Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 303.01 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації13.12.2016
Розмір303.01 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _______________О.М.Могильний

«25» квітня 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ППП 3.07

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03010201 ПСИХОЛОГІЯ


Київ -2013

2 Робоча програма навчальної дисципліни Педагогічна психологія для слухачів за спеціальністю 7.03010201 Психологія.
3 квітня 2013 р. – 30 с.
Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Я.Ц. Робоча програма навчальної дисципліни Педагогічна психологія укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та Освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності
7.03010201 Психологія, затвердженої наказом МОН України від 15.06.2004 р.
№ 492. Рецензенти
Пріб Г.А., доктор медичних наук, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Долинська Л.В., кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології Протокол №4/1 від 03.04.2013 р.
Завідувач кафедри психології
______________________проф. Киричук О.В.
(підпис) Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Протокол № 4 від 25.04.2013 р.


Погоджено
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський В. Куляша

© Зелінська Я.Ц., 2013 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки
Нормативна
Модулів – 3 Спеціальність 7.03010201 Психологія
Рік підготовки
Змістовних модулів - 2 й Індивідуальне науково- дослідне завдання контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин -
60
3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання аудиторних – самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст перепідготовки
8 год.
Практичні, семінарські
4 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
36 год.
Індивідуальні завдання
(контрольна робота) 12 год.. Вид контролю залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить для заочної форми навчання – 18 %.

4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни: отримання студентами системних знань про психологічні закономірності навчання та виховання дітей різного віку, психологічні особливості професійної діяльності вчителя.
Завданнями вивчення дисципліни є засвоєння теорій психічного розвитку людини розуміння психологічних особливостей навчання та виховання дітей з моменту народження до кінця юнацького віку засвоєння сучасних напрямів, основних технік та методів педагогічної психології. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких
компетентностей:
Загальні вміння (компетентності
Інструментальні компетентності

володіти понятійним апаратом загальнонаукових навчальних предметів, розуміти процеси виникнення і розвитку психіки та свідомості, розуміти її форми та структуру знати сутність та закономірності психічних явищ, природу та психологічну структуру особистості, теорії особистості в світовій та вітчизняній психології, умови її формування знати особливості історичного розвитку психіки, закономірності психічного розвитку нарізних етапах знати методологічні та теоретичні проблеми психології, пов'язані з понятійним апаратом, його сутністю, зв'язки психології з іншими суспільними та природничими науками усне спілкування рідною мовою у процесі взаємодії знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота упри підготовці доповіді з презентацією

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм зовнішньонацінальної діяльності (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел навички прийняття обґрунтованих психологічних рішень з питань зовнішньонаціональної діяльності.
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді здатність до критики та самокритики під час дискусії

5 уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці здатність до навчання критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі. здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії турбота про якість доповіді та презентації бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності уміння реалізовувати проекти.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
- уміння критично оцінювати рушійні сили психічного розвитку людини
- аналізувати та оцінювати вікову періодизацію розвитку людини
- знати особливості психологічних теорій навчання
- здатність виявляти причини неуспішності та застосовувати способи активізації учбової діяльності учнів
- визначати психологічні механізми виховного впливу на особистість
- володіти методами та прийомами виховання особистості учня
- мати уявлення про психологічні особливості організації і управління учбовою діяльністю
- визначати рівень самооцінки та рівень домагань особистості учня як один із факторів успішного навчання ;
- проводити психологічне тестування з метою активізації учбової діяльності школярів
- виявляти внутрішні та зовнішні психічні ресурси школярів
- надавати практичну допомогу в періоди нормативних криз
- володіти засобами діагностики та контролю навчання
- співвідносити інтелектуальні та особистісні зміни у загальному розвитку дитини під час навчання
- застосовувати різні концепції, методи та прийоми навчання та виховання з урахуванням психологічних закономірностей розвитку особистості в умовах навчально-виховного процесу та його цілей.

6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль І. Основи педагогічної психології
Тема 1. Вступ до педагогічної психології .
Сутність, об’єкт і предмет педагогічної психології. Галузі педагогічної психології. Зв'язок з іншими науками про людину. Завдання педагогічної психології. Закони розвитку психіки дитини (Виготський Л.С.). Провідна діяльність. Соціальна ситуація розвитку. Вікові кризи. Рушійні сили психічного розвитку людини. Співвідношення навчання та психічного розвитку. Зони актуального та потенційного розвитку.
Тема 2. Історія становлення та розвитку педагогічної психології
Значення Ушинського КД. встановленні педагогічної психології. Внесок у розвиток науки вчених Каптєрєва ПФ, Бунакова М.Ф., Водовозова В.І., Шацького С.Т. та ін. Поширення педологічних знань. Тестова психодіагностика. Теорія алгоритмізації програмованого навчання Ланде Л.М. Система проблемного навчання Занкова Л.В., Оконя В, Махмутова МІ. Теорія поетапного формування розумових дій Гальперіна П.Я. і Тализіної Н.Ф. Теорія розвивального навчання Ельконіна ДБ, Давидова ВВ. Теорія аналітико- синтетичних основ навчання Рубінштейна С.Л., Менчинської І.А,
Богоявленського ДМ.
Змістовний модуль ІІ. Психологія навчання і виховання
та діяльності вчителя
Тема 3. Психологія учбової діяльності учнів і навчання
Поняття про учіння, структура учбової діяльності учнів. Мотивація учіння. Учбова задача. Учбові дії. Дії контролю та самоконтролю. Психологічні умови формування уміння вчитися. Причини неуспішності. Способи активізації навчальної діяльності школярів. Психологічні механізми навчання. Класифікація активних методів навчання. Методи проблемного навчання. Методи інтерактивного навчання. Методи програмованого навчання.
Тема 4. Психологія виховання особистості
Предмет і завдання психології виховання. Виховання особистості. Формування особистості. Психологічні механізми виховання особистості учня. Показники та критерії вихованості. Провідні фактори виховання. Методи регулювання та корекції поведінки індивіда. Психолого-педагогічні прийоми фрмування досвіду громадської поведінки. Моральність і моральне виховання.
Тема 5. Психологічна культура діяльності вчителя
Загальна характеристика педагогічної діяльності. Класифікація педагогічних здібностей вчителя. Характеристика стилів педагогічної діяльності. Педагогічний такті авторитет вчителя. Особливості вербальних і невербальних засобів спілкування в педагогічній діяльності. Місце і роль контролю і оцінки знань в системі навчального процесу. Специфіка психологіної культури вчителя.

7
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Семінарс
ькі
СРС
Індивід.
робота
Модуль 1.


Змістовний модуль І. Основи педагогічної психології
Тема 1. Вступ до педагогічної психології
9 2
-
7
Тема 2. Історія становлення та розвитку педагогічної психології
9 2
-
7
Разом за змістовним
модулем І
18
4
-
14


Змістовний модуль ІІ. Психологія навчання і виховання
та діяльності вчителя
Тема 3. Психологія учбової діяльності учнів і навчання
11 2
2 7
Тема 4. Психологія виховання особистості
11 2
2 7
Тема 5. Психологічна культура діяльності вчителя
8
-
-
8
Разом за змістовним
модулем ІІ
30
4
4
22


Усього годин за модулем 1
48
8
4
36

Модуль 2.
ІНДЗ
12 12
Усього годин
60 8
4
36
12

8

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 3. Психологія учбової діяльності учнів і навчання

Семінарське заняття
1.
Поняття про учіння
2.
структура учбової діяльності учнів. Причини неуспішності. Навчання і його психологічні механізми.
Література: [2, 3, 5, 9, 10, 13].


Тема 4. Психологія виховання особистості

Семінарське заняття
1.
Предмет та завдання психології виховання. Психологічні механізми виховання особистості учня. Провідні фактори формування особистості учня у процесі виховання. Психологічний аналіз вчинків дітей, що вимагають педагогічної корекції. Методи і прийоми формування досвіду громадської поведінку в учнів.
Література: [1, 2, 12, 13, 15, 16, 18, 24].9

6.

САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Вступ до педагогічної психології.
Завдання:
1. Засвоїти знання про сутність, об’єкт та предмет педагогічної психології.
2. Вивчити основні закони розвитку дитини та рушійні сили психічного розвитку.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
7 2
Тема 1. Історія становлення та розвитку педагогічної психології.
Завдання:
1. Ознайомитися з основною проблематикою і особливостями розвитку педагогічної психології в Україні.
2. Проаналізувати концепцію поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін), її використання в шкільній практиці.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
7 3
Тема 1. Психологія учбової діяльності учнів і навчання.
Завдання:
1. Засвоїти поняття учіння, учбової діяльності, її структуру
2. Проаналізувати причини неуспішності і способи активізації учбової діяльності школярів.
3. Розглянути поняття про навчання, його психологічні механізми і класифікацію.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
7 4.
Тема 1. Психологія виховання особистості.
Завдання:
1. З’ясувати предметі завдання психології виховання.
2. Вивчити психологічні механізми та прийоми виховання.
3. Проаналізувати особливості виховання в молодшому шкільному віці, у підлітковому віці та у ранній юності.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
7 5.
Тема 1. Психологічна культура діяльності вчителя.
Завдання:
1. Засвоїти теоретичний матеріал з рекомендованої літератури.
2. Проаналізувати поняття про психологічну культуру вчителя.
8

10 3. Навчитися визначати рівень розвиненості комунікативних та організаторських здібностей.
4. Ведення термінологічного словника.


ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має наметі формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо. У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками організації самостійної навчальної діяльності самостійної роботи в бібліотеці з каталогами праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою конспектування літературних джерел роботи з довідковою літературою опрацьовування статистичної інформації написання рефератів з проблем курсу. Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі. Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез. Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний

11 зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо. Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави. Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом рефераті виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски. Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріалі формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог. За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість. У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість формулюються метай завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду націлі й завдання реферату розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості психологічної науки. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей перелік заходів, спрямованих на

12 розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження отримані якісні та кількісні показники можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів. Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам див. Патика НІ. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с)
13

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)
7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А ПБ Р
2 В С
3 Г Т
4 ДУЄ Ф
6 Ж Х
7 З Ц
8 Й Ч
9 І Ш
10 К Щ
11 Л Ю
12 М ЯН О
15 Контрольна робота з дисципліни Педагогічна психологія складається з
двох частин: одне теоретичне питання, що потребує поглибленої відповіді конкретно-практичне завдання, яке дозволяє через навчальну ситуацію переходити до практики. Відповідь має бути повною та обґрунтованою на теоретичне питання, що передбачене конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5.
Розв’язок конкретно-практичного завдання повиннен передбачати наявність алгоритму розв’язку, безпосередній розв’язок та обґрунтування пояснення) прийнятого рішення. Запис умови завдання, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть. Слухач може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу зданої проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора

14 літературного джерела з того чи іншого питання тощо, то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.8.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К ІПК ДСЗУ,
2008. – с. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, такі під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.12.
У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк. Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.


15
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1.

Теоретична частина
1. Проблема індивідуального підходу у вихованні важких дітей.

Практична частина
У кінці першої чверті до психолога прийшла мама першокласника Чи все нормально з моїм сином. Дитина спокійна, тиха, слухняна. Дитячий садок не відвідував. Читати і рахувати навчився вдома. Але з початком шкільного навчання спокій усім ї закінчився. Хлопчик став тривожним, часто плаче, погато спить вночі. Вчителька скаржиться, що хлопчик нічого не робить на уроках, не може відповісти на прості питання, не виконує контрольні завдання, дуже погано пише.
Складіть програму вивчення причин цієї ситуації.


Варіант 2.
Теоретична частина
1. Психологічний аналіз методу покарання у вихованні.
Практична частина
У дворі з групою дітей грав ум яч хлопчик років шести. Раптом одне вікно відчинилося, і в ньому з'явилася мати хлопчика. Вона хвилину дивилася на свого сина і, зустрівшись з ним поглядом, сказала явно байдужим тоном.
"Сеню, досить м’яч ганяти, час йти додому- і тут же зачинила вікно. А він і далі бігав по двору, минуло щез годину-півтори. Знову відчинилося вікно, знову з нього висунулася мати, але на цей раз вона почала кричати "Сенько, чорт паршивий, якщо зараз же додому не підеш, усю шкуру спущу. Хлопчик спокійно віддав м'яч і пішов у під'їзд.
Дайте психологічну характеристику словесному виховному впливу.

Варіант 3.
Теоретична частина
1. Психологічний аналіз методу заохочення у вихованні.

Практична частина
Повертаючись з дитячого садка, хлопчик сказав матері, що його більше в групі ніхто не любить.
"Вітя все собі і для себе намагається робити, скрізь намагається бути першим, усіма командувати, - пояснила мамі ситуацію вихователька. Вдома
Вітя займається лише іграми. Любить дивитися телевізор, сидячи в улюбленому кріслі. Батькам підкоряється, але бабусю майже не слухається.
Запропонуйте психологічне рішення ситуації.

16
Варіант 4.
Теоретична частина
1. Педагогічні шляхи корекції поведінки „ важких підлітків.
Практична частина
Ігор - учень XI класу. Коли в нього почалися негаразди в школі, він зовсім вийшов з рівноваги вдома і влаштував одного разу матері скандал, звинувачуючи її втому, що вона наполягла на заняттях музикою, через що у нього не вистачає часу на підготовку уроків. В Ігоря поганий настрій, все його дратує, мимовільна перешкода в роботі збоку молодшого брата спричиняє бурхливу реакцію, крик тощо. Така картина Ігоревої поведінки вдома. У школі ж справа трохи інакша. Тут його ніхто не вважає дражливим, і він насправді веде себе досить врівноважено. "Ігоря швидко не заведеш, - кажуть про нього товариші. Одного разу учень, що сидів позад Ігоря, взявся штовхати його, кидав за комір сорочки паперові кульки. Ігор кілька разів намагався зупинити "пустуна, але той не вгавав. Проте ніякого вибуху не сталося. Ігорне вийшов з рівноваги. Таку саму витриманість він проявляє і щодо вчителів. Він не дозволить собі відповісти грубо вчителеві, якщо навіть, на його думку, учитель до нього несправедливий.
Дайте характеристику вихованості Ігоря. Запропонуйте психологічне
рішення ситуації.

Варіант 5.
Теоретична частина
1. Теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін).
Практична частина
До психолога прийшов Андрій, учень X класу. Є в нього погана звичка - гризти нігті. Сам соромиться своєї звички, вона йому не до душі, а позбутися її ніяк не може. Андрій відзначається спокійною поведінкою. Вчиться добре. Особливістю його є виняткова захопленість своєю справою. Його хоббі - моделювання планерів, про планери він може говорити годинами. Чим тільки незайняті учні його класу. Там усі "видатні" особи видають рукописний журнал, конструюють приймачі, різні кібернетичні іграшки. Його нічого, крім планерів, не цікавить. Хоче залишити школу і вступити до технікуму. Коли він щось "вбив собі в голову, переконати його неможливо.
Змоделюйте розмову з Андрієм, в якій визначте причини виникнення
поганої звички і шляхи її подолання.

17
Варіант 6.
Теоретична частина
1.
Психологічна характеристика внутрішніх мотивів учбової діяльності.
Практична частина
До психолога звернулася мама із скаргою на свою дев'ятилітню доньку Інші діти все встигають, а Юля тільки б гуляла. Музику кинула, в гурток в'язання ходити більше не хоче. Про уроки не нагадую. Виконувати їх сідає пізно ввечері. Астану нагадувати, дорікати, тільки кричить у відповідь Відчепись від мене Я вжене маленька, без тебе знаю, що треба" Раніше в молодших класах ми з нею уроки робили разом, але тепер вона доросла. Як мені поводити себе з донькою Що робити
Дайте психологічну інтерпретацію ситуації і можливі рекомендації
рідним.
Варіант 7.
Теоретична частина
1. Структура учбової діяльності учнів.
Практична частина
Петро у підлітковому віці пережив конфлікту зв'язку зруйнуванням сім'ї. До цього хлопчик відзначався спокійним, бадьорим, життєрадісним настроєм, був цілком емоційно врівноваженим, стриманим. Після конфлікту почала спостерігатися підвищена дражливість, вередливість. Мати каже, що Петрові вдома важко ради дати. Для нього характерні зриви в поведінці. Коли на початку XI класу у нього почалися невдачі в школі, він зовсім вийшов із рівноваги і влаштовував вдома скандали з різних дрібниць. У школі вів себе урівноваженіше, алей тут спостерігалися "вибухи.
Побудуйте гіпотезу щодо причин поведінки Петра. Складіть
орієнтовну програму психолого-педагогічних впливів з метою корекції
поведінки Петра в школі і вдома.

Варіант 8.
Теоретична частина
1. Мотиви учбової діяльності.
Практична частина
Юра, учень IX класу, веде себе розв'язко, підкреслено недисципліновано, навмисно говорить голосно, пускає жарти аби насмішити учнів. Коли сторонні заходять до класу, навмисне голосно вітається, по-блазнівському кланяється. Намагається показати себе з гіршого боку. Протягом двох років хлопчик чув, що він "важкий. І він звик до цієї ролі. Якщо вчитель робить йому зауваження, то він розперізується ще дужче. Вважає, що йому все можна адже він "важкий.
Побудуйте гіпотезу щодо причин поведінки Юри. Складіть орієнтовну
програму психолого-педагогічних впливів.


18
Варіант 9.
Теоретична частина
1. Рушійні сили психічного розвитку людини.
Практична частина
Сашко, учень VI класу, косоокий, і однокласники увесь час насміхаються з нього. Це лютить Сашка. Він озлоблений, агресивно настроєний хлопчик, замкнутий. За глузування не раз бив однокласників.
Складіть орієнтовну програму психолого-педагогічних впливів.

Варіант 10.
Теоретична частина
1. Зміст поняття „научіння”, його різновиди.
Практична частина
З дитинства Оленку оточували мирі злагода всім ї. Тут ніколи не було сварок. Навіть звичайні непорозуміння були рідко. Батьки з раннього дитинства надміру балували свою єдину доньку. Матеріально сім'я була цілком забезпечена. Оленці купували всілякі іграшки та книжки. Оленка могла безкарно псувати дорогі речі. Мати багато їй читала. Батьки ні в чому не відмовляли дівчинці, багато що їй дозволяли, а змістом виховання вважали розвиток розуму та естетичних смаків.
Проаналізуйте умови виховання. Формуванню яких рис характеру
вони сприятимуть

Варіант 11.
Теоретична частина
1. Формування учбової мотивації.
Практична частина
- Моєму Васильку вже шість років. Восени він у школу піде. Прямо не знаю, як з ним бути. Він у мене навіть букв не розбирає. Мабуть, пора його навчити читати і рахувати.
- Та що Ви Для чого А у школі що він буде робити Почне скучати, лінуватися. Вчителі навіть просять ні в якому випадку не готувати дітей до школи, не заважайте нам.
- Ось бачите, - заперечує перша співбесідниця, - вчителі говорять одне, а люди роблять інше. У сусідів теж хлопчик шести років. Так він вже і читає вільно, вміє рахувати до ста, вміє писати.
Дайте психологічну характеристику цій розмов. 3 яких
компонентів складається психологічна готовність дитини дошкільного
навчання?19
Варіант 12.
Теоретична частина
1.
Учіння та психологічний розвиток особистості.
Практична частина
Домашнім завданням у ІІ-му класі було вивчити напам'ять вірш. Перевіряючи, як учні вивчили вірш, вчителька викликала 9 учнів і залишилась задоволена. Всі 9 учнів вивчили вірш на відмінно. На уроці була присутня завуч. Після дзвінка запитала її "Ну як" Завуч посміхнулась і відповіла "Так, дійсно, діти декламували добре, але це все, що я можу відмітити позитивне на Вашому уроці. Вчителька здивувалась "А що ще потрібно Адже я встигла багатьох запитати, поставила їм оцінки.
Дайте психологічну характеристику уроку.

Варіант 13.
Теоретична частина
1. Психологічні умови формування уміння вчитися.
Практична частина
Дайте психологічне обґрунтування таким педагогічним прийомам, як змагання в учбовій діяльності та примушення під страхом покарання.


Варіант 14.
Теоретична частина
1. Причини неуспішності.
Практична частина
Урок математики веде досвідчений старий учитель. Дівчинка- старшокласниця безуспішно відстояла півгодини біля дошки й одержала законну двійку, простуючи до своєї парти, прошепотіла "Осел. Вийшло досить голосно й виразно. Клас завмер, чекаючи реакції вчителя.
Дайте психологічну характеристику ситуації. Продумайте відповідь
вчителя так, щоб вона була правильною для становлення особистості
учениці.

Варіант 15.
Теоретична частина
1. Психологічна характеристика мотивації учбової діяльності.
Практична частина
Вихователь звернув увагу нате, що Сашко та Михайлик (5 років) завжди гуляють та грають разом. Це здивувало педагога, тому що в характерах обох

20 хлопчиків не було нічого спільного. Вихователь вирішив з'ясувати, на чому
ґрунтується дружба хлопчиків.
Якими методами повинен користуватися педагог21
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів вході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал зосереджується увага студентів на проблемних питаннях наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки використовуються технічні засоби навчання мультимедійний проектор, слайди тощо на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії вирішення ситуаційних вправ розв’язання проблемних питань мозковий штурм кейс- методи презентації аналіз конкретної ситуації робота в малих групах рольові та ділові ігри банки візуального супроводження письмовий контроль знань індивідуальне та групове опитування перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


22
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів
- поточного контролю роботи студентів
- підсумкового контролю (залік.
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом. Завданням поточного контролює перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок використання знань на практиці, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація.
Об’єктами поточного контролю знань студентів є систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач виконання завдань для самостійного опрацювання виконання модульного завдання. Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів тестові завдання обговорення проблеми, дискусія аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу ділові ігри (кейс-методи); презентації результатів роботи інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі залікує виконання усних та письмових завдань. На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання. Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

23
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50 50 100 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Т Т Т Т Т

Шкала оцінювання
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (ВС);
75-81 балів – добре
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, курс лекцій, ілюстративні матеріали.

24
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1. Предмет та завдання педагогічної психології. Теоретичне та практичне значення педагогічної психології. Суть поняття педагогічна діяльність.
4. Виникнення та розвиток педагогічної психології.
5. Галузі педагогічної психології.
6. Основні закономірності психічного розвитку. Характеристика „сензитивного періоду.
7. Рушійні сили розвитку психіки.
8. Методи педагогічної психології.
9. Суть психологічних прийомів виховання особистості.
10. Суть методу вивчення продуктів діяльності в педагогічній психології.
11. Способи активізації навчальної діяльності школярів.
12. Метод опитування в педагогічній психології.
13. Педагогічні здібності вчителя та шляхи їх формування в процесі навчання в педвузі.
14. Педагогічний такті авторитет вчителя.
15. Характеристика стилів педагогічної діяльності.
16. Особливості вербальних та невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя.
17. Професійно значущі якості особистості вчителя.
18. Поняття про учіння, структура учбової діяльності школярів.
19. Психологічні основи розвивального навчання.
20. Психологічні особливості комп’ютерного навчання.
21. Своєрідність діяльності вчителя і учнів при інтерактивній формі навчання.
22. Психологічні основи програмованого навчання.
23. Психологічні основи проблемного навчання.
24. Проблема взаємозв’язку навчання та розвитку. Характеристика зони найближчого розвитку.
25. Взаємозв’язки між навчальною та учбовою діяльністю.
26. Предметі завдання психології виховання.
27. Психологічні механізми виховання особистості учня.
28. Критерії та показники вихованості.
29. Виховний вплив колективу на особистість учня.
30. Провідні фактори виховання.
31. Проблема індивідуального підходу у вихованні важких дітей.
32. Психологічний аналіз методу покарання у вихованні.
33. Психологічний аналіз методу заохочення у вихованні.
34. Педагогічні шляхи корекції поведінки „ важких підлітків.
35. Теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін).
36. Психологічна характеристика внутрішніх мотивів учбової діяльності.
37. Структура учбової діяльності учнів.
38. Мотиви учбової діяльності.
39. Рушійні сили психічного розвитку людини.
40. Зміст поняття „научіння”, його різновиди.

25 41. Формування учбової мотивації.
42. Учіння та психологічний розвиток особистості.
43. Психологічні умови формування уміння вчитися.
44. Причини неуспішності.
45. Психологічна характеристика мотивації учбової діяльності.
46. Психолого-педагогічна характеристика процесу засвоєння знань і формування особистості учня.
47. Ставлення до учіння як психологічна проблема.
48. Психологічні вимоги до методики організації уроку в початкових класах школи.
49. Психологічні проблеми розвиваючого навчання.
50. Психологічний аналіз причин неуспішності дітей молодшого шкільного віку.
51. Психологічні теорії научіння.
52. Програмоване навчання і алгоритмізація засвоєння знань.
53. Проблемне навчання і розвиток мотивів учбової діяльності.
54. Система розвиваючого навчання у шкільній практиці.
55. Теорія поетапного формування розумових дій і можливості її застосування у навчанні.
56. Навчання як формування узагальнених розумових дій.
57. Контроль і оцінка в системі навчального процесу .
58. Провідна роль навчання у психічному розвитку дитини.
59. Необхідні умови розвиваючого навчання.
60. Переваги та недоліки інтерактивного навчання в порівнянні з традиційним навчанням.26

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Виховання гуманістично спрямованої особистості навч.-метод. посіб.- Рівне Волин. обереги, 2011. - 234 с.
2. Вікова та педагогічна психологія Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В.
Долинська та ін. — К Каравела, 2007.-400 с.
3. Власова О.І. Педагогічна психологія / О.І.Власова.– К Либідь, 2005.- 400 с.
4. Кузнєцов М. А. Емоційне вигорання вчителів основні закономірності динаміки / М. А. Кузнєцов, О. В. Грицук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. унт ім. Г. С. Сковороди. - Харків ХНПУ,
2011. - 207 с.
5. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія Навч. посібник. е вид, випр. І доп./ Т.М.Лисянська. – К.:Каравела, 2012.- 264 с.
6. Навчання, виховання і розвиток обдарованої особистості ретроспектива і перспектива : зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, с.
7. Немов Р. С. Психология. Кн.2. Психология образования / Р.С.Немов. - Москва Владос, 2000.- 620 с.
8. Подольская Е. А. Психология и педагогика высшей школы: учеб. пособие. -
X.: НУА, 2011. - 315 с.
9. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія Навч. посіб. /
В.М.Поліщук. - 3-тє вид, випр. - Суми ВТД Університетська книга,
2010. - 352 с.
10. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія Електронний ресурс [навч. посіб.]/ О.П.Сергєєнкова, 2012.: Режим доступу www.lib.nau.edu.ua
11. Степанов О.М.Педагогічна психологія Навч. посібник / О.М.Степанов.-
К.:Академвидав, 2011. - 416 с.
12. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология / Л.Д.Столяренко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 544 с.
13. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф.Талызина. - М
Академия, 2006. - 288 с.
14. Якунин В.А. Педагогическая психология / В.А.Якунин. - М Изд-во
Михайлова В.А., 2000. - 349 с.
15. Хон Р.Л. Педагогическая психология: Принципы обучения / Р.Л.Хон. - М
Академический проект, 2005. - 735 с.
Допоміжна
16. Акимова М. К. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход
/М.А.Акимова, В.Т.Козлова - М Знание, 1993.- 136 с.
17. Бех I. Д. Особистісно зорієнтоване виховання Науково-метод. посібник /
І.Д.Бех. - К.:Радянська школа- 243 с.

27 18. Ґордон Т. Виховання без невдач стосунки батьків з дітьми Т.Гордон. - Львів Свічадо, 2011.- 331 с.
19. Дитина — педагог сучасний погляд психол.-пед. та соц. аспекти сучас. дошк. та початк. освіти / [О.П. Аматьєва та ін.]; М-во освіти і науки України, Держ. закл. «Луган. нац. унт ім. Т. Шевченка. — Луганськ ЛНУ
ім. Т. Шевченка, 2010. - 492 с.
20. Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання соціально-психологічний аспект / О.Є.Гуменюк. – К.:Школяр, 1998. – 80 с.
21. Данилова Е.Е Практикум по возрастной и педагогической психологии: Для студентов средних педагогических учебных заведений / Е.Е.Данилова. - М
Академия, 2000. - 160 с.
22. Демиденко М.В. Педагогическая психология: Методики и тесты /
М.В.Демиденко, А.И.Клюева. - Самара Бахрах, 2004. - 143 с.
23. Давыдов ВВ. Учебная деятельность: состояние и проблемы исследования
/ В.В.Давыдов // Вопросы психологии.- 1991. - №6. – С. 45- 49.
24. Заброцький ММ. Педагогічна психологія. Курс лекцій /М.М.Заброцький.-
К.:МАУП, 2000.- с.
25. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А.Кан-Калик, Н.Д.
Никандров. – М.:Педагогика, 1990. – 93 с.
26. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Електронний ресурс- Режим доступа:www.experiment.lv/rus/biblio/klarin_innov.htm
27. Левченко О. Соціально-психологічні моделі та механізми професійного становлення майбутніх фахівців у вищій школі О.Левченко. - Луганськ СНУ ім. В. Даля, с.
28. Логвинов И. Педагогическая психология в схемах и комментариях /
И.Логвинов, С.Сарычев, А.Силаков. - СПб.: Питер, 2005. - 220 с.
29. Минаева В.М. Психолого-педагогический практикум /В.М.Минаева. - М
Академический проект, 2004. - 122 с.
30. Оганесян Н.Т. Педагогическая психология: Вопросы образования и обучения: Система разноуровневых контрольных заданий /Н.Т.Оганесян. - М КноРус, 2006. - 324 с.
31. Петерс В.А. Психология и педагогика в вопросах и ответах /В.А.Петерс. - М Проспект, 2005. - 298 с.
32. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : колект. моногр. дослідж. - Ірпінь : Нац. унт ДПС України, 2010. - 254 с.
33. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д.
Забрамной. - М Академия, 2005. - 318 с.
34. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология для студентов вузов
/Л.Д.Столяренко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 250 с.
35. Сучасний навчально-виховний процес теорія і практика : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, молодих науковців та студ., 30-31 берез. 2010 р. - О. : Вид. М. П. Черкасов, 2010. - 385 с
36. Талызина Н.Ф. Практикум по педагогической психологии /Н.Ф.Талызина.
- М Академия, 2002. - 192 с.

28 37. Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : у 2 ч / Ін-т педагогіки АПН України. - К Пед. думка, Ч. 2].-2010. - 121 с.
38. Титов В.А. Психология и педагогика: Конспект лекций / В.А.Титов. - М
ПРИОР, 2003. - 240 с.

Інформаційні ресурси

1.
www.zakon.rada.gov.ua
– вся база "Загальне законодавство" Верховної Ради України
2.
www.mon.gov.ua
/gr/obg/2008/18_04_08.doc- офіційний сайт МОН України
3.
http: //www.flogiston.ru
4.
http: //www. twirpix.com
5.
http: //www. koob.ru

29
ЗМІСТ
1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
6 4. Структура навчальної дисципліни
7 5. Теми семінарських занять
8 6. Самостійна робота
9 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
13 8. Методи навчання
21 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
22 23 23 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
24 13. Рекомендована література
2630
Навчально-методичне видання

Зелінська Ярослава Цезарівна

Робоча програма навчальної дисципліни
Педагогічна психологія
Відповідальний за випуск ММ. Руженський
Комп’ютерний набір Я.Ц.Зелінська Підписано до друку .04.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,1. Тираж 30 прим. Зам. № _____ Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • Ректор _______________О.М.Могильний
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом рефераті виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
    • ЗМІСТ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал