Моделі і методи навчанняСкачати 141.29 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.06.2017
Розмір141.29 Kb.

1
Методичний семінар

Тема: Моделі і методи навчання

Мета: з’ясувати, які моделі та методи навчання застосовуються при проведення сучасних уроків; дати характеристику та класифікацію методів навчання; встановити взаємозв’язок між моделями та методами навчання їм притаманними; з’ясувати як обрані методи та моделі навчання впливають на рівень засвоєння знань учнями і, як наслідок, успішність.

Очікувані результати
Після семінару педагоги: зможуть розрізняти моделі навчання відповідно до методів, які обирають; знатимуть основні потреби учнів і те, як їх задоволення при різних моделях навчання впливає на саморозвиток дитини і, як наслідок, на успішність; зможуть аналізувати чинники, які впливають на результати навчання учнів;Теоретична частина:
Завчасно учасники семінару отримують питання, які мають підготувати, використовуючи відкриті джерела: підручники, періодику, джерела Інтернет.
Перелік питань для підготовки учасниками семінару:
1.
Моделі навчання
2.
Поняття методу навчання
3.
Критерії вибору методів навчання
4.
Класифікація методів навчання (загальна)
5.
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
6.
Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності
7.
Методи контролю, самоконтролю, взаємоконтролю, корекції, самокорекції та взаємокорекції
8.
Бінарні, інтегровані (універсальні) методи.
Моделі навчання
1. Пасивна модель навчання.
Учень виступає в ролі «об'єкта» навчання, має засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому вчителем, текстом підручника тощо - джерелом правильних знань. До відповідних методів навчання належать методи, за яких учні лише слухають і дивляться
(лекція-монолог, читання, пояснення, демонстрація й відтворювальне опитування учнів).
Учні, як правило, не спілкуються між собою й не виконують якихось творчих завдань.

2. Активна модель навчання.
Такий тип навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення.

3. Інтерактивна модель навчання.
Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter» - взаємний і «act» - діяти. Отже, інтерактивний - здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне

2 навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це - співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де й учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що знають, уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає педагогу змогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
Інтерактивна взаємодія не припускає домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Методи навчання
Метод навчання - це найважливіший компонент уроку, важіль, що приводить у дію його зовнішні та внутрішні ресурси. Це ключ до досягнення триєдиної мети уроку, що містить необхідні для цього відомості. Це найдинамічніший компонент навчального процесу, тісно пов'язаний з усіма його сторонами. Що таке метод узагалі? Філософська енциклопедія дає Йому таке визначення: «Метод - форма практичного й теоретичного освоєння дійсності, що виходить із закономірностей досліджуваного об'єкта». Однак особливості навчального процесу обумовлюють необхідність уточнення цього досить загального формулювання.
І. Звєрєв дає таке визначення методам навчання: «Методи навчання - це
впорядковані способи взаємозалежної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на
досягнення завдань освіти. Ця діяльність виявляється у використанні джерел пізнання,
логічних прийомів, видів пізнавальної самодіяльності учнів і способів управління вчителем
пізнавальним процесом».
М. Левіна, трактуючи метод як спосіб досягнення мети, як упорядковану діяльність визначає в своїй роботі «Процес навчання на уроці» такі особливості методів:
Метод—це не сама дальність, а спосіб її здійснення, це схематизований і проектований учителем спосіб діяльності. Тому він обов'язково усвідомлений.
Метод має обов'язково відповідати меті уроку; якщо цієї відповідності немає, то за допомогою такого методу не можна досягти очікуваних результатів.
Метод не може бути неправильним, неправильним може бути його застосування.
Якщо метод не відповідає покладеним на нього завданням, він не є методом для досягнення поставленої мети.
Кожен метод має свій предметний зміст. Знання, закладені в методі, утворюють зону його застосування й дієвості.
Метод завжди належить дійовій особі. Немає діяльності без її об'єкта, і немає методу без діяльності. Метод визначає рух всій сукупності засобів, призначених для вирішення вчителями поставленого завдання. Від методу залежать інтелектуальні, почуттєві й вольові дії учнів, а також методи навчання.
Ю. Бабанський, спираючись на теоретичний аналіз сформульованих у роботах різних дидактів критеріїв, а також на підсумки інтерв'ювання вчителів - майстрів педагогічної праці, сформулював шість основних критеріїв вибору методів навчання.
1.
Вихідним критерієм у побудові системи методів навчання на уроці є відповідність

3 мети уроку, їхня максимальна спрямованість на вирішення всіх трьох її аспектів.
2.
Орієнтованість, відповідність методу навчання змісту навчального матеріалу.
«Важливість урахування цього критерію, - пише Ю. Бабанський, - очевидна, тому що метод визначають ще й як форму руху змісту. Один зміст можна краще розкрити за допомогою індуктивного методу, інший - дедуктивного методу, одне може допомогти його пошуковому вивченню, інше виявиться недоступним дня застосування такого методу тощо. Необхідна спеціальна оцінка можливостей різних методів у розкритті даного змісту».
3.
Відповідність методів навчання формам організації пізнавальної діяльності учнів, таким як індивідуальні, фронтальні, групові й колективні, звичайно, потребують різних методів навчання.
4.
Наступний критерій вибору методів потребує цілковитої їх відповідності реальним навчальним можливостям школярів, під якими слід розуміти єдність внутрішніх і зовнішніх умов для успішної навчальної діяльності
5.
Педагог, обираючи метод, не може не враховувати відповідності вибору методів навчання своїм можливостям щодо їх використання.
6.
Цей критерій має узагальнювальний характер. Суть його полягає у відповідності методів навчання принципам дидактики. «Реалізація цієї вимоги ставить вибір методів у відповідність з основними закономірностями ефективної побудови процесу навчання, з яких випливають самі принципи навчання».
Усі шість критеріїв слід врахувати під час вибору методів у комплексі.
Важливим є питання класифікації метода навчання. Річ у тім, що від того чи іншого підходу до її; здійснення певною мірою залежить ефективність використання методів учителем у його практичній дальності. Залежно від обраного принципу, у вітчизняній дидактиці існує кілька класифікацій метода навчання.
Класифікація методів навчання - це впорядкована за певними ознаками система методів; групування методів навчання за певними ознаками та встановлення між ними зв'язків.
У 40-60-х роках існувала спрощена класифікація, яка складалася із трьох груп методів: словесні наочні практичні
Пізніше були спроби класифікувати методи навчання. У сучасній дидактиці відомі десятки класифікацій. Методи навчання класифікували І. Лернер, М. Скаткін, М. Данилов,
Б. Єсипов, С. Петровський, В. Паламарчук, В. Паламарчук, М. Махмутов, А. Алексюк, Г.
Ващенко, Ю. Бабанський, І. Харламов та інші.
Найпоширеніші в педагогіці такі класифікації методів навчання:

за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації - словесні, наочні, практичні (С. Петровський, Є. Голант);

за характером пізнавальної діяльності учнів - пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький (І.
Лернер, М. Скаткін);

залежно від основної дидактичної мети і завдань - методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок
(М. Данилов, Б. Єсипов); методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи учнів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи
із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок (І. Харламов);

класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання - методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні (Ю. Бабанський).

4
Найбільш поширеною в дидактиці останніх років, як показує аналіз, є класифікація методів навчання, яку запропонував видатний дидакт Ю. Бабанський. За його підходом, доцільно виділяти чотири великих групи методів навчання.
І група методів
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
ІІ група методів
Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.
ІІІ група методів
Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.
IV група методів
Бінарні, інтегровані (універсальні) методи.
Але жодна із запропонованих класифікацій не позбавлена недоліків. На практиці вчителі інтегрують методи різних груп, утворюючи неординарні (універсальні) методи навчання, які забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної мети.
Розглянемо методи кожної з груп.
І група. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
І підгрупа за джерелом передачі навчальної інформації включає в себе:

словесні методи - розповідь-пояснення, бесіду, лекцію.
Розповідь-пояснення використовується під час навчання учнів у початковій школі. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь- висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння вчителя розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.
Бесіда відноситься до найдавніших і найпоширеніших методів дидактичної роботи. Її майстерно використовував ще Сократ. Провідною функцією даного метода є мотиваційно- стимулююча. Бесіда - це діалог між учителем та учнем, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати учнів на активізацію отриманих знань. Учені виділяють індуктивну та дедуктивну бесіду.
Саме з допомогою їх учитель активізує діяльність учнів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання проблемної ситуації.
Лекція в 9-12-х класах служить для пояснення важкої та складної теми; її типовими ознаками, перенесеними з вищої школи, є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки вчителя, відповіді на запитання.
Основне джерело в перерахованих методах - слово вчителя. Мовна культура вчителя - одна з важливих умов його професіоналізму. «Добре вміє розповідати», «можна заслухатись» - часто говорять учні про вчителів, які досконало володіють методами навчання.

наочні методи - ілюстрація, демонстрація
Ілюстрація - допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. Засоби ілюстрації (картинки, таблиці, моделі, муляжі, малюнки тощо) є нерухомими, вони мають «оживати» в розповіді вчителя. Дидактики не рекомендують вивішувати або виставляти засіб ілюстрації заздалегідь (на початку уроку), щоб не привернути до нього увагу учнів, щоб ілюстрація не була достроковою до того моменту, коли для вчителя настане час скористатися наочним посібником.
Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: навчальна телепередача або кіно-відеофільм чи його фрагмент; діюча модель, дослід з фізики або

5 хімії; спостереження за погодою (у початковій школі); досліди у шкільній теплиці, робота на пришкільних ділянках.

практичні методи: досліди, вправи, навчальна праця, лабораторні та практичні
роботи, твори, реферати учнів
Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.
Більшість дітей активніше сприймають практичні методи, ніж словесні.
ІІ підгрупа (С. Шаповаленко) - за логікою передачі та сприймання навчальної
інформації. Ці методи поділяються на індуктивні та дедуктивні.

Індуктивні методи. Термін «індукція» походить від латинського inductio - зведення, вид узагальнення, який пов'язаний із передбаченням спостережень та експериментів на основі даних досвіду. У практичній педагогіці індукція втілюється у принципі: від часткового до загального, від конкретного до абстрактного.

Дедуктивний метод, як уважають учені-дидакти, активніше розвиває абстрактне мислення, сприяє засвоєнню навчального матеріалу на основі узагальнень.
ІІІ підгрупа (М. Данилов, Б. Єсипов) - за ступенем самостійного мислення школярів у
процесі оволодіння знаннями, формуванням умінь і навичок. У даному випадку методи поділяються на репродуктивні та творчі, проблемно-пошукові:

репродуктивні методи - відтворена репродукція як засіб повторення готових зразків або робота за готовими зразками, термінологічно вживається не лише в дидактиці, а й в образотворчому мистецтві, архітектурі, інших видах творчої діяльності;

творчі, проблемно-пошукові методи (М. Скаткін, І. Лернер) визначають порівняно вищий щабель процесу навчання, особливо там, де він організований на вищому, ніж у масовій школі, рівні (гімназіях, ліцеях, колегіумах, коледжах). Проблемно-пошукова методика, на відміну від репродуктивної, пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, творчу пізнавальну діяльність учнів. Як відомо, поняття «творчість» - це створення нового, оригінального, суспільно-цінного матеріального або духовного продукту. Творчість учнів має репродуктивний характер, тому поняття творчості по відношенню до школярів застосовується лише частково.
Звичайно, включити учнів у творчу пізнавальну діяльність здатний тільки той педагог, який має високу професійну майстерність, якого учні поважають і люблять. На думку А. Макаренка, «те, що ми називаємо високою кваліфікацією, упевнене і чітке знання, уміння, майстерність, золоті руки, небалакучість і цілковита відсутність фрази, постійна готовність до роботи - ось що захоплює дітей найбільше».
Проблемний метод навчання наближений до творчості, він нібито стоїть на межі між репродукцією, розумовим формуванням і творчістю.
IV підгрупа (П. Підкасистий, В. Паламарчук, В. Паламарчук) - за ступенем
керівництва навчальною роботою поділяють методи на два види:

навчальна робота під керівництвом учителя - самостійна робота у класі. До неї належать класні твори, складання задач, самостійні письмові роботи, географічні подорожі. Власне кажучи, елементи самостійної праці учнів тут об'єднуються з
інструктуванням, допомогою вчителя, у результаті чого школярі набувають навичок самостійності, закріплюючи індивідуальний стиль діяльності;

самостійна робота учнів поза контролем учителя - самостійна робота вдома. Мова йде про домашні завдання - усні та письмові. Проти домашніх завдань виступають педіатри та гігієністи, уважаючи їх джерелом перевантаження учнів. Поряд із цим домашні завдання мають позитивний вплив на розумовий розвиток, виховання та

6 самовиховання дитини, сприяють виробленню навичок самостійної пізнавальної діяльності.
ІІ група. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності
Їх можна поділити на дві підгрупи.

І підгрупа - методи стимулювання інтересу до навчання:

створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу (використання пізнавальних ігор, цікавих пригод, гумористичних уривків, перегляд навчальних телепередач, кінофільмів). Розвиток інтересу в учнів - це засіб активізації навчання, що сприяє кращому засвоєнню знань. Цікаво учням - цікаво з ними і вчителеві.
Байдужість у навчанні негативно впливає на всіх учасників навчального процесу;

пізнавальні ігри як метод набувають великого значення для стимулювання та формування інтересу до знань (ігри-подорожі, вікторини тощо). Пізнавальні ігри можуть набувати характеру рольових ігор, які користуються успіхом у старшокласників (вивчення курсів «Основи економічних знань», «Людина і суспільство», «Етика» тощо). У грі обов'язково повинні бути ведучі, виконавці, експерти, глядачі.
Різні види ігор містять у собі:

пояснення фабули (змісту й умов гри);

підготовку дійових осіб для виконання своїх ролей;

підготовку учнів-експертів, ведучого.
У пробудженні та закріпленні інтересу до знань надійним спільником є гумор педагога, що спирається на його педагогічну етику, інтелект учнів та вчителя.

навчальні дискусії можуть викликати інтерес до предмета, коли вони вміло організовані (але не заорганізовані). Учитель попередньо готує тему, питання, що обговорюватимуться. Учні читають різноманітну літературу з проблеми.
Важливу роль відіграють правила проведення дискусії, ініціатива вчителя та ведучого. Дискусія успішніше проводиться між паралельними класами;

аналіз життєвих ситуацій викликає інтерес учнів як метод застосування теоретичних знань на практиці.
В умовах демократизації та гуманізації процесу навчання й виховання значну роль відіграють диференційований та індивідуальний підходи, ситуація успіху в навчанні для учнів середнього рівня, що є стимулом для учнів, яким педагог допомагає вийти на вищий рівень навчальних досягнень, проводячи індивідуальні консультації, додаткові заняття.
ІІ підгрупа - методи стимулювання обов'язку й відповідальності. Ідеальне навчання засноване лише на інтересі, без оцінок, щоденного оцінювання. Новатором у такому підході до навчання є грузинський педагог Ш. Амонашвілі.
Головне в цьому методі - привчити дитину жити не тільки за стимулом «хочеться», а й за стимулом «треба», «необхідно»:

роз'яснення мети навчального предмета - метод стимулювання, основним правилом якого є: «Це згодиться в житті», «Без цього не можна бути освіченою та культурною людиною», «У майбутньому це стане тобі необхідним»;

вимоги до вивчення предмета (орфографічні, дисциплінарні, організаційно- педагогічні). Їх виконання привчає учнів до дисциплінованості, що є головним у використанні цих методів, хоча даний аспект вивчено в дидактиці недостатньо;

заохочення та покарання в навчанні: оцінка учня за успіхи, усне схвалення та осуд педагога. Внутрішній закон кожного педагога - не користуватись антипедагогічними прийомами: виведення з уроку, виставлення негативної оцінки за поведінку, фізичне покарання тощо.

7
ІІІ група. Методи контролю, самоконтролю, взаємоконтролю, корекції, само корекції
та взаємокорекції.
Реформування загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Закону «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації, демократизації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетенцій.
Відповідно до цього змінюються й підходи до оцінювання навчальних досягнень школярів. Оцінювання має ґрунтуватись на позитивному принципі, що, насамперед, передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.
Компетенція як педагогічна категорія - це загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отже, компетенція не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості.
Основними групами компетенцій, яких потребує сучасне життя, є:

соціальні, пов'язані з готовністю брати на себе відповідальність, бути активним у прийнятті рішень у суспільному житті, у врегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні й розвитку демократичних інститутів суспільства;

полікультурні - стосуються розуміння несхожості людей, взаємоповаги до їхньої мови, релігії, культури тощо;

комунікативні - передбачають опанування важливого в роботі та суспільному житті усного й писемного спілкування, оволодіння кількома мовами;

інформаційні, зумовлені зростанням ролі інформації в сучасному суспільстві та передбачають оволодіння інформаційними технологіями, уміннями здобувати, критично осмислювати та використовувати різноманітну інформацію;

саморозвитку та самоосвіти, пов'язані з потребою та готовністю постійно навчатися як у професійному відношенні, так і в особистому та суспільному житті;

компетенції, що реалізуються у прагненні та здатності до раціональної продуктивної, творчої діяльності.
Компетенції є інтегрованим результатом навчальної діяльності учнів і формуються передусім на основі опанування змісту загальної середньої освіти. Виявити рівень такого опанування покликане оцінювання.
Об'єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, уміння та навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого учня (класу, групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати та викладати навчальний матеріал;

навчальна - зумовлює таку організацію оцінювання навчальних досягнень учнів, коли його проведення сприяє повторенню, уточненню та систематизації навчального матеріалу, удосконаленню підготовки учня (класу, групи);

діагностично-коригуюча, що допомагає з'ясувати причини труднощів, які виникають в учня під час навчання, виявити прогалини у знаннях і вміннях та корегувати його діяльність, спрямовану на усунення недоліків;

стимулюючо-мотиваційна, що визначає тему, таку організацію оцінювання навчальних досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання покращити свої результати, розвиває відповідальність і сприяє змагальності учнів, формує мотиви навчання;

виховна, що передбачає формування вміння відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю та самоконтролю, розвиток якостей особистості: працелюбності, активності, охайності тощо.
Таким чином, у проблемах контролю, корекції доцільно виділити такі елементи:

8

систему принципових вимог і правил;

види контролю;

зміст контролю за різними видами навчальної діяльності;

нормативи чотирибальної та дванадцятибальної системи оцінювання.
Ця система спирається на загальновживаний дидактичний принцип міцності знань, умінь і навичок, який базується на таких вимогах: систематичність обліку та контролю; всеохопленість (усебічність, повнота) обліку та контролю; диференційованість (за окремим предметом) та індивідуальність (за стилем і формами контролю); об'єктивність оцінювання; урізноманітнення видів і форм контролю в діяльності вчителя;
єдність вимог до контролю з боку всього педагогічного колективу.
IV група. Бінарні, інтегровані (універсальні) методи.
На думку авторів підручника, доцільно виділити в окрему групу бінарні,
інтегровані (універсальні) методи навчання.
Бінарні - подвійні, коли метод і форма зливаються в єдине ціле або два методи поєднуються в один. Ці методи вперше були прийняті та охарактеризовані у 20-ті роки автором підручника «Педагогика» А. Пінкевичем (1925).
У 50-х роках М. Верзілін дещо з інших позицій продовжив обґрунтування цієї категорії методів.
Український дидакт А. Алексюк класифікував цю групу названих іншими авторами методів за джерелом знань: словесні, наочні та практичні, об'єднавши їх за відповідними формами та визначивши чотири рівні їх застосування:

на інформаційному, або догматичному, рівні словесна форма набуває бінарного характеру словесно-інформаційного методу;

на проблемному, або аналітичному, рівні словесна форма набуває бінарного характеру словесно-проблемного методу;

на евристичному, або пошуковому, рівні словесна форма набуває характеру словесно-евристичного методу;

на дослідному рівні словесна форма набуває характеру словесно- дослідницького методу.
Наприклад, поєднання наочного методу навчання з іншими методами дало можливість утворити наочно-ілюстративний метод, наочно-проблемний, наочно- практичний, наочно-дослідний.
Бінарна класифікація є найреальнішою в практичній дидактиці.
Інтегровані (універсальні) - це поєднання трьох-п'яти методів у єдине ціле під час організації навчання. Ці методи доцільно використовувати під час викладання
інтегрованих навчальних курсів («Історія світової культури», «Світова словесність» тощо).
Методи навчання використовуються практично як сукупність одномоментних дій учителя - прийомів.
Прийоми навчання - це окремі операції, розумові чи практичні дії вчителя або учнів, які розкривають або доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що виражає даний метод. Наприклад, прийоми активізації розумової діяльності при усному викладі знань
(порівняння, зіставлення); прийом стимулювання, контролю, взаємоконтролю й самоконтролю; метод бесіди включає такі прийоми: виклад інформації, активізацію уваги та мислення, прийоми запам'ятовування, ілюстрації, демонстрації тощо.
Український педагог В. Шаталов неодноразово твердив, що в його арсеналі напрацьовано більше тисячі прийомів, у той же час він використовує при викладанні лише
30 методів, указуючи цим на те, що прийоми є складовою частиною методу. Кожен

9 учитель створює низку прийомів шляхом спроб і відбору найефективніших, відкидаючи ті, що не сприймаються учнями. Учитель створює свій власний почерк завдяки застосуванню індивідуальних прийомів.
Методи навчання не тільки спрямовані на передачу та сприймання знань, умінь і навичок, а й мають значно ширший діапазон дій, який виражається у функціях навчального процесу: освітній, виховній, розвивальній.
Освітня функція як основа передбачає застосування тих методів і прийомів керування навчальною діяльністю учнів, які сприяли б успішному засвоєнню знань, умінь, наукового світогляду та його відповідних складових - переконань, як упевненості у правильності своїх знань. Тут застосовувалася вся палітра методів, що класифіковані вище. Освітня функція служить для здійснення завдань творчого характеру, художньо- естетичного ставлення до явищ природи та суспільного життя.
Виховна функція є невіддільною від освітньої та призначена для єдності навчально- виховного процесу. У ході навчання завдяки застосуванню вчителями цілеспрямованих методів і прийомів виховання почуття обов'язку, відповідальності розвивається інтерес до того чи іншого предмета, що інколи впливає на майбутній вибір конкретної професії.
Розвивальна функція має психологічно-педагогічний зміст. У 70-80-х роках у педагогічній літературі автори доводили, що розумовий розвиток учнів краще забезпечується при застосуванні проблемно-наукової групи методів, що кмітливість і спритність їх думки краще розвивається, коли діти змалку привчаються не тільки заучувати матеріал, а й розмірковувати над ним, цілеспрямовано формують у них абстрактне мислення. У процесі викладання української, російської літератури розвивають в учнів загальну культуру та моральність. У процесі вивчення іноземної мови учні також прилучаються до певних здобутків світової культури. При вивченні математики - логічне мислення, старанність.
Отже, саме у здійсненні цих трьох функцій підтверджується закономірність єдності навчання, виховання й розвитку учнів.
Практична частина

1.

Робота в групах «Моделі навчання»

Обладнання:
Картки з графічним зображенням моделей навчання (пасивної, активної,
інтерактивної).
Картки з зображенням піраміди засвоєння інформації.
Картки-завдання.
Педагогічні працівники розділяються на три групи. Кожна група отримує – графічне зображення однієї з моделей навчання, зображення піраміди засвоєння інформації та картку завдання, яка містить наступні запитання:
1.
Визначити назву моделі навчання.
2.
Пояснити роль учителя й учнів у даній моделі навчання.
3.
Записати методи роботи за цією моделлю.
4.
Вказати рівень засвоєння учнями знань за допомогою дані моделі навчання.
5.
Визначити позитивні сторони та недоліки кожної моделі навчання.
Групам пропонується дати відповіді на задані питання та захистити свою модель навчання, аргументуючи відповіді.

10
2.

Обговорення в загальному колі теми «Модель навчання, яка сприяє
саморозвитку та високій успішності»
Педагогічному колективу пропонується висловитися з таких питань:
-
Проаналізувати задоволення потреб учнів у кожній моделі навчання (окремо з позиції «сильного» учня та «слабкого» учня;
-
Проаналізувати задоволення потреб учителя в кожній моделі навчання (окремо з позиції «сильного» та «слабкого» вчителя).
3.

Висновки.
Педагогічному колективу пропонується зробити висновок з проробленої роботи.
Використані джерела

1.
Л. Мартиненко, Л. Хоружа «Методи навчання та їх класифікація»/ http://osvita.ua/school/theory/780/
2.
Н.П.Наволокова. Педагогічна практика. 99 схем і таблиць/ актори уклад.
Н.П.Наволокова, В.М.Андреєва. – Х.: Вид.група «Основа», 2011.
3.
О.Козоріз, К.Бабарика, Н.Якубівська, А.Карацьки, Л.Адамчук «Моделі, методи і технології навчання». – «Завуч» № 6, 2010 рік.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал