Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 347.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір347.58 Kb.

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор _____________О.М.Могильний
« 29 » травня 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ППП.3.08. КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03010201 «ПСИХОЛОГІЯ»
Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для слухачів за спеціальністю 7.03010201 «Психологія».
27 травня 2013 р.- 31 с.
Розробник програми: доктор медичних наук, доцент, професор кафедри психології ІПК ДСЗУ Коляденко Н.В.
Робоча програма навчальної дисципліни «Клінічна психологія» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності
7.03010201 «Психологія», затвердженої наказом МОН України від
15.06.2004р. № 492.
Рецензенти:
Пріб Г.А., доктор медичних наук, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Бондаренко О.Ф., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології.
Протокол № 5 від 29.05. 2013 р.
Завідувач кафедри психології
___________________проф. Киричук О.В.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятостіч України.
Протокол № 5 від 29.05 2013 р.
«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного відділу Завідувач навчального відділу
___________________М.М.Руженський ______________В.А.Куляша
©Коляденко Н.В., 2013
©Інститут підготовки кадрів
Державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування
показників

Галузь знань, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів -3
Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки»
Нормативна
Модулів -3
Спеціальність 7.03010201
«Психологія»
Рік підготовки
Змістовних модулів -3 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин - 90
3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
6 год.
Практичні, семінарські
4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
80 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота) 10 год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 10,2%.

4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
Мета дисципліни: ознайомлення слухачів із теоретичними основами клінічної психології, її предметом і сферою дослідження, поняттям
«внутрішньої картини» хвороби та її впливу на соціальне функціонування особистості, професійно значущими якостями особистості медичних працівників, специфіки міжособистісних комунікацій в медичній сфері, актуальними питаннями сучасних біомедичних технологій та їх психосоціального впливу, психологічними аспектами медико-соціальної експертизи, соціальною сутністю психогігієни та психопрофілактики, поняттям біомедичної етики та її значенням для наукових досліджень в галузі психології.
Завданнями вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка слухачів з питань:
- застосування теоретичних аспектів клінічної психології в практичній діяльності;
- визначення «внутрішньої картини» хвороби, усвідомлення психосоціальних аспектів епідеміологічних та неепідеміологічних,
інфекційних та неінфекційних захворювань, психосоматичних співвідношень та їхнього впливу на соціальне функціонування особистості, її професійну спроможність;
- розуміння особливостей комунікацій у медичній сфері, теорії та практики управління конфліктами у цій галузі;
- основ психотерапевтичної, психогігієнічної, психопрофілактичної та реабілітаційної діяльності клінічного психолога;
- психологічних аспектів медико-соціальної експертизи і підбору підходящої роботи особам з інвалідністю;
- психосоціального значення сучасних біомедичних технологій;
- застосування принципів біомедичної етики в процесі наукових
- досліджень у галузі клінічної психології.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:

Загальні вміння (компетентності):
Інструментальні компетентності:

володіти понятійним апаратом загально-наукових навчальних предметів, розуміти процеси виникнення і розвитку психіки та свідомості, розуміти її форми та структуру;

знати сутність та закономірності психічних явищ, природу та пси- хологічну структуру особистості, теорії особистості в світовій та вітчизняній психології, умови її формування;

5

знати особливості історичного розвитку психіки, закономірності психічного розвитку на різних етапах;

знати методологічні та теоретичні проблеми психології, пов'язані з понятійним апаратом, його сутністю, зв'язки психології з іншими суспільними та природничими науками;

усне спілкування рідною мовою у процесі взаємодії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft
Office Power Point при підготовці доповіді з презентацією);

здатність використовувати теоретико-методологічні основи різних психологічних напрямків;

здатність застосовувати принципи психотерапії та алгоритм психотерапевничної допомоги на практиці;

здатність аналізувати та оцінювати концептуальні підходи та сучасні методи психотерапії;

визначати особливості взаємодії з іншими спеціалістами в психотерапевничному процесі;

визначати мету психотерапевничної взаємодії;

конкретизувати психологічну проблему;

виявляти внутрішні та зовнішні ресурси клієнта;

надавати емоційну підтримку та бути уважним до переживань клієнта;

володіти навичками встановлення контакту із клієнтом, що має важкий життєвий досвід;

підвищувати стресову й кризову толерантність клієнта, розвивати навички подолання труднощів при зіткненні з новими життєвими обставинами й вимогами;

здатність розвивати гнучкість у поведінці й установках клієнта, що забезпечують його надійну соціальну адаптацію в суспільстві й можливість бути задоволеним собою й своїм життям незалежно від можливих соціальних обмежень;

здатність підвищувати почуття відповідальності клієнта за своє життя;

здатність розвивати міжособистісні і комунікативні здібності клієнта, навчання більш гнучкій і адаптивній побудові міжособистісних відносин;

здатність обґрунтовано підбирати й застосовувати оптимальний арсенал психотехнічних прийомів;

підводити підсумки роботи з клієнтом, співставляючи отриманий результат з первісним запитом;

керуватися етичними засадами, прийнятими в професійному психологічному співтоваристві.
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді;

6

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

турбота про якість доповіді та презентації;

бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати проекти.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)

здатність використовувати теоретико-методологічні основи різних психологічних напрямків;

здатність застосовувати принципи психотерапії та алгоритм психотерапевничної допомоги на практиці;

здатність аналізувати та оцінювати концептуальні підходи та сучасні методи психотерапії;

визначати особливості взаємодії з іншими спеціалістами в психотерапевничному процесі;

визначати мету психотерапевничної взаємодії;

конкретизувати психологічну проблему;

виявляти внутрішні та зовнішні ресурси клієнта;

надавати емоційну підтримку та бути уважним до переживань клієнта;

володіти навичками встановлення контакту із клієнтом, що має важкий життєвий досвід;

підвищувати стресову й кризову толерантність клієнта, розвивати навички подолання труднощів при зіткненні з новими життєвими обставинами й вимогами;

здатність розвивати гнучкість у поведінці й установках клієнта, що забезпечують його надійну соціальну адаптацію в суспільстві й

7 можливість бути задоволеним собою й своїм життям незалежно від можливих соціальних обмежень;

здатність підвищувати почуття відповідальності клієнта за своє життя;

здатність розвивати міжособистісні і комунікативні здібності клієнта, навчання більш гнучкій і адаптивній побудові міжособистісних відносин;

здатність обґрунтовано підбирати й застосовувати оптимальний арсенал психотехнічних прийомів;

підводити підсумки роботи з клієнтом, співставляючи отриманий результат з первісним запитом;

керуватися етичними засадами, прийнятими в професійному психологічному співтоваристві.8
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль І. Поняття клінічної психології
Тема 1. Історичний розвиток клінічної психології
Формування клінічної психології в процесі історичного розвитку медичної та психологічної науки. Становлення клінічної психології в
Україні. Психосоціальне значення клінічної психології. Сучасні погляди на клінічну психології і тенденції її розвитку в умовах глобалізаційного перетворення світу.
Тема 2. Теоретичні основи клінічної психології
Визначення термінів і понять. Предмет і об’єкт клінічної психології.
Міждисциплінарні зв’язки клінічної психології. Практичне значення наукових досліджень у галузі клінічної психології. Роль психолога в клініці, наукові основи роботи психолога у складі мультидисциплінарних клінічних бригад.
Змістовний модуль ІІ. Основи клінічної психології
Тема 3. Психологія хворої людини
Визначення понять «здоров’я» і «хвороба». Поняття «внутрішньої картини» хвороби, значення преморбідних психологічних якостей особи, основні типи відношення пацієнта до захворювання. Психологічне сприйняття гострих і хронічних захворювань, переживання хвороби в часі.
Психологічне переживання болю. Поняття про стрес і дистрес. Роль стресогенних чинників в етіопатогенезі захворювань. Сутність психо- соматичних співвідношень, психологічні механізми формування «замкненого кола» патологічного процесу і роль клінічного психолога в комплексному лікуванні пацієнта.
Тема 4. Психологія медичного працівника
Професійно значущі психологічні якості медичного працівника.
Психологічні проблеми лікарів та молодшого медичного персоналу.
Психологічний клімат у медичному колективі, різновиди конфліктів, їх профілактика та управління ними. Проблема професійного вигорання медичних працівників, роль клінічного психолога у вирішенні цієї проблеми.
Тема 5. Психологічні аспекти лікувального середовища
Поняття про лікувальне середовище. Типи взаємовідносин «лікар- хворий». Психологічні особливості взаємовідносин медиків із родичами пацієнта. Психологічне значення медичного діагнозу. Поняття про ятрогенні захворювання та психолого-деонтологічні механізми їх попередження.
Психолого-правові аспекти лікарської помилки.
Тема 6. Психологічні аспекти клініки
Психологічні аспекти клініки і фахова компетентність психолога в терапії, хірургії, акушерстві-гінекології, неонатології та педіатрії, геронтології, психіатрії, онкології, трансплантології, сімейній медицині тощо. Психологія життя та смерті: планування сім’ї, невиліковні захворювання, проблема евтаназії, значення клінічної психології в розвитку системи паліативної медицини (хоспіси). Проблеми організації наукових

9 досліджень в медицині та новітніх лікувальних технологій: біоетичні, психологічні, правові аспекти. Роль клінічного психолога в забезпеченні реалізації прав пацієнтів.
Тема 7. Практика роботи клінічного психолога
Консультативна робота клінічного психолога. Актуальні питання психодіагностики в клініці. Основи психотерапії: історія розвитку, сучасні психотерапевтичні концепції, основні психотерапевтичні підходи. Форми психотерапевтичної роботи клінічного психолога: індивідуальна і групова психотерапія, сімейна психотерапія, психотерапія кризових станів. Етичні проблеми психотерапії. Роль клінічного психолога у формуванні психологічно комфортного мікроклімату в медичному закладі.

Змістовний модуль ІІІ. Соціальне значення професії клінічного
психолога

Тема 8. Психогігієна та психопрофілактика
Поняття психогігієни. Психопрофілактика та її рівні. Психологічні аспекти епідеміологічних та неепідеміологічних,
інфекційних та неінфекційних захворювань. Психологічні аспекти соціально значущих захворювань (ВІЛ-СНІД) та синдрому залежностей (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія). Реабілітація як сутність третинного рівня профілактики, її різновиди та психологічні аспекти. Місце клінічної психології в системі організації охорони здоров’я України та світу, ВООЗ.
Тема 9. Психологія медицини праці
Психологічні аспекти медико-соціальної експертизи та її нормативно- правові основи (Положення про МСЕК; Закони України: «Про психіатричну допомогу», «Про соціальний захист інвалідів», «Про реабілітацію інвалідів в
Україні», «Про зайнятість населення» тощо). Психологічні аспекти експертизи осудності та дієздатності. Визначення понять «інвалід»,
«інвалідність». Поняття підходящої роботи для інвалідів. Психологічні питання визначення обмежень здоров’я і працездатності та їх компенсації, реабілітаційного і трудового потенціалу, підбору підходящої роботи.
Психологічні аспекти професійних захворювань. Поняття симуляції, дисимуляції, агравації, психодіагностичні засоби їх виявлення та соціально-психологічне значення. Забезпечення психологічного супроводу лікувально-реабілітаційного процесу.
Тема 10. Організація наукових досліджень в галузі клінічної
психології та сфера їх впровадження
Актуальні напрямки клініко-психологічних досліджень. Особливості організації та проведення наукових досліджень в клініці: нормативно-правові та біоетичні аспекти. Поняття про етичну комісію, її склад, завдання, функції та повноваження. Дослідницький інструментарій психолога. Організація наукових досліджень: планування, патентний пошук, постановка проблеми, накопичення та обробка теоретичного матеріалу, протоколи дослідження, статистична обробка результатів досліджень, аналіз результатів досліджень, формулювання висновків, практичне впровадження результатів наукових досліджень з клінічної психології.

10
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Практичні
СРС
Індивід.
робота
90
6
4
70
10
Модуль 1.
Змістовний модуль 1. Поняття клінічної психології
Тема 1. Історичний розвиток клінічної психології
5 1
-
4
-
Тема 2. Теоретичні основи клінічної психології
7 1
-
6
-
Разом
за
змістовним
модулем 1
12
2
-
10
-
Змістовний модуль 2. Основи клінічної психології
Тема 3. Психологія хворої людини
9 1
-
8
-
Тема 4. Психологія медичного працівника
9 1
-
8
-
Тема 5. Психологічні аспекти лікувального середовища
9
-
1 8
-
Тема 6. Психологічні аспекти клініки
9
-
1 8
-
Тема 7. Практика роботи клінічного психолога
10
-
2 8
-
Разом за змістовним
модулем 2
46
2
4
40
-
Змістовний модуль 3. Соціальне значення професії клінічного психолога
Тема 8. Психогігієна та психопрофілактика
8,5 0,5
-
8
-
Тема 9. Психологія медицини праці
7 1
-
6
-
Тема 10. Організація наукових досліджень в галузі клінічної психології та сфера
їх впровадження
6,5 0,5
-
6
-
Разом за змістовним
модулем 3
22
2
-
20
-
Усього годин за модулем 1:
80
6
4
70

Модуль 2.
ІНДЗ (контрольна робота)
1010
Усього годин:
90
6
4
70
10


11
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 5. Психологічні аспекти лікувального середовища.
Практичне заняття.
1.
Поняття про лікувальне середовище.
2.
Типи взаємовідносин «лікар-хворий» та психологічні особливості взаємовідносин медиків із родичами пацієнта.
3.
Психологічне значення медичного діагнозу. Психолого-правові аспекти лікарської помилки.
4.
Поняття про ятрогенні захворювання та психолого-деонтологічні механізми їх попередження.
Література: [1-5, 7-12, 14].
Тема 6. Психологічні аспекти клініки.
Практичне заняття.
1.
Психологічні аспекти клініки і фахова компетентність психолога.
2.
Психологія життя та смерті: етико-психологічні проблеми планування сім’ї, евтаназії, значення клінічної психології в розвитку системи паліативної медицини (хоспіси).
3.
Проблеми організації наукових досліджень в медицині та новітніх лікувальних технологій: біоетичні, психологічні, правові аспекти. Роль клінічного психолога в забезпеченні реалізації прав пацієнтів.
Література: [1-5, 8-12, 14].

Тема 7. Практика роботи клінічного психолога.
Практичне заняття:
1.
Консультативна робота клінічного психолога.
2.
Клінічна психодіагностика.
3.
Основи психотерапії. Форми психотерапевтичної роботи клінічного психолога. Етичні проблеми психотерапії.
4.

Роль клінічного психолога у формуванні психологічно комфортного мікроклімату в медичному закладі.
Література: [1-5, 6, 8-14].


12
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Історичний розвиток клінічної психології
Завдання:
1. Вивчити основні етапи та актуальні напрямки розвитку клінічної психології в Україні та світі.
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.
4 2
Тема 2. Теоретичні основи клінічної психології
Завдання:
1. Засвоїти відмінності та сферу застосування понять
«клінічна психологія» та «медична психологія».
2. Визначити предмет та об’єкт клінічної психології.
3.Усвідомити міждисциплінарні зв’язки клінічної психології.
4.Віднайти приклади роботи психолога у складі мультидисциплінарних клінічних бригад.
5. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6. Ведення термінологічного словника.
6 3
Тема 3. Психологія хворої людини
Завдання:
1. Знати визначення понять «здоров’я» і «хвороба».
2. Вивчити поняття «внутрішньої картини» хвороби, типи реагування особистості на біль, гострі та хронічні захворювання в залежності від її преморбідних особливостей та деформацію особистості внаслідок хвороби.
3.Вивчити теорію стресу, поняття про дистрес і психотравмуючі ситуації, роль стресогенних чинників в етіопатогенезі захворювань.
4.Вивчити основи психо-соматичних співвідношень, поняття про психосоматичні та соматопсихічні захворювання.
5.Розуміти психологічні механізми формування
«замкненого кола» патологічного процесу і роль клінічного психолога в комплексному лікуванні пацієнта.
6. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7. Ведення термінологічного словника.
8 4
Тема 4. Психологія медичного працівника
Завдання:
1.Засвоїти професійно значущі психологічні якості медичного працівника.
2. Визначити психологічні проблеми лікарів та молодшого медичного персоналу.
8

13 3. Підготувати ділову гру на тему управління конфліктами в медичному колективі та профілактики професійного вигорання медичних працівників.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
5
Тема 5. Психологічні аспекти лікувального середовища
Завдання:
1. Підготувати ділову гру на тему «Особливості спілкування лікаря з пацієнтами та їх родичами».
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.

8 6
Тема 6. Психологічні аспекти клініки
Завдання:
1. Підготувати реферативне повідомлення на тему
«Психологічні аспекти клініки і фахова компетентність психолога».
2. Перегляд і коментування навчальних відеофрагментів на теми роботи клінічного психолога, планування сім’ї, паліативної медицини тощо.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
8 7
Тема 7. Практика роботи клінічного психолога
Завдання:
1.Відвідання робочого місця клінічного психолога.
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.
8 8.
Тема 8. Психогігієна та психопрофілактика
Завдання:
1. Вміти диференціювати поняття «психогігієна» та
«психопрофілактика».
2. Знати рівні психопрофілактики, розуміти значення реабілітації як сутності третинної профілактики.
3. Розуміти психологічні аспекти епідеміологічних та неепідеміологічних,
інфекційних та неінфекційних захворювань.
4. Підготувати презентації на тему психологічних аспектів соціально значущих захворювань (ВІЛ-СНІД) та синдрому залежностей (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія).
5. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6. Ведення термінологічного словника.
8 9.
Тема 9. Психологія медицини праці
Завдання:
1.
Вивчити поняття
«інвалід»,
«інвалідність»,
«працездатність», «підходяща робота».
2. Мати уявлення про завдання медико-соціальної
6

14 експертизи.
3. Вміти діагностувати психологічні прояви симуляції, дисимуляції.
4. Відвідати Науково-дослідний інститут медицини праці, реабілітаційний заклад для інвалідів, тощо.
5. Вивчити досвід районного центру зайнятості щодо професійної реабілітації клієнтів з інвалідністю.
6. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7. Ведення термінологічного словника.
10.
Тема 10. Організація наукових досліджень в галузі
клінічної психології та сфера їх впровадження
Завдання:
1.Засвоїти нормативно-правові та біоетичні основи клініко- психологічних досліджень.
2. Зробити презентацію актуального напрямку наукових досліджень з клінічної психології.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
6
Разом
70


ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу,

15 знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами «Інтернету» надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку,

16 враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)

17

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає виконання письмової роботи – реферату за відповідним варіантом. Кожен варіант вміщує проблемне питання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2.
Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
П
1
Б
Р
2
В
С
3
Г
Т
4
Д
У
5
Є
Ф
6
Ж
Х
7
З
Ц
8
Й
Ч
9
І
Ш
10
К
Щ
11
Л
Ю
12
М
Я
13
Н
14
О
15 7.3.
Контрольна робота з дисципліни «Клінічна психологія» складається з
двох частин: розкриття у вигляді реферату одного теоретичного
питання, що потребує поглибленої відповіді; виконання конкретно-
практичного завдання, що дозволяє через навчальну ситуацію переходити до практики.
7.4.
Теоретичне питання передбачається конкретним варіантом контрольної роботи. Викладення теоретичного матеріалу має бути повним і обґрунтованим, висвітлювати сучасний науковий погляд на проблему, а також власне бачення та інноваційні пропозиції студента. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5.
Виконання конкретно-практичного завдання має передбачати наявність постановки проблеми, аналізу варіантів її вирішення, безпосередній розв’язок та обґрунтування (пояснення) прийнятого рішення.
7.6.
Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Неприпустиме запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них, дублювання контрольної роботи в групі. Тому

18 контрольні роботи, написані без урахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.7.
Слухач може спиратися у своїй роботі на відповідні джерела навчальної та наукової літератури з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.8.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.9.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).
7.10.
Контрольна робота повинна мати вступ, основну частину (3 розділи з відповідними підрозділами), висновки та список використаних джерел, виконана 14-м розміром шрифту Timеs Nеw Roman через 1,5 інтервали.
7.11.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30
днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.12.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.13.
У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.

19 7.14.
Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теоретична частина. Перелік тем для рефератів
1.
Психологічні аспекти терапевтичної клініки.
2.
Психологічні аспекти хірургічної клініки.
3.
Клініко-психологічні проблеми впровадження сімейної медицини.
4.
Психологічні аспекти геронтології.
5.
Психологічні аспекти педіатрії.
6.
Психологічні аспекти акушерства-гінекології.
7.
Психологічні аспекти нових технологій планування сім’ї.
8.
Психологічні проблеми медичної освіти.
9.
Особистісні професійно значущі якості медичного працівника.
10.
Психологія вмирання та смерті: філософський та культурний погляд.
11.
Проблема евтаназії: сутність поняття, історія, сучасне відношення.
12.
Професійна етика медичного працівника.
13.
Ятрогенії та ятропатії: класифікація, психологічні аспекти.
14.
Психологічні проблеми наркозалежності. Поняття про «великий наркома нічний синдром», прояви та засоби профілактики.
15.
Психологічні проблеми медико-соціальної експертизи.
16.
Психологічні аспекти визначення реабілітаційного і трудового потенціалу осіб з інвалідністю.
17.
Завдання психолога в процесі медико-соціальної та професійно- трудової реабілітації інвалідів.
18.
Психосоціальні проблеми психічних захворювань.
19.
Психологічні проблеми психіатричної клініки.
20.
Психосоціальні проблеми сімей, які виховують дітей з вадами розвитку.
21.
Клініко-психологічні проблеми професійних захворювань та їх медико-соціальне значення.
22.
Поняття мультидисциплінарної бригади та функції клінічного психолога в її роботі.
23.
Психологічні проблеми кризових станів.
24.
Медико-психологічні проблеми епідемій та надзвичайних ситуацій.
25.
Поняття «внутрішньої картини» хвороби та її значення для якості життя хворого.
26.
Психологічні аспекти комерціалізації медицини.
27.
Психологія виховання здорового способу життя.
28.
Актуальні питання психогігієни та психопрофілактики.
29.
Психологічні проблеми освітлення медичних питань у ЗМІ
30.
Психологічні проблеми реклами тютюнових виробів, алкогольних напоїв та лікарських препаратів.

20
Практична частина. Ситуаційні задачі.
1.
До невеликої районної поліклініки по закінченні медичного університету приходить працювати сімейний лікар. Окресліть можливі психологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
2.
Самотня жінка всиновила дитину з дитячого будинку, але через 2 роки звернулася до опікунської ради з вимогою анулювати всиновлення і повернути дитину назад до дитячого будинку. Які можливі психологічні причини виникнення такої ситуації, чи можна було їй запобігти і які можуть бути варіанти вирішення даної проблеми.
3.
Висококваліфікований робітник під час аварії на виробництві отримав важку травму, що призвела до встановлення ІІ групи інвалідності. Які психологічні проблеми можуть бути пов’язані із даною ситуацією та які шляхи їх вирішення.
4.
Багатодітна сім’я проживає у сільській місцевості. Під час улаштування до школи молодшої дитини педагогічна комісія виявила у неї затримку психічного розвитку., пов’язану із вчасно не діагностованим генетичним захворюванням. Чим може зарадити у даному випадку клінічний психолог?
5.
Маленька дитина злякалася собаки і від того часу стала заїкатися. Що може порадити у даній ситуації клінічний психолог?
6.
Повернувшись із військової служби, де брав участь у бойових діях, чоловік не може пристосуватися до повсякденного життя: страждає на безсоння, роздратовується з будь-якого приводу, побутові проблеми намагається вирішувати «силовими методами». Чим може допомогти у такій ситуації клінічний психолог?
7.
Чоловік багато років працював на керівній посаді, однак внаслідок реформування галузі потрапив під скорочення. Скаржиться на нестабільний артеріальний тиск, задишку, перебої в серці, шлунково- кишкові розлади. Прояви якого психологічного стану спостерігаються в даному випадку і чим може зарадити клінічний психолог?
8.
Молоде подружжя не має дітей і вирішили спробувати технологію екстракорпорального запліднення. Що в даному випадку може порекомендувати клінічний психолог?
9.
Інвалід із дитинства хоче реалізувати себе в професійній діяльності, але має сумніви щодо своїх можливостей і здібностей. Чим може допомогти йому клінічний психолог?
10.
Пацієнт похилого віку регулярно пише скарги до міністерства на свого лікуючого лікаря. Що може вдіяти у даній ситуації клінічний психолог?
11.
Виступаючи на сторінках популярного видання, лікар розповідає про свої досягнення і наводить прізвища вилікуваних ним пацієнтів. Чи є припустимими такі дії лікаря? Обгрунтуйте свою думку.
12.
Старенька важко хвора бабуся, яка потребує догляду і коштовного лікування, вважає себе тягарем для родичів і просить лікаря

21 допомогти їй швидко та безболісно піти з життя. Прокоментуйте дану ситуацію. Що може зробити у цьому випадку клінічний психолог?
13.
До лікарні зателефонували з прокуратури і просять надати відомості про діагноз і психологічний стан одного з пацієнтів. Якими мають бути дії клінічного психолога та інших співробітників відділення у даному випадку?
14.
Є можливість для клінічного психолога взяти участь у випробовуванні нового психотропного препарату. Які аспекти треба врахувати в такому випадку?
15.
Фармацевтична компанія пропонує клінічному психологу розповсюджувати їх продукцію і отримувати за це відповідні відсотки прибутку. Прокоментуйте дану ситуацію і запропонуйте варіанти вирішення даного питання.

22

8.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби: лекції, інтерактивні практичні заняття, ділові ігри, тренінги, перегляд відеофрагментів тощо.

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

23 9.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на практичних заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок використання знань на практиці, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.


24


10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50 50 100
Змістовний
модуль 1
Змістовний модуль 2
Змістовний модуль 3
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34
балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
11.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, фото- , відео- та
інші ілюстративні матеріали, стимульні тестові психодіагностичні матеріали.

25
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Клінічна психологія як наука. Предмет клінічної психології.
2.
Завдання психолога в клініці.
3.
Професійно значущі якості клінічного психолога.
4.
Вплив хвороби на психічний стан пацієнта.
5.
Поняття «внутрішня картина хвороби».
6.
Психологія психосоматичних співвідношень.
7.
Психологічні механізми формування «замкненого кола» хворобливого процесу.
8.
Психологічне переживання больового синдрому.
9.
Психологічне порівняння нозофілії та нозофобії.
10.
Психологічні проблеми іпохондричної особистості.
11.
Психологія депресивного реагування на хворобу.
12.
Психодіагностика маскованої депресії в клініці.
13.
Психосоціальні наслідки депресії.
14.
Анозогнозичний тип психологічного сприйняття захворювання.
15.
Реакція на хворобу сенситивної особистості.
16.
Психологічні та соціальні аспекти неврозів та неврозоподібних станів.
17.
Психологічні проблеми гострих та хронічних захворювань.
Переживання хвороби в часі.
18.
Поняття стигматизації та переживання власної неповноцінності через хворобу.
19.
Психосоціальні проблеми утилітарного ставлення до хвороби. симуляція, агравація, дисимуляція та їх дифдіагностика.
20.
Типи взаємовідносин лікаря і пацієнта.
21.
Психологічні проблеми молодого лікаря.
22.
Професійна деформація медичних працівників.
23.
Проблема психічного вигорання працівників медичної сфери.
24.
Психологічні аспекти виробничої практики студентів медичних навчальних закладів.
25.
Психологічні проблеми медичного колективу.
26.
Психологія молодшого медичного персоналу.
27.
Психологічні проблеми помилки лікаря.
28.
Психологічні проблеми постановки діагнозу та сприйняття його пацієнтом.
29.
Психологічні аспекти лікарської таємниці.
30.
Поняття злочинної халатності медичного працівника: психологічні та правові аспекти.
31.
Психологія виникнення ятрогенних розладів.
32.
Медико-психологічні проблеми епідемій та надзвичайних ситуацій.
33.
Поняття мультидисциплінарної бригади та місце в ній клінічного психолога.

26 34.
Психологічні аспекти сімейної медицини.
35.
Психологічні аспекти хірургічної клініки.
36.
Психологічні аспекти онкологічної клініки.
37.
Психологічні проблеми акушерства, гінекології планування сім’ї.
38.
Психологічні проблеми пацієнта в його мікросоціальному оточенні.
39.
Психологічні проблеми медичної галузі в умовах ринкової економіки, надання платних медичних послуг.
40.
Психологічні проблеми корупції в медицині.
41.
Психологічні проблеми неформальних стосунків пацієнта і лікаря, проявів вдячності пацієнта.
42.
Психологічні проблеми вибору способу лікування: нетрадиційна медицина і шарлатанство.
43.
Психологічна характеристика лікувального середовища.
44.
Психологічні аспекти педіатричної клініки.
45.
Психологічні аспекти геронтології.
46.
Психологічні проблеми людей з функціональними обмеженнями
(інвалідів).
47.
Психологічні аспекти медико-соціальної експертизи.
48.
Психологічне переживання невиліковних хвороб, вмирання та смерті.
Психологічна допомога в умовах паліативної медицини.
49.
Евтаназія як психологічна, соціальна, етико-правова проблема.
50.
Психологічні проблеми пацієнтів
із зовнішніми проявами захворювання (генетичними вадами, хворобами шкіри, деформаціями кінцівок тощо).
51.
Психологічні проблеми пацієнтів із порушеннями зорового та слухового аналізаторів.
52.
Психологічна характеристика безбар’єрного середовища для інвалідів.
53.
Психологічні проблеми травматології.
54.
Психологічні проблеми розвитку трансплантології та гемотрансфузії.
55.
Психологічні аспекти профілактики інфекційних захворювань, вакцинації.
56.
Психологія експертизи дієздатності, опікунства, всиновлення і фостерної допомоги.
57.
Психологічні аспекти пропаганди і виховання здорового способу життя.
58.
Психологічні проблеми епідеміологічних захворювань в історії людства і в сучасному світі (чума, чорна віспа, холера, ВІЛ-СНІД, різновиди грипу тощо).
59.
Психологічні аспекти психогігієни.
60.
Поняття та рівні психопрофілактики.
61.
Психотерапевтична робота клінічного психолога.
62.
Дотримання принципів біомедичної етики в роботі клінічного психолога.
63.
Психологічні аспекти системи організації охорони здоров’я.

27 64.
Клініко-психологічні проблеми професійних захворювань та їх медико- соціальне значення.
65.
Етико-правові та психологічні аспекти новітніх технологій в медицині.
66.
Психологічні проблеми кризових станів.
67.
Психологічні проблеми психіатричної клініки.
68.
Психологічні аспекти професійно-трудової реабілітації.
69.
Психологічні проблеми медичної освіти.
70.
Психодіагностична робота клінічного психолога.

28
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1.
Конвенція ООН про права інвалідів, ратифікована Законом України
N1767-VI ( 1767-17 ) від 16.12.2009 }.
2.
Конвенція 159 Міжнародної організації праці «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів», ратифікована Законом України від 6 березня 2003 р. № 624-ІV.
3.
Рекомендації Міжнародної організації праці №88 щодо професійного навчання дорослих, включаючи інвалідів, ухвалені 30 червня 1950 р. на
33-й сесії Генеральної конференції МОП у Женеві.
4.
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості
Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, №21, ст. 252 (із змінами і доповненнями).
5.
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.05
№2961/2005 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.36
(із змінами і доповненнями)
6.
Закон України «Про психіатричну допомогу» /Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2000.- №19, ст..143 (із змінами і доповненнями)
7.
Закон України «Про зайнятість населення».- Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/65491.html/.

Базова
1.
Клиническая психология/ под. ред.. М.Перри, У.Баумана.- С.-Пб:
Питер, 2003.- 1312 с.: ил.- (Серия «Мастера психологии»).
2.
Клінічна психологія: словник-довідник / авт..-уклад. С.В.Діденко.- К.:
Академвидав, 2012.- 320 с.- (серія «Nota bene»).
3.
Коляденко Н.В. Клінічна психологія: опорний конспект лекцій.- К.:
ІПК ДСЗУ, 2006.- 133 с.
4.
Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию: учебник для студентов медицинских вузов.- в 2-х т.- М.:
Академический проект, 2000.- т.1.- 416 с.; т.2 – 381 с.
5.
Титова Н.М. Клиническая психология: конспект лекций.- М.: Приор издат, 2005.- 112 с.
Допоміжна
6.
Введение в психотерапию (под ред. Сиднея Блоха).- К.: Сфера, 1997.-
2890 с.
7.
Инструкция по содействию реализации прав человека для лиц, страдапющих психическими расстройствами.- К.: Сфера, 1997.
8.
Клиническая психология.- С.-Пб: Питер, 2000.- 352 с.
9.
Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине.- Прага: Мед. изд.-во
«Авиценум», 1983.- 405 с.
10.
Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.:
МЕДпресс-информ, 2000.- 432 с.
11.
Парценяк С.А., Леонтьев О.В. Клиническая психология: конспект лекций.- С.-Пб: изд.-во Михайлова В.А., 2000.- 57 с.
12.
Силуянова И. Этика врачевания.- М., 2001.- 319 с.

29 13.
Слободяник А. Психотерапия, внушение, гипноз.- К.: Здоров’я, 1983.-
376 с.
14.
Требования биоэтики (под руков. Ф.Бриссе-Виньо).- К.,1999.- 247 с.


Інформаційні Інтернет-ресурси
15.
http://uk.wikipedia.org/wiki
16.
http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/113348/Bauman_-
_Klinicheskaya_psihologiya.html
17.
http://academia-pc.com.ua/product/314 18.
http://www.eurolab.ua/balance-and-stress/3773/31460/


30

ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
9 5. Теми практичних занять
10 6. Самостійна робота
11 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
16 8. Методи навчання
22 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
23 24 24 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
25 13. Рекомендована література
28

31
Навчально-методичне видання

Коляденко Ніна Володимирівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Клінічна психологія»
Відповідальний за випуск М.М.Руженський
Комп’ютерний набір Н.В.Коляденко
Підписано до друку 2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,23.
Тираж 30 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів
Державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • «Затверджую»
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал