На денну та заочну форму навчання за ступенем "бакалавр"Сторінка1/3
Дата конвертації13.05.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЦ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

РЕКТОР______________В.Д.БУДАК«__» ________20__ р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ВСТУПАЮТЬ

НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

ЗА СТУПЕНЕМ "БАКАЛАВР"

НА ОСНОВІ ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 "Освіта"

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 012 "Дошкільна освіта"

Миколаїв – 2015Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет дошкільної і початкової освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" напряму підготовки 012 «Дошкільна освіта» на денну та заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Розробники:Степанова Т. М. – доктор педагогічних наук,

професор, декан факультету дошкільної та початкової освіти

Миколаївського національного університету

імені В. О. Сухомлинського; ________________


Трифонова О. С. – доктор педагогічних наук,

Професор, завідувач кафедри дошкільної освіти

Миколаївського національного

університету імені В. О. Сухомлинського; ________________


Лісовська Т. А. – кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри дошкільної освіти Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського ________________

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти

Протокол № _3_ від "_13_" _жовтня_____________ 2015 року
Затверджено на засіданні Вченої ради факультету дошкільної і початкової освіти

Протокол № 3__ від "_15_" __жовтня______________2015 року


Голова фахової атестаційної комісії К.Б. Авраменко


 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове вступне випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет дошкільної і початкової освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" напряму підготовки 012 «Дошкільна освіта» на денну та заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» проводиться у формі тестування.

Програмою передбачено проведення вступного випробування з дисциплін: 1. Дошкільна педагогіка з питаннями окремих методик.2. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Вступне фахове випробування проводиться у формі тестування.

Кількість тестових завдань – 20 (кількість варіантів завдань - 30)

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 10

Максимальна кількість балів – 200Час проходження тестування – 2 астрономічні години.

3. Критерії оцінювання
Вступне випробування з фахових дисциплін при вступі на ОКР «бакалавр» проводиться у формі тестування та оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. При цьому основним критерієм участі в конкурсі є подолання 100 бальної позначки для абітурієнтів, які вступають для здобуття ОКР «бакалавр».


4. ПРОГРАМА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН
І. Дошкільна педагогіка
Мета дисципліни «Дошкільна педагогіка»: розкриття перед студентами особливої ролі дошкільної педагогіки в системі професійної підготовки сучасного педагога дошкільного закладу, озброєння системою педагогічних знань, доводячи їх важливе значення у побудові виховного процесу сучасного дошкільного закладу, викликати інтерес і зацікавленість до теоретичного пояснення педагогічних процесів, навчити творчо використовувати одержані під час навчання теоретичні знання у практичній діяльності, сприяти професійному становленню майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти.

Завдання:

Пізнавальні: Сприяти міцному усвідомленому засвоєнню студентами змісту, організаційних форм і методів навчання й виховання дітей дошкільного віку в дитячих закладах і сім’ї з метою їх різнобічного виховання і формування особистості дитини; створення умов ґрунтовного оволодіння матеріалом курсу на рівні готовності до його викладання в педагогічному дошкільному училищі та здатності проводити науково-дослідну роботу;

Виховні: Сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції; Виховання в студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення до творчості.

Розвивальні: Сформувати у студентів вміння планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному закладі, забезпечувати диференційований підхід до вихованців, враховувати їхні індивідуальні особливості, сприяти розвитку їх задатків і здібностей; розвинути розуміння ролі вихователя у процесі формування особистості дитини дошкільного віку;

Студент повинен

знати:

 • мати уявлення про предмет і завдання дошкільної педагогіки, виникнення і становлення дошкільної педагогіки як науки;

 • закономірності перебігу окремих педагогічних явищ та їх взаємозв’язок;

 • теоретичні закономірності і практичні завдання розумового, естетичного, морального, трудового і фізичного виховання дошкільників;

 • основні види та форми планування виховної та навчальної роботи у дошкільному навчальному закладі.

вміти:

 • активізувати знання дошкільної педагогіки при вивченні інших педагогічних дисциплін;

 • застосовувати загально-педагогічні методи дослідження;

 • проводити виховну та навчальну роботу з дітьми дошкільного віку;

 • проводити консультативну і організаційну роботу з батьками;

 • на основі знань законів функціонування педагогічних явищ оцінювати і приймати відповідні рішення у педагогічній практиці вихователя дошкільного навчального закладу.

 • діагностувати рівень готовності дитини до навчання у школі.Програма навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка»
Тема 1. Загальні основи дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка – наука про виховання, навчання і розвиток дітей від народження до шкільного віку. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток особистості, освіта, педагогічна діяльність, навчально-виховний процес. Виховання у соціальному та педагогічному значенні. Специфіка виховання, як соціального явища, історичний характер виховання.

Джерела педагогіки, як науки: народна педагогіка, релігія, педагогічна
спадщина минулого, педагогічна практика, інноваційний творчий педагогічний досвід, спеціальні теоретичні та експериментальні дослідження.

Зв'язок педагогіки з іншими науками.

Становлення і розвиток теорії і практики дошкільного виховання. Розбудова вітчизняної системи сімейного і суспільного виховання і навчання дітей дошкільного віку. Державна національна програма «Осина» (Україна XXI століття), Концепція дошкільного виховання в Україні, Закон України «Про дошкільну освіту». Базовий компонент дошкільної освіти про мету, завдання, зміст і засоби національного виховання. Типи закладів дошкільної освіти (класичні та інноваційні), їх характеристика.

Актуальні проблеми сучасної дошкільної педагогіки. Методологія і методи педагогічного дослідження. Значення, види та принципи педагогічного дослідження.


Тема 2. Виховання і розвиток

Значення дошкільного дитинства у розвитку особистості. Взаємодія соціальних і біологічних чинників у її формуванні. Провідна роль виховання та активності особистості у розвитку дитини. Роль діяльності у формуванні особистості.

Теорії «штучної акселерації» (Мак-Гроу, Моор, Суппіс) та ампліфікації (максимального збагачення) дитячого розвитку на основі знань про його особливості на кожному етапі дошкільного дитинства (Л. Виготський, О. Запорожець, Г. Костюк, Л. Венгер).

Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими дітьми.Тема 3. Мета і завдання виховання

Поняття про ідеал, мету та цілі виховання. Ідеальна і реальна мета виховання. Об'єктивний і суб'єктивний характер мети виховання. Підкріплення та аргументація мети концепцією (я ми). Відображення мети і концепцій виховання та розвитку у завданнях виховання дітей раннього та дошкільного віку.

Закономірності, як відображення сутнісної характеристики процесу розвитку. Конкретизація закономірностей у принципах виховання. Основні закономірності та принципи виховання дітей раннього і дошкільного віку.

Тема 4. Зміст навчання і виховання дітей дошкільного віку

Основні підходи до визначення змісту освіти дітей дошкільного віку. Ян Амос Коменський про зміст навчання і виховання дітей. Перші нормативні документи та програми для дошкільних закладів: історія питання.

Характеристика сучасних програм навчання і виховання дітей в дошкільних закладах освіти – «Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля», «Впевнений старт» «Перші кроки», «Ладки» тощо.

Тема 5. Фізичне виховання

Фізичне виховання і фізичний розвиток. Основні поняття теорії фізичного виховання, наукові основи, методи науково-педагогічних досліджень.

Завдання фізичного виховання: оздоровчі, виховні та навчальні. Комплексний підхід до їх реалізації. Засоби фізичного виховання: оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори, фізичні вправи.

Вітчизняна система фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. Система тіло виховання у Запорізькій Січі. Народна педагогіка про фізичне виховання.

Організація рухового режиму в дитячому садку. Значення режиму, його наукові основи. Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей. Загартування організму дитини. Рухливі ігри та вправи спортивного характеру.

Методи фізичного виховання. Форми організації фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Наукові дослідження в галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку.Тема 6. Розумове виховання

Розумове виховання та розумовий розвиток. Теоретичні основи розумового виховання. Народна педагогіка про розумове виховання. Сенсорне виховання, як передумова успішного розумового розвитку.

Завдання розумового виховання:

1-ша група завдань: набуття елементарних знань про навколишнє середовище – природу, життя і працю людей, суспільні явища тощо. Оформлення знань в певну систему, у якій відображено істотні зв'язки у тій чи іншій галузі дійсності.

2-га група – формування навичок і умінь розумової діяльності (вміння спостерігати, уважно розглядати і обстежувати предмети тощо);

– розвиток і вдосконалення головних розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації тощо;

– розвиток психічних процесів: пам'яті, уваги, уяви тощо;

– розвиток мови.

3-тя група завдань – розвиток розумових здібностей, формування пізнавальних інтересів і допитливості.

Зміст розумового виховання дітей дошкільного віку. Розвиток теорії розумового виховання дітей.

Засоби розумового виховання, роль різних видів діяльності у розумовому вихованні. Методи розумового виховання дітей дошкільною віку. Наукові дослідження в галузі розумового виховання дітей.

Форми організації навчання дітей раннього і дошкільного віку в умовах ДНЗ та сім'ї.Тема 7. Моральне виховання

Моральне виховання і моральний розвиток. Теоретичні основи морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання.

Завдання морального виховання. Характеристика двох груп завдань морального виховання – постійної та рухливої. Постійна (перша група завдань) формування механізму морального виховання: уявлень, моральних почуттів, моральних звичок та норм, практики поведінки.

Рухлива (друга група завдань) – формування конкретних моральних рис особистості: основ патріотизму, гуманних почуттів, дружби, працелюбності тощо.

Засоби морального виховання: художні засоби, природа, власна діяльність дітей, спілкування з оточуючими тощо.

Методи морального виховання. Класифікація методів та їх характеристика. Дослідження з проблеми ( Б.Т. Ліхачов, В.Г. Нечаєва, В.І. Логінова та інші).

Методи формування моральної поведінки – привчання, вправляння, керівництво діяльністю. Методи формування моральної свідомості –переконання у формі роз'яснення, навіювання, бесіда. Методи стимулювання почуттів та відношень – приклад, заохочення, покарання.

Зміст і методика морального виховання дітей раннього і дошкільного віку. Виховання гуманності, колективізму, розвиток етичних явлень. Своєрідність проявів колективних взаємин дітей дошкільного віку. Педагогічне керівництво взаєминами дітей.

Зміст культури поведінки дітей різних вікових груп. Методика виховання культури поведінки.

Виховання вольових рис особистості дитини. Попередження і перевиховання негативізмів поведінки. Виховання дисциплінованості у дітей.

Виховання любові до батьків, поваги до людей. Виховання любові до Батьківщини. Народні та родинні свята в дошкільному навчальному закладі.

Тема 8. Трудове виховання

Роль праці у формуванні особистості. Українська народна педагогіка про трудове виховання. Своєрідність праці дітей. Виховне значення праці. Види і зміст трудової діяльності дітей в різних вікових групах.

Методи трудового виховання.

Форми організації праці дітей та методика їх проведення в різних вікових групах.

Сучасні дослідження з питань трудового виховання дошкільників.

Тема 9. Естетичне виховання

Естетичне виховання і естетичний розвиток. Мета естетичного виховання дітей дошкільного віку. Завдання естетичного виховання. Умови і засоби естетичного виховання дітей в дошкільному навчальному закладі та сім'ї.

Теоретичні основи естетичною і художньою виховання. Наукові дослідження з проблеми. Використання елементів народної педагогіки у естетичному вихованні дітей.

Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільною віку. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами художньої діяльності дошкільників з боку педагога.Тема 10. Гра

Гра, як провідний вид діяльності дошкільника. Теорії гри, їх розвиток. Сучасні наукові дослідження проблеми гри.

Виховне і розвиваюче значення гри дошкільника. Класифікація ігор.

Характеристика творчої гри, її виникнення та розвитку. Педагогічне керівництво розвитком творчих ігор і взаєминами дітей в них.

Особливості дидактичних ігор. Їх види, класифікація, можливості використання в різних вікових групах дошкільного навчального закладу та в умовах сім'ї.

Рухливі ігри. Види і методика використання. Народні рухливі ігри. Специфіка використання в умовах сучасного суспільного та сімейного виховання.

Виховне, освітнє, розвивальне значення іграшки. Історія іграшки. Види народних іграшок. Вимоги до іграшок дітей раннього та дошкільного віку. Класифікація іграшок та методика використання різних видів іграшки у навчально-виховній роботі.

Тема 11. Родинна педагогіка

Українська родинна педагогіка. Виховання у сім'ї як першооснова розвитку особистості. Народні традиції виховання.

Проблеми сучасного сімейного виховання дітей. Робота педагогів з батьками з питань виховання та розвитку дітей. Зміст та форми організації роботи з батьками. Педагогічна освіта батьків.

Тема 12. Наступність та перспективність в роботі ДНЗ та школи

Поняття наступності та перспективності в роботі закладів освіти.

Значення наступності та її основні завдання. Поняття про готовність дитини до шкільного навчання. Загальна та спеціальна підготовленість до школи.

Умови підготовки дітей до навчання в школі в сім'ї та в дошкільному навчальному закладі. Методика діагностування готовності дитини до школи.Форми зв'язку ДНЗ та школи.
ІІ. Теорія і методика фізичного виховання і валеологічної освіти
Мета дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання і валеологічної освіти»: засвоєння студентами основ професійної діяльності педагога в галузі фізичного виховання дошкільників, оволодіння майбутніми педагогами системою знань в галузі теорії та методики фізичного виховання, практичними вміннями та навичками з організації і проведення активних форм роботи з фізичної культури. Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільних навчальних закладах повинна бути націлена на пошук резервів повноцінного фізичного розвитку дітей. Освітній зміст та виховна спрямованість курсу мають на меті не лише забезпечити кваліфікаційну компетентність майбутніх фахівців у збереженні та зміцненні здоров'я дошкільнят, але й сприяти світоглядному переосмисленню пріоритетності даного напрямку.

Завдання:

 • оволодіння майбутніми педагогами основними поняттями, завданнями та змістом навчальної дисципліни;

 • формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, усвідомлення
  пріоритетності здійснення фізичного виховання дітей;

 • формування у студентів практичних умінь і навичок виконання фізичних вправ та проведення всіх організаційних форм роботи з фізичного
  виховання;

 • засвоєння знань та практичних вмінь по наданню організаційно-методичної допомоги вихователям;

 • забезпечення оптимальних умов навчання, діяльності і відпочинку дітей дошкільного віку.

В програмі розкриті теоретичні основи курсу, основні завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку, закономірності формування рухових навичок. Відображені питання методики використання засобів фізичного виховання у роботі з дітьми різних вікових груп дошкільного навчального закладу. Значна увага приділена ознайомленню студентів з організацією різних форм роботи з фізичного виховання. Розглядаються питання методичного керівництва системою фізичного виховання в ДНЗ, створення умов ефективного фізичного виховання дошкільників. Програмою передбачено проведення лекційних, семінарських та занять.

Студент повинен

знати:

 • значення навчальної дисципліни для фахової підготовки, завдання курсу, основні поняття;

 • закономірності розвитку моторики дітей раннього і дошкільного віку;

 • особливості реалізації дидактичних принципів навчання дітей фізичним вправам, методи і прийоми навчання дітей загальнорозвиваючим, стройовим та основним вправам;

 • послідовність та особливості використання спортивних вправ та ігор,
  рухливих ігор та ігор-естафет, змагань у роботі з дітьми;

 • основні форми роботи з фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку;

 • функціональні обов'язки педагогічного персоналу ДНЗ, особливості здійснення лікарсько-педагогічного контролю.

Вміти:

 • визначати і письмово фіксувати якісні і кількісні показники засвоєння рухових дій для визначення рівня рухової підготовленості та виявлення потенційних можливостей у руховій діяльності;

 • проводити індивідуальну роботу з метою корекції фізичного розвитку дітей, спрямовувати роботу на розвиток потенціалу дітей з основної групи здоров'я;

 • окреслювати перспективу роботи з дітьми підготовчої та спеціальної груп з подальшим переходом їх до основної групи;

 • добирати оптимальні засоби і методи фізичного виховання з метою подальшого розвитку і удосконалення фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок у дітей;

 • складати конспекти різних форм роботи з фізичного виховання, визначати основні завдання до них, на основі індивідуально-диференційованого підходу, врахування стану здоров'я, рівня фізичного розвитку та рухової підготовленості, інтересів та уподобань дітей;

 • планувати роботу з фізичного виховання дітей протягом дня, вірно визначати зміст та об'єм рухової діяльності, її місце в режимі дня, враховувати та доцільно добирати різні види навчально-виховної роботи з дітьми;

 • добирати ефективні засоби впливу на фізичний розвиток дітей у відповідності до визначених програмових завдань, доцільні методи і прийоми, на основі ґрунтовних знань методики їх проведення, неординарних знахідок, творчих втілень передового педагогічного досвіду та сучасних наукових надбань;

 • регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування, чергування вправ для різних груп м'язів, різної ступені інтенсивності, змінюючи умови їх виконання та варіюючи фізкультурне обладнання;

 • добирати та проводити в приміщенні і на повітрі за рекомендаціями медичного персоналу традиційні спеціальні методи загартування: повітряні та сонячні ванни, вологе обтирання, обливання водою ніг і тіла, душ, контрастне обливання ніг, купання у водоймах;

 • здійснювати чіткий показ та пояснення рухових дій з метою засвоєння дітьми всіх видів рухів, формування міцних та гнучких рухових навичок;

 • знайомити дітей з різними видами рухливих ігор, в тому числі народними іграми, іграми-естафетами, змаганнями, спортивними іграми та вправами;

 • доцільно підбирати і проводити різні види рухливих ігор та ігор;

 • спортивного характеру з використанням атрибутів та спортивного інвентарю;

 • проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання: ранкову та гігієнічну гімнастику, малі форми активного відпочинку, фізкультурні заняття, рухливі ігри, пішохідні переходи, фізкультурні свята та розваги, дні здоров'я;

 • розробляти та виготовляти дидактичний матеріал та наочні посібники;

 • вивчати та аналізувати і узагальнювати результати сучасних наукових досліджень та передового педагогічного досвіду;

 • впроваджувати ефективні новітні технології в галузі фізичного виховання в практику роботи дошкільних навчальних закладів;

 • здійснювати аналіз роботи вихователів, шляхом перевірки документації, відвідування різних форм роботи з фізичного виховання та режимних процесів під час поточної, тематичної та фронтальної перевірок;

 • оцінювати наявність оптимальних умов для здійснення фізичного виховання;

 • організовувати консультації для педагогічних працівників, семінари, взаємовідвідування, конкурси та виставки;

 • проводити проміжні та рубіжні зрізи показників рівня сформованості рухових вмінь та навичок у дітей, робити порівняльний аналіз, проводити просвітницьку діяльність серед батьків;

 • здійснювати консультування батьків з різних питань фізичного виховання дітей дошкільного віку;

 • вивчати та популяризувати позитивний досвід сімейного фізичного виховання в сім'ї, залучаючи батьків до участі у проведенні різноманітних форм роботи з фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі.


Програма навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання і валеологічної освіти»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал