Міністерство освіти І науки україни ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів закарпатської обласної радиPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4
53
МІКРОТОПОНІМИ СЕЛА ГРУШОВО
Виконала: РУЩАК Каміла Михайлівна, 10 клас
Науковий керівник: ФІЛАК І. Я., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Мета науково-дослідницької роботи – зібрати та описати мікротопоніми села Грушова Тячівського району
Закарпатської області.
Ця мета вимагає розв’язання наступних завдань:

зібрати всі мікротопоніми і зафіксувати їх у тому вигляді, як вони вживаються жителями села;

пояснити значення і походження мікротопонімів за наявними науковими джерелами;

записати народні пояснення мікротопонімів, легенди і перекази, які побутують у селі.
Актуальність науково-дослідницької роботи полягає в тому, що мікротопонімія села Грушова ще не була предметом спеціального лінгвістичного дослідження, а нагальність зібрати і проаналізувати мікротопонімію цього краю зумовлена тим, що цей клас онімів протягом

54 останнього півстоліття під впливом суспільних процесів зазнав і далі продовжує зазнавати значних змін. Під впливом сучасних умов значна частина цієї лексики виходить з ужитку і може бути безповоротно втрачена для науки.
Матеріали роботи зібрані в польових умовах особисто автором і опрацьовані за існуючими джерелами.
55
ОБЛИЧЕННЯ СВЯЩЕНИКІВ
Виконав: КУШНІР Василь Васильович, 11 клас
Науковий керівник: СТОЙКА М. П., викладач Ужгородського коледжу культури і мистецтв
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Структура науково-дослідницької роботи обумовлена предметом, метою і основними завданнями дослідження.
Наукове дослідження побудоване за проблемним принципом в логічній послідовності і складається зі вступу, чотирьох логічно пов’язаних розділів, висновку, списку використаних джерел інформації та літератури, додатків.
У першому розділі «Історія появи одягу, його функції, основні типи» зроблено спробу вивчити і узагальнити велику джерельну базу, напрацьовану фахівцями, дослідниками у галузі історії одягу та історії костюма.
Розкрито які перші прототипиза одягу людини, як за певних умов він змінювався. Подано характеристику основних типів одягу, його призначення, функції та визначення основних понять: «одяг», «наряд», «костюм»,
«прикраси», «декор». Аргументовано доводиться, що

56 костюм слід розглядати як феномен матеріальної і духовної культури людини.
У другому розділі «Релігійний та світський погляди на одяг» йдеться про роль релігії та інших факторів на формування костюма. Розкрито розуміння стилю, моди як загальновизнане ставлення до зовнішніх і внутрішніх форм одягу. Вказано який між ними існує нерозривний діалектичний зв'язок. Правильне розуміння стилю і моди – важке мистецтво, щоб його зрозуміти потрібно використовувати комплексний підхід до одягу. Ми також показали на матеріалах анкетного опитування думки, погляд та ставлення сучасника до одягу духовної особи і практичне значення одягу як засадної деталі самовираження особистості.
У третьому розділі «Види та семіосфера одягу духовенства» подається інформація з релігійних джерел
інформації про історію появи та загальна характеристика одягу духовенства. Мова йде про щоденний одяг священника, богослужбовий одяг диякона і ієрея.
Висвітлено кольорову символіку богослужбового облачення, розкрито сакральний аспект функціонування кольорів-символів в одязі, форми у покрої, правилах

57 одягання, що впливають на осмислення ролі особи священнослужителя під час виконання ним певних дій.
У четвертому розділі «Духовні шати в іконописі» показано діалектику асоціацій і очікувань у формуванні релігійного світогляду. Також говориться про те, що асоціації та очікування є довершеною формою комунікації без чого людина не змогла би сформулювати свої думки.
Прочитання ікон, діалог з ними - це своєрідне середовища котре слугує для віруючих як необхідна передумова на шляху до правильного мислення, обміну думками та зміцненню віри.
Нами було розроблено анкету для всіх вікових категорій населення на предмет розуміння ціннісно- смислового призначення облачення духовенства.
У висновках ми подали узагальнення про облачення духовенства і його розуміння нашими сучасниками; показали релігійний та світський погляди на одяг, наголосили та тому, що важливо розуміти семіосферу одягу духовенства та вміти читати його символіку. Переконані в тому, шоб формувати правильне мислення у питаннях віросповідання важливу роль відіграє і облачення духовенства і прочитання ікон через одяг зображених на них осіб.

58
Об’єкт дослідження – одяг (облачення) духовенства в християнській православній церкві.
Предмет дослідження – одяг духовенства як феномен, своєрідна модель моральної і духовної культури християнства з її особливою картиною світу й усвідомленням місця людини в цьому світі тобто ціннісно- смисловий аспект та призначення облачення духовенства впродовж багатьох століть.
Мета науково-дослідницької роботи – поширити вузькоспеціальну інформацію про одяг священнослужителів серед широких верст населення, підняти рівень їх обізнаності та розуміння призначення, символізму у одязі.
Меті підпорядковані завдання:
- виявити і вивчити різні джерела інформації про одяг;
- ознайомитись з основними термінами, поняттями щодо даної теми;
- вивчити і систематизувати відомості про історію появи, одягу, його призначення, функції;
- простежити
історію появи одягу
(облачення) використовуваного в щоденній та релігійній традиції християнства;

59
- описати різновиди, призначення одягу духовенства згідно церковної ієрархії;
- дослідити особливості технології виготовлення одягу;
- розкрити кольорову символіку характерну для різних типів богослужбового облачення;
- показати релігійний та світський погляди на одяг, костюм в минулому та наших сучасників;
- ознайомитись із особливостями зображення духовних шат в іконописі.
Методи дослідницької роботи;
- метод теоретичного аналізу й систематизації;
- соціокультурний аналіз;
- метод аналізу, синтезу та індукції – узагальнення на підставі спостережень, логічних умовиводів від окремих фактів до узагальнень;
- системний метод, що доводить – навколишня дійсність є
єдиним цілим, речі і явища пов’язані;
- метод інтерв’ю та анкетного опитування.
Структура роботи обумовлена предметом, метою і основними завданнями дослідження. Науково-дослідницька робота побудована за проблемно-історичним принципом і складається зі вступу, чотирьох логічно пов’язаних розділів,

60 висновку, списку використаних джерел інформації та літератури, додатків.
Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських занять, а також для розробки програм і матеріалів конференцій, дискусій, лекцій, рефератів, бесід із студентами, юнацтвом і тими, хто прагне навчитися жити в середовищі де діють закони праотців, йде постійна робота над духовним
і моральним самовдосконаленням, де прагнуть жити в середовищі прекрасного і дбають про передачу християнської традиції наступним поколінням.
61
РОЛЬ НАПРЯМІВ МУЗИКИ МАСОВИХ ЖАНРІВ У
ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ І КУЛЬТУРНОГО
ЗРОСТУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Виконала: СТОЙКА Аліна Василівна, 11 клас
Науковий керівник: БЕЛЕНІ О. І., учитель художньої культури
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Структура науково-дослідницької роботи обумовлена предметом, метою і основними завданнями дослідження.
Наукове дослідження побудоване за проблемним принципом в логічній послідовності і складається зі вступу, шести логічно пов’язаних розділів, висновку, списку використаних джерел інформації та літератури.
Метою даної науково-дослідницької роботи є детально дослідити роль напрямів музики масових жанрів у формуванні світогляду і культурного зросту сучасної людини. Вивчити історію і «природу» започаткування жанрів масової музики, а також прослідкувати відбиток цієї сторінки культури на характері молоді ХХ-ХХІ століття.

62
Актуальність теми нашої роботи зумовлена недостатністю знань про феномен масового (салонного) мистецтва, а також про масову музику та її вплив на людину, її місце в житті людини.
У вступі дається інформація про мету дослідження, основні завдання, доводиться актуальність роботи, даються визначення деяких понять теоретичної бази мистецтвознавства, а також здійснюється загальна характеристика науково-пошукової роботи.
У першому розділі йдеться про такий напрям масової музики, як поп-музика. В рамках цього розділу ми вивчили творчу біографію «короля поп-музики» Майкла Джексона, дослідили феномен схрещення оперного співу та естрадного на прикладі творчості Миколи Баскова та Монтсеррат
Кабальє.
У другому розділі ми з'ясували, яке місце пісенного жанру у світовому кінематографі. Предметом дослідження такої теми послужив кінофільм «Титанік» та слов'янські мюзикли.
Третій розділ присвячений вивченню «природи» рок- музики та її впливу на поведінку та моральність людини.
Предметом вивчення вищевказаного для нас послужила

63 творча доля Елвіса Преслі – «короля рок-н-роллу», а також музична творчість Меріліна Менсона.
Четвертий розділ присвячений легендарному гурту
«The Beatles», в рамках якого ми вивчили історію популярності та розпаду колективу.
Невід'ємною сторінкою історії світової культури є мистецтво Радянського Союзу. Саме над цим ми і працювали у п'ятому розділі. Знаковим гуртом рок-музики радянського періоду є «Машина часу». Крім того, на особливу увагу заслуговує український рок.
В рамках шостого розділу ми вивчили історію виникнення джазу, творчість найпопулярніших представників цього напряму масової музики. Детальніше зупинилися на вивченні творчості Бессі Сміт та Луї
Армстронга.
У висновках ми підсумовуємо результати роботи та наводимо моральну і духовну цінність отриманих результатів. А допомогло нам у цьому проведене нами анкетування учнів нашої школи, про що детальніше йдеться у додатках.64
МОЄ СЕЛО – МОЯ ІСТОРІЯ ЖИВА
Виконала: ФЕДАК Вікторія Ярославівна, 11 клас
Науковий керівник:
ШУЛЬЖЕНКО Людмила Геннадіївна, учитель історії
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Мета роботи: довести, що інтерес до вивчення історії рідного краю завжди був великим. Тому сьогодні питання про поглиблене вивчення історії рідного краю є чи не одним з найактуальніших. Саме тут закладається дух патріотизму маленьких громадян, тут ми торкаємось своїм серцем великої історичної святої спадщини наших предків.
Актуальність: практична цінність роботи полягає у тому, що результат дослідження може використовуватися як додатковий матеріал під час вивчення історії України в школі впродовж ознайомлення з подіями пов’язаними з
історією рідного краю, сприятиме розширенню й поглибленню розуміння історичних процесів і явищ.
Завдання: з’ясувати звідки походить назва села та історія його заселення;дізнатися про природні цінності села; як відбувався розвиток господарства та промисловості; зібрати

65
інформацію про духовне життя, описати розвиток шкільної освіти; поспостерігати ,як щабель за щаблем піднімались люди в своєму розвитку, досягаючи нового, прогресивного.


66
РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ СЕРЦЯ
Виконала: ДУБСЬКА Катерина Андріївна. 10 клас
Науковий керівник: КОМАРНИЦЬКА Оксана Савівна, вчитель фізики
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
В науковій роботі:
— Описана загальна будова та основні функції серця та серцево-судинної системи.
— Розглянуті основні поняття гемодинаміки
— Описані основні параметри циркуляції крові
Проведено експериментальні розрахунко роботи , яку виконує серце у спокійному і збудженому станах і якої потужності набуває
Метою даної курсової роботи було розрахування роботи, яку викоує серце і якої потужності набуває за певний час у спокійному стані та при збільшенні фізичного навантаження.
Робота складається з двох розділів:

67

У розділі 1представлений загальний опис будови серцево-судиної системи, описані параметри циркуляції крові та основні закони гемодинаміки.

У розділі 2 виконано розрахунки роботи і потужності серця у різних його станах.
Серце людини — це порожнистий фіброзно- м'язовий орган, що забезпечує безперервний кровообіг.
Серце є найважливішим м'язом організму людини , а вся кровоносна система із серцем вцілому — це справжнє чудо механіки завдаки своїй досконалості і функціям. І часто ми навіть не уявляємо наскільки велику роботу воно виконує.

68
Аналіз впливу харчових добавок на ціни продуктів
харчування.Згубна дія харчових домішок на організм
людини.
Виконала: ГЛАДИНЕЦЬ Вікторія Юріївна.
10 клас
Науковий керівник:
КОМАРНИЦЬКА Оксана Савівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії.
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
В роботі:
-
Короткі теоретичні відомості про харчові добавки,
ДСТУ в харчовій промисловості.
-
Дослідження складу продуктів,детальна характеристика добавок,які входять в їх склад;
-
Вплив харчових добавок на ціну продуктів;
-
Дослідження способу виявлення пальмової олії в продукті харчування (шоколад) ,експерименти з кока- колою та чипсами.
-
Вплив харчових добавок на живі організми.

69
Мета роботи полягала в тому, щоб дізнатися більше про харчові добавки, вплив їх на ціну продуктів, полегшення або погіршення життя людей;вплив харчових добавок на живі організми;проаналізувати, яким би був світ без харчових добавок.
Робота складається з п’яти основних розділів, у кожному з яких є свої підрозділи:

У першому розділі представлені короткі теоретичні відомості про харчові добавки.

У другому розділі розглянуто певні ДСТУ.

У третьому розділі розглядається склад харчових продуктів;добавок, які входять в їх склад;вплив добавок на ціну продуктів.

У четвертому розділі досліджено вплив харчових домішок на живі організми.

У п’ятому розділі представляється картина життя без харчових добавок.
Актуальність теми:З кожним роком нація стає все хворобливішою. Гастрити, виразки шлунку, його розлади – звична проблема кожної людини.І збудниками цього є харчові домішки. Тому назріла необхідність пояснення терміну «харчові добавки», їх впливу на людину.

70
Висновки:було розглянуто харчові добавки, доведено одночасно безпечність
і небезпечність певних добавок;досліджено склад кока-коли,шоколаду, ковбаси, чипсів;порівняно ціни натурального прототипу цих продуктів та їх аналогу; проведено експерименти з аналогами цих продуктів,досліджено вплив харчових добавок на живі організми.


71
“Beam Роботи”
Виконав: САВКА Олександр Георгійович, 10 клас
Науковий керівник: КОМАРНИЦЬКА О.С. вчитель фізики
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
В даній роботі описано:

Історію Beam робототехніки.

Класифікацію роботів.

Схему Symet робота.

Хід виготовлення Symet робота.
Метою даної роботи було вивчення історії Beam робототехніки та створення моделі робота Symet.
Реальний світ
- це складне середовище, і регламентувати його та спрогнозувати всі ситуації і події дуже важко. Конструюючи робота закласти в його пам'ять коди на всі випадки життя не можливо. Тому Beam робототехніка є перспективним напрямом в інженерії, бо розкриває широкі можливості для впровадження роботів у всі сфери життя.

72
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ ЯК ДЖЕРЕЛО
ЕНЕРГІЇ. ЗРОСТАННЯ РОЛІ ЕНЕРГЕТИКИ В
СУЧАСНОМУ НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ.
Виконав: РОСУЛ Андрій Вікторович 10 клас
Науковий керівник: КОМАРНИЦЬКА Оксана Савівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії.
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
В роботі описано:
- Місце електроенергії в сучасному житті.
- Основні поняття про електроенергію.
- Виробництво електроенергії.
- Електричний генератор та його складові.
- Експерименти над власним енергоприладом.
- Дослідження електроенергії. .
- Енергетика України.
- Проблеми експлуатації промислових вітряків.
- Електричні мережі.
МЕТА: переробити вітрову енергію в електричну за

73 допомогою власно зробленого приладу ,при цьому заряджаючи телефон .
Робота складається з 3 розділів :

Розділ 1. Поняття про електроенергію. Електричний генератор.

Розділ 2. Енергетики України. Проблеми експлуатації промислових вітряків.

Розділ 3. Експерименти над пристроєм Icharger
(Власний винахід).
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: використання власного пристрою як зарядку на телефон від вітру на природі . Застосування приладу як місце добутку енергії. ВИСНОВКИ ТА
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: було проведено десятки експериментів на створення власного приладу по переробці вітрової енергії в електричну. Отримані результати: експеримент вдався. Прилад зроблений та працює непогано
( перероблює вітрову енергію на електричну та передає її на телефон при цьому заряджаючи його ).

74
Компоненти формування професійних здібностей
майбутніх журналістів
Виконала: КОРЕЦЬКА Олександра, 10 клас
Науковий керівник : МОЛНАР О.В., вчитель української мови та літератури
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Вступ ґрунтується на мотивації вибору теми; вказується мета дослідження, яка полягає в емпіричному розгляді вивчення компонентів, що впливають на формування професійних здібностей майбутніх журналістів та визначається практичне значення роботи; зосереджується увага на об’єкті дослідження та подається перелік , опрацьованих у дослідженні матеріалів.
Перший розділ «Професійний портрет журналіста» передбачає виявлення позитивних рис журналістики: можливість самореалізуватися; мати творчу за характером роботу; доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість;впливати на формування суспільної свідомості,

75 громадської думки;спілкуватися з видатними людьми, прожити цікаве життя;першим опинятися в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ, причини і наслідки, витлумачувати їх для загалу;стати знаменитим, мати гарні заробітки, посідати престижне місце в структурі суспільства. Також здійснюється перегляд негативних рис спеціальності: стресовість, потреба таланту, необхідність необмеженого самовдосконалення,моральна відповідальність за кожен журналістський твір,мистецтво постійного спілкування,налаштованість на універсальність.
У другому розділі «Шкільна преса як атрибут громадянського суспільства та основа для розвитку здібностей майбутніх журналістів» з’ясовується актуальність для розвитку підростаючого покоління набуття системи знань і практичних умінь для орієнтування в
інформаційних потоках сьогодення;акцентується на тому, що шкільна преса - складова медіа освіти; здійснюється огляд шкільної преси в Україні та розглядається вплив ЗМІ на формування особистості дітей і підлітків.
Третій розділ «Фестивалі – можливість реалізації державної молодіжної політики в галузі підтримки творчої молоді, розвитку дитячих та молодіжних

76 засобів масової інформації» систематизує відомості про
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики
«Прес-весна на Дніпрових схилах»

Прес-толока

Інтернет-діалог

Семінар представників шкільної преси
Описуються Всеукраїнський фестиваль дитячих ЗМІ «Артек
+», Міжнародний фестиваль дитячої демократії, творчості, телебачення і преси «Золота осінь Славутича», Фестиваль дитячих та молодіжних ЗМІ «Жми на рекорд», Медіа-фестиваль для молоді «Акцент».
Четвертий розділ «Журналіст – це професія спілкування та співпраці з суспільством» виявляє відповідальність журналіста перед суспільством; з’ясовується мотивація особистого вибору; описує участь у роботі шкільної газети «Наше слово» та узагальнює етапи формування та вдосконалення журналістської майстерності.
У висновках наводиться перелік компонентів формування професійних здібностей майбутніх журналістів; пояснюється значення дослідження для профорієнтаційної роботи.

77
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ ІСТОТ,
ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ СВІТІВ ЖАНРУ
ФЕНТЕЗІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗМАЛЮВАННІ ЦИХ СВІТІВ
Виконав: ТАРАСОВ Валерій Сергійович, 11 клас
Науковий керівник: МЕЛЬНИКОВА О. І., вчитель англійської мови
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Структура науково-дослідницької роботи обумовлена предметом, метою і основними завданнями дослідження.
Наукове дослідження побудоване за проблемним принципом в логічній послідовності і складається зі вступу, двох логічно пов’язаних розділів, висновку, списку використаних джерел інформації та літератури.
Метою моєї роботи є дослідження безпосередньо мови
істот, що належать до різних фантастичних світів, та її ролі у змалюванні цих світів, аналіз особливостей жанру фентезі та історії виникнення жанру, опис фантастичних світів, створених різними авторами, та особливостей мов створінь, встановлення взаємозв’язку між мовою та світом, якому вона належить.

78
За даними соціологічних досліджень, кожна п'ята прочитана сьогодні підлітками книжка, написана у жанрі фентезі. І, звісно, юнаки виявляють найбільше зацікавлення до фентезі. Що і обумовило актуальність даної роботи.
У вступі наводиться мета, основні завдання, доводиться актуальність роботи та робиться її загальна характеристика.
У першому розділі подано інформацію про історію виникнення, загальні поняття та види фентезі. Також дослідження фентезі вченими.
Другий розділ містить дослідження та порівняння мов
істот вигаданих світів жанру фентезі.
У висновках ми підсумовуємо результати роботи та уточнюємо практичну цінність отриманих результатів.

79


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал