Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка2/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.88 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема № 1.1. Криміналістичні проблеми вивчення та протидії злочинної діяльності.

Поняття протидії розслідуванню та причини її зростання. Суб'єкти протидії. Характеристика внутрішньої протидії та основних напрямів діяльності, спрямованої на приховування злочинів. Характеристика зовнішньої протидії, її суб'єкти та мотиви. Спрямованість зовнішньої протидії.

Поняття проблеми оцінки ефективності протидії злочинності. Характеристика основних вимог до параметрів оцінки її ефективності.
Тема № 1.2. Актуальні проблеми інформаційного забезпечення розслідування злочинів.

Криміналістичне поняття інформаційних джерел на досудовому провадженні. Одержання інформації від людей, речей та складних системних джерел.

Поняття і проблеми застосування науково-технічних засобів в практиці розслідуванні кримінальних правопорушень.

Проблеми застосування цифрової фотографії та інструментальних методів діагностики особи.

Використання в розслідуванні нетрадиційних методів і знань природознавчих наук.

Використання спеціальних знань під час проведення допиту.

Шляхи оптимізації інформаційної підтримки розслідування.
Змістовний модуль ІІ

Організація розкриття злочинів по гарячих слідах та злочинів проти інтелектуальної власності.
Тема № 2.1. Криміналістичні проблеми розкриття злочинів по гарячих слідах.

Поняття розкриття злочинів по гарячих слідах. Характеристика факторів, які ускладнюють розкриття злочинів по гарячих слідах. Принципи розкриття злочинів по гарячих слідах та їх характеристика.

Характеристика основних актуальних проблем щодо форм роботи розкриття злочинів по гарячих слідах.

Особливості проведення допитів потерпілих, свідків, підозрюваних в процесі розслідування по гарячих слідах.

Особливості проведення обшуку та пред'явлення для впізнання при розслідуванні по гарячих слідах.

Основні вимоги до висування версій щодо вчинення злочину групою осіб та щодо особи підозрюваного при розслідуванні по гарячих слідах.


Тема № 2.2. Криміналістичні проблеми розкриття злочинів проти інтелектуальної власності.

Криміналістичне поняття та слідова картина злочинів проти інтелектуальної власності.

Особливості проведення слідчого огляду у справах про злочини проти інтелектуальної власності.

Криміналістичне поняття комп‘ютерних злочинів, їх характеристика та слідова картина. Особливості початкового та наступного етапу розслідування комп‘ютерних злочинів.Змістовний модуль ІІІ

Особливості організації і тактики розкриття злочинних посягань на особу
Тема № 3.1. Криміналістичні проблеми розслідування злочинів проти особи

Криміналістична характеристика вбивств, спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи.

Особливості початкового етапу розслідування злочинів зазначеної категорії. Форми використання спеціальних знань на початковому етапі провадження.

Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств, тілесних пошкоджень та інших злочинів проти особи.

Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення. Проведення тактичних операцій з метою встановлення особи загиблого. Віктимність поведінки жертви. Характеристика способів приховання злочинів проти життя і здоров‘я людини.

Зміст і характеристика етапів розслідування. Особливості тактики окремих слідчих (розшукових) дій.


Тема № 3.2. Криміналістичні проблеми розслідування торгівлі людьми

Криміналістичне поняття торгівлі людьми. Захист прав людини як механізм протидії торгівлі людьми. Характеристика особи потерпілого.

Проблеми виявлення торгівлі неповнолітніми, причини та заходи щодо їх подолання.

Виявлення ознак торгівлі людьми з боку транснаціональних злочинних організацій.

Основні способи вчинення торгівлі людьми.

Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування на початковому етапі. Типові версії при розслідуванні торгівлі людьми.

Особливості проведення обшуку при розслідуванні торгівлі людьми.

6. Робоча програма навчальної дисципліни
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість

кредитів – 2
Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

8.03040101 «Правознавство»

(шифр і назва)


Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):-Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2014/2015 н.р.

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«магістр»8 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Самостійна робота

72 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 50 відсотків загальної кількості годин – аудиторні години; 50 відсотків загальної кількості годин - самостійна робота та індивідуальна робота.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики» – поглиблення та розширення базових теоретичних знань одержаних під час вивчення курсу криміналістики, оволодіння практичними навичками поповнення особистих знань з виявлення та розкриття найбільше небезпечних злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями з використанням корупційних зв‘язків з представниками судових, правоохоронних та інших державних органів. Прищеплення навичок інформаційно-аналітичної роботи з документами для виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, отримання доказової інформації під час розслідування злочинів та провадження окремих слідчих (розшукових) дій гласного та негласного характеру.

Завдання навчальної дисципліни:

Завдання вивчення актуальних проблем криміналістики – формування у студентів системи знань і умінь швидко та ефективно орієнтуватися в широкому потоці інформації, що характеризує сучасну злочинну діяльність та діяльність державних органів щодо запобігання та розкриття як традиційних так і нових видів злочинів. Це загальне завдання конкретизується шляхом вирішення в процесі навчання окремих завдань.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • знати: сучасні уявлення та дискусійні питання про предмет криміналістики її інтегруюче місце в системі юридичних наук;

 • дискусійні питання щодо формування системи криміналістики, характеристику її складових елементів;

 • закономірності двох видів суспільної діяльності людини, що вивчаються криміналістикою;

 • поняття, сутність та класифікацію методів, що використовуються в криміналістиці, критерії допустимості використання спеціальних методів в кримінальному провадженні;

 • сутність та наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій практиці;

 • види, форми, об’єкти та суб’єктів криміналістичної ідентифікації;

 • поняття, сутність, наукові засади та можливості криміналістичної діагностики;

 • поняття, завдання та джерела криміналістичної техніки, правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання науково-технічних засобів у кримінальному провадженні;

 • особливості застосування науково-технічних засобів для виявлення та документування протиправної діяльності окремих осіб та злочинних груп, формування на цій основі судових доказів;

 • поняття, завдання, значення, види і форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні;

 • поняття, сутність та види інформаційно-аналітичного забезпечення кримінального провадження;

 • наукові і правові засади криміналістичного обліку;

 • принципи організації і функціонування криміналістичних обліків;

 • способи реалізації даних обліків у розшуку осіб, предметів, розкритті злочинів;

 • допоміжні інформаційні системи, що використовуються правоохоронними органами в розшуковій діяльності;

 • тенденції та перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх автоматизації і комп’ютеризації;

 • поняття розкриття злочинів по гарячих слідах та характеристику факторів, які ускладнюють цю діяльність;

 • характеристику актуальних проблем щодо форм роботи розкриття злочинів по гарячих слідах;

 • основні вимоги до висування версій щодо вчинення злочину групою осіб та щодо особи підозрюваного при розслідуванні по гарячих слідах;

 • поняття та класифікацію криміналістичних версій, правила їх побудови та перевірки;

 • поняття і сутність планування розслідування по гарячих слідах;

 • поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій) при розкритті та розслідуванні злочинів по гарячих слідах;

 • порядок прийняття процесуальних і тактичних рішень при розкритті злочинів по гарячих слідах;

 • тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні по гарячих слідах;

 • криміналістичне поняття злочинів проти інтелектуальної власності;

 • особливості проведення слідчого огляду при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності;

 • криміналістичне поняття комп‘ютерних злочинів, їх характеристика та слідова картина;

 • криміналістичну характеристику вбивств, спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи;

 • особливості початкового етапу розслідування злочинів проти особи;

 • типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств, тілесних пошкоджень та інших злочинів проти особи;

 • тактичні операції з метою встановлення особи загиблого;

 • криміналістичне поняття торгівлі людьми;

 • особливості виявлення торгівлі неповнолітніми, причини та заходи щодо їх подолання;

 • основні способи вчинення торгівлі людьми;

 • типові версії при розслідуванні торгівлі людьми.

вміти:

 • використовувати отриману, внаслідок дослідження джерел матеріальних та ідеальних відображень, інформацію для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень;

використовувати рекомендації окремих криміналістичних методик при розкритті, розслідуванні та запобіганні злочинів.


 1. Програма навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал