Н. М. ФлегонтоваPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5


Н.М. ФлегонтоваСЛОВНИК-ДОВІДНИК

ТЕРМІНІВ ПЕДАГОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ


Київ
“Освіта України”
2008


2
ББК 74.200.58:92
УДК 374.31:038
Ф 71Рекомендовано Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки
України (протокол № 3 від 13.04.2007 р.)

Рецензенти:
О.М. Олексюк – доктор педагогічних наук, професор;
О.В. Майдебура – кандидат економічних наук, доцент
Ф 71 Флегонтова Н.М. Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу.
– К.: Освіта України, 2008. – 80 с.
ISBN 978 – 966 –188 – 000 – 8
Автор словника ставить за мету ознайомити читача з новим напрямом у педагогічній діяльності, озброїти його сучасною лексикою.
Словник налічує більше 200 понять і термінів, а також тлумачення слів і словосполучень, що найчастіше вживаються в сучасній маркетинговій та педагогічній термінології.
Розрахований на викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, магістрантів, аспірантів, науковців та всіх, кого цікавлять проблеми освітньої та виховної роботи.ББК 74.200.58:92
УДК 374.31:038
© Н.М. Флегонтова, 2008
ISBN 978 – 966 –188 – 000 – 8 © Освіта України, 2008


3

Передмова

Розвиток у нашій державі ринкових відносин, більших можливостей зовнішньоекономічної діяльності, формування нових стосунків у різних галузях людської діяльності (від виробничої – до рекреаційної) сприяли зростанню
інтересу до маркетингу як до концепції ринкового управління.
Нові явища і нові осмислення старих явищ призвели до появи великої кількості неологізмів. Мова маркетингу – це мова спілкування між підприємцями, керівниками і співробітниками державних та приватних закладів та установ (політичних, економічних, освітніх, культурних тощо).
Словник є першою спробою висвітлення вже усталених сьогодні економічних термінів у царині педагогіки. Поруч з основними поняттями в галузі маркетингу словник містить значну кількість термінів з педагогіки.
Основний масив лексики словника пов’язаний з економічною термінологією, що сьогодні, як бачимо, все більше інтегрує у гуманітарні сфери діяльності.
Автор словника словника ставить за мету надати допомогу тим, хто цікавиться інноваційними досягненнями науки, що є підґрунтям формування професійних компетентностей сучасного вчителя, а також познайомити читача з новим напрямом у педагогічній діяльності, озброїти його сучасною лексикою.
На думку автора, словник написано у сприйнятній для розуміння формі, зберігши водночас наукову точність визначених у ньому термінів.
Статті словника подано в алфавітному порядку. Для термінів- словосполучень прийнятий прямий порядок слів. Можлива подвійна назва – синонім, що пишеться поруч з основною, виділеною жирним шрифтом, у дужках, наприклад: Некомерційний (нонпрофітний) маркетинг. Словникові статті, що мають різні відтінки у значенні, позначаються цифрами.
Назви статей переважно подаються в однині.
Джерелами даного словника слугували тлумачні словники та інші довідники, енциклопедії, підручники, монографії, періодичні видання.
Сподіваємося, що словник стане в нагоді користувачам і допоможе дібрати лексику на свій розсуд.
Автор буде вдячний усім, хто відгукнеться на цю працю. Критичні зауваження й поради допоможуть нам удосконалити майбутню роботу в цьому напрямі.
Н. Флегонтова


4


А
_______________________________________________________

АВТОРСЬКЕ ПРАВО – виняткове право на відтворення, публікацію та продаж вмісту і форми літературного, музичного або художнього твору. Авторське право поширюється в розвинених країнах і на рекламну продукцію.
АДАПТАЦІЯ – зміни у плані маркетингу, що здійснюється установою
(закладом), щоб пристосуватися до нових змінених умов і цілей діяльності.
АНАЛІЗ КЛІЄНТІВ ЦІННІСНИЙ – дослідження, що проводяться для виявлення тих благ і вигод, які цінують клієнти, а також для визначення порівняльної оцінки клієнтами різних продуктів конкурентів. Результати аналізу дозволяють визначити конкурентів і відповідно стратегію протидії останнім. Крім того, виявити вразливі місця в діяльності установи від дії конкурентів.
АНАЛІЗ КУЛЬТУРНИХ І ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ – аналіз, що виявляє зрушення у структурі споживання, смаках і стилі життя населення в цілому і в його окремих демографічних груп з метою попередити розвиток нових видів і зникнення традиційних потреб, прослідкувати вплив таких змін на структуру виробництва.
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ – аналіз структури кадрів і їх стимулювання, структури управління наявних систем планування й управління, стилю роботи на різних рівнях закладу (установи), ефективності організаційної структури. Основне завдання цього аналізу – з’ясування ступеню відповідності організаційної структури стратегічним завданням установи
(закладу)
і можливості перебудови її структури у відповідних напрямах.
АНАЛІЗ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ – аналіз, що охоплює порівняння реального розвитку подій із запланованими або очікуваними показниками протягом певного періоду часу.

5
АНАЛІЗ РИНКУ/МАРКЕТИНГУ – дослідження ринків підприємств/установ
і зовнішнього середовища маркетингу з метою виявлення проблеми і недоліків, перспектив його діяльності. Аналіз маркетингу – необхідна умова розробки планів маркетингу, а також їхньої реалізації й контролю.
АНКЕТА
– один із основних інструментів збору первинної
інформації. Анкета становить собою перелік питань, відповіді на які можуть бути стандартними (варіанти відповідей наводиться в анкеті) або довільними
(відкриті питання). Розробляючи анкету, необхідно приділити достатньо уваги змісту запитань, їх формі, термінології та послідовності викладення. Анкета не повинна містити запитань, на які опитуваний не захоче відповідати, на які неможливо відповісти і які не вимагають відповіді. Форма запитання впливає на зміст можливих відповідей. Формулюючи питання, слід використовувати прості, прямі, однозначні терміни.
Перше запитання по можливості повинне зацікавити опитуваних; важкі й персональні запитання повинні задаватися в кінці; необхідно ставити запитання у певній логічній послідовності. Анкета – один з основних методів маркетингових досліджень інтересів, потреб та запитів школярів, студентів, педагогів.
АСОЦІАТИВНЕ ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧА метод опитування споживачів, за допомогою яких з’ясовується, з якими корисними якостями або умовами споживання клієнт асоціює ту чи іншу послугу відомого на ринку конкурента.
АСОЦІАТИВНИЙ ТЕСТ – один зі способів дослідження в психології.
Асоціативний тест виявляє асоціації, що виникають у досліджуваних у зв’язку з окремими словами або висловами під час послідовного читання слів або заповнювання пропусків у реченні. Це один із способів виявлення ставлення споживачів до певних товарів, послуг, взагалі маркетингових пропозицій.
АУДИТОРІЯ ЦІЛЬОВА – сукупність потенційних або існуючих споживачів, що приймають купівельне рішення чи впливають на нього. Як аудиторія цільова можуть розглядатися
індивіди, групи людей, різні прошарки громадськості.

6
Визначення аудиторії цільової – один з етапів налагоджування комунікації при просуванні продукту
(товару/послуги). Ефективність різних інструментів просування останнього залежить від того, на якій стадії купівельної готовності і стадії життєвого циклу продукту вони використовуються.

Б
_______________________________________________________
БАЖАННЯ
– потреба, що набула конкретної форми відповідно до рівня культури та нахилів індивіда; одне з ключових понять маркетингу.
Іноді бажання називають конкретизованою потребою. Наприклад, потреба в їжі трансформується в більш визначену потребу у фруктах, яка в свою чергу переходить у конкретизовану потребу, бажання купити яблука. У різних регіонах і країнах потреби трансформуються у найрізноманітніші бажання, що визначені культурними, історичними, географічними та іншими чинниками. Ту саму потребу в їжі жителі різних країн задовольняють шляхом вживання різних продуктів харчування. Що ж до сфери духовної – то, наприклад, споживачі, що мешкають в одній державі і мають одну й ту саму потребу, можуть задовольняти її засобами різних форм культурних заходів (тут буде мати місце стать, вік, місце проживання, соціальний статус).
БАЗА ДАНИХ МАРКЕТИНГУ – організована сукупність даних про існуючих та потенціальних споживачів, в якій вони класифікуються за різними ознаками (стать, вік, соціальний стан, масштаб діяльності тощо), а також про купівельну поведінку в минулому, можливих купівлях в майбутньому. База даних маркетингу допомагає підвищувати ефективність продажу і підтримувати зв’язок зі споживачами.
БАЧЕННЯ – (англ. vision, рос. “видение”) – елемент стратегічного планування, що містить комплекс сформованих цілей організації на довгострокову перспективу.
БІЄНАЛЕ – демонстрування чогось раз на два роки (Берлінська
Бієнале художніх фільмів, творів мистецтва).

7
БРЕНД 1) певна торгова марка, що стало асоціюється споживачем із конкретними назвою, словом, виразом, символом або дизайнерським рішенням. Поняття бренд об’єднує такі складові, як Б-нейм, Б-імідж, Б-міф;
2) сукупність почуттів споживача (як об’єктивних, так і суб’єктивних), що супроводжують сприйняття ним певної торговельної марки.
БРЕНДИНГ (англ. branding) маркетингова технологія, що забезпечує комплексний підхід до певної торгової марки з метою досягнення маркетингових цілей
її власника.
Складовими цієї технології є товарна, цінова, збутова та комунікаційна політика фірми. Активне використання в межах Брендинг засобів фірмового стилю ставить на меті формування унікального іміджу фірми, котрий відрізняє її від конкурентів та дозволяє отримувати завдяки бренду додаткову вартість брендованого продукту.
БРОШУРА
– засіб друкованої реклами, неперіодичне друковане видання обсягом у 1...5 друкованих аркушів.
Використовується, як правило, для виведення нових товарів на ринок. У Б. детально викладаються властивості товару, способи застосування та зберігання.
Має обмежений наклад.
БУКЛЕТ
засіб друкованої реклами, що становить собою видання, розміщене на одному аркуші, складене в декілька згинів.
БЮЛЕТЕНЬ (прес-бюлетень) – інструмент паблік рилейшнз, становить собою блок новин, що періодично видається конкретною фірмою (установою) та містить поточну
інформацію про діяльність компанії.
В____________________________________________________

ВЕБ-СТОРІНКА (WEB-СТОРІНКА, СТОРІНКА) – інструмент інтернет- маркетингу, складова частина сайта. Може містити текст, зображення, інші веб-елементи. Сторінка може бути статична чи динамічно згенерована.
ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСОБІВ – вибір чинників, що впливають на споживача конкретного сегмента ринку.

8
ВИБІРКА
– статистичний термін, що позначає в маркетингових дослідженнях групу людей або сегмент населення, що покликані уособлювати генеральну сукупність, тобто тип споживачів чи населення в цілому. При проектуванні вибірки необхідно визначити, хто має бути досліджуваним, тобто встановити одиницю вибірки, кількість досліджуваних, встановити розмір вибірки; яким чином варто вибирати опитуваних, тобто встановити процедуру створення вибірки.
ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСОБІВ – вибір факторів, що впливають на споживачів конкретного сегменту ринку.
ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ (громадський маркетинг) – розробка, втілення в життя і контроль за виконанням програм, що мають на меті досягти сприйняття цільовою групою (або цільовими групами) громадської
ідеї, руху або практики. Для досягнення максимальної відповідної реакції цільової групи в процесі громадського маркетингу удаються до сегментування ринку, вивчення споживачів, розробки задуму, розробки комунікацій, засобів полегшення засвоєння, стимулів і використання прийомів теорії обміну.

ВИГОДА МІСЦЯ – розміщення товару/послуги в місцях, доступних для клієнтів (споживачів).

ВИГОДА ЧАСУ – експонування і забезпечення наявності товару/послуги в той час, коли споживачі хочуть придбати його/її.

ВИСТАВКА – показ, основна мета якого полягає у просвіті публіки шляхом демонстрування засобів, що є в розпорядженні людства для задоволення споживачів в одній або декількох галузях його діяльності чи майбутніх його перспектив.
ВИЯВЛЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ
СТОРІН ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ – кінцевий підсумок маркетингових досліджень, в результаті якого мають бути виявлені ключові напрями діяльності та ресурси, що їх підтримують, використання яких може забезпечити установі перевагу над конкурентами.
ВИЯВЛЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ФІРМИ – остаточний підсумок маркетингових досліджень, в результаті якого мають бути виявлені ключові напрями діяльності і

9 ресурси, що їх підтримують, використання яких може забезпечити установі перевагу над конкурентами
ВІДСУТНІСТЬ ПОПИТУ – ситуація на ринку, за якої цільові споживачі можуть бути не зацікавлені в товарі чи послузі чи байдужі до них.
Г____________________________________________________

ГАРАНТІЯ – зобов’язання, сукупність правових принципів і засобів, що забезпечують виконання зобов’язань.
ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ (англ. QA - quality assurance) – зобов’язання стосовно того, що роботу виконано із дотриманням відповідних стандартів.
ГЕНЕРАЦІЯ ІДЕЙ – стадія розробки нового продукту (товару/послуги), на якій здійснюється пошук ідей нових продуктів головним чином на основі внутрішніх джерел установи, вивчення думок споживачів, конкурентів, постачальників та дистриб’юторів консультаційних організацій, відгуків відвідувачів виставок та публікацій у різних друкованих виданнях.
ГЛОСАРІЙ – словник спеціалізованих термінів у деякій галузі знань із коментарями та прикладами.

ГРОМАДСЬКІСТЬ –
чинник зовнішнього середовища маркетингу, що характеризує різні організації, громадські прошарки і будь-які групи населення, що мають фактичний або потенційний інтерес до виробництва, а також впливають на його можливості досягти своєї мети. До
їх числа належать: фінансові організації; засоби масової
інформації; державні установи; організації, що представляють інтереси споживачів і певних прошарків населення; місцеві громадські організації; персонал самого виробництва. Маркетинг виробництва з метою сприятливого іміджу, отримання кредитів, пожертв тощо може бути спрямований не лише на споживачів, а також на зазначені вище організації та громадські прошарки. Термін “publics” іноді перекладається як
“контактні аудиторії”.
Д____________________________________________________

10

ДЕВІЗ
(рекламне гасло) – лаконічне вираження рекламної ідеї, суті рекламного звернення. За сенсом поняття близьке терміну “слоган”.
ДЕМАРКЕТИНГ
– маркетинг у ситуації, коли попит на товари/послуги перевищує рівень виробничих можливостей і товарні ресурси користуються надзвичайним попитом.
ДЕМОГРАФІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ – методика проведення сегментаційного аналізу, в основу якого покладено демографічні ознаки, такі як вік, стать, кількість членів родини, рівень прибутків, професійна приналежність, освіта.
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ І ЗАДАЧ – структурна модель процесу прийняття рішень, включаючи його елементи за рівнями (цілі, задачі, заходи) і зв’язки між ними (включення та/або підпорядкованість). Зазвичай для реалізації усіх цілей, що висуваються, ресурсів не вистачає, тому існує необхідність виділення із загальної сукупності цілей найбільш важливих, пріоритетних. Дерево цілей дає можливість деталізувати загальні цілі, задачі та заходи на складові й оцінити найбільш важливі, ті, які мають перевагу, що є дуже корисним при розробці планів, в тому числі й у галузі маркетингу. Дерево цілей і задач є
інструментом програмово-цільового управління.
ДИРЕКТР-МЕЙЛ


(іноді не зовсім коректно зветься “пряма поштова реклама”) – один із основних засобів прямого маркетингу, що подає рекламне звернення, котре надсилається поштою конкретному представникові цільової аудиторії.
Відрізняється високою ефективністю завдяки практичній відсутності некорисної аудиторії, особистісному, вибірковому характеру звернення.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ – наймання та тренування персоналу, що здійснює свої функції більш ефективно, ніж персонал конкурентів.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІМІДЖУ – створення образу установи та/або її продуктів, що характеризуються з кращого боку, ніж у конкурентів та/або їхніх продуктів (товарів/послуг).

11
ДІЛОВІ ІГРИ
метод імітації вироблення управлінських рішень відповідно заданих правил у різних виробничих ситуаціях.
ДОВГОСТОРОКОВА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ – програма маркетингу, що охоплює заходи, розраховані на тривалий період часу відповідно прийнятої стратегії маркетингу.
ДОДАТКОВА АУДИТОРІЯ – вторинна аудиторія, випадкові читачі/клієнти
(споживачі) якого-небудь видання/товару, послуги, що не
є його передплатниками або постійними покупцями/споживачами.
ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ – вільний від обов’язкової діяльності час, що сприяє моральному розумовому й фізичному розвитку дитини у процесі різноманітних занять (ігри, читання, праця, заняття спортом, мистецтвом, технікою тощо). Активне, розумне дозвілля – важливий засіб збереження та підвищення працездатності. Організація дозвілля дітей
– одне з найважливіших завдань школи, позашкільних установ, громадських організацій, сім’ї.
ДОКУМЕНТ
1). Діловий папір, письмове свідоцтво, що підтверджує той чи інший факт або право на будь-що.

2). Письмове посвідчення, що підтверджує особу пред’явника.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ – перший етап у дослідженні кон’юнктури ринків збуту, що полягає у всебічному вивченні споживача: характеристика смаків, диференціація структури потреб за групами споживачів, виявлення незадоволених потреб, аналіз мотивів переваг тих чи інших товарів/послуг.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ – якісний і кількісний аналіз політичних, економічних, науково-технічних, соціальних чинників, що мають безпосередній або опосередкований вплив на обсяг та ефективність продажу товару/послуги на конкретному ринку або сегменті ринку, з метою одержання достеменної
інформації щодо прийняття оптимальних рішень з розробки програм маркетингу.
ДОЧІРНІ ПРАВА – (англ.subsidiary rights) усі авторські права, пов’язані з публікацією матеріалу: право на зміну верстки

12 матеріалів, що передаються, право на розміщення фотографій, котрі містяться в матеріалі, що переданий.

Є____________________________________________________

ЄДИНА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ – взаємозв’язана система програм маркетингу по окремих ринках і групах однорідної продукції, що є підґрунтям для розробки планів науково-дослідницьких та дослідницько- конструкторських робіт, виробництва, збуту, сервісу
(зокрема у соціальній сфері).

Е____________________________________________________

ЕКСПЕРИМЕНТ – дослідження, коли в умовах контролю змінюються один або кілька факторів (наприклад, будь-який елемент маркетингу від форми організації заходу – до засобів реклами), а решта залишається незмінною.


ЕКСПЕРТИЗА – дослідження будь-яких питань, рішення яких потребує спеціальних знань з наданням мотивованого висновку.
ЕКСПОЗИЦІЯ


конструктивно та логічно оформлена відокремлена сукупність експонатів, що використовується для демонстрування на виставці товарів фірми та інших матеріалів стосовно її діяльності.
ЕМБАРГО – заборона державою ввозу в країну або вивозу з неї товарів, послуг, валютних та інших цінностей. Ембарго
є формою квоти.
ЕМПАТІЯ
осягнення індивідом емоційних станів інших людей, проникнення у їхні переживання.

Ж___________________________________________________

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА – проміжок часу від замислу виробу
(пропозиції, ідеї) до зняття його (її) з виробництва й продажу. Поняття життєвого циклу продукту може стосуватися класу продукту (телефон), типу продукту
(радіотелефон), конкретної марки продукту
(радіотелефон конкретної фірми). Дане поняття

13 застосовується і до таких явищ, як стиль (одягу, меблів, у мистецтві тощо) і мода. На різних стадіях життєвого циклу продукту використовуються різні стратегії маркетингу. В маркетингу розглядаються такі стадії циклу:
1)
зародження
(розробка, конструювання, експерименти);
2)
ріст (поява товару/послуги на ринку, формування попиту);
3)
зрілість (серійне виробництво, широкий продаж);
4)
насиченість ринку;
5)
затухання продажу і виробництва виробу.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ НОВОВВЕДЕНЬ (ЖЦВ) – стадійність інноваційного процесу, тобто єдність його початку і завершення.
Включає такі стадії: розроблення, проектування, виготовлення й апробування, використання й старіння або вичерпування можливостей, що зумовлене появою альтернативного нововведення.
ЖУРІ – група фахівців-консультантів, що призначається керівництвом (правлінням компанії) для визначення остаточної оцінки ситуації на ринку.

З____________________________________________________

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОПИТУ (ЗАДОВОЛЕНИЙ ПОПИТ) – процес, що включає не лише нормальне функціонування існуючого товару, але й його безпечність, припустимість різних варіантів та обслуговування після продажу.
ЗАМОВЛЕННЯ – організаційно-економічна і правова форма здійснення
і регулювання господарської діяльності закладів та установ. Найважливішою формою замовлень є державні замовлення на виробництво і постачання продукції (товарів/послуг) в тому числі на експорт.
Наприклад, у сфері освіти – на підготовку фахівців у різних галузях діяльності держави.
ЗАПИТ
– потреба, підкреслена купівельною спроможністю
(наприклад, якщо батьки не просто хочуть навчати дитину в престижному навчальному закладі, а й можуть за це заплатити).

14
ЗВОРОТНИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ ЗВ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал