Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка6/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Тема: Удосконалення структури та змісту управління процесом модернізації районних (міських) відділів (управлінь) освіти в умовах оптимізації освітньої мережі.

Люшин Микола Олександрович,

завідувач кабінету управління закладами середньої освіти,

старший викладач кафедри управління освітою Рівненського ОІППО,

магістр з менеджменту організацій
Науково-методична робота з керівниками освіти як складова професіоналізації управління» (методичний діалог)
Основою новітніх підходів до професіоналізації управління освітою є розвиток педагогічного менеджменту, зокрема школознавства. Під школознавством розуміють галузь педагогічної науки, що досліджує зміст і методи управління шкільною справою, особливості керівництва школою, організації її роботи. Ефективне керівництво навчальним закладом можливе за наявності високого рівня науково-педагогічної підготовки, загальної ерудиції, професіоналізму членів адміністрації, вчителів, інших спеціалістів. «Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, – наголошував В.О.Сухомлинський, – щоб у найважчій справі виховання на очах учителів створювався, визрівав і утверджувався кращий досвід, який втілює в собі передові педагогічні ідеї. І той, хто є творцем цього досвіду, чия праця стає зразком для інших вихователів, – той і повинен бути директором школи. Без такого директора … не можна собі уявити в наші дні школу» [10, с.12-13].

Концепція нашого дослідження ґрунтується на положеннях про те, що вміле оновлення управлінської діяльності установ освіти, навчальних закладів є показником ефективності освітньої діяльності, високого рівня компетентності, професіоналізму керівних і педагогічних працівників, наявності у них інноваційного мислення. У зв’язку з цим, на передній план висуваються системний підхід, проектування цілісних педагогічних і управлінських структур, розробка і впровадження технологій інноваційного розвитку. Підвищується значущість менеджерської функції управління інноваційним процесом, дослідницьких методів управління, зокрема впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Із метою теоретичного обґрунтування концепції дослідження нами здійснено аналіз науково-педагогічної літератури за даною проблемою, в результаті якого узагальнено декілька вихідних положень.

Перше з них розкриває суть ідей школознавства, покладених в основу розбудови інноваційної педагогічної системи навчального закладу. Загальні засади школознавства, враховуючи інноваційність української школи, досліджували В.Г.Кремень, О.Я.Савченко [3], З.М. Онишків [4], В.С.Пікельна [7], інші вчені-педагоги.

Друге вихідне положення пов’язане з розкриттям важливості технологізації методичної роботи для створення і розвитку інноваційного освітнього середовища (Н.П.Волкова [1], С.С.Пальчевський [5], М.М.Фіцула [12] та інші). Предметом дослідження В.В.Химинця став інноваційний потенціал школи як «здатність створювати, сприймати та реалізовувати нововведення» [13, с.122].

Третє вихідне положення дослідження розкриває практичний аспект підготовки керівників навчальних закладів до управління інноваційними процесами (Л.І.Даниленко [6], Г.В.Єльникова, О.І. Зайченко [6; 11]). Науково-методичний супровід як нова технологія післядипломної освіти створює умови для оволодіння керівниками інноваційною діяльністю (О.М.Василенко, А.М.Єрмола [2], Т.М.Сорочан [8]). Важливим, на наш погляд, є розгляд сучасного стану науково-методичного забезпечення управління освітою.

Нині кабінет управління закладами середньої освіти Рівненського ОІППО працює над реалізацією науково-методичної проблемної теми «Розвиток управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інноваційної діяльності». У межах ВУКОРу (Відкритого університету керівників освіти Рівненщини) діє оптимальна структура методичної роботи. Зокрема, психолого-педагогічний семінар керівників освіти, творча група керівників спеціалізованих навчальних закладів, три школи (резерву керівних кадрів «Мій шанс», керівників районних (міських) шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху», управлінської компетентності).

Дотримуємося інноваційного підходу при формуванні сучасної системи курсової підготовки управлінських кадрів регіону. Спільно з кафедрою управління освітою інституту розроблено оптимальні моделі організації навчального процесу під час планового підвищення кваліфікації і системи його інформаційного, методичного та дидактичного забезпечення. Укладено, апробовано і впроваджено нові програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації за модульними компонентами. Модернізовано лекційні курси, управлінські практикуми на основі мультимедійних та комп’ютерних технологій, систему педагогічного контролю (вхідне та вихідне діагностування), основним методом якого є комп’ютерне тестування. Запроваджено спецкурси «Правова підготовка керівника ЗНЗ», «Стратегічне управління освітніми організаціями», «Фінансово-господарська діяльність керівника ЗНЗ». Започатковано дистанційне навчання, навчання директорів ЗНЗ на курсах за програмою «Intel® Навчання для майбутнього». Застосовано заочну форму навчання спеціалістів місцевих органів управління освітою.

Однією з плідних ідей інноваційного структурування кабінету управління закладами середньої освіти є створення тимчасового науково-дослідного колективу. За програмою його діяльності успішно проведено наукове дослідження «Теоретичні основи та стан управління проектно-цільовою діяльністю загальноосвітнього навчального закладу», результати якого апробовано на обласних проблемних семінарах директорів загальноосвітніх шкіл із тем: «Педагогічний і психологічний моніторинг як основа ефективного управління навчально-виховним процесом» (Радивилівський район); «Управління проектно-цільовою діяльністю загальноосвітнього навчального закладу» (Гощанський район); «Управлінський супровід формування здорового способу життя у соціалізуючому середовищі школи» (Зарічненський район); «Управлінське забезпечення профільного навчання в старшій школі» (Корецький район).

Урахування потреб конкретного вчителя, педагогічного колективу, навчальних закладів району (міста) лежить в основі планування всіх заходів, які організовуються і проводяться кабінетом управління закладами середньої освіти в міжкурсовий період. Так, на модернізацію всього освітнього простору Рівненщини, створення нової інноваційної практики в галузі були скеровані:

- обласна науково-практична конференція з теми «Профільне навчання як домінанта сучасного закладу освіти» (Демидівський район);

- майстер-класи заслуженого працівника освіти України, колишнього директора Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня–гімназія» Корецького району С.В.Чумака «Забезпечення умов становлення і розвитку навчального закладу для обдарованих дітей у сільській місцевості», директора Радивилівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1–гімназія» А.В.Фаєвської – «Упровадження інноваційних технологій в управління навчальним закладом»;

- «круглі столи» «Використання сервісів Інтернету в освітній діяльності», «Інформаційний сервіс керівника ЗНЗ»;

- регіональні інтернет-конференції з тем «Формування освітньої політики на районному (міському) рівні управління», «Актуальні проблеми теорії та практики управління сучасною школою» (спільно з кафедрою управління освітою інституту).

Підвищенню інноваційного потенціалу методичної роботи з керівними кадрами підпорядковано співпрацю з рядом громадських організацій.Чільне місце серед них займають такі об’єднання, як: «Академія педагогічної майстерності», «Вчителі за демократію і партнерство» (м. Київ), «Європейський діалог», «Центр освітньої політики» (м. Львів), «Асоціація шкіл-партнерів», «Волинський ресурсний центр» (м. Рівне) та інші. За їхньою участю успішно відбуваються на базі кабінету тренінгові заняття керівників ЗНЗ, інформаційні ярмарки, презентації вітчизняних і зарубіжних моделей новітніх шкіл, зустрічі з випускниками програм міжнародного освітнього обміну та ін. Плідною зробили співпрацю також популярні авторські майстер-класи відомих учених-дидактів академіка Російської академії освіти, доктора педагогічних наук, професора Поташника М.М. «Урок ХХІ століття (особистісно-орієнтована дидактика сучасного уроку)», доктора педагогічних наук, професора Шарко В.Д. – «Компетентнісний підхід до навчання школярів: управлінський і науково-методичний аспекти», «Конструювання та аналіз уроку з позицій сучасних вимог» та доктора педагогічних наук, професора Пальчевського С.С. – «Акмеологічний підхід до управління освітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі».

Створено регіональну мережу громадсько активних шкіл і поширено програму «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», спрямовану на вирішення проблем демократизації управління навчальним закладом, організації волонтерської допомоги, налагодження партнерства між школами та територіальними громадами. Матеріали власного досвіду використано при розробці проблемно-тематичного курсу «Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади» для підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ у Рівненському ОІППО.

Дотримуючись принципу наступності у методичній роботі з управлінськими ланками по вертикалі, розроблено тематику занять постійно діючого семінару «Соціально-педагогічні основи управління освітою в Україні та регіоні на сучасному етапі» для начальників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення). Працівники кабінету були учасниками підготовки і проведення семінарів-практикумів із тем: «Контрольно-аналітична діяльність щодо стану розв’язання визначених завдань. Від кінцевого результату – до творчого пошуку» (Дубенський район); «Підготовка керівних і педагогічних кадрів до здійснення інноваційної діяльності в системі науково-методичної роботи сільського району» (Березнівський район); «Нормативно-правове забезпечення освіти та охорони дитинства» (Рівненський ОІППО); «Документування в освітньому менеджменті» (м. Кузнецовськ); «Розвиток професійної компетентності керівних кадрів регіону в контексті проблеми якості екологічної освіти» (Рокитнівський район).

Про результативність роботи кабінету управління закладами середньої освіти з оновленняпрофесійної підготовки керівників освітніх організацій свідчить участь навчальних закладів області у Всеукраїнському конкурсі «100 кращих шкіл України» 2006 р. Його лауреатами у семи номінаціях із дев’яти стали 18 навчальних закладів із семи районів (Березнівського, Володимирецького, Дубенського, Дубровицького, Млинівського, Острозького, Рівненського) та міст Рівного і Кузнецовська серед 386 шкіл України [14]. Переможцями Всеукраїнського конкурсу «100 кращих керівників шкіл України» 2007 р. у двох номінаціях із п’яти стали троє директорів навчальних закладів Володимирецького і Дубенського районів та м. Рівного, лауреатами у чотирьох номінаціях – п’ять керівників із м. Рівного, Дубенського і Радивилівського районів [9]. Лауреатом Всеукраїнського фестивалю-конкурсу на кращу модель сучасної сільської загальноосвітньої школи з-поміж 10 навчальних закладів України став Семидубський аграрний ліцей і ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенського району [3, с.22]. Чотири навчальні заклади, які активно впроваджують акмеологічні підходи стосовно сучасних стратегій розвитку системи освіти, презентували модель акмеологічної школина Всеукраїнському форумі акмеологічних ЗНЗ 2010 р. Золотою і бронзовою медалями рейтингового конкурсу Другої міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади-2011» нагороджено відповідно Володимирецький районний колегіум і Рівненську ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені В.Короленка.

Особливу увагу приділяємо вивченню кращого досвіду використання інноваційних рішень, підходів і форм в управлінській діяльності. Науково-методичною радою інституту схвалено і рекомендовано до поширення узагальнений досвід роботи Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня–гімназія» Корецького району з теми «Забезпечення умов становлення і розвитку навчального закладу для обдарованих дітей у сільській місцевості»; Гощанської районної гімназії – «Діагностико-концептуальна основа в системі цільового управління навчальним закладом»; Радивилівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1–гімназія» – «Упровадження інноваційних технологій в управління навчальним закладом»; Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №27 – «Упровадження інноваційних технологій із метою вдосконалення системи управління освітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі». Поширенню інноватики в управлінні освітніми організаціями сприяє занесення до державної відеотеки педагогічного досвіду доробків таких установ освіти та навчальних закладів: відділу освіти Березнівської райдержадміністрації (начальник відділу Г.М.Дежнюк);Володимирецького районного колегіуму (директор А.Ф.Остапенко, заслужений працівник освіти України); Рівненської гуманітарної гімназії (директор З.В.Макарчук); Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня–гімназія» Корецького району (директор Л.М.Михальчук) – у 2006 р.; Березнівської гімназії (директор С.В.Делідон), Кузнецовської гімназії (директор Н.Ф.Горбачик, заслужений працівник освіти України), Радивилівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1–гімназія» (директор А.В.Фаєвська), Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені В.Короленка (директор О.П.Серветник) і Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №27 (директор Б.Я.Харів, заслужений учитель України) – у 2008 р.

Ознайомленню педагогічної громадськості з конкретними інноваційними розробками у практиці освіти сприяє участь в обласному конкурсі «Загальноосвітній навчальний заклад року», конкурсі-ярмарку педагогічної творчості. На базі кабінету працює експертна комісія з номінації «Управління освітою».

Інноваційному змісту післядипломної педагогічної освіти підпорядковано також міжнародне й міжрегіональне співробітництво. Упродовж останніх п’яти років організовано обмін досвідом управлінської діяльності з освітянами Тарнувського повіту Малопольського воєводства Республіки Польщі, міст Карлові Вари і Прага Чеської Республіки, Берлін і Дрезден Федеративної Республіки Німеччини, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської областей та міст Кам’янця-Подільського і Кременчука. Також реалізовано спільні методичні проекти з «Асоціацією керівників закладів освіти нового типу» Рівненської області (голова асоціації А.Ф.Остапенко), Рівненською обласною громадською організацією «Французький Альянс» (директор Н.П.Чумак). Зокрема, проведено науково-практичні семінари, конференції, управлінські мости на базі установ освіти та навчальних закладів міст Барановичі і Мінськ Республіки Білорусь, міста Москви і Московської області Російської Федерації, міст Таллінна і Кохтла-Ярве Естонської Республіки, міста Мец Французької Республіки.

Для забезпечення професіоналізації управління освітою на регіональному рівні у найближчій перспективі діяльність кабінету управління закладами середньої освіти будуть визначати такі пріоритети:

- навчання керівників ЗНЗ із питань фінансово-господарської діяльності у системі підвищення кваліфікації;

- конкретизація стосовно регіону рекомендацій, іншого методичного матеріалу, розробленого науковцями, для формування професійної компетентності керівників освіти у межах ВУКОРу, а саме таких його структур:

а) психолого-педагогічних семінарів «Правове забезпечення управлінської діяльності в умовах законодавчих змін функціонування і розвитку освітньої галузі», «Акмеологізація педагогічного середовища у загальноосвітньому навчальному закладі»;

б) творчої групи керівників спеціалізованих навчальних закладів із проблеми «Проектування педагогічної діяльності у системі загальної середньої освіти регіону»;

в) школи управлінської компетентності з проблеми «Організаційно-методичне забезпечення формування та розвитку управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів»;

г) шкіл керівників районних (міських) шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху» та резерву керівних кадрів «Мій шанс»;

- посилення професіоналізації управлінської діяльності у міжкурсовий період за допомогою сучасних популярних форм методичної роботи, зокрема авторського майстер-класу заслуженого учителя України В.В.Громового «Менеджмент інновацій», семінару-тренінгу кандидата психологічних наук, доцента Смольської Л.М. «Самоменеджмент керівника освітньої організації»;

- науково-методична підтримка моніторингового супроводу управління сучасною школою;

- розвиток моделі державно-громадського управління територіальними освітніми системами та навчальними закладами;

- проведення науково-дослідницької роботи у рамках спільного експерименту Рівненського ОІППО з ЦІППО Університету менеджменту освіти НАПН України з теми «Теоретичні та технологічні основи оцінювання управління загальною середньою освітою регіону»;

- підвищення рівня інноваційної культури керівників освіти шляхом співпраці з кафедрами Університету менеджменту освіти, лабораторією управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, рядом громадських об’єднань;

- вивчення й адаптація передового вітчизняного і зарубіжного досвіду із питань функціонування та розвитку інноваційних моделей новітніх навчальних закладів, застосування засад сучасного педагогічного менеджменту в умовах інтеграції до міжнародного освітнього простору.

Отже, науково-методичний супровід управлінської діяльності керівників освіти має носити прогностичний, системний, комплексний і диференційований характер. Саме така цілеспрямована робота кабінету, установ освіти та навчальних закладів, які працюють в інноваційному режимі, підвищує ефективність та якість управління, навчання і виховання, формує та розвиває інтелектуальну, творчу, компетентну особистість. «Керувати – значить приводити до успіху інших!», – гласить давньокитайська мудрість.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Волкова Н.П. Педагогіка: посіб. / Н.П. Волкова. – К.: Академія, 2002. – 576 с.

2. Єрмола А.М., Василенко О.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: науково-метод. посіб. / А.М. Єрмола, О.М. Василенко. – Х.: Курсор, 2006. – 312 с.

3. Моделі розвитку сучасної української школи : матеріали Всеукр. науково-практ. конфер. (Черкаси – Сахнівка, 11-13 жовтня 2006 р.). – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 240 с.

4. Онишків З.М. Основи школознавства: навч. посіб. / З.М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 96 с.

5. Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. / С.С. Пальчевський. – К.: Каравела, 2008. – 496 с.

6. Підготовка керівника середнього закладу освіти: навч. посіб. / ред. Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 272 с.

7. Пікельна В.С. Управління школою: в 2 ч./ В.С. Пікельна – Х.: Основа, 2004. – Ч. 1. – 112 с.

8. Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика: монографія / Т.М. Сорочан. – Луганськ: Знання, 2005. – 384 с.

9. 100 кращих керівників шкіл України - 2007: переможці та лауреати конкурсу у п’яти номінаціях / упоряд. Н.Мурашко [та ін.]. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2007. – 176 с.

10. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – 670 с.

11. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія / ред. Г.В. Єльникова. – К. - Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 460 с.

12. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Вид. центр Академія, 2007. – 560 с.

13. Химинець В.В. Інновації в сучасній школі. – Ужгород: Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2004. – 168 с.

14. Школи України 2006 : лауреати конкурсу «100 кращих шкіл України» у 9 номінаціях / упоряд. Н.Мурашко [та ін.]. – К.: Шкільний світ, 2006. – 400 с.


Климко Лариса Василівна,

методист кабінету управління закладами середньої освіти,

старший викладач кафедри управління освітою Рівненського ОІППО
УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ГРОМАДСЬКО АКТИВНИХ ШКІЛ ЯК ІНСТРУМЕНТУ САМООЦІНЮВАННЯ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (КОЛО ІДЕЙ)
Одне із завдань ВУКОРу (Відкритого університету керівників освіти Рівненщини) – активне впровадження в освітній простір регіону нових моделей навчальних закладів. Чільне місце серед них займає громадсько активна школа (далі – ГАШ) як інноваційна система управління навчальним закладом.

Практика показує, що модель громадсько активної школи є віддзеркаленням процесів глобалізації сучасного світу, демократизації, гуманізації, посилення відкритості суспільства та його інституцій. Ці чинники суттєво впливають на життя сучасної школи та управління нею.

Усі ГАШ розвиваються по-своєму, оскільки кожен навчальний заклад має свої визначені структуру, стандарти, свій колектив, власні погляди на управління та потреби місцевої громади. Незважаючи на це, усі вони мають певні спільні характеристики.

Вважаємо, що саме стандарти і є засобом оцінювання діяльності ГАШ. Стандарти використовують для покращення своєї діяльності як діючі ГАШ, так і інші школи, які мають намір працювати як громадсько активні.

Стандарти ГАШ охоплюють такі сфери освітньої діяльності:

1. Лідерство,адже розвиток і покращення шкільної системи залежить від сильної команди, яка об’єднана спільним баченням, цінностями у досягненні мети школи. Ефективний директор забезпечує працівників усіма необхідними ресурсами, можливостями та підтримкою для проведення й реалізації найкращої роботи.2. Партнерство. Тільки розвинута ГАШ спрямовує свою діяльність на розвиток партнерських відносин з установами та закладами, що є на території громади. Такі відносини забезпечують гармонійну роботу різних інституцій із дітьми, їхніми сім’ями та місцевою громадою, забезпечують тісну співпрацю та підтримку один одного.

3. Соціальна інклюзія. Оскільки однією з найкращих рис ГАШ є створення умов і можливостей навчання для всіх дітей, незважаючи на їхнє походження, релігійні вподобання, етнічний і соціальний статус, стан здоров’я тощо. Важлива місія таких шкіл — забезпечити учнів рівним доступом до навчання та сприяти створенню навчальної атмосфери у класі, вільної від упереджень та стереотипів.

4. Послуги. ГАШ є центральним ресурсним центром у місцевій громаді та надає їй певні послуги, які визначені відповідно до потреб мешканців. Послуги надають підтримку сім’ям і можливості для навчання дорослих. Школа може самостійно впроваджувати послуги та залучати до їх реалізації інші установи, заклади на території громади.

5. Волонтерство. ТількиГАШ заохочує учнів брати активну участь у житті громади. Волонтерство розвиває у них почуття довіри та поваги до жителів громади та забезпечує важливу умову розвитку дитини — її співпрацю з дорослими людьми, а не тільки з батьками та вчителями. ГАШ залучає до волонтерства не тільки дітей, а й їхніх батьків та громаду.

6. Навчання впродовж усього життя. Оскільки навчання впродовж усього життя є важливим елементом для всіх людей, які слідкують за змінами та швидким розвитком сучасного світу, для учнів важливо розуміти, що навчання — це життєва діяльність, якої навчають лише у школі. Прикладом цього повинні бути дорослі, які запевняють, що навчання може бути не лише задля роботи, а й задля задоволення.

7. Розвиток громади. ГАШ — це школа, яка сприяє розвитку громади. Як місцевий лідер школа допомагає громадським об’єднанням застосовувати усі свої сили на виконання завдань, залучати до цього громадськість і надавати послуги місцевому населенню.

8. Залучення батьків. Усім добре відомо, що учні навчаються краще, якщо їхнє навчання підтримують батьки. Саме батьки повинні знати потреби розвитку дитини та якнайкраще забезпечити навчальне середовище вдома. Для цього необхідна активна співпраця між батьками та вчителями. ГАШ надає батькамможливість бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи.

9. Шкільна культура. Важливим елементом ГАШ є те, що вони відкриті та сприятливі до змін. В основу педагогічних методів таких шкіл покладено демократичні цінності. Працівники школи роблять усе можливе, аби знайти кращі способи розкриття потенціалу в дітях, у їхніх сім’ях і всіх членах громади. Шкільна культура полягає в тому, аби сформувати в учнів бажання бути активними, творчими, толерантними у житті навчального закладу.

До зазначених сфер освітньої діяльності пропонуємо стандарти оцінювання якості роботи ГАШ у розробленими показниками та шкалою оцінювання. Подаємо опис показників та критеріїв, які допоможуть встановити рівень розвитку ГАШ в певній сфері (1 відсутність розвитку, 2 – початковий рі-вень, 3 – сильна позиція, 4 відмінні результати). У кожній таблиці є графа, у якій зазначено показник. У графі «Коментарі» ведеться запис осіб, з якими потрібно провести зустріч. Завдяки поданій інформації визначаємо пріоритети своїх подальших дій.

ЛІДЕРСТВО

1

2

3

4

Місію школи погоджуємо із залученням учнів, батьків, громади

Розробляємо стратегічні плани

Розподіляємо для роботи ресурси – людей, обладнання, фінанси тощо

Перевіряємо вміння працівників залучати до роботи громадськість

Визначаємо та оцінюємо досягнення

Застосовуємо нові методи роботи у прийнятті рішень та певних дій

(Можна додати інші показники)

Коментарі

Першочергові дії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал