Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка5/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.88 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМА № 1.1. Криміналістичні проблеми вивчення та протидії злочинної діяльності

З навчальної дисципліни: Актуальні проблеми криміналістики

Категорія слухачів: студенти 5 курсу

Навчальна мета: поглиблене засвоєння загальних положень вивчення та протидії злочинної діяльності.

Виховна мета: поважне ставлення до закону та прав особи

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні знання щодо сучасних можливостей вивчення злочинної діяльності та розроблення заходів протидії їй.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання, ноутбук

Наочні засоби: диск, флешка

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Судова медицина

Навчальні питання:

 1. Характеристика сучасної злочинності.

 2. Загальна характеристика вивчення злочинної діяльності.

 3. Протидія як елемент злочинної діяльності.

 4. Співвідношення слідчої та злочинної діяльності.

 5. Місце та роль криміналістики у системі завдань боротьби зі злочинністю.

 6. Співвідношення захисту прав особи та контролю над злочинністю.

 7. Боротьба з корупцією як складова протидії злочинності.

 8. Характеристика протидії злочинності та причини її зростання.

 9. Характеристика внутрішньої протидії розслідуванню.

 10. Зовнішня протидія розслідуванню. Її форми, способи і коло суб‘єктів протидії.

 11. Проблеми ефективності протидії злочинності.

Література:

Бахин В. П. Преступная деятельность, как объект криминалистического изучения: Лекция / В. П. Бахин, Н. С. Карпов. - К. : Б.И., 1999. – 21 с.

Карпов Н. С. Злочинна діяльність: Наукове видання / Н. С. Карпов, С. В. Євдокіменко. - Київ, 2001. – 59 с.

Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: монографія / Карпов Н. С. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 522 с.

Карпов Н. С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 г) / Карпов Н. С. – К., 2002. – 458 с.

Карпов Н. С. Злочинна діяльність: Монографія / Карпов Н. С. - Київ, 2004. - 307 с.

Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

Лисиченко В. К. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: Навч. посібник / В. К. Лисиченко, В. М. Шехавцов. – Луганськ : РВВ МВС, 2004. - 174 с.Методичні поради з викладання теми: 1) Опитування студентів; 2) Заслуховування доповідей та їх обговорення. 3) Демонстрація фрагментів відеозапису з питань протидії розслідуванню. 4) Оцінювання знань студентів з теми.

Запитання до семінару (4 год.):

 1. Характеристика сучасної злочинності.

 2. Загальна характеристика вивчення злочинної діяльності.

 3. Протидія як елемент злочинної діяльності.

 4. Співвідношення слідчої та злочинної діяльності.

 5. Місце та роль криміналістики у системі завдань боротьби зі злочинністю.

 6. Співвідношення захисту прав особи та контролю над злочинністю.

 7. Боротьба з корупцією як складова протидії злочинності.

 8. Характеристика протидії злочинності та причини її зростання.

 9. Характеристика внутрішньої протидії розслідуванню.

 10. Зовнішня протидія розслідуванню. Її форми, способи і коло суб‘єктів протидії.

 11. Проблеми ефективності протидії злочинності.

Завдання для самостійного вивчення (12 год.):

Студенти готують конспект з питань, що винесені для обговорення на семінар.

За завданням викладача студенти готують реферативні повідомлення з тем:

- Сучасні уявлення про протидію розслідуванню.

- Способи і форми протидії розслідуванню.

- Суб‘єкти протидії розслідуванню.

- Характеристика внутрішньої протидії розслідуванню.

- Характеристика сучасних способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями.


ПІБ викладача ______________

Підпис


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В. Я. Горбачевський

«______» __________ 20____року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 1.2. Актуальні проблеми інформаційного забезпечення розслідування злочинів

З навчальної дисципліни: Актуальні проблеми криміналістики

Категорія слухачів: студенти 5 курсу

Навчальна мета: поглиблене засвоєння загальних положень, що стосуються інформаційного забезпечення розслідування та доказування у кримінальному провадженні.

Виховна мета: поважне ставлення до закону та прав особи

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні знання щодо сучасних можливостей інформаційного забезпечення розслідування.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання, ноутбук

Наочні засоби: диск, флешка

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Судова медицина

Навчальні питання:

1. Поняття та види джерел криміналістичної інформації.

2. Сліди злочину – джерело інформації для встановлення істини у провадженні.

3. Поняття та класифікація засобів інформаційного забезпечення розслідування.

4. Напрями підвищення результативності засобів інформаційного забезпечення у досудовому провадженні.

5. Співвідношення інформаційного забезпечення та доказування.

6. Слідчі (розшукові) дії – засоби інформаційного забезпечення розслідування.

7.Сучасні класифікації слідчих (розшукових) дій.

8.Особливості відображення і тактика одержання інформації із складних системних джерел.

9. Проблеми використання науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю.

10. Поняття та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.

11. Особливості використання спеціальних та нетрадиційних методів і знань в інформаційному забезпеченні розслідування.Література:

Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер, міжвуз. Науково-практ. конф. студентів, курсантів і слухачів (12.04.02) / Донецьк. ін-т. внутр. справ МВС України. - Донецьк, 2002. – 485 с.

Гончаренко В. Г. Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України / В. Г. Гончаренко. – К. : Академія адвокатури України, 2008. – 280 с.

Гончаренко В. Г. Вибране / В. Г. Гончаренко. – К. : Прецедент, 2011. – 791 с.

Котюк І. І. Теорія судового пізнання: Монографія / І. І. Котюк. – К., 2006. – 435 с.

Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми і засоби протидії злочинній діяльності / Євдокіменко С. В., Кузьмічов Я. В., Семенов В. В., Хільченко С. В. : Моногр. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 352 с.

Кудерміна О. І. Психологія особи як суб‘єкта правоохоронної діяльності : монографія / О. І. Кудерміна. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 416 с.

Лук’янчиков Е. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів. Монографія / Лукьянчиков Е. Д. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 360 с.

Маркусь В. О. Криміналістика: Курс лекцій. Навч. посібник / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. - 558 с.

Методика експертизи об'єктів авторського та суміжних прав: (Загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України. НДІ інтелектуальної власності акад. Правових наук України, Уклад. К. М. Ковальов, І. П. Дорохіна, М. В. Мельников. - К., 2007. - 45 с.

Мотлях О. І. Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування : Монографія. / Мотлях О. І. – К. : «Освіта України», 2012. – 394 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії [Текст] : курс лекцій / [Никифорчук Д. Й., Ніколаюк С. І., Поливода В. В. та ін.] ; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 124 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : [навчально-практичний посібник] / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. – Х. : «Оберіг», 2013. – 344 с.

Никифорчук Д. Й. Контроль за вчиненням злочину та його форми як засіб збору доказів за новим кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Й. Никифорчук, М. М. Корчовий // Актуальні проблеми юридичної науки – 2012 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2012»], (Київ, 14 грудня 2012 р.) – К., 2013. – С. 411-415.Методичні поради з викладання теми: 1) Опитування студентів; 2) Заслуховування доповідей та їх обговорення. 3) Демонстрація фрагментів відеозапису з питань проведення слідчих дій. 4) Оцінювання знань студентів з теми.

Запитання до семінару (4 год.):

1. Поняття та види джерел криміналістичної інформації.

2. Сліди злочину – джерело інформації для встановлення істини у провадженні.

3. Поняття та класифікація засобів інформаційного забезпечення розслідування.

4. Напрями підвищення результативності засобів інформаційного забезпечення у досудовому провадженні.

5. Співвідношення інформаційного забезпечення та доказування.

6. Слідчі (розшукові) дії – засоби інформаційного забезпечення розслідування.

7.Сучасні класифікації слідчих (розшукових) дій.

8.Особливості відображення і тактика одержання інформації із складних системних джерел.

9. Проблеми використання науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю.

10. Поняття та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.

11. Особливості використання спеціальних та нетрадиційних методів і знань в інформаційному забезпеченні розслідування.


Завдання для самостійного вивчення (10 год.):

Студенти готують конспект з питань, що винесені для обговорення на семінар.

За завданням викладача студенти готують реферативні повідомлення з тем:

1. Використання науково-технічних засобів у протидії злочинності (криміналістичні і кримінально-процесуальні аспекти).

2. Використання нетрадиційних знань природничих наук та психології у розслідуванні злочинів.

3. Особливості отримання криміналістичної інформації з комп‘ютерних джерел.


ПІБ викладача ______________

Підпис


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В. Я. Горбачевський

«______» __________ 20____року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 2.1. Криміналістичні проблеми розкриття злочинів по гарячих слідах.

З навчальної дисципліни: Актуальні проблеми криміналістики

Категорія слухачів: студенти 5 курсу

Навчальна мета: поглиблене засвоєння проблемних питань організації розкриття злочинів по гарячих слідах.

Виховна мета: поважне ставлення до закону та прав особи.

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні знання щодо правильної організації розслідування злочинів по «гарячих слідах».

Обсяг навчального часу: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання, ноутбук

Наочні засоби: диск, флешка

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Судова медицина.

Навчальні питання:

1. Поняття розкриття злочинів по гарячих слідах.

2. Основні принципи і характеристика умов, в яких проводиться розслідування по гарячих слідах.

3. Організаційно-тактичні засади розкриття злочинів по гарячих слідах.

4. Характеристика розповсюджених форм роботи розкриття злочинів по гарячих слідах.

5. Характеристика проблемних напрямів у діяльності з розслідування злочинів по гарячих слідах:

5.1. Особливості допиту потерпілого.

5.2. Особливості допиту підозрюваного.

5.3. Тактика обшуку.

5.4. Особливості пред‘явлення для впізнання.

6. Використання спеціальних знань в процесі розкриття злочинів по гарячих слідах.

7. Використання інформаційних баз даних у розкритті злочинів по гарячих слідах.Література:

 1. Гончаренко В. Г. Вибране / В. Г. Гончаренко. – К. : Прецедент, 2011. – 791 с.

 2. Гордін Л. Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності: Монографія / Гордін Л. Я. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2009. – 192 с.

 3. Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

 4. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 5. Лавров В. П. Расследование преступлений по гарячим следам : Учебное пособие / В. П. Лавров, В. С. Сидоров. - М., 1989. - 56 с.

 6. Лисиченко В. К. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: Навч. посібник / В. К. Лисиченко, В. М. Шехавцов. – Луганськ : РВВ МВС, 2004. - 174 с.

 7. Маркусь В. О. Криміналістика: Курс лекцій. Навч. посібник / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. - 558 с.

 8. Олішевський О. В. Організація розслідування злочинів в органах внутрішніх справ [криміналістичний аспект] : [моногр.] / Олішевський О. В. – Харків : Кримінологічна асоціація України; ФОП Ніконова, 2011. – 206 с.

 9. Письменний Д. П. Розслідування злочинів слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади : [Монографія] / Д. П. Письменний, В. М. Федченко. – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 204 с.

 10. Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник для ВУЗ / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005. - 586 с.

 11. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник / Скригонюк М. І. - К. : Атіка, 2005. - 496 с.

 12. Специализированный курс криминалистики: Учебник / Авт. кол.: В. П. Бахин и др. – К., 1987. – С. 345-353.

 13. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації : монографія / В. М. Шевчук. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 440 с.

 14. Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник / Шеремет А. П. - Київ: Центр навч. літератури, 2005. - 471 с.

Методичні поради з викладання теми: 1) Опитування студентів; 2) Заслуховування доповідей та їх обговорення. 3) Демонстрація фрагментів відеозапису з питань розслідування злочинів по гарячих слідах. 4) Оцінювання знань студентів з теми.

Запитання до семінару (4 год.):

1. Поняття розкриття злочинів по гарячих слідах.

2. Основні принципи і характеристика умов, в яких проводиться розслідування по гарячих слідах.

3. Організаційно-тактичні засади розкриття злочинів по гарячих слідах.

4. Характеристика розповсюджених форм роботи розкриття злочинів по гарячих слідах.

5. Характеристика проблемних напрямів у діяльності з розслідування злочинів по гарячих слідах:

5.1. Особливості допиту потерпілого.

5.2. Особливості допиту підозрюваного.

5.3. Тактика обшуку.

5.4. Особливості пред‘явлення для впізнання.

6. Використання спеціальних знань в процесі розкриття злочинів по гарячих слідах.

7. Використання інформаційних баз даних у розкритті злочинів по гарячих слідах.

8. Побудова версій щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину.

Завдання для самостійного вивчення (12 год.):

Студенти готують конспект з питань, що винесені для обговорення на семінар.

За завданням викладача студенти готують реферативні повідомлення з тем:

- Психологічні основи допиту потерпілого і свідка.

- Психологічні основи одночасного допиту двох і більше раніше допитаних осіб.

- Психологічні основи допиту підозрюваного, затриманого по гарячих слідах.

- Психологічні основи і тактика допиту неповнолітніх.

- Проблемні питання допустимості неправди під час проведення слідчих дій.

- Тайники та їх виявлення і фіксація при проведенні обшуку.

- Особливості пред‘явлення для впізнання осіб в умовах розслідування по гарячих слідах.


ПІБ викладача ______________

Підпис


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В. Я. Горбачевський

«______» __________ 20____року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 2.2. Криміналістичні проблеми розкриття злочинів проти інтелектуальної власності.

З навчальної дисципліни: Актуальні проблеми криміналістики

Категорія слухачів: студенти 5 курсу

Навчальна мета: поглиблене засвоєння значення протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності.

Виховна мета: поважне ставлення до закону та прав особи.

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні знання щодо поважливого ставлення до охорони об‘єктів інтелектуальної власності, вміння виявляти ознаки порушень у цій сфері та організовувати їх розслідування.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання, ноутбук

Наочні засоби: диск, флешка

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право, Кримінальний процес, Цивільне право, Криміналістика, Судова медицина

Навчальні питання:

1. Криміналістичне поняття злочинів проти інтелектуальної власності.

2. Криміналістична характеристика злочинів проти інтелектуальної власності.

3. Характеристика розповсюджених способів порушення прав інтелектуальної власності.

4. Криміналістичне поняття комп‘ютерних злочинів.

5. слідова картина комп‘ютерних злочинів.

6. Особливості початкового етапу розслідування комп‘ютерних злочинів.

7. Організаційно-тактичні особливості слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності:

7.1. Особливості слідчого огляду.

7.2. Тактика допиту осіб, що виявили незаконне втручання в комп‘ютерну мережу.

7.3. Використання допомоги спеціаліста при проведенні слідчих дій.

8. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні комп‘ютерних злочинів.9. Найбільше поширені види експертиз при розслідуванні комп‘ютерних злочинів.

Література:

 1. Авдеева Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції : [Монографія] / Авдеева Г. К. – Х. : Право, 2006. – 192 с.

 2. Користін О. Є. Визначення шкоди (збитків) завданої злочинами, які вчиняються у сфері інтелектуальної власності: Метод. рек. / Користін О. Є., Герасименко Л. В., Тома Р. П. – К. : КНУВС, 2008. – 40 с.

 3. Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

 4. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 5. Маркусь В. О. Криміналістика: Курс лекцій. Навч. посібник / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. - 558 с.

 6. Методика експертизи об'єктів авторського та суміжних прав: (Загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України. НДІ інтелектуальної власності акад. Правових наук України, Уклад. К. М. Ковальов, І. П. Дорохіна, М. В. Мельников. - К., 2007. - 45 с.

 7. Олішевський О. В. Організація розслідування злочинів в органах внутрішніх справ [криміналістичний аспект] : [моногр.] / Олішевський О. В. – Харків : Кримінологічна асоціація України; ФОП Ніконова, 2011. – 206 с.

 8. Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності: (ст.ст.176, 177, 227, 229 КК України) / [Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й., Тома Р. П., Барко В. І.]. - К. : КНТ, 2006. – 192 с.

 9. Протидія злочинам, що вчиняються у сфері обігу підакцизних товарів: (ст.ст. 204, 216 КК України): Науково-практичний посібник / [Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й., Тома Р. П., Барко В. І.]. – К. : КНТ, 2006. – 132 с.

 10. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник / Скригонюк М. І. - К. : Атіка, 2005. - 496 с.

 11. Специализированный курс криминалистики: Учебник / Авт. кол.: В. П. Бахин и др. – К., 1987. – С. 345-353.

 12. Горбаньов І. М. Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного використання комп'ютерних програм / І. М. Горбаньов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. - Луганськ, 2005. - Спец. вип. - 4.2. - С. 75-81.

 13. Клименко Н. Криміналістика захищає культурну спадщину / Н. Клименко, С. Ципенюк // Право України. - 2002. - № 7. – С. 27-80.

 14. Лісовий В. В. Вихідні ситуації та слідчі версії на початковому етапі розслідування «комп‘ютерних» злочинів // Право і суспільство. – 2006. - № 1. – С. 38-40.

 15. Лозинський Ю. В. Особливості проведення слідчого огляду у справах про злочини у сфері інтелектуальної власності / Ю. В. Лозинський // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер, міжвуз. НПК. 14.04. 2006 р. - Донецьк, 2007. - С. 42-47.

 16. Мотлях О. І. Питання організації дій слідчого у злочинах, вчинених у сфері комп‘ютерних технологій / О. І. Мотлях // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. - № 2. – С. 106-113.

Методичні поради з викладання теми: 1) Опитування студентів; 2) Заслуховування доповідей та їх обговорення. 3) Демонстрація фрагментів відеозапису з питань виявлення та розслідування порушень у сфері інтелектуальної власності. 4) Оцінювання знань студентів з теми.

Запитання до семінару (4 год.):

1. Криміналістичне поняття злочинів проти інтелектуальної власності.

2. Криміналістична характеристика злочинів проти інтелектуальної власності.

3. Характеристика розповсюджених способів порушення прав інтелектуальної власності.

4. Криміналістичне поняття комп‘ютерних злочинів.

5. слідова картина комп‘ютерних злочинів.

6. Особливості початкового етапу розслідування комп‘ютерних злочинів.

7. Організаційно-тактичні особливості слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності:

7.1. Особливості слідчого огляду.

7.2. Тактика допиту осіб, що виявили незаконне втручання в комп‘ютерну мережу.

7.3. Використання допомоги спеціаліста при проведенні слідчих дій.

8. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні комп‘ютерних злочинів.

9. Найбільше поширені види експертиз при розслідуванні комп‘ютерних злочинів.

Завдання для самостійного вивчення (14 год.):

Студенти готують конспект з питань, що винесені для обговорення на семінар.

За завданням викладача студенти готують реферативні повідомлення з тем:

- Слідова картина злочинів проти інтелектуальної власності.

- Першочергові слідчі дії по розслідуванню злочинів проти інтелектуальної власності.

- Особливості слідчих дій на наступному етапі розслідування злочинів проти інтелектуальної власності.

- Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності.
ПІБ викладача ______________

Підпис


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В. Я. Горбачевський

«______» __________ 20____року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 3.1. Криміналістичні проблеми розслідування злочинів проти особи

З навчальної дисципліни: Актуальні проблеми криміналістики

Категорія слухачів: студенти 5 курсу

Навчальна мета: поглиблене засвоєння загальних положень організації розслідування злочинів проти особи.

Виховна мета: поважне ставлення до закону та прав особи

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні знання щодо організації діяльності органів досудового розслідування з виявлення та розслідування злочинів проти особи.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання, ноутбук

Наочні засоби: диск, флешка

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Судова медицина

Навчальні питання:

1. Суспільна небезпечність злочинів проти особи.

2. Криміналістична характеристика вбивств.

3. Криміналістична характеристика спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи.

4. Особливості початкового етапу розслідування вбивств.

5. Форми використання спеціальних знань на початковому етапі провадження.

6. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств.

7. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні тілесних пошкоджень та інших злочинів проти особи.

8. Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення.

9. Проведення тактичних операцій з метою встановлення особи загиблого.

10. Віктимність поведінки жертви.

11. Характеристика способів приховання злочинів проти життя і здоров‘я людини.

12. Зміст і характеристика етапів розслідування.

13. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій.

14. Особливості розслідування окремих видів вбивств:

14.1. При виявленні невпізнаного трупа.

14.2. При виявленні частин трупа.

14.3. При безвісному зникненні людини за обставин, що вказують на можливість її вбивства.14.4. При вбивстві на ґрунті протистояння злочинних угруповань.

Література:

 1. Александренко Е. В. Современные возможности судебных экспертиз и направления их использования при расследовании серийных сексуальных убийств / Е. В. Александренко // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 2. – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 185-187.

 2. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. / Алєксєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 278 с.

 3. Бахин В. П. Методика расследования заказных убийств : Учебное пособие / Бахин В. П., Байджасаров Б. З., Когамов М. Ч. – Алматы: Оркенист, 2000. – 120 с.

 4. Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

 5. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 6. Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми і засоби протидії злочинній діяльності / Євдокіменко С. В., Кузьмічов Я. В., Семенов В. В., Хільченко С. В. : Моногр. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 352 с.

 7. Кудерміна О. І. Психологія особи як суб‘єкта правоохоронної діяльності : монографія / О. І. Кудерміна. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 416 с.

 8. Маркусь В. О. Криміналістика: Курс лекцій. Навч. посібник / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. - 558 с.

 9. Одерій О. В. Основи методики розслідування вбивств на замовлення та вбивств, учинених під час здійснення релігійних ритуалів: монографія / О. В. Одерій, А. О. Шульга. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011. – 328 с.

 10. Олішевський О. В. Організація розслідування злочинів в органах внутрішніх справ [криміналістичний аспект] : [моногр.] / Олішевський О. В. – Харків : Кримінологічна асоціація України; ФОП Ніконова, 2011. – 206 с.

 11. Саінчин О. С. Розслідування умисних вбивств : теорія та практики : монографія / Саінчин О. С. – Одеса : СПД Бровкін О.В., 2012. – 408 с.

 12. Саламатин А. В. Возможности судебной экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности / А. В. Саламатин, З. Ю. Панфилова // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 2. – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 588-596.

 13. Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник для ВУЗ / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005. - 586 с.

 14. Сафронов С. О. Методика розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень: науково-практичний посібник / Сафронов С. О. – Х. : С.А.М., 2003. – 176 с.

 15. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник / Скригонюк М. І. - К. : Атіка, 2005. - 496 с.

 16. Специализированный курс криминалистики: Учебник / Авт. кол.: В. П. Бахин и др. – К., 1987. – С. 345-353.

 17. Тимошенко Б. Ф. Новые возможности раскрытия заказных убийств, терактов и других тяжких преступлений / Тимошенко Б. Ф. – Х. : «КримАрт», 1997. – 27 с.

 18. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації : монографія / В. М. Шевчук. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 440 с.

 19. Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник / Шеремет А. П. - Київ: Центр навч. літератури, 2005. - 471 с.

Методичні поради з викладання теми: 1) Опитування студентів; 2) Заслуховування доповідей та їх обговорення. 3) Демонстрація фрагментів відеозапису з питань розслідуванню злочинів проти особи. 4) Оцінювання знань студентів з теми.

Запитання до семінару (4 год.):

1.Суспільна небезпечність злочинів проти особи.

2. Криміналістична характеристика вбивств.

3. Криміналістична характеристика спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи.

4. Особливості початкового етапу розслідування вбивств.

5. Форми використання спеціальних знань на початковому етапі провадження.

6. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств.

7. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні тілесних пошкоджень та інших злочинів проти особи.

8. Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення.

9. Проведення тактичних операцій з метою встановлення особи загиблого.

10. Віктимність поведінки жертви.

11. Характеристика способів приховання злочинів проти життя і здоров‘я людини.

12. Зміст і характеристика етапів розслідування.

13. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій.

14. Особливості розслідування окремих видів вбивств:

14.1. При виявленні невпізнаного трупа.

14.2. При виявленні частин трупа.

14.3. При безвісному зникненні людини за обставин, що вказують на можливість її вбивства.

14.4. При вбивстві на ґрунті протистояння злочинних угруповань.

Завдання для самостійного вивчення (10 год.):

Студенти готують конспект з питань, що винесені для обговорення на семінар.

За завданням викладача студенти готують реферативні повідомлення з тем:

- Криміналістична класифікація умисних вбивств.

- Теоретичні засади розробки видової методики розслідування умисних вбивств.

- Криміналістична характеристика умисних вбивств.

- Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.

- Криміналістична характеристика вбивств, учинених під час здійснення релігійних ритуалів.

- Типові слідчі ситуації та провадження слідчих (розшукових) дій під час розслідування вбивств на замовлення.

- Особливості початкового етапу розслідування вбивств, учинених під час здійснення релігійних ритуалів.

- Застосування спеціальних знань під час розслідування умисних вбивств.

- Види та особливості призначення судових експертиз.


ПІБ викладача ______________

Підпис


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В. Я. Горбачевський

«______» __________ 20____року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 3.2. Криміналістичні проблеми розслідування торгівлі людьми.

З навчальної дисципліни: Актуальні проблеми криміналістики.

Категорія слухачів: студенти 5 курсу

Навчальна мета: поглиблене засвоєння загальних положень вивчення та розслідування фактів торгівлі людьми.

Виховна мета: поважне ставлення до закону та забезпечення охорони прав особи.

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні знання щодо поважливого ставлення до охорони прав особи, виявлення фактів торгівлі людьми та організації досудового розслідування.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання, ноутбук

Наочні засоби: диск, флешка

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Судова медицина.

Навчальні питання:

1.Поняття торгівлі людьми як складу злочину.

2. Криміналістична характеристика торгівлі людьми.

3. Характеристика основних способів торгівлі людьми.

4. Слідова картина торгівлі людьми.

5. Характеристика особи потерпілого.

6. Характеристика особи злочинця.

7. Особливості виявлення ознак торгівлі людьми.

8. Обставини, що підлягають встановленню в процесі розслідування торгівлі людьми.

9.Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування на початковому етапі.

10. Типові версії у розслідуванні торгівлі людьми.

11. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій:

11.1. Допиту свідків та потерпілих.

11.2. Допиту підозрюваних.

11.3. Обшуку.

12. Використання спеціальних знань у розслідуванні торгівлі людьми.Література:

Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. / Алєксєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 278 с.

Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

Кричун Ю. А. Виявлення ознак торгівлі людьми транснаціональними злочинними організаціями / Ю. А. Кричун // Південноукраїнський правничий часопис. - №2/2007. - Одеса, 2007. – С. 33 - 35.

Маркусь В. О. Криміналістика: Курс лекцій. Навч. посібник / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. - 558 с.

Набруско М. С. Механізм торгівлі людьми та його значення для досудового розслідування / М. С. Набруско // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. - С. 284-285.

Олішевський О. В. Організація розслідування злочинів в органах внутрішніх справ [криміналістичний аспект] : [моногр.] / Олішевський О. В. – Харків : Кримінологічна асоціація України; ФОП Ніконова, 2011. – 206 с.

Полуляхов О. В. Типові версії розслідування торгівлі людьми // Вісник національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2004. - Вип. 25 –

С. 32 - 37.

Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник для ВУЗ / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005. - 586 с.

Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації : монографія / В. М. Шевчук. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 440 с.

Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник / Шеремет А. П. - Київ: Центр навч. літератури, 2005. - 471 с.

Абрамова С. Г. Особенности обнаружения признаков преступления и возбуждение уголовного дела о торговле несовершеннолетними / С. Г. Абрамова, И. В. Устинов // Вестник криминалистики. - М., 2007. - Вып. 3. - С. 75 - 79.Методичні поради з викладання теми: 1) Опитування студентів; 2) Заслуховування доповідей та їх обговорення. 3) Демонстрація фрагментів відеозапису з питань виявлення та розслідуванню фактів торгівлі людьми. 4) Оцінювання знань студентів з теми.

Запитання до семінару (4 год.):

1.Поняття торгівлі людьми як складу злочину.

2. Криміналістична характеристика торгівлі людьми.

3. Характеристика основних способів торгівлі людьми.

4. Слідова картина торгівлі людьми.

5. Характеристика особи потерпілого.

6. Характеристика особи злочинця.

7. Особливості виявлення ознак торгівлі людьми.

8. Обставини, що підлягають встановленню в процесі розслідування торгівлі людьми.

9.Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування на початковому етапі.

10. Типові версії у розслідуванні торгівлі людьми.

11. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій:

11.1. Допиту свідків та потерпілих.

11.2. Допиту підозрюваних.

11.3. Обшуку.

12. Використання спеціальних знань у розслідуванні торгівлі людьми.Завдання для самостійного вивчення (14 год.):

Студенти готують конспект з питань, що винесені для обговорення на семінар.

За завданням викладача студенти готують реферативні повідомлення з тем:

- Характеристика дій, якими охоплюється поняття «торгівля людьми».

- Виникнення та розвиток поняття «біле рабство».

- Співвідношення понять «торгівля людьми» і «торгівля жінками».

- Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми.

- Характеристика механізму вербування та переміщення жертв.

- Характеристика злочинних груп, що займаються торгівлею людьми.

- Характеристика обставин, що підлягають встановленню у провадженнях про торгівлю людьми.

- Напрями пошуку інформації про торгівлю людьми.

- Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми.

- Криміналістичні версії, що можуть висуватися при розслідуванні торгівлі людьми.

- Тактика допиту підозрюваних у торгівлі людьми.


ПІБ викладача ______________

Підпис


 1. ПЛАНИ практичних занять


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук

_______________В. Я. Горбачевський

«______» __________ 20____року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 1.2. Актуальні проблеми інформаційного забезпечення розслідування злочинів.

З навчальної дисципліни: Актуальні проблеми криміналістики

Категорія слухачів: студенти 5 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення базових положень криміналістики та з‘ясування проблемних питань криміналістики.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні навички щодо використання сучасних досягнень криміналістики у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання, ноутбук

Наочні засоби: диск, флешка.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право. Кримінальний процес. Конституційне право України. Інформаційне право.

Навчальні питання:

1. Поняття та види джерел криміналістичної інформації.

2. Поняття та класифікація засобів інформаційного забезпечення розслідування.

3. Співвідношення інформаційного забезпечення та доказування.

4. Слідчі (розшукові) дії – засоби інформаційного забезпечення розслідування.

5. Сучасні класифікації слідчих (розшукових) дій.6. Поняття та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.

Література:

 1. Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер, міжвуз. Науково-практ. конф. студентів, курсантів і слухачів (12.04.02) / Донецьк. ін-т. внутр. справ МВС України. - Донецьк, 2002. – 485 с.

 2. Гончаренко В. Г. Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України / В. Г. Гончаренко. – К. : Академія адвокатури України, 2008. – 280 с.

 3. Гончаренко В. Г. Вибране / В. Г. Гончаренко. – К. : Прецедент, 2011. – 791 с.

 4. Котюк І. І. Теорія судового пізнання: Монографія / І. І. Котюк. – К., 2006. – 435 с.

 5. Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

 6. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 7. Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми і засоби протидії злочинній діяльності / Євдокіменко С. В., Кузьмічов Я. В., Семенов В. В., Хільченко С. В. : Моногр. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 352 с.

 8. Кудерміна О. І. Психологія особи як суб‘єкта правоохоронної діяльності : монографія / О. І. Кудерміна. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 416 с.

 9. Лук’янчиков Е. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів. Монографія / Лукьянчиков Е. Д. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 360 с.

 10. Маркусь В. О. Криміналістика: Курс лекцій. Навч. посібник / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. - 558 с.

 11. Методика експертизи об'єктів авторського та суміжних прав: (Загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України. НДІ інтелектуальної власності акад. Правових наук України, Уклад. К. М. Ковальов, І. П. Дорохіна, М. В. Мельников. - К., 2007. - 45 с.

 12. Мотлях О. І. Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування : Монографія. / Мотлях О. І. – К. : «Освіта України», 2012. – 394 с.

 13. Негласні слідчі (розшукові) дії [Текст] : курс лекцій / [Никифорчук Д. Й., Ніколаюк С. І., Поливода В. В. та ін.] ; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 124 с.

 14. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : [навчально-практичний посібник] / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. – Х. : «Оберіг», 2013. – 344 с.

 15. Никифорчук Д. Й. Контроль за вчиненням злочину та його форми як засіб збору доказів за новим кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Й. Никифорчук, М. М. Корчовий // Актуальні проблеми юридичної науки – 2012 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2012»], (Київ, 14 грудня 2012 р.) – К., 2013. – С. 411-415.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів; 2. Вирішити задачі за фабулою, що пропонується викладачем; 3. Оцінювання знань студентів з розглядуваної теми.

План проведення практичного заняття (2 год.):

1. Поняття та види джерел криміналістичної інформації.

2. Поняття та класифікація засобів інформаційного забезпечення розслідування.

3. Співвідношення інформаційного забезпечення та доказування.

4. Слідчі (розшукові) дії – засоби інформаційного забезпечення розслідування.

5. Сучасні класифікації слідчих (розшукових) дій.

6. Поняття та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.

Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

Студенти готують конспект з питань, що винесені для обговорення на заняття.

За завданням викладача студенти готують реферативні повідомлення з тем:

1. Використання науково-технічних засобів у протидії злочинності (криміналістичні і кримінально-процесуальні аспекти).

2. Використання нетрадиційних знань природничих наук та психології у розслідуванні злочинів.

3. Особливості отримання криміналістичної інформації з комп‘ютерних джерел.

ПІБ викладача ______________

Підпис
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИНаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук

_______________В. Я. Горбачевський

«______» __________ 20____року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 3.1. Криміналістичні проблеми розслідування злочинів проти особи.

З навчальної дисципліни: Актуальні проблеми криміналістики

Категорія слухачів: студенти 5 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення базових положень криміналістики та з‘ясування проблемних питань криміналістики.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні знання та практичні навички щодо використання сучасних досягнень криміналістики у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання, ноутбук

Наочні засоби: диск, флешка.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право. Кримінальний процес. Конституційне право України. Інформаційне право.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика вбивств.

2. Криміналістична характеристика спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи.

3. Особливості початкового етапу розслідування вбивств.

4. Форми використання спеціальних знань на початковому етапі провадження.

5. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств.Література:

 1. Александренко Е. В. Современные возможности судебных экспертиз и направления их использования при расследовании серийных сексуальных убийств / Е. В. Александренко // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 2. – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 185-187.

 2. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. / Алєксєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 278 с.

 3. Бахин В. П. Методика расследования заказных убийств : Учебное пособие / Бахин В. П., Байджасаров Б. З., Когамов М. Ч. – Алматы: Оркенист, 2000. – 120 с.

 4. Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

 5. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 6. Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми і засоби протидії злочинній діяльності / Євдокіменко С. В., Кузьмічов Я. В., Семенов В. В., Хільченко С. В. : Моногр. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 352 с.

 7. Кудерміна О. І. Психологія особи як суб‘єкта правоохоронної діяльності : монографія / О. І. Кудерміна. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 416 с.

 8. Маркусь В. О. Криміналістика: Курс лекцій. Навч. посібник / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. - 558 с.

 9. Одерій О. В. Основи методики розслідування вбивств на замовлення та вбивств, учинених під час здійснення релігійних ритуалів: монографія / О. В. Одерій, А. О. Шульга. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011. – 328 с.

 10. Олішевський О. В. Організація розслідування злочинів в органах внутрішніх справ [криміналістичний аспект] : [моногр.] / Олішевський О. В. – Харків : Кримінологічна асоціація України; ФОП Ніконова, 2011. – 206 с.

 11. Саінчин О. С. Розслідування умисних вбивств : теорія та практики : монографія / Саінчин О. С. – Одеса : СПД Бровкін О.В., 2012. – 408 с.

 12. Саламатин А. В. Возможности судебной экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности / А. В. Саламатин, З. Ю. Панфилова // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 2. – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 588-596.

 13. Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник для ВУЗ / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005. - 586 с.

 14. Сафронов С. О. Методика розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень: науково-практичний посібник / Сафронов С. О. – Х. : С.А.М., 2003. – 176 с.

 15. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник / Скригонюк М. І. - К. : Атіка, 2005. - 496 с.

 16. Специализированный курс криминалистики: Учебник / Авт. кол.: В. П. Бахин и др. – К., 1987. – С. 345-353.

 17. Тимошенко Б. Ф. Новые возможности раскрытия заказных убийств, терактов и других тяжких преступлений / Тимошенко Б. Ф. – Х. : «КримАрт», 1997. – 27 с.

 18. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації : монографія / В. М. Шевчук. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 440 с.

Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник / Шеремет А. П. - Київ: Центр навч. літератури, 2005. - 471 с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів; 2. Вирішити задачі за фабулою, що пропонується викладачем; 3. Оцінювання знань студентів з розглядуваної теми.

План проведення практичного заняття (2 год.):

1. Криміналістична характеристика вбивств.

2. Криміналістична характеристика спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи.

3. Особливості початкового етапу розслідування вбивств.

4. Форми використання спеціальних знань на початковому етапі провадження.

5. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств.Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

Студенти готують конспект з питань, що винесені на практичне заняття.

За завданням викладача студенти готують реферативні повідомлення з тем:

- Теоретичні засади розробки видової методики розслідування умисних вбивств.

- Криміналістична характеристика умисних вбивств.

- Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.

- Криміналістична характеристика вбивств, учинених під час здійснення релігійних ритуалів.
ПІБ викладача ______________

Підпис 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1.1. Криміналістичні проблеми вивчення та протидії злочинної діяльності.

Під час ознайомлення з додатковою літературою до теми, студенти повинні оволодіти знаннями з актуальних проблем криміналістики, а саме: поняття протидії розслідуванню та причини її зростання; суб'єкти протидії; характеристика внутрішньої протидії та основних напрямів діяльності, спрямованої на приховування злочинів; характеристика зовнішньої протидії, її суб'єкти та мотиви; спрямованість зовнішньої протидії; поняття проблеми оцінки ефективності протидії злочинності; характеристика основних вимог до параметрів оцінки її ефективності.

Письмово опрацювати наступні питання до теми:

1. Сучасні уявлення про протидію розслідуванню.

2. Способи і форми протидії розслідуванню.

3. Суб‘єкти протидії розслідуванню.

4. Характеристика внутрішньої протидії розслідуванню.

5. Характеристика сучасних способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями.


Тема 1.2. Актуальні проблеми інформаційного забезпечення розслідування злочинів.

Під час ознайомлення з додатковою літературою до теми, студенти повинні оволодіти знаннями з актуальних проблем криміналістики, а саме: криміналістичне поняття інформаційних джерел на досудовому провадженні; одержання інформації від людей, речей та складних системних джерел; поняття і проблеми застосування науково-технічних засобів в практиці розслідуванні кримінальних правопорушень; проблеми застосування цифрової фотографії та інструментальних методів діагностики особи; використання в розслідуванні нетрадиційних методів і знань природознавчих наук; використання спеціальних знань під час проведення допиту; шляхи оптимізації інформаційної підтримки розслідування.

Письмово опрацювати наступні питання до теми:

1. Поняття та види джерел криміналістичної інформації.

2. Сліди злочину – джерело інформації для встановлення істини у провадженні.

3. Поняття та класифікація засобів інформаційного забезпечення розслідування.

4. Напрями підвищення результативності засобів інформаційного забезпечення у досудовому провадженні.

5. Співвідношення інформаційного забезпечення та доказування.

6. Слідчі (розшукові) дії – засоби інформаційного забезпечення розслідування.

7.Сучасні класифікації слідчих (розшукових) дій.

8.Особливості відображення і тактика одержання інформації із складних системних джерел.

9. Проблеми використання науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю.

10. Поняття та характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.

11. Особливості використання спеціальних та нетрадиційних методів і знань в інформаційному забезпеченні розслідування.


Тема 2.1. Криміналістичні проблеми розкриття злочинів по гарячих слідах.

Під час ознайомлення з додатковою літературою до теми, студенти повинні оволодіти знаннями з актуальних проблем криміналістики, а саме: поняття розкриття злочинів по гарячих слідах; характеристика факторів, які ускладнюють розкриття злочинів по гарячих слідах; принципи розкриття злочинів по гарячих слідах та їх характеристика; характеристика основних актуальних проблем щодо форм роботи розкриття злочинів по гарячих слідах; особливості проведення допитів потерпілих, свідків, підозрюваних в процесі розслідування по гарячих слідах; особливості проведення обшуку та пред'явлення для впізнання при розслідуванні по гарячих слідах; основні вимоги до висування версій щодо вчинення злочину групою осіб та щодо особи підозрюваного при розслідуванні по гарячих слідах.

Письмово опрацювати наступні питання до теми:

1. Поняття розкриття злочинів по гарячих слідах.

2. Основні принципи і характеристика умов, в яких проводиться розслідування по гарячих слідах.

3. Організаційно-тактичні засади розкриття злочинів по гарячих слідах.

4. Характеристика розповсюджених форм роботи розкриття злочинів по гарячих слідах.

5. Характеристика проблемних напрямів у діяльності з розслідування злочинів по гарячих слідах:

5.1. Особливості допиту потерпілого.

5.2. Особливості допиту підозрюваного.

5.3. Тактика обшуку.

5.4. Особливості пред‘явлення для впізнання.

6. Використання спеціальних знань в процесі розкриття злочинів по гарячих слідах.

7. Використання інформаційних баз даних у розкритті злочинів по гарячих слідах.

8. Побудова версій щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину.
Тема 2.2. Криміналістичні проблеми розкриття злочинів проти інтелектуальної власності.

Під час ознайомлення з додатковою літературою до теми, студенти повинні оволодіти знаннями з актуальних проблем криміналістики, а саме: криміналістичне поняття та слідова картина злочинів проти інтелектуальної власності; особливості проведення слідчого огляду у справах про злочини проти інтелектуальної власності; криміналістичне поняття комп‘ютерних злочинів, їх характеристика та слідова картина; особливості початкового та наступного етапу розслідування комп‘ютерних злочинів.

Письмово опрацювати наступні питання до теми:

1. Слідова картина злочинів проти інтелектуальної власності.

2. Першочергові слідчі дії по розслідуванню злочинів проти інтелектуальної власності.

3. Особливості слідчих дій на наступному етапі розслідування злочинів проти інтелектуальної власності.

4. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності.
Тема 3.1. Криміналістичні проблеми розслідування злочинів проти особи.

Під час ознайомлення з додатковою літературою до теми, студенти повинні оволодіти знаннями з актуальних проблем криміналістики, а саме: криміналістична характеристика вбивств, спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи; особливості початкового етапу розслідування злочинів зазначеної категорії; форми використання спеціальних знань на початковому етапі провадження; типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств, тілесних пошкоджень та інших злочинів проти особи; специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення; проведення тактичних операцій з метою встановлення особи загиблого; віктимність поведінки жертви; характеристика способів приховання злочинів проти життя і здоров‘я людини; зміст і характеристика етапів розслідування; особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій.

Письмово опрацювати наступні питання до теми:

1. Суспільна небезпечність злочинів проти особи.

2. Криміналістична характеристика вбивств.

3. Криміналістична характеристика спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи.

4. Особливості початкового етапу розслідування вбивств.

5. Форми використання спеціальних знань на початковому етапі провадження.

6. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств.

7. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні тілесних пошкоджень та інших злочинів проти особи.

8. Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення.

9. Проведення тактичних операцій з метою встановлення особи загиблого.

10. Віктимність поведінки жертви.

11. Характеристика способів приховання злочинів проти життя і здоров‘я людини.

12. Зміст і характеристика етапів розслідування.

13. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій.

14. Особливості розслідування окремих видів вбивств:

14.1. При виявленні невпізнаного трупа.

14.2. При виявленні частин трупа.

14.3. При безвісному зникненні людини за обставин, що вказують на можливість її вбивства.

14.4. При вбивстві на ґрунті протистояння злочинних угруповань.
Тема 3.2. Криміналістичні проблеми розслідування торгівлі людьми.

Під час ознайомлення з додатковою літературою до теми, студенти повинні оволодіти знаннями з актуальних проблем криміналістики, а саме: криміналістичне поняття торгівлі людьми; захист прав людини як механізм протидії торгівлі людьми; характеристика особи потерпілого; проблеми виявлення торгівлі неповнолітніми, причини та заходи щодо їх подолання; виявлення ознак торгівлі людьми з боку транснаціональних злочинних організацій; основні способи вчинення торгівлі людьми; типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування на початковому етапі; типові версії при розслідуванні торгівлі людьми; особливості проведення обшуку при розслідуванні торгівлі людьми.

Письмово опрацювати наступні питання до теми:

1.Поняття торгівлі людьми як складу злочину.

2. Криміналістична характеристика торгівлі людьми.

3. Характеристика основних способів торгівлі людьми.

4. Слідова картина торгівлі людьми.

5. Характеристика особи потерпілого.

6. Характеристика особи злочинця.

7. Особливості виявлення ознак торгівлі людьми.

8. Обставини, що підлягають встановленню в процесі розслідування торгівлі людьми.

9.Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування на початковому етапі.

10. Типові версії у розслідуванні торгівлі людьми.

11. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій:

11.1. Допиту свідків та потерпілих.

11.2. Допиту підозрюваних.

11.3. Обшуку.

12. Використання спеціальних знань у розслідуванні торгівлі людьми.


10.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал