Міністерство освіти І науки україни ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів закарпатської обласної радиPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4
РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС КАРПАТСЬКОГО
РЕГІОНУ
Виконала: АНДРУСЯК Марія Василівна,
11 клас
Науковий керівник:
ШІМОН Людмила Василівна, вчитель географії та економіки
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Мета дослідження: визначити проблеми та напрямки подальшого розвитку рекреаційного господарства; оцінити рекреаційний потенціал Карпатського регіону на прикладі
Закарпаття та визначити роль у ньому природоохоронних територій; розробити пропозиції щодо оптимізації рекреаційного природокористування.
Структура роботи обумовлена предметом, метою і основними завданнями дослідження. Науково-дослідницька робота складається із вступу, 4 розділів із підрозділами, висновків, списку наукових джерел та літератури.
У вступі наводиться актуальність дослідження, об’єкт та предмет дослідження, мета роботи, основні завдання,

28 методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів та особистий внесок здобувача.
У першому розділі наведено загальну характеристику основних умов та факторів формування рекреаційного комплексу Карпатського регіону.
До другого розділу входить загальна характеристика та наше оцінювання сучасного рівня розвитку та структури туристсько-рекреаційного комплексу Карпат.
Третій розділ вміщає в себе огляд локальних особливостей розвитку рекреаційного комплексу
Карпатського регіону на прикладі Закарпатської області.
Четвертий розділ вміщає наш виклад проблем та напрямків подальшого розвитку рекреаційного господарства Карпатського регіону.
У висновках ми підсумували результати роботи, де вказали власні рекомендації з питань охорони навколишнього природного середовища.29
ТВОРЧІСТЬ – ЯК ПРОЯВ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
Виконала: ГУЙВАН Яна Миколаївна,
11 клас
Науковий керівник:
СТАНКО Оксана Семенівна, учитель української мови та літератури
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Структура науково-дослідницької роботи обумовлена предметом, метою і основними завданнями дослідження.
Наукове дослідження побудоване за проблемним принципом в логічній послідовності і складається зі вступу, трьох логічно пов’язаних розділів, висновку, списку використаних джерел інформації та літератури, додатків.
У першому розділі «Теоретичний аспект творчості» зроблено спробу вивчити і узагальнити велику джерельну базу, напрацьовану вченими, дослідниками про природу творчої діяльності. Описано історію і сучасні тенденції і значення творчого процесу для особи. Показано, на яких теоретико-методологічних засадах здійснюється особиста творча діяльність.

30
У другому розділі «Творчість – чиста молитва духу» подано оригінальні тексти поетичних творів та здійснено самоаналіз творчого доробку автора науково-дослідницької роботи. В хронологічному порядку написання віршів йде розкриття творчості авторки, а для кращого їх розуміння в цьому розділі третім підпунктом подано власний погляди і плани авторки на найближчу перспективу.
У третьому розділі «Культурно-мистецький простір мого сучасника» подається інформація результатів соціологічного опитування як читають і про що пишуть ровесники автора науково-дослідницької роботи.. Йдеться також про те, що допомагає правильно пізнавати навколишній світ і доречно формулювати свої думки.
Вказано чому важливо і як розпізнати свої творчі задатки, що впливає і формує мислення особистості, яким шляхом слід іти та проявляти свою особистість у художній творчості.
У роботі подано анкету на предмет розуміння змісту творів автора даної роботи, їх впливу на особистість, асоціацій з поданими малюнками, та подано тлумачення поняття творчість.

31
«ЖИВИТЕ ТАК, КАК ВАС ВЕДЕТ ЗВЕЗДА, ПОД
КУЩЕЙ ОБНОВЛЕННОЙ СЕНИ. С ПРИВЕТСТВИЕМ,
ВАС ПОМНЯЩИЙ ВСЕГДА ЗНАКОМЫЙ ВАШ
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН» (ЗА ТВОРЧЕСТВОМ СЕРГЕЯ
ЕСЕНИНА)
Исполнила: БЕЛЕЙКАНИЧ Дария Олеговны
Научный руководитель:
УСЕНКО Наталья Васильевна, учитель мировой литературы
Цель роботы: исследовать интимную лирику и тему любви в творчестве Сергея Есенина, Выделить любовную тематику в стихах поэта.
Актуальность: Имя Есенина вызвало интерес у читающей публики и вошло в моду. Сергей Есенин оставил нам чудесное поэтическое наследство. Его талант раскрылся особенно ярко и самобытно в лирике. Лирический герой поэта
– современник эпохи грандиозной ломки человеческих отношений: мир его дум, чувств, страстей сломлен и противоречив, характер драматичен.
Есенин обладал неповторимым даром глубокого поэтического самораскрытия, даром улавливать и передавать тончайшие оттенки самых нежнейших

32 настроений, которые возникали в его душе. Искренность, возвышенность, неординарность выражения чувств отличают любовную лирику Есенина. Стихи Есенина близки и понятны в современном мире, так как учат понимать все прекрасное и живое.
Задания: подобрать материалы, используя литературу и
Интернет ресурсы. Выбрать нужную информацию для создания проекта. Углубиться в творчество и жизнь русского поэта, проанализировать его произведения.33
Виконала:_ВАЙС_Юліана_Сергіївна'>ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ
НУКЛЕКС В ТЕРАПІЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ
Виконала: ВАЙС Юліана Сергіївна, 10 клас
Науковий керівник: КОВАЛЬ Г. М.
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні першого розділу «Огляд літератури» було дано детальну характеристику герпесної інфекції, а також супутніх бактеріальних ускладнень; відображено значення імунної системи в розвитку герпетичних уражень; охарактеризовано препарат
«НУКЛЕКС» як високоефективний лікувальний засіб.
У другому розділі «Експериментальна частина» була подана методика виконання роботи.
У третьому розділі «Результати досліджень» були проаналізовані результати досліджень. Вказано динаміку росту бактерій під впливом препарату «НУКЛЕКС».

34
Висновки: підтверджено антибактеріальну ефективність препарату «НУКЛЕКС». Його доцільно включати до комплексу лікування герпесної інфекції.

35

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ
ВНАСЛІДОК СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ ТРАВИ, І
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВМІСТУ ГУМУСУ У ҐРУНТІ ВІД
ТЕМПЕРАТУРИ ТА ЧАСУ ТЕРМІЧНОГО ВПЛИВУ
Виконала: ГАРБОВСЬКА Дениса Михайлівна,
11 клас
Керівники роботи : ГЛУХ Олег Станіславович
СІГЕТІ Мар'яна Юріївна,Вчитель біології
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні науково-дослідницької роботи була використана література, в якій подано детальний опис різновидів деградації
ґрунтів, функції
ґрунту,його морфологічні ознаки та склад гумусу.
У вступі звернено увагу на важливість ґрунту та проблеми до яких призводить людське втручання, а зокрема на таку актуальну проблему як спалювання сухої трави.
При написанні першого розділу
«ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ» ми дали комплексну характеристику деградації ґрунтів і її різновидів, основні функції ґрунту,

36 його морфологічні ознаки генетичних горизонтів, хімічний склад гумусу.
У другому розділі «МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕННЯ» подано правила техніки безпеки, яких ми дотримувалися впродовж досліду, а також детально описано відбір проби ґрунту, визначення польової і гігроскопічної вологи, диференційний термічний аналіз та методику
І.В.Тюріна, яку ми використали.
У третьому розділі
«РЕЗУЛЬТАТИ
ТА
ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ» узагальнено результати досліджень, що проводилися протягом трьох місяців, а саме визначення ступеня деградації ґрунту внаслідок спалювання сухої трави, визначення збитків до яких призводить зменшення вмісту гумусу в ґрунтах та визначення зміни вмісту гумусу в залежності від температури та часу термічного впливу.
При підведенні підсумку вказано на те, що ґрунт після спалювання містить менше гумусу ніж ґрунт до спалювання
, а кількість гумусу у ґрунті залежить обернено пропорційно від температури і часу термічного впливу. Також вказані збитки до яких призводить зменшення гумусу.37
ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ІНТРОДУКОВАНІ
РОСЛИНИ М. УЖГОРОДА
Виконала: БЕРНАДА Юлія Володимирівна
Керівники роботи : ГЛУХ Олег Станіславович
СІГЕТІ Мар'яна Юріївна,Вчитель біології
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні роботи була використана література, в якій подано детальний опис властивостей рослин, які використовуються у складі приміських насаджень, важких металів, їх міграція в міських екосистемах та токсичність для рослин.
У вступі зазначено про зміну фізіологічних властивостей в залежності від кількості важких металів.
При написанні першого розділу
«ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ» дано комплексну характеристику рослин у фіто-меліоративних системах,
історичні періоди формування дендрофлори та вказано вплив важких металів на живі організми.

38
У другому розділі «МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕНЬ» подано опис вибраних ділянок досліджень, подано загальну характеристику процедури біоіндикації та зазначено відбір проб і визначення вмісту важких металів у них.
У третьому розділі
«РЕЗУЛЬТАТИ
ТА
ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ» описано результати досліджень, які проводилися протягом весни 2012 року, а саме результати визначення сполук важких металів у зразках екзотичних рослин м. Ужгорода, стан деревної рослинності та ступінь пошкодження листкових пластинок деревних порід.
При підведенні підсумків вказано на те, що в цілому, стан рослин-езотів можна оцінити як задовільний, а використання їх в озелененні урботериторій м. Ужгорода є доцільним.


39
КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ
Виконала: РІШКО Аврелія Михайлівна, 11 клас
Науковий керівник: МАШИКА Юрій Вікторович
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Дослідницькі завдання:
1)Вивчити та проаналізувати теоретичний матеріал по темі даного дослідження
;
2)
Вивчити проблему конкуренції;
3)Розглянути типи конкуренції та різноманітність їх функцій;
4)Дослідження конкурентоспроможності в Україні.
Об'єкт дослідження : конкуренція на ринку.
Предмет дослідження : види конкуренції.
Актуальність роботи : сучасна ринкова економіка не може
існувати без конкуренції , чим зумовлює актуальність даного дослідження.

40
ДЖЕРЕЛА З МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ ВОДОЮ С.
ЛАТІРКА ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
Виконала: РОСОЛ Марія Василівна, 11 клас
Керівник роботи: СІГЕТІ Мар’яна Юріївна, вчитель біології
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні науково-дослідницької роботи була використана література, в якій подано характеристику мінеральних вод.
У вступі увага акцентується на класифікаціях мінеральних вод та їх актуальності.
У першому розділі «Огляд літератури» подана загальна характеристика мінеральних вод.
У другому розділі «Матеріал і методика досліджень» дано план дій стосовно об’єктів дослідження та характеристику території. Є фото, де вказане місцезнаходження джерел.
Третій розділ – це результати пророблених дослідів. У розділі подаються авторські фото об’єктів дослідження.
Подано детальний аналіз води за складом, мікробіологічний

41 аналіз води, що проводились на базі санстанції селища
Воловець, визначення рівня води та виявлення її лікувальних властивостей.
У висновках описали, що вода відноситься до сірководневих, до слабо і середньо мінералізованих, її можна вживати в якості напою. Та майбутні плани.


42
ЕНТЕРОБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
МОЛОДОГО ПОГОЛІВ’Я ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ
ХУДОБИ ТВАРИННИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ СЕЛА
ГАЛОЧ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
Виконала: ПИСАРЕНКО Іванна Віталіївна,
11 клас
Наукові керівники: БОЙКО Надія Володимирівна
СІГЕТІ Мар’яна Юріївна, вчитель біології
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні науково-дослідницької роботи була використана література, в якій подано детальний опис лікування
і профілактики захворювань шлунково- кишкового тракту(ШКТ) великої рогатої худоби та свиней, розробки методів покращення якості сільськогосподарських кормів.
У вступі звернено увагу на зниження продуктивності сільськогосподарських тварин, що спричиняється, в першу чергу, різними інфекційними захворюваннями, особливо шлунково-кишковими.

43
При написанні першого розділу
«ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ» дано комплексну характеристику хворобам, що вражають шлунково-кишковий тракт великої рогатої худоби та свиней у тваринницькому комплексі. У другому розділі «МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ» подано методику досліджень повітря, води, кормів та калу тварин виробничого тваринницького комплексу «Галоч».
У третьому розділі «РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЬ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ» вказані результати досліджень, що проводились протягом осені 2012, літа 2013 року,
ідентифікація бактерій, порівняльна характеристика мікрофлори повітря, води, фекалій та деяких кормів в залежності від профілю тваринницького комплексу, вивчення мікробних асоціацій при захворюваннях новонароджених телят, які спричинені умовно патогенними бактеріями. Таким чином, детальний мікробіологічний аналіз усіх варіантів відібраних проб кормів, повітря, води та фекалій дозволив нам одержати, з одного боку, цілий ряд бактеріальних ізолятів у вигляді чистих культур штамів, що найбільш часто зустрічались у всіх досліджуваних взірцях, з другого боку – певну кореляційну залежність між кількісним і якісним складом їх мікрофлори та місцем виділення.

44
ВУЛКАНІЗМ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ
РЕЛЬЄФУ. ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ
Виконала: СУРУПА Михайлина Василівна,
11 клас
Науковий керівник:
ШІМОН Людмила Василівна, вчитель географії та економіки
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні науково-дослідницької роботи була використана література в якій подано детальний опис вулканів та вулканічних явищ.
Структура роботи обумовлена предметом, метою і основним завданням дослідження . Науково – дослідницька робота складається із вступу чотирьох розділів з підрозділами ,висновка, списку наукових джерел та літератури , додатків .
У вступі подана актуальність роботи, її завдання та методи дослідження.
У першому розділі розглядається теоретико- методологічні засади дослідження ефузивного магматизму.

45
У цьому розділі подана детальніша інформація про дослідження ефузивного магматизму.
У другому розділі, ми розглянули комплексну характеристику вулканізму, його класифікацію та продукти вулканічних вивержень.
При написанні третього розділу за допомогою додаткової літератури, ми змогли дослідити вулканізм, як фактор рельєфоутворення.
У висновках ми підсумовуємо результати роботи та фактори формування рельєфу.

46
СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА
АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 5-
ЦИНАМІЛТІОПІРАЗОЛО[4,3-d]ПІРИМІДИНУ

Виконав: ЧУБІРКА Євген Мирославович,
11 клас
Науковий керівник:
ОНИСЬКО Михайло Юрійович
Доцент кафедри органічної хімії ДВНЗ
«УжНУ», кандидат хімічних наук
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Закарпатської обласної ради

Синтез нових гетероциклічних систем, що містять піримідиновий фрагмент
і проявляють біологічну активність є актуальною проблемою
Метою наукової роботи
є синтез нової піразолопіримідинової системи, алкілування її цинаміл бромідом, гетероциклізація отриманого тіоетеру тетрабромідом селену, дослідження мікробіологічної активності поліциклічних гетероциклів
.

47
Доведено регіоселективність алкілування піразолопіримідинової системи по екзоциклічному атому
Сульфуру.
Отримано селеновмісний гетероцикл піразолопіримідинового ряду електрофільною гетероциклізацією цинамілового тіоетеру піразолопіримідину тетрабромідом селену Досліджено дію одержаної сполуки на деякі мікроорганізми.
Синтезована селеновмісна сполука селективно виявила високий антимікробний ефект по відношенню до росту і розмноження грам- позитивних мікроорганізмів
,
Staphylococcus saprophyt та грам-негативних Escherichia
coli ATCC 2592248
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРЧОСТІ
ШЕВЧЕНКА В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ СВІТІ
Виконала: ТЯГУР Наталія Іллівна. 10 клас
Науковий керівник: ВЕРТЕШ-ГАПАК О. Е., вчитель німецької мови
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Основні завдання науково-дослідницької роботи :
- зібрати ,опрацювати ,узагальнити та систематизувати матеріал з теми ;
- дослідити і підкреслити роль українських ,німецьких та австрійських перекладачів у світовому перекладацькому просторі ;
- особливості перекладу творчості Шевченка в німецькомовному світі ;
Метою є підкреслити майстерність перекладачів ,що зуміли відчути дух поезії, а головне - з метою гідного відзначення у
2014 році 200-річного ювілею видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, підтримки заходів із вивчення і популяризації спадщини Великого Кобзаря в

49
Україні та за її межами та виконання наказу президента
257/2012 ,вирішили досліджувати (через опрацювання літератури та деяких закордонних сайтів) ,на нашу думку
,надзвичайно актуальну тему не тільки в цьому ювілейному році ,а й загалом .
Завдяки перекладам на різні мови світу, його творами нині живуть люди у різних країнах, у них вони шукають наснагу й натхнення. Хоча питання видання творів Шевченка на чужині, в діаспорі активно розробляється істориками літератури і їх бібліографія постійно поповнюється, воно не втрачає своєї актуальності і сьогодні, особливо, коли йдеться про фіксацію незавважених публікацій, а то й окремих книжок. Так склалася історична доля українського народу, що значна частина українських друків у минулому з’являлася не на рідних теренах.
Твори Шевченка перекладені 52 мовами народів світу.

50
ПСИХОЛОГІЗМ У ПРОЗІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ЗА ТВОРАМИ «ГОЛОСНІ СТРУНИ», «СЛІПЕЦЬ»,
«РОЗМОВА»
Виконала: БАШУЦЬКА Катрін Ростиславівна, 10 клас
Науковий керівник: КУЗЬМА О. Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Творчість
Лесі Українки неодноразово ставала предметом літературознавчих досліджень, проте більша частина науковців обирали для своїх студій переважно поетичний та драматичний доробок авторки, оскільки саме він вважається найвагомішою частиною спадщини письменниці. Між тим, проза Лесі Українки залишалася на периферії наукових досліджень.
Проза Лесі Українки – найменш досліджена частина її художнього доробку. Зараз актуальною є проблема системного аналізу прозових творів письменниці. Мета нашого дослідження – розкрити психологізм прози Лесі
Українки на основі її прозових творів «Голосні струни»,
«Сліпець», «Розмова».

51
Прозові твори Лесі Українки – нове слово в українському письменстві кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Обрані для аналізу новели вирізняються майстерним психологічним дослідженням людської душі.
У «Голосних струнах» головна героїня – Настя з гарними очима та довгою косою має фізичну ваду – горб.
Через це люди часто звертають на неї увагу та Настя знайшла свою розраду в музиці. Завдяки музиці вона покохала, але це кохання не було взаємним. Через музичні твори авторка розповідає нам про страждання Насті. В оповіданні «Сліпець» Леся Українка зуміла передати почуття, сприйняття світу сліпих людей. До того ж вона описала світ сліпої людини від народження і світ людини, яка втратила зір з часом. Письменниця показує страждання та надії цих людей.
У «Розмові» актриса перед смертю наважується розповісти про своє втрачене кохання, про свої життєві перемоги та поразки. Вперше в житті вона наважується відкрити свою душу та визнати свою помилку. Через її сповідь Леся Українка розкриває жіночу душу, її почуття та настрої.
Отже, у цій роботі ми проаналізували прозові твори
Лесі Українки крізь призму проблеми психологізму.

52
Розв’язали такі завдання: вивчили засоби психологізму у новелі
«Голосні струни», з’ясували особливості психологічного аналізу в оповіданні «Сліпець» та розкрили світ жіночої душі в оповіданні «Розмова». Дізналися, що проза не була для письменниці випадковим явищем.
Леся Українка через психологічні фактори зуміла показати внутрішній світ різних героїв, їхні переживання та надії. Своїми оповіданнями та новелами вона представляла новий соціально-психологічний напрям у прозі кінця ХІХ –
ХХ століття. Та й взагалі творчість Лесі Українки — нове слово не тільки в українській, але й у світовій літературі.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал