Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаСкачати 496.67 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації17.12.2016
Розмір496.67 Kb.
1   2   3
Менеджмент в освіті
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Формування знань з вибору нових форм і методів управління; ознайомити
із основними типами вищих навчальних закладів та вимогами до їх діяльності; визначення змісту навчальної діяльності закладу освіти, та методики планування діяльності закладу та установи освіти; особливості підготовки менеджера освіти.
Формування вмінь: прогнозувати діяльність закладу, установи, планувати роботу закладу, установи, ефективно організовувати роботу підлеглих, розробляти методики контролю за станом діяльності, розробляти стратегію розвитку освітніх організацій, працювати над підвищенням рівня професійної компетентності
(власним і своїх підлеглих).
Форми контролю: залік
Предмет: Правові основи діяльності ВНЗ
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати у майбутніх фахівців правову культуру, навчити самостійному юридичному мисленню, виробити навички застосування теоретичних знань на практиці в повсякденному житті та професійній діяльності.
Завдання навчальної дисципліни: сформувати знання про особливості законодавчого регулювання системи вищої освіти в Україні; розкрити особливості управління у сфері вищої освіти; сформувати знання про механізми забезпечення якості вищої освіти, зокрема про сутність і роль державних стандартів вищої освіти; забезпечити знаннями щодо законодавчої бази прийому до вищих навчальних закладів та працевлаштування випускників, регулювання.
Форми контролю: залік
Предмет: Викладацька практика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою практики є оволодіння студентами сучасними технологіями, формами організації та практичними засобами в процесі майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі отриманих знань, здобутих на освітньо- кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст», професійних компетентностей в галузі мистецької освіти, а також формування орагнізаційно-методичних, дослідницьких та діяльнісно-творчих компетенцій, оволодіння сучасними
інноваційними методами, формами організації навчально-пізнавальної та навчально- виховної діяльності в освітніх закладах ІІІ-ІV рівнях акредитації; стимулювання творчої активності, потреби професійного та особистісного самовдосконалення.

Викладацька практика містить психолого-педагогічний, організаційно-методичний, навчально-методичиний та творчий компоненти підготовки майбутніх фахівців.
Форми контролю: залік
Предмет: Науково-дослідницька практика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета практики полягає у проведенні експерименту, наукових спостережень, які потребують тривалої затрати часу, вивчення фондів бібліотек, архівів, документації навчальних закладів різних профілів та рівнів для збору фактичного матеріалу з метою успішного написання магістерської роботи, виконання інших завдань практики. Завдання практики полягає в оволодінні студентами методологічними стратегіями в галузі мистецької освіти, поглиблення методологічних, науково-пошукових, педагогічних компетенцій, оволодіння науково-теоретичними та емпіричними методами дослідження. Науково- дослідницька практика організовується після викладацької і проходить зазвичай на базовій кафедрі або в науково-дослідному підрозділі де магістрант під керівництвом науково керівника працює над написанням магістерської роботи.
Форми контролю: залік
Предмет: Охорона праці в галузі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – сформувати у майбутніх фахівців (магістрів) уміння та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти.
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» студенти за відповідними напрямами підготовки, мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти основними професійними компетенціями з охорони праці.
Форми контролю: залік
Предмет: Цивільний захист
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Анотація: Формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Завдання: засвоїти студентами новітні теорії, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Освоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист»
магістранти у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.
Форми контролю: залік
2. ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Науково-методичні дослідження з питань музичного виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою викладання дисципліни є: забезпечити магістрантів відповідними теоретичним та методичним підгрунтям для поглиблення досвіду науково- дослідницької діяльності в галузі мистецької освіти. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння теоретичних основ науково-педагогічного дослідження, категоріального апарату, логіки та етапів процесу дослідження, опрацювання методики та методів науково-педагогічного дослідження стосовно проблематики мистецької освіти, формування у студентів особистісно-ціннісного ставлення до пошуково-дослідницької діяльності.
Форми контролю: залік

Предмет: Теорія та історія музичної освіти
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета навчальної дисципліни: розкрити сутність та педагогічні закономірності музичної освіти, сприяти усвідомленню педагогами-музикантами діалектичного характеру майбутньої професійної діяльності, формуванню методологічної компетентності. Завдання вивчення дисципліни полягає у сприянні засвоєнню студентами професійно-орієнтованих знань в галузі теорії та історії музичної освіти, зокрема основних аспектів методології мистецької освіти, методологічних підходів, сучасних освітніх технологій в галузі мистецької освіти; у формуванні досвіду критичного аналізу, особистісно-професійного ставлення до явищ та процесів мистецької освіти, стимулюванні науково-творчої активності студентів, сприянні формуванню потреб самовдосконалення та самоосвіти в процесі освітньої та майбутньої професійної діяльності.
Форми контролю: залік

Предмет: Сучасна етномузикологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із
історією та теорією сучасних етномузикологічних процесів, вивчення історії походження традиційної народної музики, принципів
її формування, ладозвукорядного та інтонаційного становлення. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів грунтовних знань про теорію та історію етномузикології, сприяти розумінню студентами процесів становлення традиційної народної музики, формування здатності здійснювати структурно-типологічний
аналіз народнопісенних творів, здобуття знань основних джерел походження традиційної народної музики та етапи її розвитку.
Форми контролю: іспит

Предмет: Художня епістемологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу полягає у розкритті особливостей есхатологічної парадигми художнього пізнання і освітньої тухнології її реалізації. Завданнями курсу є: визначення епістемологічного статусу об’єкта і предмета художнього пізнання; проведення сутнісного аналізу герменевтичної та екзистинціальної стратегії художнього пізнання; виявлення перспектив і можливостей апокатастатичної відповідальності пізнаючого суб’єкта; дослідження технології формування художньо-епістемологічної компетентності майбутньої творчої індивідуальності.
Форми контролю: іспит
Предмет: Хоровий клас
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Хоровий клас – є важливим компонентом професійної підготовки вчителя музичного мистецтва усіх кваліфікаційних рівнів вищої освіим, головним завданням якого є виховання у студентів професійних навичок співу в хорі та керівництва колективом на основі навчального досвіду роботи з хоровим колективом.
Основними завданнями курсу є: виховання професійного інтересу до хорового співу як найбільш доступного виду музичного мистецтва і важливого засобу естетичного виховання студентів; розвиток слухових та вокально-хорових навичок; оволодіння методами вокально-хорової роботи та диригентською майстерністю в практичній роботі з хором, набуття навичок концертно-виконавської діяльності хорового колективу.
Форми контролю: заліки

Предмет: Основний музичний інструмент та методика його викладання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Курс належить до циклу дисциплін спеціального практичного спрямування і передбачає поєднання теоретико-методичної та виконавської підготовки студентів. Мета курсу сприяти розширенню та поглибленню навчально- методичних знань, формуванню виконавських та методичних компетентностей студентів. Завдання курсу: сприяти розвитку виконавських умінь та навичок студентів, збагачення особистого виконавського та педагогічного досвіду; сприяти формуванню у студентів досвіду методичного аналізу, дослідницького мислення в галузі теорії та методики викладання музичного інструменту; стимулювати творчу активність студентів, екстраполяцію виконавського досвіду на педагогічну діяльність. Зміст дисципліни зорієнтований на поєднання виконавської та педагогічної майстерності майбутніх фахівців, формування педагога, музиканта- просвітителя в процесі інтерпретаційної діяльності.
Форми контролю: залік, іспит


Предмет: Диригування та методика його викладання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Мета курсу: опанування студентами мистецтвом диригування, оволодіння педагогічною майстерністю, знаннями методів викладання. Завдання курсу полягають в оволодінні технічними прийомами диригування та мистецтвом виконавської інтерпретації; у формуванні навичок самостійної роботи з хоровою партитурою, у вивченні педагогічного та художнього репретуару, у формуванні навичок методичного аналізу хорового твору, у вдосконаленні педагогічної майстерності майбутніх педагогів-музикантів. Зміст дисципліни органічно поєднує вокально-хорову, інструментальну, музично-теоретичну, музично-педагогічну та методичну підготовку студентів.
Форми контролю: іспит

Предмет: Вокал та методика його викладання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Курс належить до циклу дисциплін спеціального практичного спрямування і передбачає поєднання теоретико-методичної та виконавської підготовки студентів. Мета курсу: єстетичне виховання студентів засобами вокального мистецтва, розвиток їх вокально-технічних та художньо-виконавських умінь, оволодіння теоретичними та методичними основами вокальної педагогіки.
Завдання курсу: сприяти розвитку виконавських умінь та навичок студентів, збагачення особистого виконавського та педагогічного досвіду; сприяти формуванню у студентів досвіду методичного аналізу, дослідницького мислення в галузі теорії та методики вокального мистецтва; стимулювати творчу активність студентів, переорієнтацію виконавського досвіду на майбутню педагогічну діяльність.
Форми контролю: іспит

Предмет: Музична антропологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою викладання курсу є реалізація семасіологічної концепції дидактичного змісту мистецьких дисциплін, що передбачає практичне споглядання художнім текстом сутнісного смислу зображеної предметності, що спонукає особистість до відновлення антропокосмічного зв’язку і зумовлює її духовне зростання. Згідно семасіоголічною концепцією, сутнісну основу тематичного змісту мистецької антропології становлять положення про: історію мистецтва як месіанський процес; культурну традицію як стратегічну модель людиностановлення; мистецтво як найбільш теофанічний процес; художній текст як енергетично смислове поле «проростання» людської сутності; художню семантику жанрово- стильового як літопису руйнування первинного антропокосмічного зв’язку.
Форми контролю: залік


Предмет: Музична психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечити студентів відповідними синтетичними науковими знаннями теоретико-методологічного змісту та творчо-пошуковими навичками у галузі музичної психології. Для досягнення визначеної мети студентам необхідно оволодіти знаннями специфіки музичної діяльності, психологічних особливостей особистості музиканта, його творчості, закономірностей функціонування музично-психологічних процесів та прийомів емоційно-вольової регуляції в процесі підготовки до публічного виступу.
Форми контролю: іспит
Предмет: Концертмейстерський клас
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Основними завданнями курсу «Концертмейстерський клас» є: набуття студентами практичних концертмейстерських навичок, необхіних для роботи в класній та позакласній роботі; навичок вокального, хорового та інструментального акомпанементу, гри в ансамблі, акомпанементу власному співу; розвиток у студентів навичок читання з листа та транспонування, підбору на слух мелодій та акомпанементу до пісень; вивчення хорової, вокальної, інструментальної, оперної та симфонічної нотної літератури різних епох, стилів та жанрів, хорової, вокальної та
інструментальної літератури для дітей. В процесі вивчення концертмейстерського класу студент закріплює знання та навички, отримані з диригування, постановки голосу, основного музичного інструменту. Одним із найважливіших етапів роботи магістрантів в концертмейстерському класі є виконавська практика, яка стимулюється та контролюється викладачем. Дисципліна має наскрізний характер і викладається на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях вищої освіти і забезпечує неперервність інструментальної підготовки.
Форми контролю: залік
Предмет: Виконавська майстерність
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Дисципліна «Виконавська майстерність» забезпечує магістрантам здобуття додаткової спеціалізації «Викладач музичного інструмента» (фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура та ін.), а також засвідчує неперервність виконавської підготовки майбутніх фахівців і спрямована на реалізацію творчого потенціалу особистості в процесі інтерпретаційної діяльності. Зміст дисципліни включає широкий спектр практичних та творчих завдань (індивідуально-творчі завдання, концертна, музично-просвітницька, музично-педагогічна, організаційно- методична діяльність), спрямованих на професійну самореалізацію студентів та забезпечує необхідні умови осягнення майбутніми музикантами-інтерпретаторами художньої ідеї музичного твору, створення музично-просвітницького навчального середовища.
Форми контролю: залік, іспит


2.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Оркестровий клас
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Оркестровий клас є важливою скаладовою підготовки майбутніх педагогів усіх кваліфікаційних рівнів вищої освіти. В орекстровому класі студенти здобувають навички реалізації виконавської майстерності, отриманої у процесі опанування основного або додаткового музичного інструменту; колективного музикування, виконання оркестрових творів різних за стилями та жанрами. Гра в оркестрі виховує у студентів почуття ансамблю, дисципліну, артистичність, сприяє творчій реалізації, формуванню потреб творчого самовдосконалення.
Форми контролю: заліки

Предмет: Інструментальний ансамбль
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Метою вивчення навчльної дисципліни є ознайомлення студентів з музичним інструментарієм, різновидами інструментальних ансамблів, їхнім складом, виконавсько-виражальними можливостями, репертуаром, оволодіння навичками гри в різних за формою (однорідних, мішаних) та складом
інструментальних ансамблях (дует, тріо, квартет, квінтет), опанування основних методичних прийомів, форм та методів організації занять з інструментальним ансамблем. Основними завданнями дисципліни є формування у студентів професійних умінь та навичок гри в інструментальному ансамблі, оволодіння методами роботи з інструментальним ансамблем, дидактичними принципами та знаннями психофізіології виконавства на оркестрових інструментах, розвиток музичного слуху, музичної пам’яті, чуття ритму, музичного мислення, артистизму.
Форми контролю: залік

Предмет: Вокальний ансамбль
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Метою навчальної дисципліни є здобуття виконавських навичок у складі вокальних ансамблів різних типів, виховання любові до музики, ансамблевого співу, формування загальної музичної культури, розвиток музичного смаку. Музично- виконавський процес в ансамблі передбачає оволодіння спеціальними музично- теоретичними та вокально-ансамблевими знаннями, уміннями та навичками, застосування яких нерозривно пов’язано з теорією та практичкою музичного виконавства. В результаті опанування дисципліни студенти повинні вміти швидко засвоювати твори, усвідомлювати свою партію як частину цілого, відчувати себе та партнерів в ансамблі, дотримуватися інтонаціного та тембрового строю у відповідності з партитурою та художнім задумом виконання, здійснювати музично- теоретичний аналіз творів (форма, ладотональний план, характер мелодики, метроритмічна структура, гармонія, фактура, динамічний план, художній стиль твору, його художня ідея).
Форми контролю: залік

Предмет: Комп’ютерне інструментування музичних творів
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основами комп’ютерного
інструментування, набору та редагування інструментальних партитур (Simply Entry
Tool; Speedy Entry Tool), оволодіння навиками практичної роботи з комп’ютерними нотними редакторами (Sibelius, Finale, Rhapsody), поглиблення їх знання в галузі музичних інструментів, та програмами обробки інструментальної музики (Steinberg
Nuendo 3; Steinberg Cubase SX 3). Розроблене і підготовлене відповідне навчально- методичне забезпечення курсу: опорні конспекти лекцій, комп’ютерні програми, таблиці з інструментознавства, посібники, наукові та літературні джерела, довідники, аудіо записи, партитури інструментальних творів.
Форми контролю: залік
Предмет: Історія виконавства
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою вивчення дисципліни є ознайомлення із основними етапами розвитку виконавського мистецтва, його специфікою. Студенти повинні ознайомитись із основними етапами становлення виконавського мистецтва, його специфікою та завданнями; сформувати особистісно-ціннісне ставлення до майбутньої педагогічної музично-інтерпретаційної діяльності.
Форми контролю: залік

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Професійна діяльність випускника-бакалавра полягає в організації навчально- виховної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ рівнів, позашкільної, гурткової роботи. Бакалавр музичного мистецтва підготовлений до розв’язання таких завдань: в галузі організації навчально-виховної діяльності: здійснювати характеристики та класифікації видів, жанрів музичного мистецтва, жанрово-стильовий, художньо-педагогічний аналіз, виконавську та вербальну
інтерпретацію творів музичного мистецтва; використовувати професійні знання, уміння, навички, компетенції у процесі організації навчальної діяльності школярів, позашкільної навчально-виховної роботи, забезпечувати педагогічні умови для творчого розвитку формування загальнокультурних, художніх та особистісних компетенцій школярів засобами музичного мистецтва; здійснювати професійно- педагогічний аналіз художньо-освітніх явищ та процесів, використовувати
інформаційні технології для рішення теоретичних та практичних завдань в галузі загальної музичної освіти; використовувати професійно-профільовані знання з педагогіки, психології, естетики, теорії та історії музики, історії вітчизняної музичної педагогіки для розв’язань актуальних завдань сучасної школи, для особистісного розвитку та самовдосконалення.
Адміністративна діяльність в галузі загальної освіти: використовувати базові уявлення про зміст державних нормативних документів в галузі загальної мистецької освіти, знання дидактичної, навчально-методичної літератури; знання основ організації шкільної освіти, теоретичних основ викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ рівнів, позашкільних культурно-освітніх установах, знання сучасних інноваційних технологій в галузі загальної мистецької освіти; складати звітну документацію про роботу структурних підрозділів.
Ораганізація науково-дослідної роботи: використовувати базові учвлення про основи філософії, економіки, політології, соціології, розуміння закономірностей розвитку суспільства у професійній та соціальній діяльності; використовувати базові знання з основ педагогіки, психології, світової та української художньої культури, етики, естетики, спеціальних музично-теоретичних дисциплін, наукової
фольклористики, основ наукових досліджень з метою здійснення науково- пошукової діяльності в галузі загальної мистецької освіти.

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
А
Абстрагування –

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал