Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 297.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір297.05 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра соціології та соціально-гуманітарних дисциплін


“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор____________________ Могильний О.М.
“____” _____________2014 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030505
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
Київ 2014

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» для студентів бакалаврату напряму підготовки 6.030505
«Управління персоналом та економіка праці».
Розробник програми: старший викладач кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін Бондарчук Л.В.
Рецензенти:
Лукашевич М.П., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Червона Л.М., кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін
Протокол № 3, від 26 березня 2014 р.
Завідувач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін проф. Лукашевич М.П.
(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №4 від 23 квітня 2014 р.

«Погоджено»


Завідувач навчально-методичного
Завідувач навчального відділу відділу

_________________ М. Руженський _________________В. Куляша
©Бондарчук Л.В., 2014
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2014

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів -3
Галузь знань 0305
«Економіка та підприємництво»
Вибіркова
Модулів -3
Напрям підготовки
6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Рік підготовки
Змістовних модулів -2 3-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин-
108
6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
6 год.
Практичні, семінарські
2 год.
Лабораторні
-
Самостійна робота
80 год.
Індивідуальні завдання:
(контрольна робота) 20 год.
Вид контролю: залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 8 %


4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Мета викладання дисципліни: сформувати у майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці системи спеціальних знань щодо теоретичних основ етики ділового спілкування та сприяти формуванню у них професійної морально-етичної свідомості.
2.2 Основні завдання вивчення дисципліни:

ознайомити майбутніх фахівців із основними принципами, правилами та нормами етики ділового спілкування;

розглянути загальні теоретичні основи технології ділового спілкування та побудови іміджу ділової людини;

розкрити зміст основних понять етики ділового спілкування та норм сучасного ділового етикету;

сформувати у майбутніх фахівцівв готовність до застосування на практиці знань і умінь по вирішенню етичних проблем, що можуть виникнути при діловому спілкуванні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності основних напрямків і течій етичної складової сучасної філософської думки;

знання і вміння оперувати науковими категоріями та поняттями в сфері філософського знання, а саме його етичної складової, а також його прикладних аспектів;

усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft
Office Power Point при підготовці доповіді з презентацією);

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм наукової діяльності (уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел).
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

5

навички та уміння формування міжособистісних стосунків у колективі при відстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення до їх проявів;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані знання.
Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

турбота про якість доповіді та презентації;

бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати проекти в сфері наукової діяльності.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)

знання основних характеристик етики ділового спілкування як науки та навчальної дисципліни;

розуміння змісту основних понять, принципів та норм етики ділового спілкування;

знання основних принципів етики ділового спілкування на різних рівнях та в залежності від характеру ділової взаємодії;

розуміння структури, основних видів та форм ділового спілкування;

знання основних принципів побудови ділового спілкування;

розуміння моральних засад спілкування в колективі;

поняття про службовий етикет та імідж ділової людини;

знання основних правил та норм сучасного ділового етикету;

розуміння сутності основних технологій побудови іміджу ділової людини.

уміння реалізовувати на практиці основні принципи етики ділового спілкування на різних рівнях;

здатність розвивати в собі професійні якості, необхідні для побудови ефективного ділового спілкування;

уміння визначати зони можливих етичних проблем під час ділового спілкування;

6

здатність використовувати на практиці методи розв'язання етичних проблем, що можуть виникнути при діловому спілкуванні;

уміння оцінювати особливості етики ділового спілкування в різних культурних традиціях;

здатність опанувати основні технології побудови іміджу ділової людини;

здатність інтегрувати теоретичні знання з етики ділового спілкування і практичний досвід.

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Моральні основи ділового спілкування
ТЕМА 1. Етика ділового спілкування як наука та
навчальна дисципліна
Етика ділового спілкування як галузева, прикладна соціально - психологічна наука.
Визначення ключових задач навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування».
Основні етичні принципи, правила та норми.
Базові категорії етики: «добро», «зло», «справедливість»,
«благо», «свобода» , «відповідальність», «обов’язок», «совість»,
«честь».
Визначення основних понять та термінів: «етика», «мораль»,
«спілкування», «ділове спілкування», «етика ділового спілкування».
ТЕМА 2. Етика ділового спілкування і суспільно-економічний
розвиток суспільства

Етика ділового спілкування традиційного суспільства.
Особливості етики ділового спілкування у східній культурній традиції.
Ділова етика Стародавньої Індії.
Етика ділового спілкування у вченні Конфуція.
Особливості етики ділового спілкування у західно-європейській культурній традиції.
Праця М.Вебера «Протестантська етика і дух капіталізма» та дослідження К.Хорні та Е.Фрома.
Сучасні погляди на місце та роль етики у діловому спілкуванні.
Основні позиції щодо питання співвідношення етики і бізнесу, які існують на сьогодні.

ТЕМА 3. Основні принципи етики ділового спілкування і
характер ділової взаємодії

Рівні та характер ділової взаємодії. Золоте правило етики спілкування.
Координація, а по можливості і гармонізація інтересів – основа етики ділового спілкування.
Основні принципи етики ділового спілкування «зверху - вниз»
(між керівником і підлеглим). Моральний аспект відносин між керівником і підлеглими. Особливості етичного ставлення керівника до підлеглого.

8
Основні принципи етики ділового спілкування «знизу-вверх» (між підлеглим і керівником). Способи морального впливу підлеглого на керівника.
Основні принципи етики ділового спілкування «по-горизонталі» (між колегами). Доброзичливість, взаємодовіра та взаємодопомога як основні принципи взаємодії між колегами.
ТЕМА 4. Моральні засади спілкування в колективі

Моральний комфорт життя в колективі. Методи дослідження морально-психологічного клімату в колективі.
Засоби підвищення рівня моральності ділового спілкування та етичності поведінки як керівників, так і рядових працівників в установах та організаціях.
Моральні дилеми у спілкуванні ділової людини. Складнощі, що виникають при утвердженні норм моралі на практиці.
Професійно-етичні виміри професіоналізму.
Професійна відповідальність і професійна справедливість як складові професіоналізму.
Стилі керівництва колективом. Типи взаємовідношень в системі керівник-підлеглий. Соціально-етичний портрет керівника. Проблема лідерства в колективі. Дисципліна як показник моральної зрілості колективу.
ТЕМА 5. Ділове спілкування, його види та форми

Визначення суті основних понять:
«спілкування»,
«ділове спілкування». Функції ділового спілкування. Особливості ділової комунікації.
Основні види ділового спілкування: офіційне і неофіційне. Вміння спілкуватись в неофіційній обстановці – важливий елемент професійної культури ділової людини.
Види ділового спілкування: контактне і дистанційне, безпосереднє і опосередковане, усне і письмове, діалогічне і монологічне, міжособистісне
і масове.
Основні форми ділового спілкування: ділова бесіда, ділові переговори, дискусії, дебати, полеміка, ділові наради, ділові збори, прес-конференція, презентація, самопрезентація, публічні виступи, листування, ділові прийоми .

Змістовний модуль 2 . Практичні аспекти забезпечення моральних
основ ділового спілкування
ТЕМА 6. Загальні принципи побудови ділового спілкування

Структура ділового спілкування. Основні характеристики ділового спілкування.

9
Особливості застосування вербальних засобів комунікації при діловому спілкуванні.
Роль невербальних засобів спілкування при діловій взаємодії
(дистанція, взаємна орієнтація людей у просторі, рукостискання, поза, жест, міміка, візуальний контакт).
Зворотній зв’язок та його роль у діловій комунікації. Комунікативні бар’єри.
Основні принципи ділового спілкування. Правила оптимізації ділового спілкування.

ТЕМА 7. Ділова етика та службовий етикет

Визначення суті основних понять: «етикет», «культура поведінки»,
«ділова етика», «діловий етикет».
Єдність двох сторін етикету: морально-етичної (вираження моральної норми) та естетичної (свідчить про красоту, елегантність форм поведінки).
Етикет – явище історичне. Функції етикету. Основні елементи етикету: зміст, правила, манери.
Поняття про універсальні та специфічні норми етикету.
Етикет і культура поведінки ділової людини.
Діловий етикет - важлива сторона моралі професійної поведінки ділової людини. Знання етикету – необхідна професійна якість, яка потребує постійного вдосконалення.
Дотримання норм службового етикету як показник рівня соціалізації, самодисципліни та етичних переконань ділової людини.
Знання етикету та культури поведінки – ключова умова для успішної роботи в будь-якій структурі.
Шість основних заповідей ділового етикету (робити все вчасно; ніколи нікому не переказувати ніякої інформації стосовно особистого життя товаришів по службі; бути люб’язним, доброзичливим та привітним; думати про інших, а не тільки про себе; одягатись, як слід; говорити і писати гарною мовою).
ТЕМА 8. Правила та норми сучасного ділового етикету

Етикет службових взаємин. Правила вербального етикету. Правила ділової переписки.
Етикет телефонного спілкування. Етикет ведення бесіди.
Етикет привітань. Офіційні форми рекомендування. Етикет з візитними картками: їх призначення, правила оформлення та обміну.
Подарунки при ділових взаєминах.
Етикет керівника: прийом відвідувачів, правила організації та проведення наради та переговорів.

10
Одяг як показник культури ділової людини. Кодекс ділового одягу.
Принципи, яких треба дотримуватися, щоб виглядати респектабельно: одягатися добротно, комфортно, універсально.
Деякі поради до складання гардеробу ділового чоловіка та ділової жінки.
Ділові прийоми, їх призначення. Види ділових прийомів, правила їх організації та проведення. Манера поведінки на ділових прийомах.
ТЕМА 9. Поняття про імідж ділової людини

Визначення поняття «імідж». Психологічні закони та механізми, які лежать в основі формування та функціонування іміджу. Іміджелогія - нова галузь наукового знання.
Імідж як суттєва особистісна та професійна характеристика.
Створення професійного іміджу – необхідна умова успіху ділової людини.
Типи іміджу: дзеркальний, поточний, бажаний, корпоративний.
Особливості іміджу менеджера. Імідж - важливий інструмент ефективного впливу на ділових партнерів.
Робота над особистим професійним іміджем - пріоритетний напрямок самовдосконалення ділової людини.
ТЕМА 10. Технологія побудови іміджу ділової людини

Напрямки роботи над іміджем. Створення іміджу – процес перманентний.
Іміджмейкери - спеціалісти з формування іміджу.
Моделі поведінки: етикетні та стратегічні.
Критерії вибору моделі поведінки: моральна бездоганність, відповідність закону і усталеному у суспільстві порядку, врахування конкретної ситуації, врахування цілі, самокритична оцінка, статеве співвідношення особистості.
Тілесний імідж (риси обличчя, міміка, посмішка, погляд, особливості статури, жестикуляція, постава, хода).
Зовнішній вигляд (одяг, зачіска, макіяж, парфуми, прикраси).
Естетична і психологічна елегантність.
Тактика спілкування.
Манери як спосіб відтворення образу особистості, візуальне проявлення тих його якостей, які оцінюються людьми зі знаком «плюс» або
«мінус».

11
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
Усьо
го
в тому числі
Лекції
Практич
ні
заняття
СРС
Індивід.
робота
108
6
2
80
20
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Моральні основи ділового спілкування
Тема
1.
Етика

ділового
спілкування як наука та
навчальна дисципліна
8 1
7
Тема
2.
Етика
ділового
спілкування
і
суспільно-
економічний
розвиток
суспільства
8 1
7
Тема 3. Основні принципи етики
ділового спілкування і характер
ділової взаємодії
9 1
8
Тема
4.
Моральні
засади
спілкування в колективі
10 10
Тема 5. Ділове спілкування, його
види та форми
9 1
8
Разом за змістовним модулем 1
44
3
1
40
Змістовний модуль 2 . Практичні аспекти забезпечення моральних основ
ділового спілкування
Тема 6. Загальні принципи
побудови ділового спілкування
8 1
7
Тема 7. Ділова етика та
службовий етикет
8 1
7
Тема 8. Правила та норми
сучасного ділового етикету
9 1
8
Тема 9.
Поняття про імідж ділової
людини
10 10
Тема 10.
Технологія побудови
іміджу ділової людини
9 1
8
Разом за змістовним модулем 2
44
3
1
40
Усього годин за Модулем 1:
88
6
2
80

Модуль 2
Індивідуальні завдання
20 20
Всього:
108
6
2
80
20


12
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 5. Ділове спілкування, його види та форми
Практичне заняття:

1.
Проаналізувати основні види ділового спілкування: офіційне і неофіційне.
2.
Навести приклади основних форм ділового спілкування.
Література [1,2,5,10,11,12,16,17]

Тема 10. Технологія побудови іміджу ділової людини
Практичне заняття:

1.
Назвати основні напрямки роботи над іміджем, навести приклади.
2.
Проаналізувати особливості формування тілесного іміджу (риси обличчя, міміка, посмішка, погляд, особливості статури, жестикуляція, постава, хода) та зовнішнього вигляду (одяг, зачіска, макіяж, парфуми, прикраси).
Література [3, 5, 9, 10, 12, 18, 22]


13
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Етика ділового спілкування як наука та
навчальна дисципліна
Проаналізувати етику ділового спілкування як галузеву, прикладну соціально - психологічну науку.
Визначити ключові задачи навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування».
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
7
2
Тема 2. Етика ділового спілкування і суспільно-
економічний розвиток суспільства
Розглянути особливості етики ділового спілкування у східній культурній традиції та порівняти її з етикою ділового спілкування традиційного суспільства.
Ознайомитись з працею М.Вебера «Протестантська етика і дух капіталізма» та дослідженнями К.Хорні та Е.Фрома.
Проаналізувати сучасні погляди на місце та роль етики у діловому спілкуванні.
Навести приклади проявів на практиці основних позицій щодо питання співвідношення етики і бізнесу, які існують на сьогодні.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
7
3
Тема 3. Основні принципи етики ділового спілкування і
характер ділової взаємодії
Розглянути основні рівні та характер ділової взаємодії.
Навести приклади.
Проаналізувати основні принципи етики ділового спілкування «зверху - вниз» (між керівником і підлеглим).
Навести приклади проявів основних принципів етики ділового спілкування «знизу-вверх» (між підлеглим і керівником) та способів морального впливу підлеглого на керівника.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
8
4
Тема 4. Моральні засади спілкування в колективі
Ознайомитись з основними методами дослідження морально- психологічного клімату в колективі.
Проаналізувати основні засоби підвищення рівня моральності ділового спілкування та етичності поведінки як
10

14 керівників, так і рядових працівників в установах та організаціях. Навести приклади.
Розглянути різні стилі керівництва колективом та типи взаємовідношень в системі керівник-підлеглий. Зробити порівняльний аналіз.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.

5
Тема 5.

Ділове спілкування, його види та форми
Розглянути основні функції ділового спілкування та особливості ділової комунікації.
Порівняти основні види ділового спілкування: офіційне і неофіційне.
Навести приклади основних форм ділового спілкування ( ділова бесіда, ділові переговори, дискусії, дебати, полеміка, ділові наради, ділові збори, прес-конференція, презентація, самопрезентація, публічні виступи, листування, ділові прийоми).
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.

8
6
Тема 6. Загальні принципи побудови ділового cпілкування
Познайомитись з особливостями застосування вербальних засобів комунікації при діловому спілкуванні.
Проаналізувати роль невербальних засобів спілкування при діловій взаємодії (дистанція, взаємна орієнтація людей у просторі, рукостискання, поза, жест, міміка, візуальний контакт).
Розглянути основні принципи ділового спілкування та основні правила оптимізації ділового спілкування.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.

7
7
Тема 7. Ділова етика та службовий етикет
Навести приклади прояву єдності двох сторін етикету: морально-етичної (вираження моральної норми) та естетичної (свідчить про красоту, елегантність форм поведінки) у реальному житті.
Проаналізувати шість основних заповідей ділового етикету (робити все вчасно; ніколи нікому не переказувати ніякої інформації стосовно особистого життя товаришів по службі; бути люб’язним, доброзичливим та привітним; думати про інших, а не тільки про себе; одягатись, як слід; говорити і писати гарною мовою).
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.

7

15 8
Тема 8. Правила та норми сучасного ділового етикету
Проаналізувати етикет службових взаємин, зокрема, правила вербального етикету, правила ділової переписки, етикет телефонного спілкування, етикет ведення бесіди, етикет привітань, офіційні форми рекомендування, етикет з візитними картками: їх призначення, правила оформлення та обміну.
Розглянути основні принципи, яких треба дотримуватися, щоб виглядати респектабельно (одягатися добротно, комфортно, універсально) та деякі поради до складання гардеробу ділового чоловіка та ділової жінки.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.
8
9
Тема 9. Поняття про імідж ділової людини
Розглянути імідж як суттєву особистісну та професійну характеристику та створення професійного іміджу як необхідну умову успіху ділової людини.
Проаналізувати типи іміджу: дзеркальний, поточний, бажаний, корпоративний.
Розглянути особливості іміджу менеджера як важливого
інструменту ефективного впливу на ділових партнерів.
Скласти план-графік роботи над особистим професійним
іміджем, як пріоритетним напрямком самовдосконалення ділової людини.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.

10
10
Тема 10. Технологія побудови іміджу ділової людини
Розглянути основні напрямки роботи над іміджем.
Ознайомитись з основними моделями поведінки: етикетними та стратегічними.
Проаналізувати критерії вибору моделі поведінки: моральна бездоганність, відповідність закону і усталеному у суспільстві порядку, врахування конкретної ситуації, врахування цілі, самокритична оцінка, статеве співвідношення особистості.
Огляд основної та додаткової літератури по темі.
Ведення термінологічного словника.

8
Всього


80


16
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

17
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних

18 питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)

19
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)
7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове виконання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2.
Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
1
Б
2
В
3
Г
4
Д
5
Є
6
Ж
7
З
8
Й
9
І
10
К
11
Л
12
М
13
Н
14
О
15
П
16
Р
17
С
18
Т
19
У
20
Ф
21
Х
22
Ц
23
Ч
24
Ш
25
Щ
26
Ю
27
Я
28
7.3.

Контрольна робота з дисципліни «Етика ділового спілкування» складається з двох частин: теоретичної частини (теоретичне питання, що потребує поглибленої відповіді і розкриття теми у формі реферату) та практичної частини (завдання, що передбачає самостійний аналіз слухачами певних теоретичних і практичних аспектів етики ділового спілкування та їх проявів у реальному житті).

20
7.4.

Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над фаховою науковою літературою, навичок аналітичного мислення, закріплення теоретичних знань з теорії та практики соціальної роботи, їх систематизації, поглиблення та узагальнення.
7.5.
Реферат обов’язково має містити всі необхідні структурні складові: план, вступ, основну частину, висновки та список літератури. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні і практичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.6.
Запис умови завдання та теми реферату, передбаченого варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер.
Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.7.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.8.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.9.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).
7.10.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30
днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
27 - 30
B (дуже добре)
4 (добре)
25 - 26

21
C (добре)
23 – 24
D (задовільно)
3 (задовільно)
21 – 22
E (достатньо)
19 – 20
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
11 – 18
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-10
7.12.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.13.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теоретичне завдання (теми для рефератів)

1.
Етика ділового спілкування як наука та навчальна дисципліна.
2.
Сучасні погляди на місце та роль етики у діловому спілкуванні.
3.
Дотримання норм службового етикету як показник самодисципліни та етичних переконань ділової людини.
4.
Особливості етичного ставлення керівника до підлеглого.
5.
Основні принципи етики ділового спілкування між підлеглим і керівником.
6.
Основні принципи етики ділового спілкування між колегами.
7.
Особливості етики ділового спілкування у східній культурній традиції.
8.
Особливості етики ділового спілкування у західно-європейській культурній традиції.
9.
Імідж як важливий інструмент ефективного впливу на ділових партнерів. Особливості іміджу менеджера.
10.
Імідж як суттєва особистісна та професійна характеристика ділової людини.
11.
Стилі керівництва колективом. Соціально-етичний портрет керівника.
12.
Морально-етична та естетична складові етикету.
13.
Дисципліна як показник моральної зрілості колективу.
14.
Функції ділового спілкування.
15.
Моральний аспект відносин між керівником і підлеглими.
16.
Особливості ділової комунікації.
17.
Основні види ділового спілкування: офіційне і неофіційне.
18.
Основні форми ділового спілкування.
19.
Структура та основні характеристики ділового спілкування.

22 20.
Напрямки роботи над іміджем ділової людини (тілесний імідж та зовнішній вигляд).
21.
Ділові прийоми: види, призначення, правила організації, манера поведінки.
22.
Особливості застосування вербальних засобів комунікації при діловому спілкуванні.
23.
Моральні дилеми у спілкуванні ділової людини.
24.
Професійно-етичні виміри професіоналізму.
25.
Тактика та манери спілкування при діловій взаємодії.
26.
Етикет службових взаємин.
27.
Етикет керівника.
28.
Особливості різних видів ділового спілкування
29.
Основні принципи етики ділового спілкування між керівником і підлеглим.
30.
Роль невербальних засобів спілкування при діловій взаємодії.
Практичне завдання

Написати власні роздуми у формі есе за однією із тем (на вибір студента):
а) «Дотримання норм службового етикету як показник рівня соціалізації ділової людини».
б) «Дотримання норм службового етикету як показник рівня самодисципліни та етичних переконань ділової людини».
Об’єм відповіді на практичне завдання 3-4 стор.

23
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції і практичні заняття, ділові ігри, тренінгові вправи тощо.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. Поточне тестування, оцінка за відповідь, оцінка за самостійну роботу, підсумкова письмова робота.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсум-
ковий
тест
(залік)
Сума
Змістовний модуль 1

Змістовний модуль
2
Індивідуальне
завдання10
10
30
50
100
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2


Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали).

24

12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Етика ділового спілкування як галузева, прикладна наука.
2.
Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна.
3.
Визначення суті основних понять курсу: «етика», «мораль»,
«спілкування», «ділове спілкування», «етика ділового спілкування».
4.
Етика ділового спілкування традиційного суспільства.
5.
Особливості етики ділового спілкування у східній культурній традиції.
6.
Особливості етики ділового спілкування у західно-європейській культурній традиції.
7.
Сучасні погляди на місце та роль етики у діловому спілкуванні.
8.
Рівні та характер ділової взаємодії.
9.
Золоте правило етики спілкування.
10.Основні принципи етики ділового спілкування між керівником і підлеглим.
11.Основні принципи етики ділового спілкування між підлеглим і керівником.
12.Основні принципи етики ділового спілкування між колегами.
13.Моральний комфорт життя в колективі.
14.Методи дослідження морально-психологічного клімату в колективі.
15.Засоби підвищення рівня моральності ділового спілкування та етичності поведінки у колективі.
16.Визначення суті таких понять як: «спілкування», «ділове спілкування».
17.Функції ділового спілкування.
18.Характеристика та особливості офіційного ділового спілкування.
19.Характеристика та особливості неофіційного ділового спілкування.
20.Основні форми ділового спілкування.
21.Структура ділового спілкування.
22.Основні характеристики ділового спілкування.
23.Особливості застосування вербальних засобів комунікації при діловому спілкуванні.
24.Роль невербальних засобів спілкування при діловій взаємодії.
25.Визначення суті таких понять як: «етикет», «культура поведінки»,
«ділова етика», «діловий етикет».
26.Єдність двох сторін етикету: морально - етичної та естетичної.
27.Морально – етична складова етикету.
28.Естетична складова етикету.
29.Правила вербального етикету.
30.Правила ділової переписки.
31.Етикет телефонного спілкування.
32.Етикет ведення бесіди.

25 33.Визначення поняття «імідж».
34.Психологічні закони та механізми, які лежать в основі формування та функціонування іміджу.
35.Особливості іміджу менеджера.
36.Імідж - важливий інструмент ефективного впливу на ділових партнерів.
37.Напрямки роботи над іміджем.
38.Критерії вибору моделі поведінки.
39.Тілесний імідж (риси обличчя, міміка, посмішка, погляд, особливості статури, жестикуляція, постава, хода).
40.Зовнішній вигляд (одяг, зачіска, макіяж, парфуми, прикраси).
41.Манери спілкування.
42.Основні етичні принципи, правила та норми.
43.Характеристика базових категорій етики: «добро», «зло»,
«справедливість», «благо», «свобода» , «відповідальність»,
«обов’язок», «совість», «честь».
44.Етика ділового спілкування у вченні Конфуція.
45.Праця М.Вебера «Протестантська етика і дух капіталізма».
46.Основні позиції щодо питання співвідношення етики і бізнесу, які
існують на сьогодні
47.Дотримання норм службового етикету як показник рівня соціалізації ділової людини.
48.Шість основних заповідей ділового етикету.
49.Дотримання норм службового етикету як показник рівня самодисципліни та етичних переконань ділової людини.
50.Етикет службових взаємин.26
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
1.
Аминов И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2006.
– 273с.
2.
Бралатан В.П., Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика: Навч. посібник. Рекомендовано МОН України. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 252с.
3.
Виноградський М.Д. та ін. Управління персоналом: Навч. посібник. –
2-ге вид. рекомендовано МОН України, К.: Центр учбової літератури,
2009. – 502с.
4.
Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник. Рекомендовано МОН України, К.:
Кондор, 2002. – 518с.
5.
Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. посібник.
Рекомендовано МОН України, К.: Академвидав, 2003. – 568с.
6.
Ходаківський Є.І. та ін. Психологія управління: Навч. посібник. – 2-ге вид., К.: Центр учбової літератури, 2009. – 608с.
7.
Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посібник.
Рекомендовано МОН України, К.: Знання, 2005. – 442с.
8.
Чайка Г.Л. Праця менеджера в системі управління: Навч. посібник.
Рекомендовано МОН України, К.: Знання, 2011. – 469с.
9.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. –
6-те вид., випр.. і доп. Рекомендовано МОН України. - К.: Знання,
2007. – 230с.
Допоміжна
1.
Бондарчук Л.В. Етичні засади соціальної роботи у контексті
європейських стандартів // Матеріали ІV Міжнародного симпозіуму з біоетики „Розвиток ідей біоетики у європейському контексті”. – К.:
Сфера. – 2006. – С.24-25.
2.
Етика - вчення про смисл життя : [навч.-метод. посібник] / В. І. Гур [та
ін.] ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний
ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2008. - 80 с.
3.
Етика та естетика: навч. посіб. / Ортинський В. Л. [та ін.]; під заг. ред.
М. П. Гетьманчука. - Л.: ЛДУВС, 2010. - 319 с.
4.
Малахов В. А. Етика. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Малахов. - К.: Либідь, 2001. - 382 с.
5.
Мовчан В. С. Етика : Навч. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2007. -
484 с.
6.
Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. посібник. – 2-е вид. Рекомендовано МОН України. - К.: Каравела, 2010.
– 232с.
7.
Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні

27 та аксіологічні аспекти: науково-методичний посібник / В.В. Рибалка –
К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2011. – 428 с.
8.
Сафьянов В.И. Этика общения. – М.: Знание, 1991. - 324 с.
9.
Семенов А.А., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. – М.: Інформцентр, Маркетинг, 2000. - 392 с.
10.
Сенченко И. Этика и этикет деловых отношений // Основы менеджмента. - М.: Знание, 1993. - 296с.
11.
Словарь по этике / Под ред. Кона И. С. - М.: Знание, 1981. - 257с.
12.
Сморж Л.О. Естетика: навчальний посібник / Л.О. Сморж – К.: Кондор,
2009. – 334с.
13.
Томас М. Герет та Річард Дж. Клоноскі. Етика Бізнесу. – К.: «Олімп»,
2005. – 340с.
14.
Тофтул М. Г. Етика : навч. посібник / М. Г. Тофтул. - К. : Академія,
2006. - 414 с.
15.
Шведов А.И. Искусство убеждать. – К.: Молодь, 1986. - 407 с.
16.
Шевчук О. С., Шевчук С. П. Основи етики та професійного спілкування // Введення у соціальну роботу. Навчальний посібник. - К.:
Фенікс, 2001. – С. 156-214.
17.
Ягодинский В.Н. Как вести себя: практический курс культуры поведения. – М.: Знание, 1991. - 327 с.

Інформаційні ресурси
1.
European year for people with disabilities // European Diability Forum. —
Режим доступу: http://www.edf-feph.org/en/events
2.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Загальне законодавство. -
Режим доступу: http://www.
zakon.rada.gov.ua
3.
Офіційний веб-сайт Всесвітньої організації охорони здоров‘я. Режим доступу: http://www.who.int/ru/index.html
4.
Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
5.
Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://www.
kmu.gov.uа
6.
Психические заболевания. Общие сведения. Благотворительный фонд
«Душа человека». — Режим доступу: http://www.ngo.org.ru/ngoss/ get/id
12786.html.
7.
Психологические состояния людей, потерявших работу. — Режим доступу:
http://www.psyfactor.org.
8.
Стигма и дискриминация. — Режим доступу: http://www.aids.ua/_hivaids/popular/stigma.html

28

ЗМІСТ1 Опис навчальної дисципліни
3 2.. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
11 5. Теми семінарських занять
12 6. Самостійна робота
13 7. Індивідуальні завдання
19 8. Методи навчання
23 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
23 23 23 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
24 13. Рекомендована література
26
Зміст
28
29
Навчально-методичне видання


Бондарчук Людмила Володимирівна

Робоча програма навчальної дисципліни

«Етика ділового спілкування»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Л.В.Бондарчук
Підписано до друку р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. Арк. 1,2
Тираж 30 прим. Зам. № _____
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор____________________ Могильний О.М.
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  • Інформаційні ресурси


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал