Моніторинг якості освіти: принципи, форми, вимоги, (довідник- посібник), – Хмельницький: хоіппо. – 2013. – 61 сPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4


19
6. Технологія моніторингових досліджень
Будь-яке моніторингове дослідження – доволі складний і тривалий процес, що потребує ґрунтовного підготування й ретельного дотримання певних правил, процедур і технологій. Лише в такому разі отримані результати можна буде вважати об’єктивними й достовірними, використовувати їх для планування розвитку освітньої системи відповідного рівня та робити політичні висновки. Залежно від обраного об’єкта загальний план проведення моніторингового дослідження може мати певні особливості, проте існує набір певних послідовних дій, що є обов’язковими для будь-якого дослідження якості освіти.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти» моніторинг проводиться п‘ятьма етапами:
- на першому етапі визначається мета, завдання, строки, процедура, методи проведення моніторингу та критерії оцінювання;
- на другому етапі готуються інструктивно-методичні матеріали щодо проведення моніторингу;
- на третьому етапі проводиться моніторинг;
- на четвертому етапі проводиться аналіз результатів моніторингу, готується статистична та аналітична інформація про якість освіти;
- на п‘ятому етапі оприлюднюється зазначена інформація.
Алгоритм проведення дослідження передбачає:
-
ініціювання проведення моніторингу якості освіти на підставі виявлення певних проблем в освіті та необхідності встановлення чинників впливу на стан освіти;
- постановку мети дослідження, розробку концепції, програми, визначення об‘єктів, розрахунок та формування вибірки, встановлення термінів дослідження, визначення всіх його процедур,

20 критеріїв, розробку вимірювального інструментарію, вибір методів дослідження й узагальнення даних, підбір і підготовку координаторів дослідження;
- збір, фіксацію, інтерпретацію, класифікацію та аналіз інформації, одержаної шляхом спостережень, співбесід, тестування, анкетування, відвідування уроків, позакласних заходів, вивчення документації тощо;
- систематизацію даних, оцінювання отриманих результатів аналізу, виявлення чинників впливу на якість освіти та кореляції між ними, формулювання узагальнених висновків, оприлюднення результатів;
- формулювання рекомендацій щодо корегувальної роботи, розробку заходів щодо поліпшення якості освіти.
При розробці плану моніторингу якості освіти варто послуговуватись такими підходами:
1. Визначення актуальних напрямів моніторингу, результати яких сприятимуть прийняттю управлінських рішень щодо поліпшення якості освіти: ефективність діяльності методичних кабінетів; ефективність інноваційних процесів у закладах освіти; якість дошкільної, початкової, природничо-математичної, мовної освіти; рівень інформаційно-комп‘ютерної грамотності вчителів та учнів; ефективність діяльності освітніх округів; якість організації профільного навчання та його результативності; рівень соціалізації вихованців інтернатів; ефективність роботи з обдарованими дітьми; організаційно-педагогічні умови здійснення інклюзивної освіти; рівень готовності до ЗНО тощо.
2. Розробка та реалізація плану моніторингу з урахування плану досліджень
МОНМС України, замовлення управління освіти і науки Хмельницької ОДА.
3. Проведення моніторингу якості освіти як комплексного дослідження: управлінського, психологічного, соціологічного тощо.
4. Вимірювання якості освіти не тільки за результатами предметних тестів, а за сукупністю управлінських, педагогічних, психологічних, соціологічних та
інших показників.

21 5. Використання матеріалів моніторингових досліджень міжнародного, всеукраїнського рівнів при розробці та впровадженні програм регіонального рівня.
6. Аналіз результатів щорічного моніторингу якості освіти на семінарах- практикумах керівних та педагогічних кадрів.
Моніторинг як комплексне (педагогічне, психологічне та соціологічне) дослідження здійснюється за використання системи науково-теоретичних та емпіричних методів. При цьому дослідницька діяльність за кожним компонентом моніторингу забезпечується відповідними методиками
(інструментарієм – тестами, анкетами, опитувальниками тощо), що при неодноразовому використанні в процесі наукового пошуку виявилися як валідні та і надійні. Зі свого боку кожна методика супроводжується інструкцією щодо її застосування та специфіки обробки одержаних даних.
7. Об‘єкти моніторингових досліджень

Кінцеві результати функціонування освітньої системи, тобто якість цієї освіти, як вважає Т. Лукіна, залежать від багатьох чинників (зовнішніх і внутрішніх), умов, складників і підсистем самої освітньої сфери. Не можна забувати також і того, що система освіти, зокрема загальної середньої, та освітня діяльність – надзвичайно багатогранні. Тому об’єктами моніторингу в освітній сфері можуть бути різноманітні види діяльності людини (викладача, учня або студента, керівника навчального закладу, управлінця будь-якого рівня), окремі складники всієї системи освіти, навчально-виховний та освітній процеси, їх етапи й результати, діяльність навчальних закладів, освітніх систем різних рівнів (муніципального, районного, обласного, регіонального, національного), освітні технології й методики, їх ефективність; зміст освіти та засоби, що забезпечують навчально-виховний процес та багато іншого.

22
Як свідчить досвід інших країн і міжнародних організацій, при проведенні моніторингових досліджень
об’єктами моніторингового оцінювання найчастіше є:
- система освіти – дошкільна, загальна середня або шкільна, професійно- технічна, спеціальна, вища; вивчаються освітні системи на національному або загальнодержавному, регіональному або обласному, муніципальному рівнях;
- процеси – педагогічний процес загалом та окремі його складники: процес морального й трудового виховання, процес підготування дітей до школи або процес та результати сформованості життєвих принципів і здатності до самостійного подальшого життя після закінчення школи тощо;
- діяльність – трудова, навчальна; виховна, викладацька;
- явища – вихованість та освіченість учня, майстерність педагога тощо.
Останнім часом внаслідок зміни поглядів політиків на завдання освіти змінились також і завдання й цілі освітнього моніторингу. Значну увагу приділяють питанням економічного й політичного характеру, фінансування освіти. Саме тому його об’єктами стають обсяги бюджетних видатків та величина інвестицій в освітню систему, економічна ефективність використання цих коштів залежно від їх розподілу та результатів функціонування освітньої галузі; вкладені ресурси та раціональність їх розподілу; перебіг та результати впровадження реформ і різноманітних програм у систему освіти; процеси децентралізації, її доцільність; державні освітні стандарти як засіб посилення мотивації роботи вчителів та навчання учнів і деякі інші процеси та явища.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти» визначено, що об‘єктами моніторингу є:
- інформація про учасників освітнього процесу, зокрема про стан їх здоров‘я, соціальний захист, умови життя та навчання, готовність до провадження певного виду діяльності, рівень задоволення потреби в освітніх послугах;
- процеси, що відбуваються у системі освіти, та характеристики її стану;
- результати навчальної діяльності;

23
- навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.

24
Список літератури

1. Аналітична доповідь про стан моніторингу якості освіти в Україні / МБО
«Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; [І. І. Бабин,
Л. М. Гриневич, І. Л. Лікарчук та ін.]; за заг. ред. І. Л. Лікарчука. – К.: МБО
«Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; Х.: Факт, 2011.
96 с. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.timo.com.ua/sites/default/files/materials/Analit_dopovid_ctt_.pdf
2. Гавриленко І. М. Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті // Освіта і управління. – 1998. – № 2. – Т. 2. – С. 7–9.
3. Зайчук В. О. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики / В. О. Зайчук // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2 (55). – С. 1826.
4. Зінченко В. О. Освітній моніторинг як складова ефективного управління якістю освіти – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pipo/2012_34-35/12zvomqe.pdf
5. Зінченко В. О. Теоретичні основи моніторингу управління якістю навчального процесу ВНЗ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN17/12zvonpv.pdf
6.
Казаринов А., Мирошниченко А. Предмет исследования – мнение учителей о своих руководителях. Мониторинг. Служба педагогического мониторинга при отделе народного образования // Директор школы. 2000. № 8. с. 4045.)
7. Качалова Л. П. Педагогический мониторинг: Процессы интеграции психолого-педагогических знаний будущего учителя // Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. – № 6. – С. 3–34.
8. Т. Лукіна Види моніторингових досліджень.
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О. І. Локшиної – К.:
К.І.С, 2004. – стор 4048.
9. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. – К.: Вид. дім
«Шкільний світ»: Вид Л. Галіцина, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
10. Лукіна Т. О. Інформаційне забезпечення системи державного управління

25 освітою України // Вісник НАДУ. – 2004. – № 1. – С. 393–399.
11. Лукіна Т. О. Структура і завдання державно громадського управління якістю загальної середньої освіти на національному рівні //Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – О.: ОРІДУ, 2004. – № 3.
12. Ляшенко О. І. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти /
О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2 (55). – С. 3442.
13. Максимчук Н. Ю. Моніторинг якості освіти як предмет наукового дослідження в державному управлінні –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-3/R_5/08mnyddu.pdf
14. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании / А. Н. Майоров. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Интеллект-Центр, 2005. – 424 с.
15. Майоров А. Н. Мониторинг как практическая система [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mto.ru/children/monitoring/system.html.
16. Моніторинг якості освіти: сутність, зміст, технологія./ ХОІППО;
[Войтенко В. І., Войтович Г. І., Гуменюк В. В., Лавренюк А. О., Мельник В. В.,
Мирна Л. А., Сокольська Л. П., Федоров В. Д.]; за заг. ред. Лавренюка А. О. –
Хм., 2004.
17. Національна доктрина розвитку освіти України / Освіта України. –
2002. № 6. – С. 39.
18. Основы педагогических технологий. Краткий толковый словарь. –
Екатеринбург: Изд-во УРГПУ, 1995.

26
Додатки

Додаток 1
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні
З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити до 1 жовтня 2005 року концепцію реформування освіти в
Україні, враховуючи перспективи інтеграції України до Європейського
Союзу;
2) підготувати та подати до 1 листопада 2005 року на затвердження програму роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, спрямовану на створення в Україні сприятливих умов для пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві;
3) забезпечити розроблення та затвердити: до 1 вересня 2005 року Державну програму інформатизації загальноосвітніх, позашкільних, і вищих навчальних закладів на 2006-2007 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо завершення протягом 2006 року комп'ютеризації загальноосвітніх шкіл, забезпечення їх телекомунікаційними засобами виходу до міжнародної інформаційної мережі
Інтернет, залучення для цього необхідних коштів Державного бюджету
України та місцевих бюджетів; до 1 січня 2006 року державну програму "Студентський гуртожиток", спрямовану на поліпшення умов для навчання та проживання студентської молоді;
4) опрацювати і забезпечити реалізацію заходів щодо:

27 докорінного поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською та студентською молоддю на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України; зміцнення демократичних засад в освіті, у тому числі шляхом розвитку учнівського і студентського самоврядування, залучення в установленому порядку дітей та молоді до участі у вирішенні питань місцевого значення; здійснення переходу протягом 2005-2006 років до проведення вступних випробувань до вищих навчальних закладів шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, передбачити відповідне фінансування цих заходів; удосконалення системи прогнозування та задоволення потреб суспільства в педагогічних і науково-педагогічних працівниках та запровадження, починаючи з 2005 року, практики укладання тристоронніх угод "студент - вищий навчальний заклад - роботодавець" для осіб, які навчаються за державним замовленням за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю; запровадження, починаючи з 2005 року, прийому за державним замовленням на денну форму навчання до державних вищих навчальних закладів в обсягах не менше 50 відсотків від загального обсягу прийому громадян із забезпеченням відповідного фінансування; створення умов для реалізації громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, права на повну загальну середню освіту, зокрема шляхом використання технологій дистанційного навчання; удосконалення наукового супроводження розвитку освіти, збільшення обсягів фінансування наукових досліджень у цій сфері, видання Академією педагогічних наук України навчальної, наукової та методичної літератури; створення національної системи моніторингу якості освіти на основі критеріїв держав - членів Європейського Союзу та забезпечення участі загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних обстеженнях якості освіти;
5) вжити в установленому порядку заходів щодо викоренення хабарництва та інших негативних явищ у сфері освіти, активізувати дії, спрямовані на їх профілактику та запобігання;

28 6) забезпечувати дотримання вищими педагогічними навчальними закладами квот прийому на навчання сільської молоді;
7) здійснити низку заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Болонської декларації, зокрема розробити та затвердити нові переліки напрямів (спеціальностей), за якими здійснюватиметься підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, державні стандарти вищої освіти, вирішити питання щодо вдосконалення мережі вищих навчальних закладів, їх підпорядкування та створення в установленому порядку укрупнених регіональних університетів, утворити міжвідомчу комісію з підтримки Болонського процесу в Україні;
8) вирішити до 1 січня 2006 року питання щодо налагодження виробництва та постачання загальноосвітнім, професійно-технічним і вищим навчальним закладам сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних та технологічних дисциплін;
9) удосконалити систему видання навчальної літератури, здійснити заходи щодо підвищення її якості, забезпечення такою літературою навчальних закладів, ефективно використовувати виділені для цього бюджетні кошти, забезпечити підготовку та видання комплекту навчально- методичних посібників серії "Бібліотека вчителя" для педагогічних працівників, студентів вищих педагогічних навчальних закладів;
10) забезпечити поетапне підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників з метою приведення їх у 2006 році у відповідність із вимогами статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );
11) удосконалити умови оплати праці педагогічних працівників, зокрема щодо встановлення підвищених посадових окладів залежно від кваліфікаційної категорії і педагогічного звання, збільшення розмірів доплат за окремі види педагогічної діяльності;
12) забезпечити виплату доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених статтею 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 );
13) вирішити в установленому порядку питання щодо встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи педагогічним працівникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості;
14) переглянути посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників шкіл-інтернатів усіх типів і позашкільних навчальних закладів,

29 методистів районних та міських методичних кабінетів, а також керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з метою залучення висококваліфікованих педагогічних працівників для роботи на цих посадах;
15) збільшити розміри грошових премій переможцям всеукраїнського конкурсу "Учитель року";
16) опрацювати питання щодо проведення у 2007-2009 роках реформи оплати праці працівників освіти;
17) передбачати щорічно під час розроблення проектів законів про
Державний бюджет України бюджетні призначення на: реалізацію в повному обсязі державних цільових програм у сфері освіти, зокрема Державної програми "Вчитель" ( 379-2002-п ), Програми "Шкільний автобус" ( 31-2003-п ), Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки ( 378-2002-п ), визначивши кошти для цих потреб окремим рядком; видання достатньої кількості навчально-методичної літератури, модернізацію матеріально-технічної бази загальноосвітніх, професійно- технічних і вищих навчальних закладів; роботу з обдарованою молоддю та розвиток діяльності Малої академії наук України; розвиток державних навчальних закладів в обсязі не менше 10 відсотків від загального обсягу асигнувань на освіту;
18) переглянути у тримісячний строк порядок визначення нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації;
19) удосконалити порядок фінансування позашкільних навчальних закладів, внести в установленому порядку відповідні пропозиції;
20) вирішити в установленому порядку питання щодо збільшення у 2006 та наступних роках бюджетних призначень для надання цільових пільгових державних кредитів громадянам для здобуття вищої освіти;
21) опрацювати питання щодо підвищення з 1 січня 2006 року розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів,

30 передбачивши додаткове збільшення на 10 відсотків стипендій студентам, які навчаються за напрямами та спеціальностями педагогічного профілю;
22) вивчити питання та внести в установленому порядку пропозиції щодо надання, починаючи з 1 січня 2006 року, адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами
і спеціальностями педагогічного профілю та уклали не менше ніж на три роки угоду про роботу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою;
23) вжити заходів щодо поліпшення умов проживання та запровадження ефективного механізму забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників, насамперед у сільській місцевості;
24) внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо встановлення Державної премії України в галузі освіти та почесного звання "Народний вчитель України".
2. Заснувати, починаючи з 2006 року, щорічні стипендії Президента
України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Кабінету Міністрів України подати у двомісячний строк проекти положень про порядок призначення зазначених стипендій та передбачати, починаючи з 2006 року, у проектах Державного бюджету України видатки на їх виплату.
3. Міністерству освіти і науки України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: розробити критерії оцінювання якості навчального процесу та здійснювати на їх основі із залученням органів учнівського та студентського самоврядування, батьків, громадськості моніторинг ефективності діяльності навчальних закладів та визначати їх рейтинг; визначити перелік населених пунктів, навчальні заклади яких необхідно в першочерговому порядку забезпечити педагогічними працівниками, та створювати умови для залучення до роботи в них випускників вищих навчальних закладів;

31 забезпечити створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, їх соціальної адаптації; вжити заходів щодо розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, у тому числі еколого-природничого, науково-технічного, фізкультурно- оздоровчого напрямів, територіальних відділень Малої академії наук України,
їх матеріально-технічного забезпечення та фінансування; забезпечити ефективне використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі
інформаційного забезпечення сфери освіти, запровадження
інтерактивних методів навчання; запровадити, починаючи з 2006 року, психолого-педагогічне тестування для вступників до вищих навчальних закладів на напрями і спеціальності педагогічного профілю; вжити заходів щодо модернізації матеріально-технічної та навчально- методичної бази
інститутів післядипломної педагогічної освіти з метою підвищення ефективності їх діяльності; вирішити в установленому порядку питання щодо забезпечення приміщеннями Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів; забезпечити створення державної відеотеки педагогічного досвіду, започаткувати видання Книги педагогічної слави України; проаналізувати об'єкти незавершеного будівництва державних навчальних закладів та за результатами такого аналізу вжити протягом 2006-2008 років заходів щодо завершення будівельних робіт на об'єктах, готовність яких складає понад 70 відсотків; вирішити в установленому порядку питання про заснування стипендій для переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.
Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ, 4 липня 2005 року
N 1013/2005

32
Додаток 2
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 грудня 2011 р. N 1283
Київ
Про затвердження Порядку
проведення моніторингу якості освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал