Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 311.98 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір311.98 Kb.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра менеджменту

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор____________________ Могильний О.М.

“____” ____________________2014 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПНЗЕ 2.

МІКРОЕКОНОМІКА

ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03050501 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

Київ 2014

2
Розробник програми: кандидат економічних наук, професор
Руженський М.М.
Робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 «Економіка
і підприємництво», затвердженої 07.06.2006 р.
Рецензенти:
Кучеренко Д.Г., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Побережець Т.І., кандидат економічних наук, доцент Національного університету біотехнологій і природокористування.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту
Протокол №3, від 25 березня 2014 р.
Завідувач кафедри менеджменту
__________________ проф. Федоренко В.Г.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № 3 від 26 березня 2014 р.
“Погоджено”
Завідувач навчально-методичного відділу
_______________ М.М. Руженський
Завідувач навчального відділу
_______________ В.А. Куляша
© Руженський М.М., 2014
© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2014

3
1.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників
Галузь знань,
спеціальність,
освітньо-
кваліфікаційний
рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів – 3
Галузь знань 0305
Економіка та підприємництво
Нормативна
Модулів – 3
Спеціальність
7.03050501
“Управління персоналом та економіка праці”
Рік підготовки
Змістовних модулів – 4

1-й
Індивідуальне завдання – контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин – 108

1-й
Лекції
Аудиторних годин для заочної форми навчання – 12
Освітньо- кваліфікаційний рівень: спеціаліст
(перепідготовка)

8 год.
Практичні

4 год.
Лабораторні


Самостійна робота

64 год.
Індивідуальні завдання
(контрольна робота):
32 год.
Вид контролю: екзамен
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 12,5%

4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежень ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.
Завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань: надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання
інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:

Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

вміння аналізувати економічні процеси та явища, на мікрорівні, визначити їх сутність, основні закономірності розвитку мікросистеми:

знання уміння оперувати термінами, поняттями й категоріями мікроекономіки;

використання мережі Інтернет як джерела інформації з питань мікроекономічного аналізу, користування Microsoft Officce, Power Point при підготовці доповідей з презентаціями;

уміння знаходити та аналізувати економічну інформацію з метою дослідження тенденцій функціонування мікросистеми;

навички прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері мікроекономічного аналізу.
Міжособистісні компетентності:

уміння усного і письмового спілкування державною мовою;

знання іноземних мов для використання іншомовних джерел
інформації, та забезпечення на цій основі результативної професійної діяльності;

здатність до роботи в команді;

усвідомлення і дотримання загальноприйнятих норм поведінки і етичних цінностей в міжособистісних відносинах;

уміння донести до співробітників інформацію, ідеї, висновки щодо розуміння проблем, рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності;

здатність до позитивного сприйняття критики в процесі дискусії та самокритики;

уміння критично оцінювати явища, процеси, ситуації у процесі функціонування мікросистем.


5

Системні компетенції:

здатність застосовувати набуті знання в процесі управління виробничою діяльністю фірми;

уміння відбирати і використовувати методи економічного впливу в процесі професійної діяльності;

уміння визначити життєві цілі, окреслити їх пріоритетність та планування власної діяльності;

усвідомлення необхідності та вміння створювати і вдосконалювати власний позитивний імідж;

уміння критично мислити та генерувати креативні ідеї та вирішувати проблемні ситуації на інноваційних засадах;

культивування особистої стресовитривалості, навичок саморегуляції, недопущення перевантажень організму, підтримка в належному стані психоемоційного здоров’я;

уміння розробляти та реалізувати економічні проекти в сфері управління персоналом;

здатність нести соціальну відповідальності за діяльність організації шляхом врахування та прогнозування соціально-економічних наслідків на поведінку, на працівників та зменшення зовнішніх загроз.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності):

знання особливостей та тенденцій функціонування мікросистем;

уміння на основі мікроекономічного аналізу тенденцій розвитку організації класифікувати завдання та визначити задачі персоналу фірми;

уміння тлумачити закони функціонування і розвитку мікросистем;

уміння ураховувати специфіку механізму функціонування мікросистем на сучасному етапі соціально-економічних перетворень в
Україні;

уміння використовувати методи мікроекономічного аналізу в професійній діяльності;

здатність використовувати раціонально економічні ресурси в процесі професійної діяльності;

уміння враховувати специфіку інформаційного забезпечення мікросистем;

знання і вміння визначати ефективність діяльності фірм на основі критеріїв загальної, спеціальної, конкретної ефективності управління.

6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Теорія поведінки споживачів.

Тема 1. Предмет і методи мікроекономіки.
Макроекономіка як складова частина економічної теорії. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Поняття економічної ефективності. Модель і крива виробничих можливостей, їх основні функції в економічному аналізі. Вплив технологій на виробничі можливості суспільства. Альтернативна вартість економічного блага. Вплив цін на розподіл ресурсів. Координація вибору: стихійний порядок та ієрархія.
Трансакційні витрати.
Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки.
Предмет курсу. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні.
Індивід. Домашнє господарство. Фірма. Держава.
Методологія мікроекономічного аналізу.
Мікроекономічне моделювання.
Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод порівняльного аналізу; граничний аналіз; позитивний та нормативний аналіз.
Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне моделювання.
Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.
Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація.
Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнення. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як залежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається споживачем.
Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності.
Перший закон Госена. Закон спадної граничної корисності блага, його графічне зображення.
Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.
Модифікація функції корисності як залежності між кількістю

споживаних благ та рівнем корисності за умови бюджетних обмежень. Суть раціонального вибору споживача.
Поняття рівноваги споживача. Модель споживання набору благ.
Другий закон Госена.
Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача. Поняття попиту на благо. Моделювання поведінки споживача, який прагне раціоналізувати свій вибір з урахуванням спадної граничної корисності блага: визначення індивідуального попиту на благо.
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.
Система переваг споживача та її основні елементи: здатність до ранжування альтернатив; транзитивність переваг; ненасиченість благами;

7 субституціональність. Множинність благ та повна інформованість споживача, зовнішні умови для здійснення вибору.
Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій.
Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Спадний характер та неможливість перетину кривих байдужості за кращих однакових умов. Карта байдужості.
Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення. Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки взаємозаміщення та взаємодоповнення благ.
Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та кута нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії та на процес споживання.
Два підходи до оптимізації споживчого вибору, їх гранична
інтерпретація. Вирівнювання зважених граничних корисностей і рівновага споживача. Різні випадки досягнення рівноваги: “кутова” і “внутрішня” рівновага.
Тема 4. Аналіз поведінки споживача.
Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу.
Графічний аналіз і побудова лінії “доход – споживання”. Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ. Поняття “нормальних” і “неякісних” товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля – Швабе. Розподіл споживчих витрат за напрямками їх використання.
Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одного з товарів та обох товарів. Побудова лінії “ціна – споживання”. Траєкторія змін споживання внаслідок зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача.
Визначення умов моделі, що аналізується: зменшення ціни одного з товарів за незмінних цін на інші товари та незмінного доходу споживача.
Неоднозначність впливу на споживчий вибір. Розкладання сукупної зміни і обсягу попиту на дві складові: ефект доходу і ефект заміщення. Одно – та різнонаправлений вплив ефектів. Парадокс Гіфена.
Ефект розміщення і доходу як основа побудови функції
індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії корисності.
Утворення “надлишку споживача” в результаті перевищення корисності товарів за ціною. Приріст надлишку споживача як показник зміни його добробуту. Сукупний надлишок споживача та формування ринкового попиту на певний товар. Зміна надлишку і втрати в результаті введення податків та дотацій на товари.
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія.
Попит та закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуальних
(означення, побудова графіків). Закон попиту, функція попиту, крива попиту.
Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).

8
Еластичність попиту. Концепція еластичності взаємозв’язаних показників. Еластичність попиту за чинниками впливу: еластичність попиту за власною ціною блага, еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага та за ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність), еластичність попиту за доходом. Зв’язок між еластичністю попиту за власною ціною блага та доходом виробника.
Пропозиція та закон пропозиції. Функція пропозиції, крива пропозиції.
Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни (економічний, алгебраїчний та графічний аналіз).
Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції.
Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.
Взаємодія попиту та пропозиції. Поняття рівноваги, надлишку, дефіциту. Ринкова ціна рівноваги, обсяг рівноваги. Механізм встановлення ринкової рівноваги (павутиноподібна модель). Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. Поняття про надлишок споживача та надлишок виробника.
Практичне застосування аналізу рівноваги встановлення мінімуму заробітної плати, стелі цін, податків, квоти і тарифів. Державного приватного сектора. Нецінове нормування дефіциту. Акцизні податки та максимізація акцизного збору.

Змістовний модуль 2. Теорія підприємства: виробництво та витрати

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства.
Підприємство як суб’єкт ринкових відносин, економічна організація, найважливіший різновид мікросистем. Спрощена схема ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підприємство як закупівельна система, товаровиробник та продавець. Динамічність зовнішнього середовища і його вплив на внутрішню динаміку виробництва. Поняття адаптивності, гнучкості та гомеостатичності у виробничо-ринковій системі.
Мотивація поведінки підприємства.
Головні види виборів підприємства: що виробляти (продукція, роботи, послуги), як виробляти
(технологія, фактори виробництва), для кого виробляти (ринки, споживачі ціни). Фактор часу і періоди функціонування підприємства: миттєвий, короткий і тривалий. Поняття оптимального та рівноважного станів підприємства. Фактори виробництва, їх групування та варіації. Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт.
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум
товаровиробника.
Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне зображення. Феномен “згасання” виробничої функції. Правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність виробництва: поняття, методика обчислення показників, діапазон змін.

9
Обґрунтування управлінських рішень щодо розширення та згортання виробництва.
Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива однакового продукту (виробничої байдужості) – ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Можливі конфігурації ізоквант. Еластичність заміщення. Доповнюваність, подільність, мобільність та інтенсивність використання факторів виробництва.
Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу.
Поняття однорідних та неоднорідних виробничих функцій. Графіки віддачі від масштабу однорідних виробничих функцій. Причини позитивного та негативного ефекту від масштабу. Еластичність масштабу та її взаємозв’язок з еластичністю виробництва.
Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Умови комбінації (заміщення) факторів. Лінія однакових витрат – ізокоста. Карта ізокост. Спільний графік однакового продукту та однакових витрат. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми в короткому та тривалому періодах. Межі розширення в короткому періоді. Оптимальний шлях розвитку в тривалому періоді. Ізокліна варіація факторів виробництва. Зміна цін на ресурси. Ефекти заміщення та випуску.

Тема 8. Витрати виробництва.
Часткова варіація факторів виробництва і функція витрат. Постійні та змінні витрати (сукупні та середні). Типовий характер зміни витрат у короткому періоді. Закон неминучого зростання граничних витрат (зниження доходності).
Ізоквантна, пропорційна та ізоклінна варіації факторів виробництва та функція витрат. Криві тривалих витрат (сукупних середніх) як такі, що огинають криві короткотермінових витрат. Види кривих тривалих середніх витрат. Концепція мінімального ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми в процесі вироблення довготермінової стратегії розвитку. Оптимальна виробнича потужність (оптимальні обсяги випуску).
Мінімально ефективний розмір виробництва та структура ринку.
Змістовний модуль 3. Теорія ринкових структур.

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.
Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки.
Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.
Сукупний середній та граничний доходи фірми, їх графічне відображення. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми.
Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді.
Максимізація прибутку (два підходи). Дослідження умов прибутковості та

10 збитковості фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми – досконалого конкурента. Ринкова ціна та умови: прибутковості фірми, беззбитковості, збитковості, повного згорання виробництва (графічно).
Пропозиції фірми і галузі.
Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги. Пропозиція фірми і галузі у довгостроковому періоді.
Ефективність ринку досконалої конкуренції.
Тема 10. Монопольний ринок.
Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки.
Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри монопольного ринку, різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія.
Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Визначення монополістом ціпі та обсягу виробництва (графічна та алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція фірми монополіста та особливості її формування. Цінова дискримінація. Рівновага фірми-монополіста у довгостроковому періоді. Реалізація та утримання монопольної влади.
Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція.
Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку.
Основні причини
існування олігополії.
Різноманітність олігополістичних структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки підприємства на ринку. Дуополія, суть моделі Курно та Бертрана.
Формальні умови моделі. Оптимізація обсягу виробництва в умовах дуополії.
Олігополістичне ціноутворення.
Моделі олігополістичного ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні і мовчазні змови (лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту.
Ціноутворення за принципом: “витрати плюс ...”. Основний зміст нецінової конкуренції.
Олігополія та економічна ефективність. Науково-технічний прогрес за умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. Державне регулювання олігополії.
Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та умови функціонування. Умови вступу до галузі.
Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткострокова та довгострокова рівновага галузі (графічна інтерпретація).
Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки. Вплив рекламної

11 діяльності на обсяги виробництва та витрати. Економічна доцільність реклами.
Суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.
Змістовний модуль 4. Ринки факторів виробництва. Загальна рівновага
та ефективність ринкової системи.

Тема 12. Ринки факторів виробництва.
Споживання факт рів виробництва: цілі та обмеження.
Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.
Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту.
Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.
Монопольний похідний попит. Монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту.
Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора.
Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів.
Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найму праці.
Обґрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.
Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку:
інструментарій ординалістської теорії корисності. Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці.
Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості.
Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.
Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди.
Попит та пропозиція капіталу. Вибір у часі. Поняття вибору у часі.
Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Більша привабливість споживання теперішніх благ. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами.
Оптимальний вибір.
Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень.
Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Peaльна та

12 номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал.
Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийняті інвестиційних рішень.
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.
Поняття ринкової рівноваги. її аналіз. Часткова та загальна рівновага.
Ефект зворотного зв’язку. Закон Вальраса.
Рівновага в економіці обміну. Необхідність та вигоди ринкового обміну. Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, що обмінюються. Діаграма Еджворта. Ефективність при обміні. Крива контактів
ГІарето – ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето.
Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресурсів діаграма Еджворта. Крива виробничих контрактів. Парето – оптимальний розподіл ресурсів. Ефективність на конкурентних ринках товарів.
Загальна рівновага та економіка добробуту. Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків. Причини обмеженої здатності ринкового регулювання. Оптимум та квазіоптимум ринкової системи.
Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту.
Критерії оцінки добробуту.
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.
Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування власності та ринкові процеси.
Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні,
інтерспецифічні ресурси фірми. Контрактна концепція фірми. Трансакційні витрати.
Поняття про зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти.
Суспільні та приватні витрати (вигоди) коригуючи податки та субсидії.
Теорема Коуза.
Забруднення навколишнього середовища. Роль держави у вирішенні екологічних проблем.
Споживчі властивості суспільних благ: загальнодоступність, неконкурентність та невиключність. Суспільні блага та ефективність.
Неспроможність ринкового механізму регулювати ефективність суспільних благ та функції держави.

13
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Назва змістовних модулів теми
Усього
Кількість годин
Заочна форма навчання
в чому числі
Лекц. Семін. СРС
Індивід.
завдання
(контр.
робота)
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Теорія поведінки споживачів.
Тема
1.
Предмет
і методи мікроекономіки.
4,5 0,5

4
Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.
6,5 0,5

6
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.
6,5 0,5

6
Тема 4. Аналіз поведінки споживача.
6,5 0,5

6
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія.
5,5 0,5 1
4
Разом за змістовним модулем 1
29,5
2,5
1
26

Змістовний модуль 2. Теорія підприємства: виробництво та витрати
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства.
6 1

5
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.
6,5 0,5

6
Тема 8. Витрати виробництва.
7,5 0,5 1
6
Разом за змістовним модулем 2
20
2,0
1
17

Змістовний модуль 3. Теорія ринкових структур.
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.
3,5 0,5

3
Тема 10. Монопольний ринок.
3,5 0,5

3
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція.
4,5 0,5

4
Разом за змістовним модулем 3
11,5
1,5

10

Змістовний модуль 4. Ринки факторів виробництва. Загальна рівновага
та ефективність ринкової системи.
Тема 12. Ринки факторів виробництва.
7 1
2 4
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.
4,5 0,5

4
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства
3,5 0,5

3
Разом за змістовним модулем 4
15
2
2
11

Усього годин за модулем 1
76
8
4
64

Модуль 2
ІНДЗ
32 32
Усього годин
108
8
4
64
32

14
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія.
Семінарське заняття.
1. Попит і обсяг попиту. Закон попиту.
2. Пропозиція та обсяг пропозиції. Закон пропозиції.
3. Взаємодія
ПОПИТУ
і пропозиції. Ринкова рівновага.
Рекомендована література:
1. Мікроекономіка та макроекономіка: підручник для студентів екон. спец закл. освіти. За ред. С. Будаговської. – К. : Основи, 2001. – 517 с.
(Тема 2).
2. Піндайк P., Рубінфелд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К. : Основи.
1996. – 646 с. (Розділ 2).
3. Рудий М.М., Михайлов С.І. Мікроекономіка. Назч. посібник. – К. :
“Юнівест Медіа”, 2005. – 312 с. (Тема 2).
4. Мельникова В.І., Яременко В.Г., Мельникова О.П., Корнівськя В.О.
Мікроекономіка: Навч. посібник. – К. : ВД “Професіонал”. 2005. – 400 с.
(Розділ 4).


Тема 8. Витрати виробництва.
Семінарське заняття.
1. Сутність та види витрат виробництва.
2. Витрати фірми в короткостроковому періоді
3. Витрати фірми в довгостроковому періоді.

Рекомендована література:
1. Задоя А.О, Мікроекономіка: Курс лекцій. Навч. посібник. – К. : Т-во
“Знання”, КОО), 2000. – 211 с. (Тема 6).
2. Мікроекономіка та макроекопоміка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: За ред. С. Будаговської. – К. : Основи, 2001. – 517 с. (Тема
6).
3. Рудий М.М., Михайлов С.І. Мікроекономіка. Навч. посібник. – К. :
“Юнівест Медіа”, 2005. – 312 с (Тема 7).
5. Мельникова В.І., Яременко В.Г., Мельникова О.П., Корнівська В.О.
Мікроекономіка: Навч. посібник. – К. : ВД “Професіонал”. 2005. – 400 с.
(Розділ 3).


Тема 12. Ринки факторів виробництва.
Семінарське заняття.
1. Споживання факторів виробництва: фактори та обмеження
2. Попит на працю в умовах досконалого конкурентного ринку ресурсів.
3. Пропозиція праці на досконалому конкурентному ринку ресурсів.
4. Ринок праці
З
недосконалою конкуренцією.

15 5. Капітал як фактор виробництва.
6. Формування ринку виробництва.
7. Особливості ринку землі.
Рекомендована література:
1. Задоя А.О, Мікроекономіка: Курс лекцій. Навч. посібник. – К. : Т-во
“Знання”, КОО), 2000. – 211 с. (Тема 12).
2. Мікроекономіка та макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: За ред. С. Будаговської. – К. : Основи, 2001. – 517 с. (Тема
11).
3. Піндайк P., Рубінфелд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К. : Основи,
1996. – 646 с. (Розділ 14).
4. Рудий М.М. Михайлов С.І. Мікроекономіка. Навч. посібник. – К. :
“Юнівест Медіа”, 2005. – 312с (Тема 13).
5. Мельникова В.І., Яременко В.Г., Мельникова О.П., Корнівська В.О.
Мікроекономіка: Навч. посібник. – К. : ВД “Професіонал”. 2005. – 400 с.
(Розділ 14).

16
6. САМОСТІЙНА РОБОТА.

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1.
Змістовний модуль 1. Теорія поведінки споживачів.
Тема 1. Предмет і методи мікроекономіки.
Завдання:
Визначити предмет мікроекономіки та дати змістовну характеристику методів мікроекономічного аналізу.
4 2.
Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.
Завдання:
Побудувати криві сукупної та граничної корисності.
6 3.
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.
Завдання:
Побудувати криву байдужості та бюджетної лінії і пояснити їх зміст
6 4.
Тема 4. Аналіз поведінки споживача.
Завдання:
Побудувати графік змін бюджетної лінії та кривої Енгеля і дати їх змістовну характеристику.
6 5.
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія.
Завдання:
Побудувати графіки зміни попиту під впливом ціни та нецінових факторів; зміни величини пропорції; еластичності пропорції.
Розкрити їх зміст.
4 6.
Змістовний модуль 2. Теорія підприємства: виробництво та
витрати
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства.
Завдання:
Визначити змістовні характеристики підприємства як суб’єкта ринкових відносин, мотивацію його поведінки.
5 7.
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум
товаровиробника.
Завдання:
Побудувати графіки меж заміщення факторів та ефектів від зміни масштабу виробництва. Пояснити їх зміст.
6 8.
Тема 8. Витрати виробництва.
Завдання:
Побудувати таблицю, котра демонструє взаємозв’язок економічних і бухгалтерських витрат та прибутку. Намалювати криві сукупних і середніх витрат, розтлумачити їх зміст.
6 9.
Змістовний модуль 3. Теорія ринкових структур.
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.
Завдання:
Окресліть характерні риси ринку досконалої конкуренції. Побудуйте графік максимізації прибутку фірми, поясніть його зміст.
3 10.
Тема 10. Монопольний ринок.
Завдання:
Побудуйте графік максимізації прибутку монополісти та графік мінімізації збитків. Розтлумачте їх змістовні характеристики.
3 11.
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція.
Завдання:
Побудуйте варіант моделі курно, рівноваги курно та поясніть їх зміст.
4

17 12.
Змістовний модуль 4. Ринки факторів виробництва. Загальна
рівновага та ефективність ринкової системи.
Тема 12. Ринки факторів виробництва.
Завдання:
Побудуйте криві граничного продукту змінного ресурсу та графік ціни товару на досконало конкурентному ринку для фірми. Поясніть
їх зміст.
4 13.
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.
Завдання:
Визначте поняття ринкової рівноваги та характеристику рівноваги в економіці обміну. Охарактеризуйте земельну рівновагу, її зв’язок з економікою добробуту.
4 14.
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства
Завдання:
Дайте визначення трансакційних витрат та охарактеризуйте зміст їх основних форм.
3

Разом
64
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОКОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:
- організації самостійної навчальної діяльності;
- самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;
- праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;
- конспектування літературних джерел;
- роботи з довідковою літературою;
- опрацьовування статистичної інформації;
- написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміли сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.

18
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки ж короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами “Интернету” надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу мас бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10–12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку,

19 враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного, аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об'єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.

20
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ.
(Контрольна робота для заочної форми навчання)
7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв'язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
Л
Х
1
Б
М
Ц
2
В
Н
Ч
3
Г
О
Ш
4
Д
П
Щ
5
Є
Р
Ю
6
Ж
С
Я
7
З
Т
8
І
У
9
К
Ф
10 7.3. Контрольна робота з дисципліни “Мікроекономіка” складається з теоретичного питання, виклад якого потребує поглибленої відповіді на задану тему з використанням графіків.
7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження.
Теми контрольних робіт.
1.
Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки.
2.
Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнення.
3.
Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності.
4.
Поняття рівноваги споживача.
5.
Аналіз функції корисності з ординалістських позицій.
6.
Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення.
7.
Бюджетне обмеження і можливості споживача.
8.
Закон Енгеля. Закон Енгеля-Швабе.
9.
Ефект заміщення і доходу як основа побудови функції
індивідуального попиту.

21 10.
Попит та закон попиту.
11.
Еластичність попиту та чинники, що на нього впливають.
12.
Пропозиція та закон пропозиції.
13.
Еластичність пропозиції та фактори впливу на неї.
14.
Взаємодія попиту і пропозиції.
15.
Мотивація поведінки підприємства.
16.
Фактор часу і періоди функціонування підприємства.
17.
Фактори виробництва, їх групування та варіації.
18.
Еластичність виробництва: поняття, методика обчислення показників, діапазон змін.
19.
Карта ізоквант та заміщення факторів виробництва.
20.
Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми в короткому та тривалому періодах.
21.
Поняття і види витрат виробництва.
22.
Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
23.
Витрати виробництва у довгостроковому періоді.
24.
Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді.
25.
Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді.
26.
Ефективність ринку досконалої конкуренції.
27.
Характеристика моделі чистої конкуренції.
28.
Монопольний ринок у довгостроковому періоді.
29.
Монопольний ринок у короткостроковому періоді.
30.
Монополізація галузі та її економічні наслідки.
31.
Монопольна влада та її вплив на поведінку реальних монополій.
32.
Необхідність та засоби впливу держави на монополії.
33.
Олігополія як економічний феномен.
34.
Олігополістичний ринок та його вплив на поведінку фірми.
35.
Монополістична конкуренція: сутність та основні риси.
36.
Монополістична конкуренція та її вплив на ціни і обсяги виробництва.
37.
Нецінова конкуренція: суть, передумови виникнення та економічні наслідки для споживача.
38.
Цінова конкуренція в умовах монополізації виробництва.
39.
Ринки факторів виробництва та їх функції в економіці.
40.
Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження.
41.
Поняття ринкової рівноваги та її аналізу.
42.
Ефективність у виробничій сфері.
43.
Загальна рівновага: суть та політика з галузі економіки добробуту.
44.
Сучасна економічна теорія про права власності.
45.
Трансакційні витрати: суть та основні форми.
46.
Споживчі властивості суспільних благ: загальнодоступність, неконкурентність та невиключеність.

22
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:
– на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;
на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

23
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ.
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст геми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
- систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
- виконання завдань для самостійного опрацювання;
- виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
- тестові завдання;
- розрахункові завдання;
- обговорення проблеми, дискусія;
- аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
- ділові ігри (кейс-методи);
- презентації результатів роботи;
-
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.

24
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий
тест
Сума
Змістовний
модуль 1
Змістовний
модуль 2
Змістовний
модуль 3
Змістовний
модуль 4

50

100
50
Т1 Т2 Т3
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11
Т12
Т13
Т14


Шкала оцінювання: національна тa ECTS
90–100 балів відмінно (А);
82–89 балів добре (В);
75–81 балів добре (С);
68–74 балів задовільно (D);
60–67 балів задовільно (Е);
35–59 балів незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1–34 балів незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, курс лекцій, ілюстративні матеріали).

25
12. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

1.
Предмет мікроекономіки як науки.
2.
Методи дослідження мікроекономічних процесів і явиш.
3.
Основні поняття мікроекономіки
4.
Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки
5.
Економічні блага та поняття корисності.
6.
Сукупна та гранична корисність. Функція корисності.
7.
Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності.
8.
Закон спадної граничної корисності економічного блага.
9.
Уподобання споживача.
10.
Побудова кривих байдужості.
11.
Бюджетне обмеження і можливості споживача.
12.
Зміна доходу споживача та процес споживання.
13.
Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.
14.
Функція попиту від доходу: крива Енгеля.
15.
Реакція споживача на зміну цін товарів.
16.
Зміст ефекту заміни та ефект доходу.
17.
Взаємодія ефектів заміни та доходу.
18.
Попит та закон попиту.
19.
Пропозиція та закон пропозиції.
20.
Взаємодія попиту та пропозиції.
21.
Поняття рівноваги, надлишку, дефіциту.
22.
Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги.
23.
Еластичність попиту як поняття.
24.
Еластичність попиту за чинниками впливу.
25.
Еластичність пропозиції та її зміст.
26.
Характеристика підприємства як суб’єкта ринку та виробничої ринкової системи.
27.
Економічні періоди функціонування фірми.
28.
Мотивація поведінки фірми.
29.
Виробнича функція як економічна модель технології.
30.
Виробнича функція з двома змінними факторами.
31.
Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску.
32.
Поняття і види витрат виробництва.
33.
Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
34.
Витрати виробництва у довгостроковому періоді.
35.
Види ринкових структур та їх ознаки.
36.
Характерні риси ринку досконалої конкуренції.
37.
Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді.
38.
Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді.
39.
Ефективність ринку досконалої конкуренції.
40.
Характеристика моделі чистої монополії.
41.
Різновиди монополії.

26 42.
Монопольний ринок у короткостроковому періоді.
43.
Рівновага фірми-монополіста у довгостроковому періоді.
44.
Економічні наслідки та соціальна ціна монополії.
45.
Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції.
46.
Суспільна ціна монополістичної конкуренції.
47.
Похідний попит як поняття.
48.
Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту.
49.
Попит на працю за умови досконалої конкуренції ринку ресурсів.
50.
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.
51.
Ринок праці з недосконалою конкуренцією.
52.
Капітал як фактор виробництва.
53.
Попит та пропозиція капіталу.
54.
Поняття ринкової рівноваги та її аналіз.
55.
Рівновага в економіці обміну.
56.
Ефективність у виробничій сфері.
57.
Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки.
58.
Інституціональна природа сучасної фірми.
59.
Трансформаційні витрати.
60.
Поняття про зовнішні ефекти, негативні та позитивні зовнішні ефекти.
61.
Споживчі властивості суспільних благ: загальнодоступність, неконкурентність та невиключеність.
62.
Неспроможність ринкового механізму регулювати ефективність суспільних благ та функції держави.


27
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.
Нормативно-правові акти.
1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня
1996. – К., 2005. – 62с.
2. Бюджетний кодекс України. – [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon.nau.ua/docl?nid=1011.44.38D nobrieak
3. Господарський кодекс України. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ docl?nid=1011.23.0 4. Кодекс законів про працю України. – К. : Україна. – 2006. – 146 с.
5. Закон України “Про зайнятість населення”. – [Електронний ресурс].
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/lawy/show/5067-12 6. Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР “Про оплату праці” із змінами і доповненнями. – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%FO
Базова
7. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К. :
“Центр учбової літератури”, 2009. – 352 с.
8. Горобчук Г.Г. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К. : “Центр учбової літератури”, 2004. – 272 с.
9. Кириленко В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К. : Таксон, 1998.
10. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К. : “Центр учбової літератури”, 2003. – 208 с.
11. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. – Львів: Просвіта, 1999.
12. Мікроекономіка: Підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання,
2007. – 677 с.
13. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец, закладів освіти / За ред. С.П. Будаговської. — К.: Основи, 1998.
14. Рудий М.М., Попов С.І. Мікроекономіка: навч. посібник. – К. :
“Інвест Медіа”, 2005. – 312 с.
15. Старостенко Г.Г. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.
Допоміжна
16. Гребенников П. Микроэкономика: Учеб. (2-е изд.). – СПб. : СПбуэр,
1998. – 352с.
17. Долан Э., Линдсей Д. Микроэкономика. – СПб. : Экон. шк. – 1994. –
384с.
18. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учеб. – М. : МГУ им.
М.В. Ломоносова. Изд-во “ДИС”, 1997. – 410с.
19. Ивашковский С. Микроэкономика. Учеб. – М. : Дело, 1998. – 295с.
20. Максимова В.Р. Микроэкономика: Учеб (3-е изд., перераб. и доп.). –
М. : Совинтек, 1996. – 387с.
21. Нуриев Р. Курс микроэкономики. Учеб. для вузов. – М. : ИНФРА-
М, 1998. – 437с.

28
Інформаційні ресурси
22. www.prezident.gov
23. www.kmu.gov.ua
24. www.rada.gov.ua
25. www.me.gov.ua

29
ЗМІСТ
1.
Опис навчальної дисципліни .......................................................... 3 2.
Мета та вивчення навчальної дисципліни ..................................... 4 3.
Програма навчальної дисципліни ................................................... 6 4.
Структура навчальної дисципліни ................................................. 13 5.
Теми семінарських занять ............................................................... 14 6.
Самостійна робота ............................................................................ 16 7.
Індивідуальні завдання .................................................................... 20 8.
Методи навчання .............................................................................. 22 9.
Методи контролю ............................................................................. 23 10.
Розподіл балів, які отримують студенти ....................................... 24 11.
Методичне забезпечення ................................................................. 24 12.
Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань ...................................................................................... 25 13.
Рекомендована література ............................................................... 27 14.
Зміст ................................................................................................... 29

30
Навчально-методичне видання
Руженський Микола Мусійович
Робоча програма навчальної дисципліни
“Мікроекономіка”
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір А.В. Фокіна
Підписано до друку р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,3.
Тираж 20 прим. Зам №_____ свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розпоряджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17,
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • “Затверджую”
  • Ректор____________________ Могильний О.М.
  • Спеціальні (фахові) вміння (компетентності):
  • Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.
  • 9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ.
    • Шкала оцінювання: національна тa ECTS


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал