На денну та заочну форму навчання за окр "бакалавр"Скачати 284.49 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір284.49 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЦ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

РЕКТОР______________В.Д.БУДАК"__" ________20__ р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ВСТУПАЮТЬ

НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

ЗА ОКР "БАКАЛАВР"

НА ОСНОВІ ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 "Управління та адміністрування"

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

МИКОЛАЇВ – 2015Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денну та заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Розробники:_к.е.н., доцент Данік Н.В.__________ . (підпис)
_к.е.н., доцент Рудь І.Ю.______________________________________________ (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри фінансів та кредиту

Протокол № 5 від "10" грудня 2015 року
Затверджено на засіданні Вченої ради факультету економіки

Протокол № 6 від "15" грудня 2015 року


Голова фахової атестаційної комісії ____________________Авраменко К.Б. 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове вступне випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денну та заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" проводиться у формі тестування.

Програмою передбачено проведення вступного випробування з дисциплін: фінанси, гроші та кредит.

Програма вступного випробування розроблена на основі Тимчасової освітньо-кваліфікаційної програми підготовки молодших спеціалістів галузі знань «Економіка і підприємництво», рекомендована МОН України у 2009 році.
2. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Вступне фахове випробування проводиться у формі тестування.

Кількість тестових завдань – 20 (15 варіантів).

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 10 балів (кількість тестів - 20)

Максимальна кількість балів – 200 балів.Час проходження тестування – 2 астрономічні години.
3. Критерії оцінювання
Вступне випробування з фахових дисциплін при вступі на ОКР «бакалавр» проводиться у формі тестування та оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. При цьому основним критерієм участі в конкурсі є подолання 100 бальної позначки для абітурієнтів, які вступають для здобуття ОКР "бакалавр".
4. ПРОГРАМА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН
І. Фінанси
Мета дисципліни «Фінанси»: формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях, передбачених кваліфікаційною характеристикою напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"

Завдання: полягає в теоретичній і практичній підготовці студентів з основ правильного розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств, застосування цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясування ролі фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкової інфраструктури; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики держави.
Студент повинен

знати:

 • об'єктивні передумови виникнення, суть, функції, характерні ознаки фінансів;

 • структуру фінансової системи і принципи її побудови;

 • суть, функціональні ланки, умови результативності, тактику і стратегію фінансової політики;

 • поняття фінансового механізму, його складові елементи;

 • теоретичні основи організації, функціональні елементи, організаційну структуру управління фінансами;

 • призначення, класифікацію, етапи, методи фінансового планування;

 • суть, мету, принципи, форми, методи фінансового контролю;

 • соціально-економічну природу, елементи, принципи організації і функціонування податкової системи;

 • місце та роль бюджету держави в системі державних фінансів, джерела бюджетного фонду і напрями їх використання;

 • структуру бюджетної системи і принципи організації бюджетного устрою;

 • основи організації регіональних фінансів;

 • причини виникнення, форми державного кредиту, види державного боргу і способи коригування державної позикової політики;

 • суть, форми, види страхування, сегменти і проблеми функціонування страхового ринку в Україні;

 • визначальні риси фінансів підприємств, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств різних форм власності та господарювання;

 • об'єктивні засади, структуру, інструменти фінансового ринку;

 • теоретико - практичні основи використання фінансів у сфері зовнішньоекономічних відносин.

вміти:

 • чітко обґрунтувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни "Фінанси";

 • застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули, санкції;

 • використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;

 • обчислювати суми податків та інших обов'язкових надходжень до бюджету держави та бюджетів і регіональних фондів територіальних громад;

 • розраховувати асигнування з бюджету в розрізі окремих груп видатків;

 • ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного процесу;

 • визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких структур, оптимізувати їх рівень і структуру;

 • вживати заходів щодо зміцнення фінансової стійкості і платоспроможності суб'єктів підприємництва на основі використання різних форм і видів страхування;


Програма навчальної дисципліни «Фінанси»
Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль

Фінанси як економічна категорія. Історичні аспекти становлення, функціонування та розвитку фінансів. Об'єктивні передумови існування фінансів. Характерні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Двоїста сутність фінансів. Фінанси як суспільні, економічні, грошові, розподільчі, фондоутворюючі відносини. Фінансові фонди як матеріальні носії фінансових відносин.

Функції фінансів. Розподільча функція та механізм її дії в ринкових умовах. Первинний і вторинний фінансовий розподіл. Об'єкти і суб'єкти фінансового розподілу. Контрольна функція фінансів. Суспільне призначення фінансового контролю як форми реалізації контрольної функції фінансів. Дискусійні питання щодо суті і функцій фінансів.

Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі вартісного розподілу. Фінанси і ціна. Фінанси і заробітна плата. Фінанси і кредит. Фінансові ресурси, їх суть і призначення. Класифікація фінансових ресурсів. Роль і значення централізованих фондів у забезпеченні загальнодержавних потреб. Децентралізовані фінансові ресурси: суть, склад, роль у фінансуванні потреб розширеного відтворення. Фінансові резерви: види та методи формування. Механізм формування та використання фінансових ресурсів суспільства.


Тема 2. Фінансова система і фінансова політика

Фінансова політика — складова частина економічної і соціальної політики. Ланки фінансової політики. Фінансова стратегія. Фінансова тактика. Фінансова політика України на сучасному етапі.


Тема 3. Фінансовий механізм

Суть фінансового механізму і його складові елементи. Фінансові методи. Фінансові важелі, стимули, санкції. Організаційна структура і правовий режим фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Управління фінансами. Об'єкти і суб'єкти управління. Функціональні ланки процесу управління фінансами. Стратегічне й оперативне управління. Функції Президента, законодавчих і виконавчих органів влади та управління в галузі загального керівництва фінансами. Повноваження Міністерства фінансів і його структур у сфері оперативного управління фінансами. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств, домогосподарств. Автоматизовані системи управління фінансами.

Фінансове планування: суть, принципи, завдання. Етапи і методи фінансового планування. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведений баланс фінансових ресурсів держави. Фінансове планування на загальнодержавному, галузевому та територіальному рівнях. Фінансові плани підприємств та організацій. Реформування фінансового планування в умовах розвитку ринкових відносин.

Фінансовий контроль. Суть, мета, завдання фінансового контролю. Принципи фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю. Види, форми, методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю та їх повноваження. Напрями підвищення дієвості фінансового контролю.


Тема 4. Фінанси підприємницьких структур

Суть, функції, основи організації фінансів підприємств. Форми фінансування підприємницької діяльності. Класифікація грошових нагромаджень підприємств.

Фінанси комерційних підприємств. Комерційний розрахунок і самофінансування. Грошові нагромадження підприємств. Валовий дохід, порядок його розподілу. Валовий і операційний прибуток. Соціально-економічне значення прибутку і порядок його розподілу. Показники рентабельності. Фонди цільового фінансування, що формуються за рахунок прибутку.

Фінанси підприємств різних форм власності, організацій і підприємств, що здійснюють неприбуткову діяльність. Форми й методи фінансового забезпечення установ невиробничої сфери. Кошторисне фінансування бюджетних організацій. Нормування бюджетних асигнувань. Бюджетне фінансування установ освіти, науки, підготовки кадрів, охорони здоров'я, соціального забезпечення. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання.


Тема 5. Фінанси домогосподарств

Фінанси громадських організацій і благодійних фондів. Джерела фінансування громадських організацій.


Тема 6. Страхування. Страховий ринок

Економічна необхідність, суть і роль страхування. Фінансові відносини у сфері страхування. Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. Класифікація страхування за об'єктами і ознакою ризику. Обов'язкове й добровільне страхування, принципи їх реалізації.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його організаційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми функціонування страхових компаній.

Формування й розвиток страхового ринку в Україні.

Державний нагляд за страховою діяльністю. Ліцензування страхової діяльності.
Тема 7. Фінансовий ринок

Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та перерозподілі фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків. Ринок позикових капіталів. Ринок цінних паперів. Первинний і вторинний фінансові ринки. Механізм функціонування фінансового ринку.

Цінні папери як форма фіктивного капіталу. Види цінних паперів та їх характеристика. Пайові цінні Папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папери. Приватизаційні цінні папери.

Правове регулювання фінансового ринку. Порядок реєстрації та обігу цінних паперів. Діяльність із випуску та організації обігу цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів. Емітенти, інвестори та фінансові посередники. Фондова біржа. Організація роботи фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах. Біржові операції та порядок розрахунків при їх здійсненні. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.


Тема 8. Міжнародні фінанси

Суть і характерні ознаки валюти. Валютний курс. Валютний ринок. Валютні операції.


Тема 9. Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент. Центральне місце у фінансовому менеджменті посідає фінансове планування й прогнозування. Усі елементи управління фінансами. Фінансовий менеджмент підприємницької структури. Організаційні та правові засади здійснення податкової політики і функціонування податкової системи в Україні.


Тема 10. Державні фінанси

Класифікація фінансових ресурсів. Роль і значення централізованих фондів у забезпеченні загальнодержавних потреб. Децентралізовані фінансові ресурси: суть, склад, роль у фінансуванні потреб розширеного відтворення.


Тема 11. Місцеві фінанси

Суть і склад місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у реалізації соціально-економічної політики адміністративно-територіальних формувань.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів.

Склад і структура місцевих бюджетів. Видатки бюджетів територіальних громад на потреби місцевого самоврядування. Джерела надходжень та основні напрями використання. Фінансові ресурси інших органів місцевого самоврядування.


Тема 12. Бюджет і бюджетна система

Бюджет як економічна та юридична категорія. Об'єктивні передумови функціонування бюджету держави. Соціально-економічне значення бюджету. Бюджет як економічна категорія. Бюджет як централізований фонд. Бюджет як основний фінансовий план держави. Розподільча і контрольна функції бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання економіки. Доходи бюджету. Видатки бюджету. Бюджетна політика на сучасному етапі.

Структура і принципи побудови бюджетної системи. Поняття бюджетного устрою. Види бюджетів України. Зведений бюджет. Державний бюджет. Бюджети територіальних громад. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Бюджетні права органів державної влади і управління. Бюджетне регулювання. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Дотації, субсидії, субвенції і їх роль у збалансуванні місцевих бюджетів. Бюджетні резерви. Роль і призначення бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація доходів, видатків бюджету, бюджетного фінансування, державного боргу.

Бюджетний процес. Поняття та основні елементи бюджетного процесу. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду, затвердження державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів. Складання звітів про виконання державного і місцевих бюджетів та їх затвердження. Касове виконання дохідної й видаткової частин державного і місцевих бюджетів.


Тема 13. Податки і податкова система

Суть податків і їх характерні ознаки. Елементи податку. Об'єкти оподаткування. Суб'єкт, платник, носій податку. Джерела сплати податків. Масштаб вимірювання податкової бази. Податкова ставка. Податкові пільги.

Класифікація податків. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

Податкова система: суть, структура, основи побудови. Принципи і методи оподаткування. Податкова політика України на сучасному етапі.

Податок на додану вартість (ПДВ). Соціально-економічна суть ПДВ. Платники, об'єкт, база нарахування податку. Пільги й ставки ПДВ. Порядок обчислення ПДВ до сплати в бюджет. Механізм справляння акцизного збору.

Платники, об'єкти оподаткування податку на прибуток підприємств. Пільги та ставки податку. Порядок сплати до бюджету.

Основи прибуткового оподаткування населення. Категорії платників податку. Сукупний оподатковуваний дохід як об'єкт оподаткування. Пільги з податку на доходи з фізичних осіб. Побудова шкали ставок оподаткування. Особливості оподаткування доходів громадян не за місцем основної роботи. Декларація про доходи громадян. Порядок проведення перерахунку податку на доходи з фізичних осіб. Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності. Платежі за ресурси. Майнове оподаткування. Єдиний митний тариф і державне мито. Місцеві податки і збори. Інші податкові платежі до бюджету.
Тема 14. Державний кредит і державний борг

Суть, поняття та форми державного кредиту. Суть і класифікація державних позик. Державний борг і способи коригування позикової політики.


Тема 15. Фінанси ЄС

Етапи економічної інтеграції в Європі. Фінансова політика у контексті поглиблення європейської інтеграції. Валютно – фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу. Бюджет Європейського Союзу. Бюджетна стратегія і бюджетний процес.


ІІ. Гроші та кредит

Мета дисципліни «Гроші та кредит»: є оволодіння студентами знань щодо суті та функції таких категорій як «гроші», «грошовий обіг» та «грошовий оборот», «інфляція», «валюта», видів та структури грошових систем, поняття грошових потоків, механізму формування попиту та пропозиції грошей та грошово-кредитної політики та основ валютних відносин.Завдання: визначається вимогами до професійної підготовки бакалавра з фінансів та кредиту та місцем дисципліни у навчальному процесі.
Студент повинен
знати: сутність та функції грошей, сутність грошового обороту та грошових потоків, механізм функціонування грошового ринку, структуру, елементи та механізм функціонування грошових систем, сутність, принципи, види та інструменти грошово-кредитної політики, правила грошово-кредитної політики, сутність інфляції, теорії інфляції, елементи та механізм функціонування кредитних та валютних систем.
вміти: організовувати практичну діяльність у сфері грошового обігу, а також у сфері валютних відносин.
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
Тема 1. Сутність та функції грошей

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Гроші як особливий товар, мінова і споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші й гроші як капітал. Зв’язок грошей з іншими економічними категоріями.

Форми грошей та їх еволюція.

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей.

Функції грошей.
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки

Поняття про грошовий оборот як процес руху грошей.

Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту. Основні суб’єкти грошового обороту.

Економічна основа та загальна схема грошового обороту.

Грошові потоки. Поняття про грошовий потік та критерії класифікації грошових потоків. Характеристика основних видів грошових потоків.
Тема 3. Грошовий ринок

Сутність грошового ринку. Об’єкт купівлі-продажу на грошовому ринку. Суб’єкти та інструменти грошового ринку.

Сутність попиту на гроші. Попит на гроші і швидкість обігу грошей.

Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей.

Грошовий мультиплікатор.
Тема 4. Грошові системи

Поняття про грошову систему.

Основні елементи економічної системи та їх характеристика. Грошова одиниця. Масштаб цін. Види та купюрність грошових знаків. Сегментація безготівкових грошових розрахунків. Регламентація готівкового грошового обороту. Регламентація режиму валютного курсу та операцій із валютними цінностями. Регламентація режиму банківського процесу. Державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту.

Типи грошових систем, їх еволюція. Ринкова та неринкові грошові системи.

Форми організації безготівкових розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог доручень, чеків, акредитивів, векселів.

Створення і розвиток грошової системи України.


Тема 5. Інфляція та грошові реформи

Суть та форми інфляції. Інфляція і дефляція. Етапи інфляційного процесу. Причини інфляції. Форми інфляції: повзуча інфляція; галопуюча інфляція; гіперінфляція; супергіперінфляція та їх дослідження. Зовнішні ознаки інфляції: відкрита інфляція, прихована інфляція; їхня характеристика.

Причини інфляції, монетарні та загальноекономічні чинники. Причини інфляції попиту.

Методи регулювання інфляції. Антиінфляційна політика.

Грошові реформи та методи їх проведення. Дефляційна політика. Політика доходів.

Тема 6. Сутність і функції кредиту

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин.

Суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній основі.

Позичковий відсоток.

Економічна основа, стадії та закономірності руху кредиту.

Об’єкти та суб’єкти кредитних відносин.

Функції кредиту та їх характеристика.
Тема 7. Форми, види і роль кредиту

Форми та види кредиту.

Форми кредиту, їхня характеристика. Товарна і грошова форми кредиту, їхнє використання. Переваги і недоліки кожної форми.

Види кредиту та їхня класифікація. Характеристика основних видів кредиту.

Комерційний кредит. Об’єкт комерційного кредиту і його суб’єкти. Призначення комерційного кредиту. Механізм комерційних кредитних відносин і його характер. Споживчий кредит і його призначення. Механізм споживчого кредитування. Нові види споживчого кредиту: чековий кредит; кредитна картка; ломбарди. Державний кредит і його призначення. Види державного кредиту. Банківський кредит. Об’єкт банківського кредиту. Механізм банківського кредитування. Класифікація банківських кредитів.

Система банківського кредитування. Принципи банківського кредитування. Вартість кредиту.

Поняття про кредитну систему, її структура та складові.
Тема 8. Фінансове посередництво грошового ринку

Основні поняття про спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (СФКІ), їх місце і роль у грошово-кредитній системі.

Основні напрями діяльності сучасних фінансово-кредитних установ. Види, функції, принципи й типи операцій фінансово-кредитних організацій.

Договірні фінансові посередники. Інвестиційні фінансові посередники. Інвестиційні фонди, їхня діяльність в Україні та правове забезпечення. Діяльність договірних посередників.

Страхові компанії, страховий бізнес і його розвиток в Україні та правове забезпечення.
Тема 9. Центральний банк в системі монетарного та банківського управління

Центральні банки, їх походження, призначення, функції та операції. Функції центральних банків та їхня характеристика.

Побудова, розвиток і діяльність Національного банку України. Функції Національного банку України та їхній аналіз. Грошово-кредитна політика Національного банку України. Правова основа діяльності Національного банку України.

Поняття та значення стійкості банків. Нагляд і контроль за діяльністю банків.


Тема 10. Теоретичні засади діяльності комерційних банків

Класифікація і характеристика комерційних банків. Характеристика комерційних банків за формую власності (акціонерні, кооперативні, державні, муніципальні та ін.). Економічна сутність банку, визначення сутності банку. Види банків. Поняття про банківську систему. Основи організації банківської системи: принципи побудови, цілі, механізм функціонування. Функції банківської системи.

Банки другого рівня, їхнє походження, види, правові основи організації.

Операції комерційних банків (пасивні, активні, лізингові, трастові, факторингові, торгово-комісійні та ін.), їхня загальна характеристика


Тема 11. Валютний ринок та валютні системи

Поняття про валюту. Призначення та сфера використання валюти.

Види валют: національна, іноземна.

Суть та види валютних відносин.

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Об’єкти та суб’єкти валютного ринку. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Основні види валютних операцій.

Валютні операції та їхня класифікація. Касові операції. Строкові валютні операції (форвардні, ф’ючерсні, опціонні).

Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види валютних систем: національні, регіональні, світові. Розвиток валютної системи України. Європейська валютна система. Еволюція світової валютної системи. Характеристика сучасної світової валютної системи та роль МВФ в її функціонуванні. Проблеми формування валютної системи країн СНД.

Валютний курс та конвертованість валют. Суть, основи формування та види валютного курсу. Поняття, значення та механізм забезпечення конвертованості валют.


Тема 12.Міжнародні валютно-кредитні установи та їх співробітництво з Україною

Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ.

Сутність міжнародного кредиту. Об’єкти та суб’єкти міжнародного кредиту. Міжнародний валютний фонд, його капітал і основні напрями діяльності. Співпраця України і МВФ.

Світовий банк.Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
І. Фінанси


 1. Бюджет домогосподарства, його структура.

 2. Бюджет Європейського Союзу. Бюджетна стратегія і бюджетний процес.

 3. Бюджетна класифікація – характеристика, структуризація.

 4. Бюджетний дефіцит, види, причини, наслідки, різнобічна характеристика.

 5. Бюджетний процес, етапи, послідовність, строки проходження та відповідальні.

 6. Валютний курс, види валюти, котирування.

 7. Валютний ринок, учасники, інструменти. Біржові відносини.

 8. Валютні операції, загальна характеристика, класифікація.

 9. Валютно – фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу.

 10. Взаємозв'язок і відмінності фінансів з іншими економічними категоріями.

 11. Види податків в Україні та порядок їх нарахування.

 12. Види цінних паперів та їх загальна характеристика.

 13. Державний борг і способи коригування позикової політики.

 14. Державний нагляд за страховою діяльністю.

 15. Державні видатки, характеристика, принципи здійснення, класифікація.

 16. Державні доходи характеристика, принципи отримання, класифікація.

 17. Джерела фінансування бюджетного дефіциту та їх класифікація.

 18. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт фінансових відносин.

 19. Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою.

 20. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи.

 21. Економічна суть і необхідність страхування.

 22. Елементи системи оподаткування.

 23. Етапи економічної інтеграції в Європі. Фінансова політика у контексті поглиблення європейської інтеграції.

 24. Єдиний соціальний внесок, характеристика.

 25. Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви та чинники.

 26. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки.

 27. Інститути управління фінансами.

 28. Інституційна структура місцевих фінансів.

 29. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві.

 30. Класифікація страхування за видами та формами.

 31. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету.

 32. Методи організації фінансової діяльності підприємств.

 33. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.

 34. Об'єктивна необхідність і суть фінансів.

 35. Органи управління фінансами.

 36. Основи державного регулювання зовнішнього і внутрішнього ринку.

 37. Особисті фінанси, їх розвиток в умовах ринку.

 38. Пенсійний фонд України – повна характеристика.

 39. Податкова система і податкова політика України.

 40. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету.

 41. Поняття страхового ринку, його структура та розвиток в Україні.

 42. Поняття фінансів підприємств. Організація фінансових відносин підприємств.

 43. Поняття фінансової системи, ланки, сфери - повна характеристика.

 44. Предмет, методи, принципи, елементи та функції фінансової науки.

 45. Розвиток фінансової науки в різні історичні періоди.

 46. Соціально – економічні наслідки бюджетного дефіциту.

 47. Соціально-економічна суть і функції бюджету держави.

 48. Соціально-економічна суть пенсійного страхування.

 49. Структура бюджетної системи і принципи бюджетного устрою.

 50. Сутність та структура фінансової науки.

 51. Сутність фінансів, функції та історичний характер.

 52. Суть і зміст державних фінансів.

 53. Суть і класифікація державних позик.

 54. Суть і характерні ознаки валюти.

 55. Суть і характерні ознаки податків.

 56. Суть та основи організації місцевих фінансів.

 57. Суть, механізм функціонування ринку фінансових послуг.

 58. Суть, поняття та форми державного кредиту.

 59. Теоретичні основи фінансів домогосподарств.

 60. Управління фінансами – класифікація, та функції основних владних структур.

 61. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки.

 62. Фінансова політика, її зміст і завдання.

 63. Фінансове планування - суть, принципи, методи, завдання.

 64. Фінансове планування та прогнозування: спільні та відмінні риси.

 65. Фінансовий контроль – детальний аналіз аудиту, ревізії та перевірки - спільні та відмінні риси.

 66. Фінансовий контроль: суть, види, форми та методи.

 67. Фінансовий менеджмент його зміст і завдання.

 68. Фінансовий механізм і його складові елементи.

 69. Фінансові ресурси підприємств та держави.

 70. Фінансові ресурси: суть, структура та види.

 71. Фондова біржа, учасники, законодавче забезпечення.

 72. Функції місцевих фінансів.

 73. Функції страхування та їх економічний зміст.

 74. Функції фінансів – характеристика з використанням різних наукових підходів, повне розкриття змісту.

 75. Характеристика сфер і ланок фінансової системи.


ІІ. Гроші та кредит
1. Теорії виникнення грошей.

2. Поняття і функції грошей.

3. Природа і сутність грошей.

4. Поняття грошової маси і склад її агрегатів.

5. Виникнення і розвиток сучасних грошей.

6. Природа сучасних грошей.

7. Основні питання і періоди розвитку теорії грошей.

8. Еволюція поглядів на роль грошей в економіці.

9. Поняття і сутність вартості грошей.

10. Вартість грошей і час. Методика розрахунків вартості грошей у часі.

11. Поняття попиту на гроші. Модель грошового обігу К. Маркса.

12. Внесок Д. Кейнса у теорію попиту на гроші.

13. Внесок М. Фрідмена в розробку монетарної теорії щодо попиту на гроші. Відмінність його поглядів від поглядів кейнсіанців.

14. Поняття емісії грошей і погляди на її характер.

15. Сутність і дія грошово-кредитного мультиплікатора.

16. Модель пропозиції грошей.

17. Грошовий оборот і його структура.

18. Грошова система та її елементи.

19. Типи грошових систем.

20. Грошові реформи: цілі та види.

21. Поняття і складові системи безготівкових розрахунків.

22. Порядок відкриття рахунків банку в банках.

23. Характеристика форм безготівкових розрахунків (крім векселів та акредитивів).

24. Економічна сутність і функції кредиту.

25. Форми і види кредиту.

26. Роль кредиту в економіці. Межі кредиту.

27. Поняття, суб'єкти і функції фінансового ринку.

28. Поняття ринку цінних паперів. Характеристика інструментів ринку цінних паперів.

29. Поняття і склад кредитної системи.

30. Сутність і функції банківської системи.

31. Центральний банк, його функції та інструмент впливу на грошовий оборот.

32. Комерційні банки, їх види та функції.

33. Види та інструменти фінансових ринків.

34. Основні положення сучасного монетаризму.

35. Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи.

36. Внесок Д. Кейнса в розвиток теорії грошей.

37. Швидкість обороту ірошей: розрахунок і погляди на характер.

38. Мета та інструменти грошово-кредитної політики.

39. Сутність грошей. Гроші як капітал.

40. Гроші як міра вартості. Розвиток форми власності. Погляди маржиналістів.

41. Сутність та види інфляції. Фактори, які на неї впливають.

42. Кредитні послуги банків.

43. Поняття валюти і валютної системи.

44. Валютний курс і валютний ринок.

45. Валютне регулювання в Україні.

46. Причини інфляції і показники її вимірювання.

47. Зміст натуралістичної теорії кредиту.

48. Зміст капіталотворчої теорії кредиту.

49. Функції і види банківського кредиту.

50. Механізм банківського кредитування.

51. Принципи банківського кредитування і форми забезпечення кредитів.

52. Поняття і види спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів (установ).

53. Методи регулювання інфляції.

54. Поняття і структура платіжного балансу.

55. Методи регулювання платіжного балансу.

56. Гроші як міра вартості. Умови виконання грошами цієї функції.

57. Функція грошей як засобу обороту. Фактори, що впливають на швидкість обороту грошей.

58. Гроші як засіб нагромадження. Формування заощаджень населення і їх використання.

59. Конвертованість як умова виконання національною валютою функції світових грошей. Колективні валюти.

60. Становлення грошової системи України.
 1. ЛІТЕРАТУРА

І. Фінанси


 1. Конституція України // Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254/96-ВР

 2. Бюджетний кодекс України // Ухвалений Верховною Радою України 08.07.2010 р.

 3. Закон “Про Державний бюджет України” на відповідний рік.

 4. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік (Бюджетна декларація (резолюція)): Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.

 5. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка: передмова та наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000.-

 6. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

 7. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник, К.:Атіка. 2002. – 368с.

 8. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. - К.: ЦНЛ, 2005. – 480 с.

 9. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: ЦНЛ, 2004. -608с.

 10. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 5-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2009. – 240 с.

 11. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.- 320с.

 12. Петровська І.О., Кленовий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

 13. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін.; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994.- 480 с.

 14. Податкова система: Підручник / За загальною ред. С.М. Онисько. – Львів: Магнолія Плюс, 2004. – 312 с.

 15. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К: Центр Навчальної літератури, 2009. – 310 с.

 16. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2005. - 560 с.

 17. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2006. - 387 с.

 18. Фінанси: Підручник/ За ред. Юрія С.І., Федосова В.М.- Київ: "Знання", 2008.- 611 с.

 19. Фінанси; за ред. В.І. Оспіщева: курс для фінансистів: навч. посіб. [ для вищ. навч. закл.] – К: Знання, 2008 – 567 с.

 20. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу. Монографія. – Львів: “Каменяр”, 2000. – 303 с.

 21. Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д. Державний кредит та боргова політика України: Монографія. – К.: ЦУЛ, 2008. – 352 с.

 22. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

 23. Федосов В.М Теорія фінансів: підручник. – ЦУЛ, 2010 – 450 с.

 24. Шаварина М. П. Історія фінансів: Навчальний посібник. – ТДЕУ, 2006. – 247с.


ІІ. Гроші та кредит
1. Про банки та банківську діяльність: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 07.12.00 № 2156 - 12// Урядовий кур'єр. - 2001. - №8.

2. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 30.10.96 №475/96- ВР //Вісник Верховної Ради. - 1996. - №51. - С.292.

3. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 18.06.91 №1202/12//Вісник Верховної Ради. - 1991. - №38. - С.508.

4. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України зі змінами та доповненнями №932-XIV від 14 липня 1999 р.// Голос України. - 1999. - 11 серп.

5. Про кредитування: Положення НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 28.09.95 №246// Додаток до «Вісника Національного банку». - 1995. -№11.- С.23.

6. Про Національний банк України: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 20.05.99 №679 - 14// Вісник Верховної Ради. - 1999. - №29. - С.238.

7. Про порядок створення та реєстрації комерційних банків: Положення НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 27.03.96 №77 // Додаток до «Вісника Національного банку». - 1996. - №5. - С.3 .

8. Інструкція Про касові операції в банках України: Затв. постановою правління НБУ від 14.08.2003р.№337

9. Інструкція Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. постановою правління НБУ від 29.03.2001р. №135

10. Інструкція НБУ Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою правління НБУ від 28.08.2001р. №368

11. Артус М.М. Гроші та кредит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М.М.Артус. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. — 162 с.

12. Аранчій В.І. Гроші та кредит: Навч. посіб./ В.І. Аранчій, Л.М. Бойко, Л.В.Черненко. – 2010. – 300с.

13. Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / І.В. Алєксєєв, М.К.Колісник– К. : Знання, 2009. - 253с.

14. Баранник Л.Б. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник. Навчально-методичний посібник / Л.Б. Баранник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 112 с.

15. Габбард Р.Г. Гроші, фінансова система та економіка : Підручник / Р.Г. Габбард ; Пер. з англ. під ред. М. Савлука, Д. Олесневича, Київ. нац. екон. ун-т . ─ К. : КНЕУ, 2004 . ─ 889с.

16. Галушка Є.О. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Є.О. Галушка. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 123 с.

17. Гриньова В.М. Гроші і кредит : підручник для ВНЗ / Гриньова В. М.; ; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків : ВД "Інжек", 2008. - 312с.

18. Булєєв І.П. Гроші та кредит: навч. посіб./ І.П.Булєєв, С.Т.Пілецька, Т.Ю.Коритько, А.В.Гаврікова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 120с.

19. Гроші та кредит. Підручник / за наук. ред. М. І. Савлука. — 6-те вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2011. — 589 с.

20. Історія грошей і кредиту : підручник для ВНЗ / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; Буковин. держ. фін. акад. ─ К. : Кондор, 2009 . ─ 508с.

21. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика. Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб / Д.І. Коваленко. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 352 с.

22. Колесніченко В.Ф. Гроші та кредит. Навчальний посібник / В.Ф. Колесніченко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 370 с.

23. Кузнєцова Т.В. Гроші та кредит [ Текст ] : навч. посібник / Т.В. Кузнєцова, Н.М. Михайличенко, О.О. Кисельова . ─ Краматорськ : ДДМА, 2012. – 207 с.

24. Михайловська І. М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. - Львів: Новий світ 432 с.25. Реверчук С.К. Гроші та кредит. Підручник / Реверчук С.К. , Грушко В.І., Дмитриченко Л.І. та ін. - К.: Знання, 2011.- 382с.

26. Щетинін А.І. Гроші та кредит: підручник / А.І. Щетинін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал