Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка11/38
Дата конвертації12.12.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   38

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН № 930 від 06.10.10 року) присвоєння кваліфікаційних категорій "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії" передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі.


У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс.

Напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій: • викладацька діяльність;

 • науково-методична діяльність;

 • методична підтримка навчального процесу;

 • самостійна робота учасників навчально-виховного процесу.

Використанняінформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога дозволяє оптимізувати зміст навчання, модернізувати методи та форми організації науково-методичної діяльності, забезпечити високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг.

Традиційні, але надійні форми методичної діяльності:семінари-практикуми, педагогічні читання, «круглі столи», школа педагогічної майстерності, майстер-класи, педагогічні студії, тренінги тощо. З їх допомогою здійснюється оновлення змісту освіти через використання актуальних педагогічних технологій.

Інноваційні форми впровадження ІКТ в освітню діяльність здійснюються через: стандартні та спеціалізовані програми, педагогічні програмні засоби, навчальні е-mail-проекти, розташування в мережі Інтернет, соціальні сервіси Веб 2.0, відеомости, відеоконференції, вебінари, використання інтерактивної дошки.

Для створення нормативно-правової бази закладу освіти, аналітичного та методичного супроводу науково-методичної роботи є використання програмного забезпечення: • текстовий редактор MSWord;

 • табличний процесор MSExcel;

 • система створення презентацій PowerPoint;

 • програма для роботи з електронною поштою, власним розкладом, контактами та завданнями Microsoft Outlook.

Для здійснення наукової організації праці, ефективного досягнення цілей у науково-методичній роботі важливим є здійснення електронного документообігу:

 • Складання індивідуальних планів.

 • Плани роботи методичних служб.

 • Участь у плануванні закладу.

 • Навички організації інформобміну і документообміну.

 • Навички роботи з електронними документами.

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія як така, а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей.

Організація науково-методичної роботи в навчальному закладі щодо створення інформаційного освітнього середовища уможливлює комплексне застосування ІКТ, що забезпечує справжню інтерактивність навчання. Для ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес використовуються цифрові освітні ресурси (ЦОР).

Сучасні цифрові освітні ресурси:


 • Педагогічні програмні засоби (ППЗ).

 • Програми для проведення тестів.

 • Електронні підручники, планшети.

 • Колекція ЦОР мережі Інтернет (наприклад, бібліотека електронних наочних посібників).

Інформаційно-комунікаційні технології –  це новий вимір у просторі навчання, надійний помічник викладача, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей. Комп’ютер – це лише знаряддя, яке поліпшує роботу викладача, але спочатку слід докласти чимало зусиль для опанування цим знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до навчальної діяльності, переглянути методику викладання з точки зору ії застосування, можливості наситити навчальний процес мультимедійною інформацією. Наприклад, — розробка відповідного навчально-методичного забезпечення для використання інформаційно-пошукових систем, мультимедійних, телекомунікаційних та мережевих технологій; формування інформаційної культури педагогічних працівників, їх підготовка до практичного використання засобів ІКТ у своїй професійній діяльності.

Відповідно до змісту навчального матеріалу, педагогічний програмний засіб (ППЗ) містить текст стандартного підручника, бібліографічний матеріал, таблиці, хронологію, низку ілюстрацій, словник термінів і понять, ілюстровані портретами персоналії провідних діячів, а також відеофрагменти, документи, карти. До кожної теми складене інтерактивне тематичне тестування.

Використання електронних підручників дає можливість вирішувати такі актуальні питання:


 • використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних  технологій;

 • удосконалювати навички самостійної роботи в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;

 • інтенсифікувати освіту, поліпшити засвоєння знань, зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим.

Використання електронного підручника в комплекті з традиційним підручником:

 • забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підходи у навчанні;

 • забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійна співпраця з ПК, постановка запитань, які цікавлять, та отримання відповідей на них);

 • підвищує пізнавальну активність за рахунок різноманітної відео- та аудіоінформації;

 • передбачає контроль завдяки тестуванню і системі запитань для самоконтролю.

У лютому 2011 року в Україні відбулася публічна презентація Національного проекту «Відкритий сві»: один учень – один комп’ютер – комунікаційна реформа в освіті. Старт проекту».

Проект передбачає створення єдиної національної освітньої мережі, стандартизацію та уніфікацію централізованої системи навчання, впровадження ІКТ у систему управління освітніми процесами на базі високошвидкісних телекомунікаційних технологій четвертого покоління.

Проект «Відкритий світ» є найбільш складним серед усіх нацпроектів як з технічної точки зору, так і з огляду на менеджмент: передбачається створення 4G-мережі — унікального електронного пристрою та «освітньої хмари». Крім того, важливим завданням є перепідготовка вчителів.

Проект «Відкритий світ» – «це не тільки багато комп’ютерів, це не тільки можливість доступу до інформації, це не тільки хороший трафік. Це, перш за все, велика освітня реформа» (В.Семиноженко). Реалізація проекту відкриє шлях до впровадження нових, інноваційних підходів у навчанні.

Проекти, що передбачають використання і впровадження ІКТ:


  1. Національний проект «Відкритий світ» (http://www.ow.org.ua/).

  2. Іntel® «Навчання для майбутнього» (http://iteach.com.ua/).

  3. Програма «Інклюзивна освіта» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» (http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus).

  4. Освітній проект «Електронний щоденник» (http://schoolinfo.com.ua).

Вагоме значення у науково-методичній роботі з педкадрами відводиться телекомунікаціям: відеоконференція, вебінар, skype - зв’язок. Ці форми роботи стали невід’ємною частиною дистанційної освіти.

Використання ІКТ надає широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому.Напрямки позитивних змін є: • підвищення якості освіти;

 • удосконалення науково-методичної роботи;

 • підвищення рівня ІК-компетентності викладачів.Теоретико-практична частина
Таборовець Тетяна Федорівна,

завідувач методичного кабінету

відділу освіти Дубровицької районної

державної адміністрації
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Сучасна школа – це якісно нова освітня інституція, покликана розвивати особистість дитини на основі виявлення її задатків, можливостей, здібностей, формувати ключові життєві компетентності, виховувати національно свідому, вільну, демократичну особистість. Розв’язання цієї проблеми потребує підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про особистісне і професійне зростання, вміє сприйняти і використати на практиці нові педагогічні ідеї. Цей процес починається із молодого вчителя.

Однією з актуальних проблем залишається адаптація молодого вчителя до включення у професійну діяльність. Адже молодий учитель – це вчорашній випускник ВНЗ, в якого ґрунтовна теоретична підготовка, однак відсутній практичний досвід і в роботі з учнями, і в налагодженні контактів з батьківським та вчительським колективами. Окрім того, випускники ВНЗ приходять до загальноосвітнього навчального закладу з різними можливостями, знаннями, задатками, з різним рівнем підготовки до роботи. Тому першочерговим кроком методичної служби району, школи є ґрунтовне діагностичне дослідження такого рівня, правильно спланована індивідуальна практична допомога молодому вчителю.

За результатами проведеної діагностики виявлено, що майже половині новопризначених педагогів бракує знань з методики викладання предметів, 40% відчувають труднощі психологічного характеру, 37% не вміють розробити план-конспект, календарно-тематичне планування, а найбільшою трудністю для молодих педагогів (60 %) виявилася нормативно-правова база освітньої галузі.

Цікавим виявилося й опитування керівників загальноосвітніх закладів щодо сприйняття молодого вчителя. Для когось молодий учитель – це пластилін, з якого можна і потрібно виліптити справжнього педагога, для інших – це нова генераційна сила з потужним потенціалом, для окремих директорів ЗНЗ молодий учитель – це «великий червоний знак оклику» – як попередження та пересторога, як вказівка до посиленої уваги.

Саме тому, щоб допомогти молодому вчителю, за словами Ш.Амонашвілі, «відкрити в самому собі… суть майстерності педагогічної справи», в методичному кабінеті відділу освіти Дубровицької райдержадміністрації розроблений та успішно реалізується комплексно-цільовий проект «Молодий педагог», головна мета якого:


 • визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямків модернізації системи освіти з урахуванням сучасного інформаційно-технологічного суспільства;

 • забезпечення соціальних, професійних гарантій самореалізації молодого педагога;

 • формування та розвиток ключових життєвих та професійних компетентностей учительства, його конкурентоспроможності, утвердження соціального статусу в суспільстві.

Завданнями проекту визначено:

 • удосконалення системи післядипломної освіти молодих педагогів;

 • модернізація підготовки педагогічних працівників та забезпечення їх готовності до роботи в інноваційному освітньому середовищі;

 • розширення кола професійного спілкування молодої педагогічної генерації.

Проект «Молодий педагог» реалізується через принципи:

 • гуманізації;

 • демократизації;

 • науковості;

 • індивідуалізації та диференціації;

 • системності.

Ресурсним забезпеченням проекту є створена в районному методичному кабінеті медіатека для користування педагогічним працівникам за напрямками:

 • нормативно-правова база освіти;

 • «Сучасний урок» (відеоуроки);

 • шкільний навчальний кабінет;

 • матеріали конкурсу «Вчитель року»;

 • матеріали районних учнівських предметних олімпіад;

 • банк «Інноваційні технології навчання та виховання»;

 • педагогічний досвід;

 • навчально-методичні презентації;

 • авторські навчальні програми;

 • районні програми, комплексно-цільові проекти;

 • програмно-педагогічне забезпечення (електронні підручники, посібники).

Окрім того, до послуг молодого педагога – продукти видавничої діяльності педагогів: методичні рекомендації, посібники, порадники, збірники, бюлетені з актуальних педагогічних проблем.

Результатом реалізації проекту «Молодий педагог» є: • успішне входження молодого вчителя у професію;

 • формування та розвиток ключових життєвих та професійних компетентностей учительства, їх конкурентоспроможності, утвердження соціального статусу в суспільстві;

 • адекватна самооцінка вчителем власної педагогічної діяльності;

 • побудова власного шляху професійного зростання;

 • розвиток інноваційного освітнього простору.

У рамках реалізації проекту районним методичним кабінетом проводяться посвяти молодих вчителів в освітянську педагогічну спільноту, вересневі зустрічі у психолога (тренінги, анкетування, розробка психологічних портретів педагогічного та учнівського колективів), педагогічні вітальні молодого вчителя («На хвилях натхнення», «Від школи – до школи, від серця – до серця»), навчальні курси з комп’ютерного програмування (опрацювання власного освітнього маршруту, створення програмного продукту, вивчення та впровадження ІКТ).

Молодий учитель – це людина, яка щойно створила або планує створити сім’ю, а отже, його цікавитимуть питання молодіжного кредитування та приватизація землі, молодіжна політика та знайомство з життєво необхідними соціальними службами та організаціями. Тому, спільно з районною профспілковою організацією, щорічно проводимо зустрічі молодого вчительства з представниками органів влади, місцевого самоврядування за круглим столом «Молодий учитель: права, проблеми, підтримка», на яких присутні голови районних адміністрації та ради, їх заступники, керівники районної служби у справах сім’ї та молоді, районної служби зайнятості, районного відділу культури тощо. Відтак, молодий учитель може у ході спілукування збагатиться інформацією про шляхи вирішення всіх життєвих питань, познайомитися з представниками влади, отримавши своєрідний путівник районом, який допоможе йому адаптуватися в соціальне середовище. Такі зустрічі є одночасно і трибуною молодого вчителя, оскільки дають змогу презентувати себе, свої таланти, здібності, успіхи.

Систему професійного становлення молодого педагога представимо за допомогою рис. 1 та 2:

Рис. 1

Рис. 2

Як результат роботи з молодими вчителями – отримання надійного наступного покоління освітян, які зможуть забезпечити безперервне зростання ефективності навчально-виховного процесу, навчання та виховання молодого покоління, здатного конкурувати у світі знаннями, вміннями, практичним досвідом.В.О.Сухомлинський писав: «Молодий учитель – це згусток енергії, сила бажання, віра в день прийдешній…». Головне – спрямувати цю енергію у потрібне професійне русло.
Мельничук Лідія Степанівна,

завідувач районного

методичногокабінету

Березнівської районної ради
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З КЕРІВНИКАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Переосмислення теорії управління школою, поява нових управлінських функцій зумовлює нові вимоги до підготовки та навчання керівників загальноосвітніх шкіл.

У сучасних умовах демократизації суспільства, змінах змісту й структури освіти, зростання автономності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів особливого значення набувають питання підготовки директорів ЗНЗ до управлінської діяльності.

Міжнародна комісія з освіти у ХХІ столітті дійшла висновку, що майбутній прогрес людства залежить не стільки від економічного росту, скільки від рівня розвитку особистості. ЮНЕСКО пропонує перейти від класичного поняття «людські ресурси» до концепції «компетентності людини». Дана концепція передбачає максимальне, всебічне врахування інтересів людини: оволодіння професійною компетентністю, знаннями, вміннями і навичками, необхідними для охорони здоров’я, розвитку культури, захисту навколишнього середовища, конкурентоспроможності на ринку праці.

Якість професійного становлення і розвитку особистості керівників шкіл багато в чому визначає характер і долю модернізації шкільної освіти, сприяючи приведенню її у відповідність до сучасних життєвих потреб країни. У зв’язку з цим у нас виникла необхідність чіткої розробки моделі формування професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

На основі моніторингу освітньо-кваліфікаційної характеристики діяльності керівників шкіл ми виокремили знання і вміння, що необхідні директорам для професійного управління навчальним закладом.

Аналіз методологічних і теоретичних питань, а також змісту, форм, методів забезпечення ефективного функціонування ЗНЗ дали нам можливість визначити перелік вимог до навчання директорів ЗНЗ. Керівники шкіл зацікавлені в отриманні знань із менеджменту та маркетингу в освіті, оскільки вони самі стають менеджерами, управляють педагогічною системою школи, її розвитком, організовують і стимулюють професійну діяльність підлеглих, вивчають попит на освітні послуги, забезпечують їх якість, вступають у фінансово-господарські відносини, намагаючись дотримуватися відповідності показників роботи навчального закладу державним стандартам освіти, утримувати його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.

У зв’язку з цим зросли роль і значення підготовки директорів ЗНЗ, їх методологічної, теоретичної і методичної освіченості.

Ураховуючи зміни в змісті освіти, впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, наявність варіативних програм, підручників, навчально-методичних комплексів, інноваційні процеси в освіті, практичну реалізацію особистісно орієнтованого навчання, районний методичний кабінет узяв курс на створення інформаційних, науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного, системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогічних і керівних кадрів освітніх установ району.

Важливу роль у системі науково-методичної роботи ми відвели підвищенню професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, яка здійснювалася через управлінський університет директорів шкіл, заступників директорів з навчально-виховної роботи та спрямовувалася на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих працівниках, мотивацію їх до інноваційної діяльності, самоосвіти, а також на реалізацію науково-методичної проблемної теми.

На діагностико-прогностичній основі, з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів та їх потреб, базується структурно-логічна модель науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів. Розроблено систему підготовки керівників шкіл, у якій передбачено: • модернізацію змісту форм і методів управлінської діяльності;

 • підвищення науково-теоретичної підготовки, загальнокультурного рівня, формування готовності до самоосвіти і саморозвитку;

 • забезпечення умов підвищення професійної компетентності;

 • організацію інформаційної системи управління навчально-виховним процесом.

Підготовка нової генерації керівників освітніх навчальних закладів, підвищення їхнього професіоналізму, національної свідомості, готовності до творчої діяльності відбувається у системі роботи управлінського університету директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, у якому діють наступні секції:

 • школа резерву на керівні посади «Мій шанс»;

 • школа новопризначеного керівника;

 • керівників ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих та позашкільних закладів;

 • керівників ЗНЗ І-ІІІ ступенів;

 • керівників ЗНЗ І-ІІ ступенів;

 • проблемний семінар керівників опорних навчальних закладів освітніх округів: Березнівської гімназії, Моквинського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня», Балашівського НВК «Колегіум – ЗОШ І-ІІ ступенів», Соснівського НВК «гімназія-ЗОШ І ступеня», Малинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми «Науково-методичне та організаційне забезпечення профільного навчання у старшій школі»;

 • проблемно-цільовий семінар для заступників директорів «Використання інтерактивних технологій підготовки вчителя як конкурентоспроможного фахівця». У рамках даного семінару працюють секції заступників директорів з навчально-виховної роботи, секція керівників районних, шкільних методичних об’єднань, постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, творчих груп, шкіл педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, творчих груп, майстер-класів;

 • тимчасовий науково-дослідний колектив з теми «Підготовка вчителя ЗНЗ до професійно-педагогічної творчості в умовах освіти для сталого розвитку» (районний методичний кабінет, методичні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів району: Березнівської гімназії, Березнівського НВК «ЕГЛ – ЗОШ І-ІІ ступенів», Березнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Городищенської та Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Рівненським державним гуманітарним університетом);

 • майстер-клас заступника директора з навчально-виховної роботи «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінській діяльності заступника директора навчального закладу.

Забезпечено роботу двох обласних опорних закладів, чотирьох районних шкіл перспективного педагогічного досвіду з проблем управління, дев’яти опорних навчальних закладів району з основних питань управлінської діяльності та внутрішньошкільної методичної роботи, п’яти закладів з питань якісної організації та творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес, організовано роботу консультпунктів на базі досвіду роботи творчо працюючих керівників.

Урахування потреб педагогічних колективів навчальних закладів району зосереджене на розв’язанні проблем активного реформування і модернізації освітнього простору Березнівщини. Керівники району були учасниками майстер-класів академіка Російської академії освіти, доктора педагогічних наук, професора М.М.Поташника «Урок XXI століття (особистісно орієнтована дидактика сучасного уроку)» (Рівне); доктора педагогічних наук, професора В.Д.Шарко з теми «Конструювання та аналіз уроку з позиції сучасних вимог» (Рівне, 2009 рік); доктора педагогічних наук, професора С.С.Пальчевського з теми «Акмеологічний підхід до управління освітнім процесом у загальноосвітніх закладах»(2010 рік); кандидата психологічних наук, доцента Л.М.Смольської «Самоменеджмент керівника освітньої організації».

Для забезпечення умов підвищення професійної майстерності керівних кадрів, відповідно до рівня підготовки і потреб професійного спілкування, у районі вивчається і впроваджується педагогічний досвід та надбання педагогічної науки. Так, за останні три роки вивчено досвіди адміністрації шкіл з питань:


 • розробка та впровадження освітніх технологій у системі управлінської діяльності Соснівського НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня»;

 • забезпечення керівництва і контролю за станом навчально-виховної роботи в початкових класах (з досвіду роботи заступника з навчально-виховної роботи С.К.Булавіної);

 • управління процесом створення умов для повноцінного розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини (з досвіду роботи адміністрації Березнівського НВК);

 • управління інноваційним розвитком навчально-виховного процесу (з досвіду роботи адміністрації Кам’янської ЗНЗ);

 • на базі району проводяться науково-практичні конференції, декади педагогічної майстерності «Золотий фонд педагогічної Березнівщини», панорама педагогічного досвіду «Педагогічні сходинки освітян району», районна педагогічна виставка «Знайомтесь — досвід».

На базі району проведені обласні семінари для керівників ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблем підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми в умовах закладу (Березнівський НВК «ЕГЛ – ЗОШ І-ІІ ступенів). «Упровадження профільного навчання в закладах району» (Березнівський агротехнічний ліцей-інтернат, Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю, Березнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2).

У районі проведені заняття обласної школи управлінської майстерності «Управлінська майстерність — комплекс якостей керівника загальноосвітнього закладу» на базі Соснівського НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня», «Проектування розвитку школи в контексті модернізації вітчизняної освіти» (Березнівський ЕГЛ).

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів району брали участь у міжрегіональних семінарах працівників установ освіти керівників ЗНЗ Вінницької, Івано-Франківської, Полтавської і Рівненської областей із теми «Створення сприятливих педагогічних умов для розвитку особистості дитини» та міжрегіональному семінарі працівників установ освіти керівників ЗНЗ Рівненської і Вінницької областей із теми «Упровадження перспективних освітніх технологій у систему управління навчальними закладами регіону», науково-практичному семінарі з теми «Сучасний освітній менеджмент: політичні, економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Польщі та Європі» на базі органів управління освітою і навчальних закладів міста Тарнува Малопольського воєводства Республіки Польщі. Проведено обмін досвідом роботи керівників освітніх закладів району та делегації освітян Республіки Польща на базі навчальних закладів району.

Методисти методичного кабінету розробляють рекомендації щодо вирішення проблем, які розглядаються на засіданнях структурних методичних підрозділів управлінських кадрів. Система роботи методичного кабінету щодо вдосконалення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сприяє росту їх управлінської майстерності, підвищенню якості внутрішньошкільного керівництва і контролю, реалізації системного підходу до управлінської діяльності.

Індивідуальна робота з директорами шкіл спрямована на надання їм допомоги у практичній діяльності. Зміст визначається потребами і запитами керівників. Форми і методи роботи: консультації, бесіди, поради, практичні заняття. Результат – ефективне використання рекомендацій у роботі керівників ЗНЗ.

Активізувалася робота з проведення інтернет-конференцій та інтернет-консультацій з питань управлінської, методичної, навчальної та виховної діяльності з колегами інших регіонів України.

Проведено теоретико-методологічний семінари «Профільне навчання як одна з пріоритетних проблем реформування сучасної освіти», «Педагогічна технологія як інструмент упровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в умовах профільного навчання» (Бистрицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», науково-дослідна лабораторія «Профільне навчання»), де висвітлено проблеми упровадження профільного навчання у навчальних закладах освіти, стану науково-методичного та організаційного забезпечення профільного навчання у старшій школі.

Протягом останніх років керівники ЗНЗ ознайомилися із темами: «Стратегії управління закладом освіти в умовах формування інформаційного суспільства» (Березнівська гімназія), «Проектування педагогічних інновацій у системі управління якістю освіти» (Балашівський НВК «Колегіум- ЗОШ І-ІІ ступенів»),«Управлінське забезпечення профільного навчання в старшій школі» (Бистрицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»), «Управлінські рішення як ключ до успіху» (Городищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Соціально-педагогічні особливості управління школою сільської місцевості» (Яблунівська ЗОШ І-ІІ ступенів), «Аналітична діяльність керівника навчального закладу щодо управління якістю освіти» (Курганська ЗОШ І-ІІ ступенів), «Управління системою освіти в умовах інноваційної моделі розвитку ЗНЗ» (Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); «Формування творчої особистості учня як соціальна та педагогічна проблеми» (Голубнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); «Формування компетентної творчої особистості вчителя як умова підвищення якості освітнього процесу» (Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів); «Практика моделювання організаційних структур управління в особистісно орієнтованому освітньому просторі» (Малушківська ЗОШ І-ІІ ступенів); керівники спеціалізованих навчальних закладів з проблеми «Підвищення професійної компетентності керівника навчального закладу як фактор управління якістю освіти» (Моквинський НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня», Соснівський НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня»).

Створюючи умови для безперервного, системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогічних та керівних кадрів освітніх установ району протягом 2010-2011 н.р. заступники директорів з навчально-виховної роботи підвищували педагогічно-управлінську майстерність через проблемно-цільовий семінар «Використання інтерактивних технологій підготовки вчителя як конкурентоспроможного фахівця». На засіданнях розглядаються як традиційні, так і актуальні інноваційні питання, використовуються різні форми роботи (тренінги, майстер-класи, методичні фестивалі, «круглі столи», ярмарки педагогічних ідей, дискусії, творчі зустрічі, методичні діалоги, анкетування, педагогічні портрети, панорами методичних знахідок, презентації тощо). Змістовним було висвітлення тем «Система формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця за умов модернізації освітньої галузі» в Орлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів; «Вивчення педагогічного досвіду вчителів – шлях до педагогічної майстерності» в Березнівській гімназії; «Навчальний кабінет та методичне об’єднання – творча лабораторія вчителів» у Тишицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів; «Інноваційна діяльність навчального закладу в умовах реформування загальної середньої освіти» в Соснівському НВК «гімназія - ЗОШ І ступеня»; «Технологія моніторингових досліджень у діяльності навчального закладу» в Губківській ЗОШ І-ІІ ступенів.

Значна увага приділяється навчанню новопризначених керівників шкіл, підготовці кадрового резерву.

Із метою надання методичної допомоги молодим керівним кадрам створено районну школу молодого директора. На заняття виносяться теми, які допомагають утвердитися молодому керівнику: «Від професійної компетентності до професійної діяльності», «Управлінські функції керівника в умовах реформування освіти», «Сучасні підходи до управління навчальним закладом», «Атестація молодих педагогічних працівників як механізм управління якістю освіти», «Етика ділового спілкування». У закладах організовано стажування та наставництво, яке дає вагомі результати у професійному зростанні молодого керівника.

Районним методичним кабінетом проводяться індивідуальні та групові консультації, експрес-інформування «Педагогічний пошук: проблеми, знахідки», творчі звіти керівників «Мої перші педагогічні знахідки», «Дні відкритих дверей у творчо працюючих керівників», епізодичні семінари.

Велику допомогу у професійному зростанні, забезпеченні потреб регіону у кваліфікованих працівниках, мотивацію їх до інноваційної діяльності надає школа резерву на керівні посади «Мій шанс».

Удосконалення професійної компетентності керівника ЗНЗ у системі інноваційної діяльності реалізується через тимчасові науково-дослідні колективи, лабораторії інноваційних виховних технологій РДГУ, функціонування експериментальних закладів всеукраїнського/ регіонального рівнів, завдяки реалізації науково-методичної проблемної теми району.

У районі працює майстер-клас заступників директорів з навчально-виховної роботи «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах її структури та змісту» на базі досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної роботи Прислуцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок». Учасники майстер-класу були ознайомленііз системою науково-методичної роботи закладу щодо підготовки висококультурного творчого педагога як теоретично, так і практично, розглянули питання щодо формування інноваційної культури керівника, готовності ефективно здійснювати пошукову діяльність в умовах підвищення якості освіти.

Означені вище форми методичної роботи зорієнтовані на досягнення кінцевого результату. Цікаві та змістовні матеріали експериментальної, науково-дослідної роботи висвітлено у навчально-методичних посібниках та втілено в освітні проекти та програми.

Система інформаційного забезпечення керівника школи дозволяє ознайомити управлінців-практиків із методами розв’язання можливих організаційно-управлінських проблем; навчає їх ставити мету, аналізувати труднощі, оцінювати переваги або мінуси певних управлінських рішень.

Створення електронної бази даних, належний рівень інформаційного забезпечення керівника закладу свідчить, що діюча модель науково-методичної роботи забезпечує системний, варіативний процес, спрямований на кінцевий результат – конкретну індивідуалізовану допомогу педагогічним працівникам у вдосконаленні професійної майстерності з високим рівнем творчої активності, високий рівень зростання творчих педагогів, досвідчених, кваліфікованих керівників шкіл.


Сосюк Наталія Володимирівна,

директор навчально-виховногокомплексу

«Рівненський обласний ліцей-інтернат»,

заслужений учитель України
Створення інноваційного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу як умова інтелектуального розвитку особистості
Хочеш мати середину, бери вершину

Г. Сковорода
НВК "РОЛІ" – це взірець для учнівських зусиль, це виклик їхнім здібностям, це доказ живої динаміки майбутніх ідей, це дитяче серце, сповнене благородства і національної гордості. Тому ми ідемо шляхом серця!

У нашому закладі, який створений 1 вересня 1990 року для обдарованих дітей області, навчається 530 учнів, яких навчають та виховують 80 педпрацівників, серед них – 5 заслужених учителів України, 1 – заслужений діяч мистецтв України, учителі-методисти, старші вчителі.

Із 530 ліцеїстів – 300 учнів із сільської місцевості.

У закладі функціонують такі профілі:

- хіміко-біологічний,

- фізико-математичний,

- історичний,

- іноземна філологія,

- класи естетичного напрямку "Кобзарство".

Реалізація профілю:90% випускників ліцею вступають за профілями, 80% - навчаються за межами області (Київ, Харків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Росія, Прибалтика, Польща, Чехія, Канада, Англія, США).

За результатами ЗНО ми входимо до сотні кращих шкіл України, щорічно випускники ліцею здобувають по 200 балів з 4-5 предметів.Робота з обдарованими учнями

Мало бачити. Мало розуміти.

Треба любити.

Немає загадки таланту.

Є вічна загадка любові.

Г. Тютюнник
У закладі функціонує 9 методичних об’єднань, Школа молодого вчителя, молодого вихователя, 2 творчі групи, 4 консультпункти, експериментальна лабораторія змісту та методів профільного навчання. Усі педагоги забезпечені сучасною науковою літературою, диференційованим дидактичним матеріалом, усі кабінети модернізовані та технізовані, підключені до мережі Інтернет. Учителі та учні успішно використовують означене технічне забезпечення у своїй праці.

Педагоги "РОЛІ" працюють за програмою "Творчий учитель – обдарована дитина". Вони розробили авторські програми роботи з обдарованими учнями. Тільки за 2010-2011 навчальний рік маємо 94 призери обласного етапу олімпіад та МАН, 14 призерів та переможців всеукраїнського рівня, а також призера Міжнародної олімпіади з хімії та абсолютних переможців Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика. Беремо участь і перемагаємо у таких інтелектуально-творчих конкурсах: "Левеня", "Кенгуру", "Людина. Космос. Духовність", "Об’єднаймося ж, брати мої!", "Перло многоцінне" тощо, Міжнародних та Всеукраїнських спортивних, пісенних, театральних, хореографічнихзмаганнях.

Що не віддав, то все пропало,

а що віддав, то все твоє…

У нашому закладі створена школа "Обдарована дитина", яка працює за двома напрямками.


 • Літня профільна школа, що реалізує профілі навчання: науково-дослідницької експедиції на Рівнеазот, "Рівнеоблводоканал", "Рівнегаз", Прикарпатзахідтранс", у лабораторію НУВГП (водний), у Школу універсального журналіста Видавничого Дому "ОГО" згідно з угодами;

 • Обласна школа олімпійського резерву, в якій наші вчителі упродовж року проводять дистанційне навчання з підготовки і відбору майбутніх ліцеїстів, а на канікулах проводять сесії для цих дітей. І як підсумок – вступ до нас!(6чоловік на місце).

Для педагогів ліцею успішно діє Педагогічна олімпіада.

Кожне МО розробляє питання з педагогіки, психології, певного профілю для вибору вчителя у роботі в профільних класах (за рейтингом).

Також активно функціонує Клуб психологічного спілкування "Біла ворона" для учителів та дітей (тренінгові заняття, навчання з педагогіки та психології).

Успішно діють майстер-класи видатних науковців та педагогів:Фізика – Шарко Валентина, кандидат педагогічних наук.

Географія – Пальчевський Сергій, професор РДГУ;

Смольська Людмила, кандидат педагогічних наук РОІППО;

Поташник Марк Максимович, доктор педагогічних наук.

Укр. мова і література – Фасоля Анатолій – кандидат педагогічних наук НАПНУкраїни.

Історія– Мисан Віктор, кандидат педагогічних наук МЕГУ, який створив у закладі експериментальну лабораторію "Змісту та методів профільного навчання".

Савчук Людмила – кандидат педагогічних наук, зав. кафедрою РОІППО.

Крім того, у закладі для учнів є термінал з профорієнтації, проводимо телемости через РДТ з Польщею та Чехією.

Оскільки ми обрали шлях Серця, то дуже велику увагу приділяємо виховній роботі: літературна студія — збірки дітей та учнів; фотостудія – відкрита фотогалерея "Лови летючу мить життя"; фольклорна – співочий гурт; поліська витинанка, театральна, хореографічна, вокальна, журналістська, краєзнавча, туристична студії тощо.Секція 3. Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів):
Відділення 1. Робота з обдарованими учнями.

Координатор секції:Шагієва Раїса Радисівна, завідувач кабінету роботи з обдарованими учнями, старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал