Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 286.72 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір286.72 Kb.

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра психології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор____________________ Могильний О.М.

“ 29 ” травня 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПНПБ. 2.13.

ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030102 «ПСИХОЛОГІЯ»

Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія психології» для для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»
29 травня 2013 р. - 29 с.
Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Матвієнко Л.І.
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Філософія психології» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо- професійної програми та Освітньо-кваліфікаційної характеристики з напряму підготовки 6.030102 «Психологія», затвердженої наказом МОН України від
15.06.2004 р. № 492.
Рецензенти:

Зелінська Я.Ц., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Кириленко Т.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол №5, від 29.05.2013 р.
Завідувач кафедри психології
Киричук О.В.
(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №5, від 29.05.2013 р.
«Погоджено»


Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський _______________В. Куляша
© Матвієнко Л.І., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3


1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітній рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 3
Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки»
Нормативна
Модулів - 3
Напрям підготовки
6.030102 Психологія
Рік підготовки
Змістових модулів - 2
-
2-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин -
90
-
4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента –
Освітній рівень: бакалавр
-
6 год.
Практичні, семінарські
-
2 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
-
50
год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота)
32
год.
Вид контролю: залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 9,8%

4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни: формування у студентів уявлення щодо теоретичних основ (пояснювальних принципів, предмета науки) і методологічного базису психології; розвиток здатності вибудовування методології дослідження.
Завданнями вивчення дисципліни є:

засвоєння основних питань та категорій філософії (методології) психології;

усвідомлення основних методологічних проблем теоретичної, прикладної та практичної психології;

вивчення принципів психологічної науки;

розуміння методології та методів наукового дослідження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають такі
компетентності:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад психології та визначення сутності законів і принципів психології;

здатність до вибудовування навичок методології дослідження;

знання і уміння оперувати базисними і метапсихічними категоріями психологічної науки;

усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

вміння використовувати навички роботи зі спеціальними філософськими текстами;

вміння використовувати елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією);

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку наукових парадигм (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

здатність знаходити своє місце в системі сучасних ринкових відносин, визначення такої сфери професійної діяльності, в якій найповніше можна використати професійний та творчий потенціал на користь як суспільним, так і власним інтересам;

розширення свого кругозору, підвищення професійної майстерності на основі самоосвіти.


5
Міжособистісні компетентності:

здатність здійснювати комунікаційну діяльність;

уміння працювати у команді;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід в галузі професійної діяльності;

навички та уміння формування міжособистісних стосунків у колективі;

здатність керуватися етичними нормами психолога в роботі з колективом;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення.
Системні компетентності:

здатність працювати самостійно і автономно;

здатність застосовувати знання законів психології на практиці;

здатність до навчання;

здатність формувати нові ідеї (креативність);

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості;

здатність до формування культури мислення, її сприйняття;

здатність нести соціальну відповідальність за діяльність організації.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності):


знати особливості розв’язання основного питання філософії у психології;

розуміти процес і закономірності формування категоріального ладу;

знати структуру психології як системи знань;

визначати методологічну функцію законів психології;

враховувати сутність і наслідки методологічного плюралізму;

розкривати ознаки природничої та гуманітарної парадигм;

вміти співвідносити поняття: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, конкретна методика;

застосовувати методологічні принципи сучасної психології для побудови наукового дослідження;

знати напрями, течії та школи психології (характер відносин між ними);

визначати взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій психології;

визначати суть психофізичної, психофізіологічної та психосоціальної проблем;

6

характеризувати психогностичну, психомотиваційну та психорегулятивну проблеми;

відслідковувати закономірності розвитку психологічної науки: наукові відкриття, аномалії;

вміти аналізувати дослідницькі традиції та нові теоретико- методологічні напрямки в психології;

володіти навичками для вибудовування методології дослідження
(визначати проблемну область, предмет, об'єкт і т. д.);

володіти навичками для обґрунтування методів дослідження, пов'язуючи теоретико
- методологічні основи роботи з методикою експериментального дослідження.

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Філософія як методологічна основа психології.
Тема 1. Проблематика філософії психології.
Філософія як методологічна основа психології. Особливості розв’язання основного питання філософії у психології. Психологічні факти, закони, теорії, методи, категорії, принципи та методологічні проблеми як основні складові системи наукових суджень у психології. Значення психології для методологічного знання. Структура методологічного знання: рівні методології. Функції науки. Філософське, світоглядне і методологічне знання. Закономірність розвитку науки: наукові відкриття, аномалії.
Парадигма і умови прийняття нових парадигм науковим співтовариством, за
Т. Куном. Ознаки природничої парадигми. Гуманітарна парадигма в психології. Методологічний плюралізм і предмет психології. Методологія науки і методологія дослідження. Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, конкретна методика.
Побудова мети та гіпотез. Розрізнення пояснювальної та описової психології.
Методи пояснювальної (природничо – наукової) психології: спостереження, експеримент, тести, аналіз продуктів діяльності, опитування. Методи описової (гуманітарної) психології: інтроспекція, самозвіт, включене спостереження, ідентифікація, рефлексія, діалог, герменевтика. Методи практичної психології
(психологічної практики): психотерапія, консультування, тренінг, корекція.
Тема 2.Структура психології як системи знань.
Закономірності розвитку та основні етапи становлення психологічної науки.
Місце і роль психології в системі наукового знання. Міждисциплінарні зв'язки психології з іншими галузями знань та внутрішні фактори її еволюції.
Специфіка предмету психології. Структура сучасної психології. Закони психології та їх методологічна функція. Методологічна криза основ психології 19, 20 ст. Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи. Течії і напрямки психології. Наукові школи як форма організації науки. Психоаналітична традиція. Біхевіоризм. Гуманістична психологія.
Когнітивна психологія. Гештальтпсихологія. Трансперсональна психологія.
Онтопсихологія. Теоретико – методологічний аналіз психологічної практики.
Методи добування та інтерпретації психологічних знань.8
Тема 3. Категоріальний лад психології.
Категоріальний апарат психологічної науки: базисні і метапсихічні категорії психологічної науки. Процес і закономірності формування категоріального ладу – серцевина внутрішньої логіки розвитку психологічної науки.
Взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.
Категорія «образу» в психології. Фактори формування образу. Категорія
«дії». Поведінка як адаптивна дія. Внутрішній план дії. Від психофізіологічної до психосоціальної дії. Категорія «мотиву». Спонукальна та смислоутворююча функції мотивації. Проблеми мотивації діяльності.
Категорія «особистості» в психології. Концепція самоактуалізації особистості. Абсолютизація окремих категорій як основа оформлення течій і наукових шкіл у психології .
Змістовний модуль 2. Принципи та проблеми сучасної психології.
Тема 4. Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі
психологічних знань.
Принцип детермінізму як причинної зумовленості поведінки. Історичні особливості розробки принципу детермінізму в науці; рівні детермінації.
Принцип відображення. Принцип єдності психіки та діяльності. Принцип системності. Цілісний, інтегральний підхід до тлумачення психічного.
Системна детермінація людської поведінки. Принцип розвитку. Розвиток психіки в філогенезі,онтогенезі. Розвиток психіки і розвиток особистості.
Тема 5. Основні проблеми психологічної науки.
Категорія свідомості та психогностична проблема. Історія дослідження проблеми свідомості в зарубіжній та вітчизняній науці. Свідомість в рефлексології і з позицій біхевіоризму. Психоаналітичний напрямок і свідомість. Категорія образу: психофізична та психофізіологічна проблеми.
Виникнення психофізичної проблеми. Підходи до вирішення психофізичної проблеми: теорія психофізичної взаємодії, психофізичний паралелізм.
Перспектива вирішення даної проблеми. Категорія дії та психопраксична проблема. Діяльність як суспільно – історична категорія. Психологічні аспекти дослідження індивідуальної діяльності. Проблема спільної діяльності. Проблема спілкування. Спілкування як базова категорія в психології. Функції і структура спілкування. Особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування. Категорія мотиву та психомотиваційна проблема. Категорія особистості та психосоціальна проблема. Спрямованість особистості. Перспективи розвитку психологічної науки.

9

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 2
ІНДЗ
-
-
-
32
Усього годин:
90
6
2
50
32

Назва змістовних модулів і
тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекці
ї
Семіна
ри
СРС
Індивід.
робота
90
6
2
50
32
Модуль 1


Змістовний модуль І. Філософія як методологічна основа психології

Тема 1. Проблематика філософії психології
10 1
1 8
-
Тема 2. Структура психології як системи знань

12 1
1 10
-
Тема 3. Категоріальний лад психології

11 1
-
10
-
Разом за змістовним
модулем 1
33
3
2
28
-

Змістовний модуль ІІ. Принципи та проблеми сучасної психології

Тема 4. Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань
11 1
-
10
-
Тема 5 .Основні проблеми психологічної науки
14 2
-
12
-
Разом за змістовним
модулем 2
25
3
-
22
-
Усього годин за модулем 1:
58
6
2
50
-

10

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Проблематика філософії психології .

Семінарське заняття:

1.
Філософія як методологічна основа психології. Особливості розв’язання основного питання філософії у психології.
2.
Закономірність розвитку науки: наукові відкриття, аномалії. Парадигма і умови прийняття нових парадигм науковим співтовариством, за Т. Куном.
3.
Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, конкретна методика.
Література:[8, 12, 14, 17, 20, 21]
Тема 2. Структура психології як системи знань.

Семінарське заняття:

1.
Закономірності розвитку та основні етапи становлення психологічної науки. Місце і роль психології в системі наукового знання.
2.
Закони психології та їх методологічна функція.
3.
Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи.
4.
Напрями, течії та школи психології (характер відносин між ними).
Література:[ 7, 10, 11, 14, 21]

Тема 5. Основні проблеми психологічної науки (вивчається самостійно).

Семінарське заняття:

1.
Психофізична проблема.
Співвідношення психофізичної
і психофізіологічної проблем.
2. Проблема свідомості. Підходи до розуміння свідомості.
3. Психогностична проблема. Зміст і перспективи вирішення.
4. Роль методологічної науки для психології в даний час.
Література:[ 7, 8, 9, 11, 13,14, 15]

11

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Проблематика філософії психології.
Завдання:
1. Ознайомитися з проблематикою філософії психології.
2. Проаналізувати підходи до предмету психологічної науки.
3. Здійснити історичний екскурс та визначити сучасний стан теоретичних основ психології.
4. Охарактеризувати природничу та гуманітарну парадигми психології.
5. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
6. Ведення термінологічного словника.
8 2
Тема 2. Структура психології як системи знань
Завдання:
1. Розглянути закономірності розвитку та основні етапи становлення психологічної науки.
2. Визначити місце і роль психології в системі наукового знання.
3. Розглянути структуру сучасної психології.
4. Вивчити закони психології та обґрунтувати їх методологічну функцію.
5. Визначити основні причини методологічної кризи в психології.
6. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
7. Ведення термінологічного словника.
10 3
Тема 3. Категоріальний лад психології.
Завдання:
1. Володіти категоріальним апаратом психологічної науки: знати базисні і метапсихічні категорії психологічної науки. 2. Вивчити процес і закономірності формування категоріального ладу.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
10 4
Тема 4. Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань.
Завдання:
1. Розуміти роль і місце принципів психологічної науки у системі психологічних знань.
2. Знати основні принципи психологічної науки: принцип детермінізму; принцип відображення; принцип єдності психіки та діяльності; принцип системності; принцип розвитку.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
10 5
Тема 5. Основні проблеми психологічної науки.
Завдання:
1. Вміти обґрунтувати взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.
2. Знати основні проблеми психології і перспективи їх вирішення.
3. Визначити роль методологічної науки для психології в даний час.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
12

12


13
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

14
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших
інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні

15 тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)


16
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2.
Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
П
1
Б
Р
2
В
С
3
Г
Т
4
Д
У
5
Є
Ф
6
Ж
Х
7
З
Ц
8
Й
Ч
9
І
Ш
10
К
Щ
11
Л
Ю
12
М
Я
13
Н
14
О
15 7.3.
Контрольна робота з дисципліни «Філософія психології» складається з
двох частин: теоретичне питання, що потребує поглибленої відповіді; практична частина.
7.4.
Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5.
Практичне завдання передбачає аналіз та інтерпретацію отриманих результатів.
7.6.
Запис завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них.
Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.7.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження,

17 думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

7.8.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.9.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).
7.10.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30
днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.12.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.13.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.


18
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ВАРІАНТ 1

Теоретична частина
1.
Розкрити ознаки природничої парадигми.
Практична частина
Сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у природничій парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези?


ВАРІАНТ 2
Теоретична частина
1.
Охарактеризувати процес і закономірності формування категоріального ладу.
Практична частина
Представити категоріальний аналіз «інваріантного» ядра психологічної науки. Охарактеризувати базисні і метапсихічні категорії психології.
Визначити взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.

ВАРІАНТ 3

Теоретична частина
1.
Закономірності розвитку та основні етапи становлення психологічної науки.
Практична частина
Визначте особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування.
Розкрийте зміст і перспективи вирішення психогностичної проблеми.

ВАРІАНТ 4
Теоретична частина
1.
Охарактеризувати гуманітарну парадигму в психології.
Практична частина
Розкрити принцип детермінізму як причинної зумовленості поведінки.
Виділіть основну проблематику категорії дії.

19

ВАРІАНТ 5
Теоретична частина
1.
Розкрити методологічну функцію законів психології.
Практична частина
Сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у гуманітарній парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези?


ВАРІАНТ 6

Теоретична частина
1.
Визначити принципи сучасної психології.
Практична частина
Сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у природничій парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези?


ВАРІАНТ 7
Теоретична частина
1.
Охарактеризувати категорію відображення в психології.
Практична частина
Представити категоріальний аналіз «інваріантного» ядра психологічної науки. Охарактеризувати базисні і метапсихічні категорії психології.
Визначити взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.


ВАРІАНТ 8

Теоретична частина
1.
Розкрити сутність і наслідки методологічного плюралізму.
Практична частина
Визначте особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування.
Розкрийте зміст і перспективи вирішення психогностичної проблеми.


20

ВАРІАНТ 9
Теоретична частина
1.
Дати характеристику психофізичної проблеми.
Практична частина
Сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у природничій парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези?

ВАРІАНТ 10

Теоретична частина
1.
Охарактеризувати структуру психології як системи знань.
Практична частина
Сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у гуманітарній парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези?


ВАРІАНТ 11

Теоретична частина
1.
Визначити зміст поняття парадигми. Парадигма і умови прийняття нових парадигм науковим співтовариством, за Т. Куном.
Практична частина
Представити категоріальний аналіз «інваріантного» ядра психологічної науки. Охарактеризувати базисні і метапсихічні категорії психології.
Визначити взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.


ВАРІАНТ 12

Теоретична частина
1.
Розкрити психопраксичну проблему психології.
Практична частина
Визначте особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування.
Розкрийте зміст і перспективи вирішення психогностичної проблеми.

21

ВАРІАНТ 13

Теоретична частина
1.
Охарактеризувати психогностичну, психомотиваційну та психорегулятивну проблеми.
Практична частина
Сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у гуманітарній парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези?


ВАРІАНТ 14

Теоретична частина
1.
Співвідношення психофізичної і психофізіологічної проблем.
Практична частина
Сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у природничій парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези?


ВАРІАНТ 15

Теоретична частина
1.
Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, конкретна методика.
Практична частина
Представити категоріальний аналіз «інваріантного» ядра психологічної науки. Охарактеризувати базисні і метапсихічні категорії психології.
Визначити взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.


22
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; студенти заохочуються до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.23
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми.
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Заліковий білет містить 3 завдання.

24
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50 50 100
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

25
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.Філософія як методологічна основа психології.
2. Розкрити ознаки природничої парадигми.
3.Особливості розв′язання основного питання філософії у психології.
4.Охарактеризувати процес
і закономірності формування категоріальноголаду.
5.Закономірності розвитку та основні етапи становлення психологічної науки.
6. Охарактеризувати гуманітарну парадигму в психології.
7.Визначити фактори формування образу.
8.Місце і роль психології в системі наукового знання.
9.Розкрити методологічну функцію законів психології.
10.Розглянути закономірності розвитку науки: наукові відкриття, аномалії.
11.Визначити принципи сучасної психології.
12.Розкрити проблему спілкування в психології.
13.Охарактеризувати категорію відображення в психології.
14.Розкрити сутність теорій научіння.
15.Охарактеризувати проблему діяльності в психології.
16.Розкрити сутність і наслідки методологічного плюралізму.
17.Дати характеристику психофізичної проблеми.
18.Визначити методи пояснювальної психології.
19.Розкрити психомотиваційну проблему в психології.
20.Охарактеризувати структуру психології як системи знань.
21.Проаналізувати дослідницькі традиції та нові теоретико- методологічні напрямки в психології.
22.Охарактеризувати базисні і метапсихічні категорії психологічної науки.
23.Охарактеризувати принцип детермінізму.
24.Назвати методи описової психології.
25.Визначити методи практичної психології.
26.Розкрити сутність принципу єдності психіки та діяльності.
27.Розкрити сутність системно – структурного принципу.
28.Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи.
29.Визначити зміст поняття парадигми. Парадигма і умови прийняття нових парадигм науковим співтовариством, за Т. Куном.
30.Розкрити психопраксичну проблему психології.
31.Визначити взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.
32.Розкрити основні напрямки досліджень у школі гуманістичної психології.
33.Представити категоріальний аналіз «інваріантного» ядра психологічної науки.
34.Визначити психологічні аспекти дослідження індивідуальної діяльності.
---
35.Визначити місце психології в системі наук.

26 36.Охарактеризувати психогностичну, психомотиваційну та психорегулятивну проблеми.
37.Розкрити суть атомістичного та цілісного підходів до тлумачення психічних явищ.
38.Охарактеризувати психоаналітичний підхід до проблеми мотивації як антитезу інтроспективній психології.
39.Охарактеризувати проблему мотивації трудової діяльності.
40.Розкрити особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування.
41.Розкрити основну проблематику категорії дії.
42.Охарактеризувати культурно – історичну концепцію походження свідомості.
43.
-
Визначити суть психофізичної, психофізіологічної та психосоціальної проблем.
44.Розкрити принцип розвитку в психології.
45.Визначити структуру психології як системи знань.
46.Охарактеризувати категорію «образу» впсихології.
------------------------------
47.
-
Охарактеризувати механізми екстеріоризації та інтеріоризації.
48.Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, конкретна методика.
49.Охарактеризувати методи добування та інтерпретації психологічних знань.
50.Розкрити психічне відображення як процес, його рівні та форми.
51.Охарактеризувати категорію «дії».
52.Визначити поняття методу в психології.
53.Визначити основні функції та сфери психічного.
54.Розкрити механізм психічної детермінації в концепціях С. Рубінштейна та
О. Леонтьєва.
55.Визначити стан методологічних основ психології на сучасному етапі.
56.Визначити сутність психіки як предмету системного дослідження.
57.Визначити основні закономірності розвитку психології на сучасному етапі.
58.Розкрити принцип детермінізму як причинної зумовленості поведінки.
59.Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи.
60.Напрями, течії та школи психології (характер відносин між ними).
61.Психогностична проблема. Зміст і перспективи вирішення.
62.Розкрити поняття перцептивної дії.
63.Розкрити сутність проблеми особистості в психології.
64.Співвідношення психофізичної і психофізіологічної проблем.

27

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1. www.zakon.rada.gov.ua – Вся база "Загальне законодавство" Верховної
Ради України.

Базова
2.
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб., 2001.
3.
Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса //
Вопросы психологии. 1996. №6. С. 25 – 40.
4.
Вачков И.В. Нужна ли практическому психологу методология? // Труды ярославского методологического семинара. Методология психологии.
Ярославль, 2003. С. 72 – 79.
5.
Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.1. М., 1982.
6.
Карицкий И.Н. Методология практической психологии // Труды ярославского методологического семинара. Методология психологии.
Ярославль, 2003. С. 135 – 158.
7.
Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии.
СПб Питер, 2009. – 320 с.
8.
Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.
М., Наука, 1984. – 445с.
9.
Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навч. посібник / М.С,
Корольчук, Ю.Л. Трофімов, В.І. Осьодло та ін. – К.: Ніка-Центр, 2013. –
336 с.
10.
Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А.
Роменця. – К.: Либідь, 2002. – 632 с.
11.
Петровский А.В, Ярошевский М.Г. Теоретические основы психологии. –
М., 1999.
12.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство
«Питер», 2000 - 712 с.
13.
Смирнов С.Д. Методологический плюрализм и предмет психологии //
Труды ярославского методологического семинара. Предмет психологии.
Ярославль, 2004. С. 276 – 291.
14.
Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива /
Отв.ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. – М.: Изд-во « Институт психологии РАН» , 2007. – 528 с.
15.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
16.
Юревич А.В. Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии. 2001. № 5.
17.
Юревич А.В. Психология и методология // Психол. журн.2000. №5. С. 35
– 47.28

Допоміжна

18.
Дискурс самопонимания / Под. ред. В.А. Сакутина. – Владивосток, 1998.
19.
Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. – М., 1999.
20.
Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-на-Дону,
1999.
21.
Кун Т. Структура научных революций. – М., 1989.
22.
Рузавин Г.И. Методология научного исследования. – М., 1999.
Інформаційні ресурси
23.
http://psyfactor.org/ - "ПСИ-ФАКТОР" - Центр практической психологии.
24.
psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии".
25.
www.psychology.ru — Psychology.ru. Большой проект, посвященный психологии. Содержит много полезных разделов: библиотека, раздел о знаменитых психологах, большую коллекцию ссылок на психологические ресурсы, форумы, психологические тесты-Онлайн и другое.
26.
http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии.
27.
http://www.zercalo.ru/index.shtml - Психология каталог. Психологические ссылки. Каталог психолога. Ссылки на психологические ресурсы.
28.
PsyLab.info – Энциклопедия психодиагностики.


29


ЗМІСТ1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
9 5. Теми семінарських занять
10 6. Самостійна робота
11 7. Індивідуальні завдання
15 8. Методи навчання
21 9. Методи контролю
22 10. Розподіл балів, які отримують студенти
23 11. Методичне забезпечення
23 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
24 13. Рекомендована література
26

30
Навчально-методичне видання

Матвієнко Лариса Іванівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Філософія психології»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Л.І. Матвієнко
Підписано до друку р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1.
Тираж 30 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор____________________ Могильний О.М.
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал