Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаСкачати 496.67 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації17.12.2016
Розмір496.67 Kb.
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Факультет мистецтв


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
КАФЕДРА МУЗИКОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА


Галузь знань – 0202 Мистецтво
Напрям підготовки (для ОКР «Магістр») –
8.02020401 «Музичне мистецтво»
Тернопіль – 2014

Зміст

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:

a) Адреса:
навчальний корпус ТНПУ №3, вул. В.Виннниченка, 10, м. Тернопіль, 46027
b) Контактні телефони тел. (0352) 53-76-11
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету:
кандидат педагогічних наук, доцент Стельмащук Зіновій Миколайович тел./факс (0352) 53-76-11 e-mail: inmyst@ukr.net
Заступник декана з навчальної роботи Баньковський Анатолій Михайлович тел.: 53-76-11
Методист Баб’як Ярослава Іванівна тел.: 53-76-11
Методист ЗФН Залізна Валентина Андріївна тел.: 43-60-80
Інженер Спольська Олена Володимирівна
Вчений секретар ради: Проців Лілія Йосипівна кандидат педагогічних наук, доцент тел. (0352) 53-76-11.
Поштова скринька: instmyst@ukr.net

d) Кафедри:
КАФЕДРА МУЗИКОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
(м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, 10, корпус № 3)
Склад кафедри:
Смоляк Олег Степанович - доктор мистецтвознавства, професор
Кондрацька Людмила Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор
Водяний Богдан Остапович - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри
Лазаревська Ольга Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент
Ороновська Лариса Дмитрівна - кандидат пед. наук, доцент
Палій Наталія Віталіївна - кандидат пед. наук, доцент
Стельмащук Зіновій Миколайович - кандидат пед. наук, доцент
Проців Лілія Йосипівна - кандидат пед. наук, доцент
Гринчук Ірина Павлівна - кандидат пед. наук, доцент
Водяна Валентина Олександрівна - кандидат пед. наук, асистент
Довгань Оксана Зіновіївна - кандидат пед. наук, асистент
Бевська Ірина Дмитрівна - кандидат мистецтвознавства, асистент
Семчишин Володимир Франкович - доцент, Заслужений працівник культури України
Феленчак Василь Андрійович - доцент, Заслужений артист України
Лемішка Наталія Василівна - доцент, Заслужена артистка України
Губ’як Дмитро Васильович - доцент, керівник ансамблю, Заслужений артист України
Баньковський Анатолій Михайлович - доцент, Заслужений працівник культури України, керівник
ансамблю
Лего Василь Вікторович - асистент
Мурій Ольга Іванівна - асистент
Іздепська-Новіцька Марія Іванівна - асистент
Місько Галина Степанівна - асистент
Кріль Мирон Михайлович - асистент, керівник оркестру, Заслужений діяч мистецтв України
Ороновський Анатолій Ігорович - асистент
Топорівська Ярослава Володимирівна - асистент
Овод Наталія Михайлівна - асистент, концертмейстер ІІ категорії
Кушнірик Мирон Мар’янович - асистент, керівник духового оркестру
Терещук Надія Володимирівна - асистент, концертмейстер
Євгеньєва Марія Василівна - асистент, керівник ансамблю
Михайлюк Оксана Олексіївна - асистент, керівник оркестру
Канюка Антоніна Григорівна - провідний концертмейстер
Юрчак Оксана Франківна - провідний концертмейстер
Кучма Ірина Григорівна - провідний концертмейстер
Щур Людмила Богданівна - керівник танцювального ансамблю
Пронь Наталія Ігорівна - концертмейстер
Федик Софія Зіновіївна - концертмейстер
Миськів Світлана Ярославівна - концертмейстер
Буркацька Олена Ярославівна – керівник естрадної студії
Тимчак Людмила Йосипівна - концертмейстер
Рутецький Руслан Вікторович – концертмейстер ІІ ккатегорії
Плахцінський Маркіян Ришардович - керівник ансамблю
Костирко Василь Федорович - настроювач інструментів
Шуль Марія Тарасівна - ст. лаборант
Щупляк Ольга Петрівна - лаборант
e) Координатор від факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.)
Проців Лілія Йосипівна, вул. В.Винниченка, 10, тел. (0352) 53-76-11

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0202 Мистецтво
Напрям підготовки: 8.02020401 «Музичне мистецтво»
Термін навчання – 1 рік
Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 5 осіб

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва забезпечена навчальними аудиторіями у таком складі: 5 аудиторій для групових занять; 2 аудиторії, оснащені комп’ютерною технікою; 8 аудиторій для індивідуальних занять; 4 – для індивідуальних занять або занять малими групами; кабінет завідувача кафедри. Аудиторії оснащені музичними інструментами (фортепіано). На кафедрі в наявності є також такі музичні інструменти: баяни, акордеони, домри, бандури, сопілки, гітари, цимбали, мідні духові інструменти. Створені умови для занять оркестрів (камерного, духового, народного), хорових колективів, вокальних та
інструментальних ансамблів.

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основою організації навчально-виховного процесу згідно вимог європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) є запровадження системи академічних кредитів, яка розглядається як засіб підвищення мобільності студентів, засіб реформування навчальних програм, а також передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн.
Навчальна дисципліна складається з одного або кількох залікових кредитів, кількість яких визначається змістом програми. Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Модуль – задокументована завершена частина освітньо- професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації, що
реалізується відповідними формами навчального процесу); вид навчальної діяльності студента в процесі опанування дисципліни (аудиторна робота – лекційні, практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття, виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань – ІНДЗ, ІТЗ, інші види навчальної та науково-дослідної діяльності, кінцевий контроль). Змістовий модуль – обсяг навчального матеріалу поєднаного за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.
Методи викладання – бесіди (репродуктивні, еврестичні, діалогові), створення та розв’язання проблемних ситуацій, дискусії, дебати, круглі столи, методи мозкового штурму, робота з науковими джерелами, першоджерелами, періодикою, виконання творчих робіт тощо.
Методологія процесу навчання полягає в реалізації компетентнісної, особистісно-орієнтованої моделі підготовки майбутніх фахівців. У системі професійної підготовки майбутніх вчителів мистецтва індивідуальні заняття розглядаються як один з основних компонентів навчальної діяльності і є формою аудиторної роботи, яка у поєднанні із самостійною роботою займає значну частину навчального навантаження студента. Індивідуальна робота як позааудиторна форма організації навчального процесу передбачає створення умов для поглиблення знань студентів з окремих навчальних дисциплін, їх участі у виконанні науково-дослідних та творчих завдань. Індивідуальні заняття (як позааудиторна форма роботи) проводяться під керівництвом викладача за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студентів.
Види індивідуальних занять:
Консультація – один із видів навчальної діяльності, який здійснюється з метою уточнення студентом окремих теоретичних чи практичних аспектів засвоєння програми дисципліни. У процесі консультації може відбуватись діагностика знань студентів для виявлення рівня засвоєння окремих елементів навчальної програми.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – навчальний або науковий проект, який здійснюється з метою поглиблення знань студентів, здобутих в процесі опанування дисципліни, формування навичок самостійного, поглибленого аналізу окремої педагогічної проблеми або освітнього процесу в цілому. ІНДЗ
здійснюється у формі наукового реферату, а також передбачає інші форми звітності, такі як плани-конспекти, моделі уроків з музики (мистецтва, художньої культури), з використанням інноваційних педагогічних технологій, порівняльний аналіз сучасного вітчизняного та зарубіжного музично-освітнього досвіду, термінологічні словники тощо.
Індивідуальні творчі завдання (ІТЗ) – комплекс творчих завдань, спрямований на розв’язання тієї чи іншої творчої виробничої проблеми, вдосконалення індивідульної технічної та музично-педагогічної підготовки студентів в процесі опанування виконавських дисциплін.
В системі організації освітньо-виховного процесу передбачено виконання курсових, дипломних, магістерських робіт.
Курсова робота – окремий кредит ЄКТС, який оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента та виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін. Написання та захист курсової роботи є важливим етапом підготовки до розв’язання складнішого завдання – виконання дипломних та магістерських робіт. Курсова робота має досілдницький характер і виконується під керівництворм викладача. Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Дипломна робота – форма державної атестації науково-дослідницького або творчого характеру, якій підлягають студенти на завершальному етапі фахової підготовки. Дипломна робота є однією з форм виявлення теоретичних та практичних знань студентів, вмінь їх застосовувати при розв’язанні конкретних наукових, педагогічних та творчих завдань.
Магістерська робота – форма державної атестації науково-дослідницького характеру, якій підлягають студенти на завершальному етапі фахової підготовки.
Магістерська робота є логічно завершеним дослідженням, в якому міститься розв’язання конкретної задачі, важливої для відповідної галузі науки, або отримані автором науково-обгрунтовані та взаємопов’язані науково-педагогічні чи методичні розробки. Магістерська робота виконується самостійно і містить висунуті автором для публічного захисту наукові положення, що характеризуються єдністю змісту і
свідчать про його вміння розв’язувати наукові або науково-практичні завдання, творчо використовувати сучасні методи дослідженнь. Метою магістерської роботи є застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних педагогічних
і науково-дослідницьких завдань в галузі середньої та вищої освіти.
Самостійна робота є основною формою позааудиторної навчальної діяльності студента. Зміст самостійної роботи дисциплін визначається їхньою навчальною та робочою програмами. Самостійна робота студентів забезпечується навчально-методичними матеріалами: підручниками, навчальними посібниками, друкованими та електронними варіантами текстів лекцій, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, засобами для самоконтролю.
Особливого значення самостійна робота набуває в процесі опанування студентами фахових виконавських дисциплін. За таких умов мета самостійної роботи полягає у досягненні студентами достатнього рівня технічної та виконавської підготовки.
Зміст самостійної роботи визначає викладач та узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє діагностику якості самостійної роботи студентів.
Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться під час контрольних заходів, які підпорядковуються здійсненню внутрішнього та зовнішнього контролю. Види внутрішнього контролю: плановий поточний в тому числі модульний та підсумковий контроль; ректорський контроль; проміжна атестація. Зовнішній контроль успішності здійснюється в період акредитаційної експертизи окремих спецальностей, під час інспекційних перевірок, зовнішнього моніторингу якості освіти незалежними інституціями. Контроль успішності студента здійснюється з використанням форм та методів, передбачених навчальним планом та програмою дисципліни. Планове оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль охоплює оцінювання результатів навчальної діяльності студентів на окремих аудиторних заняттях та виконання завдань самостійної позааудиторної роботи, тематичний та модульний контроль.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію.
Застосовуються такі форми семестрового контролю: «семестровий екзамен»,
«семестровий диференційований залік», «семестровий залік».

На етапах підсумкового та модульного оцінювання застосовується сумарне оцінювання, за якого підсумкова або модульна оцінка утворюються як сума балів за всі види поточної навчальної діяльності (лабораторні роботи, семінарські заняття, виконання навчальних проектів, ІНДЗ, ІТЗ, проведення залікових уроків, виховних заходів, науково-дослідна робота, результати самостійної роботи). Питома вага оцінок (балів) з різних видів навчальної роботи в сумарній підсумковій оцінці з навчальної дисципліни визначається викладачем за їх вагомістю в теоретичній та практичній підготовці фахівця, обсягом та складністю змісту навчального матеріалу.
Підсумкова оцінка виставляється після завершення вивчення навчальної дисципліни (або залікового кредиту курсу). До навчальних відомостей вноситься підсумкова оцінка за вивченням дисципліни, можуть подаватись також відомості про результати оцінювання окремих змістових модулів.
Державна атестація студентів проводиться згідно чинної нормативної бази.
Оц.
ЄКТС
літерна
100-бальна оцінка
ЄКТС
Національні шкали оцінювання
5-бальна (4-рівнева)
цифрою
2-рівнева
А
90 - 100
ВІДМІННО – 5 балів
(3-й рівень)
5
зарах
В
85-89
ДОБРЕ – 4 бали
(2-й рівень)
4+
С
75-84
4
D
65-74
ЗАДОВІЛЬНО – 3 бали
(1-й рівень)
3+
E
60-64
3
Fx
0-59
НЕЗАДОВІЛЬНО – 2 бали
(0-й рівень)
2
незарах

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Галузь знань: 0202 Мистецтво, напрям підготовки: 8.02020401 «Музичне мистецтво», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»» за напямом 8.02020401 «Музичне мистецтво»

I семестр
II семестр
Н
ор м
ат ив на ч
ас тин а
Фу нд ам ент ал ьн а,
г ум ан
іт ар на
, с оц
іа ль но
-е ко но м
іч на т
а пс их ол ог о- пе да го гі
чн а пі
дг от ов ка
Педагогіка вищої школи
Комп’ютерні інформаційні технології
в освіті, науці
Психологія вищої школи
Менеджмент в освіті
Філософія науки
Правові основи діяльності ВНЗ

Викладацька практика

Науково-дослідницька практика

Охорона праці в галузі

Цивільний захист
Іноземна мова (за фаховим спрямуванням)
Ц
ик л на вч ал ьни х ди сци пл
ін ф
ах ов ої
пі
дг от ов ки
Науково-методичні дослідження з
проблем музичного виховання
Художня епістемологія
Теорія та історія музичної освіти
Музична психологія
Сучасна етномузикологія

Музична антропологія

Основний музичний інструмент та методика його викладання
Диригування та методика його викладання
Вокал та методика його викладання
Хоровий клас
Концертмейстерський клас
Виконавська майстерність
В
ар
іа тив на ч
ас тин а
В
ибі
рк ов
і на вч ал ьн
і д ис цип лі
ни

Комп’ютерне інструментування
музичних творів

Історія виконавства
Оркестровий клас
Інструментальний ансамбль
Вокальний ансамбль8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки – 8.02020401 «Музичне мистецтво»

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки (для ОКР «Магістр»):
8.02020401 «Музичне мистецтво»
1. ФУНДАМЕНТАЛЬНА, ГУМАНІТАРНА, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТА
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА
1.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Педагогіка вищої школи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Курс «Педагогіка вищої школи» передбачає засвоєння теоретичних основ організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі та наукових основ управління вищою школою; формування досвіду самооцінки та самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі.
Завдання курсу: оволодіти основними поняттями і категоріями, системою педагогічних знань; сформувати вміння застосовувати методи науково- педагогічного дослідження, конструювати цілі і зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу вищої школи; аналізувати та оцінювати ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі; забезпечити розвиток уміння використовувати інноваційні технології навчання і виховання у вищій школі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: теоретичні основи організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі; особливості студентів як об’єктів та суб’єктів навчання; провідні концепції навчання та виховання; сучасні технології навчання у вищій школі. вміти: конструювати цілі, зміст, методи, засоби форми навчально-виховного процесу вищої школи; моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі; використовувати інноваційні технології навчання і виховання у вищій школі.
Форми контролю: іспит
Предмет: Психологія вищої школи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Курс «Психологія вищої школи» сприяє формуванню у майбутніх науковців і викладачів вищої школи цілісного й системного розуміння психологічних проблем становлення особистості та професійної підготовки студентів в умовах вищого навчального закладу. Засвоєння змісту курсу забезпечує слухачам знання про: психологічні особливості студентського віку та студентської групи; закономірності професійного становлення фахівця з вищою освітою; психологічні аспекти організації учбової діяльності та виховання студентів; психологію професійно-педагогічної взаємодії у системі «викладач-студент»; психологічні характеристики особистості та професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: застосовувати психологічні знання в організації учбової діяльності та вихованні
студентів, а також при вирішенні конкретних завдань майбутньої науково- педагогічної діяльності; налагоджувати оптимальну педагогічну взаємодію зі студентами, конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у взаєминах зі студентами.
Форми контролю: залік
Предмет: Філософія науки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: «Філософія науки» як навчальна дисципліна передбачає вивчення сутності, структури, історичних особливостей науки та філософсько-методологічних проблем наукового знання. Курс покликаний сприяти глибокому усвідомленню сутності наукового пізнання, аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту; ознайомити із загальними закономірностями розвитку науки, її структурою, рівнями, методологією і методами наукового пізнання; формувати у магістрантів практичні вміння та навики науково-дослідної роботи.
Форми контролю: іспит
Предмет: Іноземна мова (за фаховим спрямуванням)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через
іноземні джерела. Оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та вивчення фахового лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику, передбачену програмою; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою; перекладати тексти, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники; користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні.
Форми контролю: іспит
Предмет: Комп’ютерні інофрмаційні технології в освіті, науці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета – формування у магістрів системи знань, умінь і навичок, фахових компетентностей, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (КІКТ) та
інноваційних педагогічних технологій у навчальній та майбутній професійній діяльності. Завдання: оволодіння методичними знаннями та уміннями щодо організації та управління науковими дослідженнями та інноваційними розробками;
вміння магістрантів опановувати методи аналізу інноваційних процесів; сприяння формуванню навичок мислення високого рівня та навичок критичного мислення у процесі створення інноваційних проектів; вміння використовувати методи проектної технології у навчальному процесі школи та ВНЗ з використанням КІКТ.
Форми контролю: залік
Предмет:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал