію, яка надана в усній чи письмовій формі, що дає споживачеві можливість зрозуміти її зміст. Достовірність інформації передбачає її властивість бути правильно сприйнятою, а також правдивість даних. Під своєчасною слід розуміти інформацію, яка надається споживачеві до придбання або використання товару, що допоможе обрати якісний та безпечний товар.

З метою надання точної інформації вважаємо за доцільне зобов’язати виробників наголошувати на інгредієнтах, які є небезпечними для життя та здоров’я. Наприклад, виділяти іншим шрифтом або позначками, які засвідчуватимуть, що певний товар містить небезпечні інгредієнти. Крім того, для забезпечення права споживачів на інформацію про товар виявлено, що шрифт на етикетці повинен бути сприйнятним, а саме 1,4 мм, а також колір шрифту має бути контрастним до фонового кольору на якому надається інформація.Розділ 3 «Здійснення прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу у сфері дистанційної торгівлі» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 3.1. «Здійснення прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу» досліджено, що дистанційна торгівля – це спосіб укладення договору роздрібної купівлі-продажу, а не окремий договір роздрібної купівлі-продажу. В ході дослідження встановлено, що момент укладення цього договору шляхом дистанційної торгівлі є моментом отримання споживачем замовленого товару. Ознаки, якими наділена роздрібна купівля-продаж в сфері дистанційної торгівлі, такі: а) ознайомлення з товаром відбувається за наданою інформацією; б) товар купується на відстані.

Особливостями дистанційної торгівлі постають такі аспекти: а) відсутність прямого, безпосереднього контакту споживача з товаром або його зразком до укладення договору і в момент його укладення; б) укладення дистанційних договорів поза стаціонарними місцями торгівлі, тобто безпосередньо за місцезнаходженням споживача – вдома. Це дає змогу споживачеві розглядати пропозицію, перебуваючи вдома, і спокійно, без жодного тиску продавця, обрати певний товар; в) надання товарів дистанційно за допомогою різних засобів, а саме: каталоги, буклети, проспекти, фотознімки, засоби зв’язку. При здійсненні угоди обидві сторони не зустрічаються віч-на-віч, тому споживач може порівняти пропозицію різних компаній. Крім того, дистанційний спосіб комунікації дає споживачеві можливість ознайомитися з пропозицією і зробити замовлення за допомогою різних каналів поширення інформації, використовуючи один зі способів комунікації; г) предметом відповідного способу продажу є товар; д) у правовідносинах дистанційної торгівлі складається особливий суб’єктивний склад, оскільки передача товару здійснюється, як правило, через посередника. Тому особами, які беруть участь у дистанційній торгівлі, є споживач, виготовлювач та особа, котра реалізовує товар. Однак правовий статус останньої не розкривається: у її ролі може виступати як продавець, посередник, так і дистриб'ютор; є) дистанційний спосіб продажу являє собою не самостійний вид договору, а вважається однією з форм роздрібної купівлі-продажу; ж) інформація про товар, що продається за допомогою дистанційної торгівлі, має надаватися в доступній формі; з) між укладенням та виконанням дистанційного договору існує певний проміжок часу, необхідний для доставлення товару споживачу.

У підрозділі 3.2. «Права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу, укладеним у сфері електронної комерції» в ході дослідження встановлено необхідність доповнити ЦК України ще одним видом договору, а саме договором роздрібної купівлі-продажу через мережу Інтернет.

З’ясовано, що з метою забезпечення права споживачів на інформацію у сфері електронної комерції потрібно доповнити статтю 7 Закону України «Про електронну комерцію» таким змістом: «зобов’язати продавця надавати інформацію про склад товару, термін придатності, дату та місце виготовлення, застереження щодо товару, також, окрім рекламного фото, – зобов’язати продавця надавати фото товарів, які зроблені в реальності, а також короткометражні відеоролики про товари».Найчастіше порушується право споживачів на інформацію. Так, при ознайомленні з товаром через мережу Інтернет трапляються випадки, коли продавці надають неправдиві відомості про товар або виставляють фото товару, що не відповідає дійсності. Також споживачі не можуть ознайомитися зі складом продукції, місцем її виготовлення або, якщо це продукти харчування, не відомо, який термін їх придатності. Крім того, часто продавці дають неправдиву особисту інформацію, у результаті чого споживачі не можуть після придбання товарів із ними зв'язатися. Поширеними є випадки коли придбаний товар не відповідає за формою, кольором, розміром, зазначеною якістю та характеристикам, які надає продавець.

У підрозділі зауважено, що доцільно створити єдиний реєстр інтернет-магазинів. Це дасть змогу споживачам, перш ніж купувати товар у будь-якому інтернет-магазині, переконатися, чи зазначений магазин діє, а також ознайомитися з відгуками про нього. Крім того, варто обмежити можливість новоствореного інтернет-магазину працювати за передоплатою перших три роки, і вже після того, як він зарекомендує себе на ринку, слід дозволити його отримувати передоплату або завдаток за товари.

 

ВИСНОВКИ

 

Дисертаційне дослідження містить теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає у вдосконаленні реалізації прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу. Було сформульовано конкретні рекомендації щодо покращання рівня реалізації споживачами своїх прав за цим договором на законодавчому рівні. У результаті проведеного дослідження зроблено такі основні висновки і пропозиції: 1. Аналіз історії розвитку законодавства у сфері захисту прав споживачів дає змогу виокремити чотири етапи. Першим етапом є прийняття Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, яка заклала основоположні принципи побудови незалежної Української держави, її соціально-економічної та правової систем. Відповідно до Декларації 3 серпня 1990 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про економічну самостійність Української РСР», в якому визначені мета й основні принципи економічної самостійності України, механізм регулювання соціально-економічних відносин, організації фінансово-бюджетної системи тощо. Після підписання затверджених Генеральною Асамблею ООН принципів Верховною Радою України було прийнято у травні 1991 року Закон «Про захист прав споживачів» з подальшими доповненнями та змінами. Цей Закон надає можливість громадянам знати та відстоювати свої права. Другий етап супроводжувався прийняттям Основного Закону – Конституції України від 28 червня 1996 року, в якій зазначалося також про права споживачів та їх захист. Це свідчить про пріоритетність прав споживачів серед інших прав людини. Третій етап зумовлюється тенденцією посилення захисту прав споживачів, забезпечення ефективного контролю за якістю і безпекою продукції та всіх видів робіт і послуг, удосконалення чинного законодавства про захист прав споживачів. Державою та урядом України розроблено та прийнято ряд законодавчих актів стосовно визначення основних напрямів державної та соціальної політики у сфері прав споживачів та їх подальшого розвитку. Четвертий етап характеризується прийняттям Закону України «Про електронну комерцію»від 03.09.2015 № 675-VIII, у якому відображено подальший розвиток споживчих відносин і регламентовано законодавством придбання товарів у відповідний спосіб.

 2. У суб’єктивному розумінні права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу – це міра їхньої можливої поведінки з метою реалізації своїх прав на належну якість продукції та обслуговування; на безпеку продукції; на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, а у разі придбання ними товарів неналежної якості на: пропорційне зменшення ціни; безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків товару; розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; вимагання заміни товару на такий самий товар або аналогічний, що є в наявності у продавця, а у разі придбання товарів належної якості на: обмін товару належної якості, якщо він не задовольняє споживача за формою, розміром або іншими показниками; розірвання договору, якщо у продавця на момент обміну не має аналогічного товару.

 3. На етапі укладення договору роздрібної купівлі-продажу виокремлено такі способи здійснення суб’єктивних прав споживачів: а) ознайомлення з товаром для подальшого укладення договору роздрібної купівлі-продажу; б) вимога до продавця стосовно надання детальної та достовірної інформації про товар, його якість та безпеку; в) вибір товару.

 4. Виокремлено такі підстави класифікації поділу на види договору роздрібної купівлі-продажу: а) за місцем продажу товару – договір роздрібної купівлі-продажу укладений поза торговельним приміщенням та договір роздрібної купівлі-продажу укладений у торговельному приміщенні; б) за способом отримання товару – договір роздрібної купівлі-продажу, що укладається через поштове відправлення, автомати, самообслуговування, доставка кур’єром; в) за часом здійснення оплати товару – договір роздрібної купівлі-продажу з передплатою товару, оплатою при отриманні товару, розстрочка товару, придбання товару в кредит; г) за наявністю доставки – з обов’язком доставки товару або без такого обов’язку.

 5. За договором роздрібної купівлі-продажу варто вирізнити такі види суб’єктивних прав:

 • права, що виникають у споживачів при укладенні договору: право на належну якість продукції; право на безпеку продукції; право на отримання інформації про продукцію.

 • права споживачів, що виникають у зв’язку з порушенням їхніх прав: у зв’язку з придбанням товарів неналежної якості; захист своїх прав державою; відшкодування майнової й моральної шкоди; звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади.

 • інші права споживачів: об’єднання в громадські організації споживачів.

 1. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про захист прав споживачів», а саме:

 • доповнити статтю 4 підпунктом такого змісту: «8) Право споживачів на просвіту». Це право забезпечить споживачам більшу обізнаність у виборі товарів, розуміти, які інгредієнти, що входять до складу товарів, є шкідливими та небезпечними для їхнього життя та здоров’я;

 • доповнити частину першу статті 8 підпунктом 4 таким змістом: «розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав», у зв’язку з тим, що трапляються випадки, коли продавці відмовляються повертати кошти споживачам за товар належної та неналежної якості;

 • доповнити частину першу статті 9 словосполученням: «повернути товар» після «споживач має право».

 1. Під якістю товарів слід розуміти одну з найголовніших споживчих властивостей товару, яка повинна відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації, що забезпечить належний рівень споживання та конкурентоспроможність на ринку.

 2. Права споживачів на належну якість та безпечність товарів передбачено, як два суміжних права, тому доцільно об'єднати їх в одне право, а саме право споживача на належну якість та безпеку продукції (обслуговування), і розглядати як одне право, оскільки вони обидва виступають показниками товару.

 3. Право споживачів на інформацію виникає до моменту придбання товару. Адже, аби придбати товар, споживач спершу повинен ознайомитися з товаром, його складом, умовами його використання та іншими аспектами, які мають вагоме значення для подальшого споживання.

 4. Критерії вибору форми договору роздрібної купівлі-продажу: договір роздрібної купівлі-продажу, що забезпечує права споживачів може укладатися в усній і письмовій формі та шляхом конклюдентних дій. В усній формі, як правило, укладаються договори в місцях роздрібної торгівлі з метою прискорення процесу купівлі та продажу товарів. У письмовій формі зазвичай договір укладається при купівлі товарів у розстрочку або кредит, підтвердженням чого буде відповідний письмовий договір. Договір роздрібної купівлі-продажу шляхом здійснення конклюдентних дій, наприклад, може укладатися при придбанні товарів через автомати.

 5. Запропоновано внести зміни до ЦК України, а саме:

 • на законодавчому рівні закріпити поняття «споживчий договір», оскільки договір роздрібної купівлі-продажу є підвидом споживчого договору, ширшим за договір роздрібної купівлі-продажу, оскільки споживчий договір – це договір, за яким особа може отримати певні послуги, а не тільки купити товари для задоволення своїх потреб. Тому ст. 633, прим. 1 слід викласти в редакції: «за споживчим договором одна сторона (підприємець) продає товари або надає послуги споживачам із метою задоволення їхніх особистих потреб»;

 • доповнити ще одним видом договору, а саме «договір роздрібної купівлі-продажу через мережу Інтернет».

 1. Обґрунтовано доцільність зобов’язати виробників наголошувати на інгредієнтах, які є небезпечними для життя та здоров’я. Наприклад, виділяти іншим шрифтом або позначками, які б засвідчували, що певний товар містить небезпечні інгредієнти. Крім того, для забезпечення права споживачів на інформацію про товар виявлено, що шрифт на етикетці повинен бути сприйнятним, а саме 1,4 мм, а також його колір має бути контрастним до фонового кольору на якому надається інформація.

 2. Запропоновано створити єдиний реєстр інтернет-магазинів, що дасть змогу споживачам, перш ніж купувати товар у будь-якому інтернет-магазині, переконатися чи діє зазначений магазин, а також ознайомитися з відгуками про нього. Крім того, варто обмежити новостворений інтернет-магазин можливістю працювати за передоплатою перших три роки.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 


 1. Ружицкая Е. Договор розничной купли-продажи и проблемы его реализации / Е. Ружицкая // Legea și viața. – 2014. - № 12. – С. 106-109.

 2. Ружицька Є. О. Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, ознаки, види / Є. О. Ружицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 6-1. – Т. 1. – С. 207-210.

 3. Ружицька Є. О. Права споживачів у контексті українського та європейського законодавства й законодавства США / Є. О. Ружицька // Альманах міжнародного права. – 2014. – Вип. 6. – С. 133-139.

 4. Ружицька Є. О. Основні права споживачів за законодавством України / Є. О. Ружицька // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. - № 1 (ІІ). – С. 84-91.

 5. Ружицька Є. О. Право споживачів на інформацію за договором роздрібної купівлі-продажу / Є. О. Ружицька // Право і суспільство. – 2015. - № 3, ч. 2 – С. 78-82.

 6. Ружицька Є. О. Проблеми реалізації прав споживачів за законодавством України / Є. О. Ружицька // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Проблеми вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі» (11 квітня 2012 р., м. Київ). – Київ, 2012. – С. 165-168.

 7. Ружицька Є. О. Права: споживачів: поняття та сутність /
  Є. О. Ружицька // Матеріали V Міжнародної конференція «Поняття та категорії юридичної науки» (18 листопада 2014 р., м. Київ). – Київ, 2014. – С. 383-386.

 8. Ружицька Є. О. Деякі проблеми здійснення прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу / Є. О. Ружицька // Матеріали доповідей Міжкафедрального круглого столу «Сучасна цивілістика України» (17 грудня 2014 р., м. Київ). – Київ, 2014. – С. 34-37.

 9. Ружицька Є. О. Проблемні питання в сфері захисту прав споживачів / Є. О. Ружицька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» (12-13 грудня 2014 р., м. Херсон). – Ч. 1. – Херсон, 2014. – С. 93-97.

 10. Ружицька Є. О. Договір роздрібної купівлі-продажу, як окремий вид договору купівлі-продажу / Є. О. Ружицька // Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика» (11 грудня 2014 р., м. Київ). – Київ, 2014. – С. 86-90.

 11. Ружицкая Е. О. Классификация видов договора розничной купли-продажи / Е. О. Ружицкая // Сборник материалов ХІІ Международной научно-практической конференция «Право и проблемы функционирования современного государства» (18 січня 2015 р., Махачкала, Росія). – Махачкала, 2015. – С. 8-9.

 12. Ружицька Є. О. Реалізація права споживачів на інформацію /
  Є. О. Ружицька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (6-7 лютого 2015р., м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 110-113.

 13. Ружицька Є. О. Характеристика прав споживачів за законодавством України / Є. О. Ружицька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ столітті» (30-31 січня 2015 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2015. – С. 63-65.

 14. Ruzhytska Ye. О. The rights of consumers to proper product quality / Ye. О. Ruzhytska // Medzinarodna vedecka konferencia «Pravnaveda a prax v tretje tisoиletje» (27-28 februar 2015 r., Kosice, Slovenska republika). – Slovenska republika, 2015. – s. 86-88.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Ружицька Є. О. Права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – Інститут держави і права імені


В. М. Корецького НАН України, Київ, 2016.

Дисертація присвячена дослідженню прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу. У роботі з’ясовано правову природу договору роздрібної купівлі-продажу та його місце серед інших договорів. Виокремлено ознаки суб’єктивних прав споживачів за зазначеним договором. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо покращання правового регулювання цивільно-правових відносин за участю споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу.

Значну увагу приділено таким правам споживачів, як право на належну якість і безпеку продукції та право на інформацію про товар, який споживач купує за договором роздрібної купівлі-продажу.

Окрему увагу приділено питанню прав споживачів при придбанні товарів за допомогою мережі Інтернет. Досліджено проблеми, що виникають під час реалізації споживачами своїх прав у сфері електронної комерції.

На підставі проведеного дослідження сформульовано висновки та пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке забезпечує права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу.

Ключові слова: права споживачів, споживач, договір, роздрібна купівля-продаж, електронна комерція.

 

 АННОТАЦИЯ

 

Ружицкая Е. О. Права потребителей по договору розничной купли-продажи. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016.

Диссертация посвящена исследованию прав потребителей по договору розничной купли-продажи. В работе выяснены правовая природа договора розничной купли-продажи и его место в системе других договоров. Выделены признаки субъективных прав потребителей по указанному договору. Разработаны предложения и рекомендации по улучшению правового регулирования гражданско-правовых отношений с участием потребителей по договору розничной купли-продажи.

Значительное внимание уделено таким правам потребителей, как право на надлежащее качество и безопасность продукции и право на информацию о товаре, который потребитель покупает по договору розничной купли-продажи.

Отдельное внимание уделено вопросу прав потребителей при приобретении товаров при помощи сети Интернет. Исследованы проблемы, возникающие при реализации потребителями своих прав в сфере электронной коммерции.

На основании проведенного исследования сформулированы выводы и предложения по совершенствованию законодательства, обеспечивающего права потребителей по договору розничной купли-продажи.

Ключевые слова: права потребителей, потребитель, договор, розничная купля-продажа, электронная коммерция.

 

SUMMARY

 

Ruzhytska Ye. O. Сonsumer rights under the contract of retail sale. – On the right of manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of the Legal Sciences on speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; Private International Law. – Institute of the State of Law named after
V. M. Koretskiy NAS of Ukraine, Kyiv, 2016.

The thesis is devoted to research of consumer rights under the contract of retail sale. It is found legal nature of the contract of retail sale. The paper singled signs subjective rights of consumers. Suggestions and recommendations on improving consumer rights under the contract of retail sale, as well as the peculiarities of consumers rights to appropriate quality and safety of products and consumers right to information about the product that the consumer buys the contract of retail sale.

The thesis investigated the historical development of consumer rights, the legislation providing these rights, and establishes stages of development of the rights of consumers under the contract of retail purchase and sale. Also clarified the concept of consumer rights. This concept should be considered in an objective and subjective sense. In the objective sense of the rights of consumers are certain rules stipulated by normative legal acts for individuals who are customers in civil and legal relations. In the subjective sense, the consumer rights is a measure of the possible behavior of consumers with the purpose of realization of their rights. Established signs consumer rights, namely characterized by a high level of protection of participants in comparison with other civil relations; formally defined and enshrined in normative legal acts; govern the relationship between consumers and subjects of entrepreneurial activity; arise in the acquisition or identifying a desire to purchase a specific product (goods, work or service); the rules of conduct set out in the relevant legislation, limiting the actions of the Contracting parties – subjects of entrepreneurial activity.

Note that the contract of retail purchase and sale is a separate contract and has the characteristics that delimit it from other treaties, namely: 1) the parties, since only the contract of retail purchase and sale the seller may be any legal entity or person engaged in entrepreneurial activity, and the buyer may be only an individual that is a consumer; 2) the product, the peculiarity lies in the fact that he and his number should be assigned for personal, domestic or other use. Also investigated the legal nature of the contract of retail purchase and sale. In the subsection proposed to extend the concept of "consumer" to include also legal persons who purchase goods for personal needs. Reasonable that consumers should be given the additional right, namely the right to education. Because this right gives consumers the opportunity to be more aware in the choice of goods, to understand what the ingredients included in the products are harmful and dangerous to their life and health. Therefore, it is proposed to Supplement the Law of Ukraine on protection of consumers rights article 4 the following subparagraph: «8) the Right of consumers to education». Moreover, the right to education would provide consumers the opportunity to be more informed about their rights and their protection, the opportunity to explore the rights of consumers in pre-school and school institutions, so to speak, to create in society a culture of consumption. As a result, consumers knew and could defend their rights, might well be guided in the selection of products, since the consumer examining the product does not understand what is written there.

One of the main and priority of the rights of consumers under the contract of retail purchase and sale is the right to information. After all, choosing a product, consumers should get information about it. In turn, the provision of the necessary information will give the opportunity to choose quality, appropriate and safe the goods of life and health of each consumer. Also one of the most important consumer rights is the right to quality and safety of products that consumers purchase under the contract of retail purchase and sale. The quality of the products that the consumer is buying under the contract of retail purchase and sale plays a significant role in the everyday lives of the consumer. After all, it is the quality product can provide the consumer with the appropriate level of consumption and prevent incidents that can harm his life and health. In addition, quality is a characteristic feature and indicator of the product that the consumer buys the contract of retail purchase and sale.

In this dissertation investigated consumer rights in e-Commerce. Clarified that distance selling is a way of concluding the contract of retail purchase and sale and not a separate contract of retail purchase and sale. The study found that the time of concluding the contract of retail purchase and sale by means of distance selling is the time of receipt by the buyer of the ordered product. To provide the right of consumers to information in the area of electronic Commerce it is necessary to supplement article 7 of the Law of Ukraine «On electronic Commerce»the following contents «to oblige the seller to provide information about the composition of the product, expiry date, date and place of manufacture, the warning in respect of the product, except for promotional photos to oblige the seller to provide photos of products that are made in reality, and provide short videos about the products».

Also, researched that it is appropriate to establish a single registry of Internet shops, it will allow consumers before you purchase goods in any online store to ensure the specified store operates, and also read the reviews about the specified store. In addition, to limit the newly created online store to work prepaid the first 3 years of operation, and after the online store establish itself on the market should be allowed to receive an advance payment or deposit for goods.

Keywords: consumer rights, consumer, contract, retail sales, e-commerce.

Підписано до друку 13.09.2016 р.

Формат 60Ч84/16.

Папір . Ум. друк. арк. 0,9.

Зам. № . Наклад 100 пр.

Видавництво «»

Реєстраційне свідоцтво

вул. , оф. 1, м. Київ,тел.: () --, (

e-mail:

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал