Н. М. ФлегонтоваPdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4   5
МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛЬНИЙ – те саме, що маркетинг окремої особистості.

МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ – 1) маркетинг, що здійснюється як супутня діяльність в комплексі з маркетингом споживацьких товарів або засобів виробництва.
2) вид маркетингу, де в якості продукта виступає послуга. Маркетинг послуг використовують державний некомерційний сектор (лікарні, школи, пошта, охорона громадського порядку, військові служби і т. д.), приватний некомерційний сектор (кінотеатри, коледжі, фонди, лікарні і т. д.) і комерційний сектор
(авіакомпанії, банки, отелі, юридичні й консультаційні фірми, ремонтні фірми і т. д.). Маркетинг послуг включає зовнішній маркетинг, спрямований поза виробництвом на його клієнтів, внутрішній маркетинг та інтерактивний маркетинг. Реалізуючи маркетинг послуг, виробництва вирішують три головні маркетингові задачі: створюють послуги, чимось відмінні в кращий бік від послуг конкурентів, тобто здійснюють диференціацію послуг, аби забезпечити
їхню новизну, більш низькі ціни, кращі умови надання;

27 забезпечують високу якість послуги; забезпечують оптимальний рівень продуктивності при наданні послуги без зниження їхньої якості.
МАРКЕТИНГ ПРОСВІТНИЦЬКИЙ – вид маркетингової діяльності установи/закладу, орієнтованої на тривалу перспективу
і здійснення таких принципів: доведення до потенційних споживачів об’єктивної інформації про продукти та діяльність установи, включаючи констатацію як позитивних, так і негативних аспектів; використання інноваційного маркетингу, надання споживачеві в міру зміцнення з ним контактів усе більших благ та пільг, забезпечуючи її орієнтацію на продукти установи у довгостроковій перспективі; використання маркетингу, заснованого на усвідомленні громадської місії виробництва, відповідно до якого персонал виробництва відчуває все більше задоволення від роботи, усвідомлюючи, що виконання будь-яких виробничих задач сприяє рішенню певних соціальних задач, додержуючись концепції соціально-етичного маркетингу. Наприклад, персонал фірми, що виготовляє вітамінні препарати, працює більш ефективно, усвідомлюючи, що стратегічною метою-місією фірми є не задоволення потреби у вітамінах, а підвищення продуктивності виробництва та вирішення проблеми зміцнення здоров’я населення або педагогічний колектив, що в навчальному закладі діятиме більш активно, вбачаючи своєю стратегічною метою-місією цього закладу не лише надання учням певних знань, а й уміння застосовувати їх у житті.
МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИЙ – вид маркетингової діяльності, що полягає в розробці, реалізації й контролі соціальних програм, спрямованих на підвищення рівня сприйняття певних прошарків громадськості деяких соціальних ідей, рухів або практичних дій. Маркетинг соціальний має на меті найрізноманітніші цілі: досягнення розуміння
(корисності знань, духовного й культурного розвитку), спонукання до одночасної дії (участь у кампанії масових щеплень, виборчій кампанії тощо), прагнення змінити поведінкові звички
(обов’язковість користування автомобільними ременями безпеки); зміни основоположних уявлень
(наприклад, у роботодавців, про те що праця інвалідів також може бути високоефективною). При розробці стратегій

28 соціальних змін використовується звичайний процес планування маркетингової діяльності: визначаються цілі соціальних змін, далі проводиться аналіз переконань, стосунків ціннісних уявлень і поведінкових проявів певного громадського прошарку; оцінюються варіанти здійснення комунікацій з даним громадським прошарком, доведення до нього заходів плану маркетингу; нарешті, розробляється план маркетингу і створюється маркетингова організація, що реалізує і контролює його виконання. Зазвичай, маркетинг соціальний використовується державними та громадськими організаціями.
МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ принцип просвітницького маркетингу, згідно з яким керівництво організації приймає маркетингове рішення, виходячи із запитів споживачів, вимог самої установи, довготривалих
інтересів суспільства і споживачів. Якщо установа не повністю задовольнить запити суспільства
і споживачів, то вона не виконує своєї соціальної місії.
Тому вона створює продукти, застосування яких не лише приємне, але й приносить користь споживачеві й суспільству.
МАРКЕТИНГОВА МОЖЛИВІСТЬ – привабливий напрямок маркетингових зусиль, на якому конкретна фірма може досягти конкурентних переваг.
МАРКЕТИНГОВА СЛУЖБА – спеціальний підрозділ закладу, що діє на основі принципів і методів маркетингу.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ – широкомасштабна програма досягнення найголовніших маркетингових цілей фірми. Розробка маркетингової стратегії передбачає визначення цільового ринку (сегмента), розробку адекватного йому комплексу маркетингу, визначення часових аспектів основних заходів маркетингової стратегії і розв’язання питань їхнього фінансування.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – сукупність методів, способів і заходів, спрямованих на отримання первинної інформації.
Результати маркетингового дослідження використовуються управляючими маркетингом для опрацювання оптимальних управлінських рішень.

29
МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливість керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами стосунки успішної співпраці.
МАРКЕТОЛОГ
спеціаліст, який виконує або організує виконання однієї або кількох функцій маркетингу (збут, просування, маркетингові дослідження, ціноутворення, розробка планів маркетингу тощо).
МЕТОДИКА
– 1) визначений спосіб здійснення практичної чи теоретичної діяльності; алгоритм конструювання і організації педагогічної діяльності; 2) галузь науки
(відпрацювання методики навчання тощо), функцією якої є вироблення і систематизація об'єктивних наукових знань; 3) знання про конкретні способи здійснення якої- небудь діяльності (методика планування, методика педагогічного керівництва тощо).
МЕТОДИСТ

– фахівець у галузі методики.
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – сукупність дій, спрямованих на одержання, систематизацію і розповсюдження педагогічних знань.
Основні функції методичної діяльності – вивчення теорії, методики і практики; розробка методики
(загальної, часткової, конкретної); розповсюдження і впровадження основних видів методичної діяльності: самоосвіта, методичне дослідження, опис і узагальнення досвіду, методичне керівництво, методична допомога, методична корекція.
МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА – оперативна і перспективна надається методистам переважно на прохання практичних робітників, викладачів, студентів, учнів у формі: консультацій (тематичних, поточних, оперативних); забезпечення методичними матеріалами, роз'яснювальних бесід, просвітніх виступів, інформацій, повідомлень, навчальних занять, залучення до спільної діяльності.

30
МЕТОДИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО – діяльність методиста, яка регулює способи здійснення педагогічної роботи з метою
її співвідношення з передовими досягненнями науки, методики і практики.
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ – 1) спеціальне приміщення для накопичення і збереження
інформаційно-методичного фонду, призначеного для організації і проведення методичної роботи, самоосвіти, підвищення професійної педагогічної і методичної майстерності; 2) колектив методистів.
МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ (методична продукція) – результат методичної роботи і впровадження методичних знань. Методичний матеріал прийнято класифікувати за періодичністю, адресатом, характером інформації (графічної, текстової, схематичної, плакатної), інноваційним потенціалом, функціональним призначенням:
інформаційно- пропагандистським
(методичний опис, анотація, коментарі, листівка, бюлетень, газета, інформаційно- методична виставка, реферат, довідник); організаційно- методичним (програми, інструктивно-методичний лист, методична записка, пам'ятка, методична розробка, тематична папка); прикладна (сценарій, картотека, каталог, плакат, графік, відеотека, фонотека, наочні посібники, задачник, збірник вправ тощо).
МЕТОДИЧНІ ЗНАННЯ – систематизована інформація, упорядкування зведень про організацію і виконання педагогічного процесу.
Методичні знання на науковій основі розкривають методику, тобто порядок і способи організації якої- небудь діяльності, носять прикладний характер.
МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ (ФІРМИ) – елемент стратегічного планування, що являє собою чітко сформульовану головну (генеральну) мету існування організації з точки зору її споживачів.
МОЛОДЬ
соціально-демографічна група, яка має специфічні соціальні та психологічні риси, переживає період становлення соціальної зрілості, формування менталітету, соціальної адаптації до світу дорослих.
Відповідно до Закону про сприяння соціальному

31 становленню і розвитку молоді в Україні віковий ценз молоді становить 15-28 років.
МОТИВАЦІЯ
спонукання, що викликають активність індивідуумів
і визначають її спрямованість, в даному випадку на купівлю якогось товару/послуги. Індивідуум у будь- який час зазнає різних потреб. Однак більшість цих потреб не є достатньо сильними, щоб мотивувати його діяти в даний момент. Потреба стає мотивом лише тоді, коли досягає достатнього рівня інтенсивності. Під мотивом розуміється потреба, нагальність якої достатня, щоб спрямувати людину на її задоволення. На дослідження мотивів поведінки споживачів спрямований мотиваційний аналіз. У маркетингу, аналізуючи поведінку споживачів, найчастіше користуються теорією мотивації Фрейда і Маслоу.

Н___________________________________________________

НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ – недотримання підрядником умов контракту
(щодо якості, витрат, термінів тощо), що спричиняє призупинення платежів
і можливе розірвання контракту.
НЕЕЛАСТИЧНИЙ ПОПИТ –
попит, що має тенденцію залишатися незмінним, незважаючи на незначні зміни ціни.
НЕКОМЕРЦІЙНИЙ (НОНПРОФІТНИЙ) МАРКЕТИНГ (англ. nonprofit marketing) – маркетинг, що здійснюється в інтересах суспільства, на відміну від маркетингу, спрямованого виключно на одержання фінансового прибутку.
Некомерційний маркетинг здійснюється такими закладами і установами, як агентства по наданню соціальної допомоги або благодійними групами, а також політиками, що беруть участь у виборах. При некомерційному маркетингу може здійснюватися пропаганда ідей (наприклад, прав людини), товарів і послуг (освітніх і культурних тощо).
НОВОВВЕДЕННЯ
цілеспрямована зміна, що вносить у середовище впровадження нові стабільні елементи, які зумовлюють перехід системи з одного стану в інший.

32
НОУ-ХАУ

сукупність наукових, технічних, комерційних, виробничих, адміністративних знань, що характеризують технологію виробництва/установи, секрети виготовлення продукції, нові методи та ідеї, винаходи, послуги фахівців. Ноу-хау може бути оформлене у вигляді технічної документації, існувати у вигляді навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва/установи, але не запатентованих. У комерційній практиці вважається власністю виробництва поряд з патентами на винаходи, товарними знаками, авторськими правами тощо, а право на їхнє використання – предметом купівлі-продажу.
Ноу-хау, зазвичай, бувають предметом ліцензійних угод, права на
їхнє використання надаються разом із продажем ліцензій.

НУЖДА
відчуття відсутності чого-небудь, або брак чогось, що потребує людина.
О___________________________________________________
ОБМІН
акт отримання від кого-небудь бажаного об’єкту з пропозицією чого-небудь натомість. Обмін – одне з базових понять маркетингу. Для здійснення обміну необхідні такі умови: наявність як мінімум двох сторін, кожна з яких має розпоряджатися чимось, що могло б являти цінність для іншої: бажання кожної із сторін здійснити обмін з іншою стороною; свобода сторін угоди у виборі – вступати в обмін або ні; наявність у кожної із сторін можливостей здійснювати комунікації і доставку свого продукту/послуги.
ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧА – аналіз, спрямований на вивчення смаків, диференціацію структури споживання по групах споживачів, виявлення незадоволених потреб, мотивів, можливостей і бажань споживачів тих чи інших товарів/послуг.
ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ – сукупність психічних рис особистості, необхідних для успішного оволодіння організаторською діяльністю,
її ефективного виконання. Організаторські здібності передбачають спрямованість особистості (світоглядну, політичну, моральну, ділову), рівень її готовності (ділова

33 компетентність, уміння, навички, досвід), риси характеру
(комунікабельність,
ініціативність, організованість, самостійність, емоційна врівноваженість).
ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ – структурна побудова для управління маркетинговими функціями, що встановлює підпорядкованість і відповідальність за виконання тих чи інших завдань (може бути функціонально орієнтована на товар/послугу або ринок).
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ (“ПАБЛІК РІЛЕЙШН”) –
управлінська функція, в рамках якої здійснюється оцінка стосунків громадськості, співвіднесення принципів і прийомів діяльності особи або організація
із інтересами суспільства, планування і втілення у життя програм дій, розрахованих на засвоєння розуміння і сприйняття з боку громадськості.
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА – освіта, що забезпечує розвиток і саморозвиток особистості, виходячи з виявлення її
індивідуальних особливостей як суб'єкта пізнання і предметної діяльності.
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ІННОВАЦІЙНІ ІГРИ – специфічний метод навчання, в якому правила і ролі не мають жорсткої заданості, раціональної програмної орієнтації у виробленні стандартних знань і навичок. Він орієнтований на особистісну емоційну включеність учасників, виробляє вміння діяти в нестандартних ситуаціях. Головна мета – розвиток особистості і конкретних навчальних колективів.
ОСОБИСТІСТЬ
особистісні психологічні риси індивіда, що обумовлюють відносно незмінні протягом тривалого
інтервалу часу реакції на вплив із зовнішнього середовища. Особистість споживача суттєво впливає на його поведінку на ринку, на його купівельну політику.
П___________________________________________________

ПАБЛІСІТІ
не особистісне стимулювання попиту на товар, послугу чи діяльність засобом розміщення комерційних

34 важливих новин у виданнях або отриманні сприятливих презентацій на радіо, телебаченні, на сцені, що не сплачуються певним спонсором.
ПАНЕЛЬ
– вибіркова сукупність опитуваних, що підлягають дослідженням, які повторюються. Усі види панелі розподіляються за часом існування (від менше року до п’яти років); характером суб’єктів, що вивчаються
(індивідуальні споживачі, сім’ї, домашнє господарство, торговельні та посередницькі організації, виробництва, що випускають продукцію, яка вивчається, експерти); характером проблем, що вивчаються (спеціалізовані – вивчення окремих товарів, загальні – вивчення загальних проблем продажів та споживання для окремих прошарків населення); методами одержання
інформації (поштою, через інтерв’ю, шляхом збору опитувальних листків і щоденників, у яких, наприклад, фіксуються витрати). Панельний метод опитування має переваги в порівнянні із звичайними одноразовими опитуваннями: він дає можливість порівнювати результати наступних опитувань з підсумками попередніх і встановлювати тенденції та закономірності розвитку явищ, які вивчаються; забезпечує більш високу репрезентативність вибірки стосовно генеральної сукупності.
ПАРАДИГМА
1) приклад, взірець; 2) наукова теорія, втілена в системі понять, що виражають істотні риси дійсності; 3) вихідна концептуальна схема, модель постановки проблем і їх рішення, методів дослідження, що панують протягом певного історичного періоду в науковому співтоваристві.
ПЕДАГОГІКА наука про навчання та виховання підростаючих поколінь.
Основним джерелом пізнання закономірностей навчання й виховання є вивчення та узагальнення педагогічного досвіду. Педагогічний досвід вивчається також у ході спеціально організованого науково-педагогічного дослідження. при цьому застосовуються методи спостереження, педагогічного експерименту, вивчення документації, бесід з учнями та вчителями тощо.
ПЕДАГОГІЧНА ГРА – це імітація реальної діяльності вчителя в штучно відтворених педагогічних ситуаціях. Педагогічна гра –

35 основний засіб відтворення реальних ситуацій взаємодії учителя та учня в навчально-виховному процесі, коли учасники гри виконують ролі учителя й учня.
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯ – а) елемент педагогічної діяльності; б) педагогічно доцільний, спланований чи імпровізований вчинок вихователя, що спричиняє зміну педагогічної ситуації або особистісні зміни.
ПЕДАГОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ
напрям педагогічної діяльності, що обумовлений соціальним замовленням суспільства й спрямований на забезпечення необхідних умов для різнобічного гармонійного особистісно-соціального розвитку школярів у дозвіллєвій діяльності, яка за своїм змістом повинна бути діяльністю культурно-дозвіллєвою, а також формування у школярів усвідомлених потреб стосовно змісту і форм культурного дозвілля.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ – складні і відкриті системи прийомів і методів, об'єднаних пріоритетними загальноосвітніми цілями, концептуально взаємопов'язаних завдань і змісту, форм, методів організації навчально-виховного процесу, причому кожна позиція впливає на інші, що й створює певну сукупність умов для розвитку учня.

ПЕРЕКОНАННЯ
– один з психологічних чинників купівельної поведінки; характеризує певні уявлення індивіда про товар. Переконання може ґрунтуватися на реальних знаннях, думках або вірі, мати емоційну основу. Якщо переконання є невірним і перешкоджає купівлі якогось товару, то виробництво може почати маркетингову кампанію, спрямовану на зміну даного переконання.
ПИТАННЯ ВІДКРИТЕ – питання анкети, що дозволяє опитуваному відповідати на нього своїми словами.
ПИТАННЯ ЗАКРИТЕ – питання анкети, що охоплює усі можливі варіанти відповідей, з яких опитуваний робить свій вибір.
ПЛАН МАРКЕТИНГУ – сукупність цілей, стратегій маркетингової діяльності, а також заходів їхньої реалізації на визначений інтервал часу. Іноді план маркетингу називають програмою маркетингу. План маркетингу

36 розробляється для кожної стратегічної господарської одиниці виробництва/установи і включає плани для окремих продуктових ліній, окремих видів продуктів на окремих ринках і по кожному з чотирьох елементів комплексу маркетингу. Розрізняють тактичні, зазвичай, річні плани, довгострокові плани і стратегічні плани маркетингу, що розробляються в рамках стратегічного планування діяльності виробництва/установи в цілому.
Плани маркетингу можуть складатися з таких розділів: анотація для керівництва, біжуча маркетингова ситуація, небезпека і можливості, цілі маркетингу, стратегії маркетингу, програми дій, бюджет маркетингу
і контроль даного плану.
План маркетингу розробляється на основі експертних оцінок майбутніх умов реалізації плану і тенденцій зміни цих умов. У процесі розробки початкових розділів плану проводиться ситуаційний аналіз.
ПОЗИЦІЮВАННЯ НА РИНКУ – забезпечення товару/послузі, що не викликає сумніву і різко відрізняється від інших, бажаного місця на ринку і у свідомості цільових споживачів.
ПОКУПЕЦЬ
– індивід або представник виробництва/установи, що безпосередньо здійснює купівлю і має право вибирати товар/послугу, продавця/виконавця, обговорювати умови та строки купівлі.
ПОПИТ
– сукупність вимог на товари або послуги з боку покупця. Бажання, конкретна потреба, підсилена купівельною спроможністю. На відміну від потреби даний показник у сучасному суспільстві піддається статистичному аналізу на основі інформації про обсяги проданої продукції та наданих послуг. Попит – одна з основних категорій маркетингу, що показує, як за наявних ресурсних можливостей індивіди задовольнять свої потреби.
ПОСЛУГА
– будь-який захід або вигода, які одна сторона може запропонувати іншій і які здебільшого невідчутні і не призводять до заволодіння будь-чим. Вид діяльності або благ, які одна сторона може запропонувати іншій і які здебільшого, по суті, не є відчутними, не призводять до задоволення клієнта будь-чим і спрямовані на задоволення певної потреби людини. Виробництво

37 послуг може бути, або не бути пов’язане з фізичним продуктом. Послуги можуть надаватися людьми й обладнанням (в присутності клієнтів та їхній відсутності); бути спрямованими на задоволення особистих потреб або нужд виробництва/установи; носити комерційний або безоплатний (нонпрофітний) характер, надаватися приватними й громадськими організаціями. Але будь-яка послуга обов’язково має такі чотири характеристики, що мають великий вплив на виробництво: невідчутність, невіддільність від виробника, мінливість якості та незбережність.
Невідчутність полягає в тому, що послугу неможливо побачити, спробувати на дотик та смак, або понюхати до її купівлі. Наприклад, турист, що збирається здійснити круїз, має тільки путівку і гарантію безпечної подорожі. Невіддільність від виробника означає, що її здійснення можливе тільки у присутності виробника.
Фізичні ж товари існують незалежно від присутності або відсутності виробника. Мінливість якості означає, що якість продукту залежить від майстерності виробників, а також від часу й місця їх надання. Навіть в одному закладі один співробітник (наприклад, реєстратор готеля) може бути привітним і спритним, а
інший
– не володіти цими достоїнствами.
Незбережність послуги полягає в тому, що її неможливо зберігати для подальшого продажу або використання. Наприклад, послуга не надається, якщо студент не з’явився на консультацію у точно призначений час; у даному випадку послуга могла бути надана лише в заздалегідь обумовлений час.
ПОТРЕБА
почуття відчутної нестачі у людини чогось, що набуло специфічної форми відповідно до культурного рівня та особистості індивіда.
ПРАВА ДИТИНИ
Права дитини визначено Конвенцією ООН про права дитини, в якій проголошено, що діти мають право на особливе піклування та допомогу. Для повноцінного і гармонійного розвитку вони повинні рости в атмосфері сімейного щастя, любові та розуміння.
ПРАВА ЛЮДИНИ
забезпечення людини законом можливості мати і розпоряджатися матеріальними, культурними та іншими

38 соціальними благами і цінностями, користуватися основними свободами у встановлених законом межах.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
засіб паблік рілейшнз, що полягає у представленні нового товару/послуги, фірми, яка починає роботу на новому для себе ринку тощо.
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ
закладено в Законі України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Це:
1) повага до загальнолюдських цінностей, прав людини і народів, до історичних, культурних, національних особливостей України, її природи;
2) безпосередня участь молоді у формуванні та реалізації політики і програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема;
3) урахування потреб молоді, співвіднесення реалізації

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал