Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації12.02.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Факультет мистецтв


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
КАФЕДРА МУЗИКОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА


Галузь знань – 0202 Мистецтво
Напрям підготовки (для ОКР «Бакалавр») –
6.020204 «Музичне мистецтво»
Тернопіль – 2014

Зміст

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:

a) Адреса:
навчальний корпус ТНПУ №3, вул. В.Виннниченка, 10, м. Тернопіль, 46027
b) Контактні телефони тел. (0352) 53-76-11
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету:
кандидат педагогічних наук, доцент Стельмащук Зіновій Миколайович тел./факс (0352) 53-76-11 e-mail: inmyst@ukr.net
Заступник декана з навчальної роботи Баньковський Анатолій Михайлович тел.: 53-76-11
Методист Баб’як Ярослава Іванівна тел.: 53-76-11
Методист ЗФН Залізна Валентина Андріївна тел.: 43-60-80
Інженер Спольська Олена Володимирівна
Вчений секретар ради: Проців Лілія Йосипівна кандидат педагогічних наук, доцент тел. (0352) 53-76-11.
Поштова скринька: instmyst@ukr.net

d) Кафедри:
КАФЕДРА МУЗИКОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
(м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, 10, корпус № 3)
Склад кафедри:
Смоляк Олег Степанович - доктор мистецтвознавства, професор
Кондрацька Людмила Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор
Водяний Богдан Остапович - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри
Лазаревська Ольга Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент
Ороновська Лариса Дмитрівна - кандидат пед. наук, доцент
Палій Наталія Віталіївна - кандидат пед. наук, доцент
Стельмащук Зіновій Миколайович - кандидат пед. наук, доцент
Проців Лілія Йосипівна - кандидат пед. наук, доцент
Гринчук Ірина Павлівна - кандидат пед. наук, доцент
Водяна Валентина Олександрівна - кандидат пед. наук, асистент
Довгань Оксана Зіновіївна - кандидат пед. наук, асистент
Бевська Ірина Дмитрівна - кандидат мистецтвознавства, асистент
Семчишин Володимир Франкович - доцент, Заслужений працівник культури України
Феленчак Василь Андрійович - доцент, Заслужений артист України
Лемішка Наталія Василівна - доцент, Заслужена артистка України
Губ’як Дмитро Васильович - доцент, керівник ансамблю, Заслужений артист України
Баньковський Анатолій Михайлович - доцент, Заслужений працівник культури України, керівник
ансамблю
Лего Василь Вікторович - асистент
Мурій Ольга Іванівна - асистент
Іздепська-Новіцька Марія Іванівна - асистент
Місько Галина Степанівна - асистент
Кріль Мирон Михайлович - асистент, керівник оркестру, Заслужений діяч мистецтв України
Ороновський Анатолій Ігорович - асистент
Топорівська Ярослава Володимирівна - асистент
Овод Наталія Михайлівна - асистент, концертмейстер ІІ категорії
Кушнірик Мирон Мар’янович - асистент, керівник духового оркестру
Терещук Надія Володимирівна - асистент, концертмейстер
Євгеньєва Марія Василівна - асистент, керівник ансамблю
Михайлюк Оксана Олексіївна - асистент, керівник оркестру
Канюка Антоніна Григорівна - провідний концертмейстер
Юрчак Оксана Франківна - провідний концертмейстер
Кучма Ірина Григорівна - провідний концертмейстер
Щур Людмила Богданівна - керівник танцювального ансамблю
Пронь Наталія Ігорівна - концертмейстер
Федик Софія Зіновіївна - концертмейстер
Миськів Світлана Ярославівна - концертмейстер
Буркацька Олена Ярославівна – керівник естрадної студії
Тимчак Людмила Йосипівна - концертмейстер
Рутецький Руслан Вікторович – концертмейстер ІІ ккатегорії
Плахцінський Маркіян Ришардович - керівник ансамблю
Костирко Василь Федорович - настроювач інструментів
Шуль Марія Тарасівна - ст. лаборант
Щупляк Ольга Петрівна - лаборант
e) Координатор від факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.)
Проців Лілія Йосипівна, вул. В.Винниченка, 10, тел. (0352) 53-76-11

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ ПРО
АКРЕДИТАЦІЮ

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0202 Мистецтво
Напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво»
Термін навчання – 4 роки
Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 50 осіб

Напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво» (на базі молодшого спеціаліста)
Термін навчання – 2 роки
Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 20 осіб заочна форма навчання – 50 осіб

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)

Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва забезпечена навчальними аудиторіями у таком складі: 5 аудиторій для групових занять; 2 аудиторії, оснащені комп’ютерною технікою; 8 аудиторій для індивідуальних занять; 4 – для індивідуальних занять або занять малими групами; кабінет завідувача кафедри. Аудиторії оснащені музичними інструментами (фортепіано).
На кафедрі в наявності є також такі музичні інструменти: баяни, акордеони, домри, бандури, сопілки, гітари, цимбали, мідні духові інструменти. Створені умови для занять оркестрів
(камерного, духового, народного), хорових колективів, вокальних та інструментальних ансамблів.

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основою організації навчально-виховного процесу згідно вимог європейської кредитно- трансферної системи (ЄКТС) є запровадження системи академічних кредитів, яка розглядається як засіб підвищення мобільності студентів, засіб реформування навчальних програм, а також передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн.
Навчальна дисципліна складається з одного або кількох залікових кредитів, кількість яких визначається змістом програми. Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Модуль – задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації, що реалізується відповідними формами навчального процесу); вид
навчальної діяльності студента в процесі опанування дисципліни (аудиторна робота – лекційні, практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття, виконання студентами самостійних та
індивідуальних завдань – ІНДЗ, ІТЗ, інші види навчальної та науково-дослідної діяльності, кінцевий контроль). Змістовий модуль – обсяг навчального матеріалу поєднаного за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.
Методи викладання – бесіди (репродуктивні, еврестичні, діалогові), створення та розв’язання проблемних ситуацій, дискусії, дебати, круглі столи, методи мозкового штурму, робота з науковими джерелами, першоджерелами, періодикою, виконання творчих робіт тощо.
Методологія процесу навчання полягає в реалізації компетентнісної, особистісно- орієнтованої моделі підготовки майбутніх фахівців. У системі професійної підготовки майбутніх вчителів мистецтва індивідуальні заняття розглядаються як один з основних компонентів навчальної діяльності і є формою аудиторної роботи, яка у поєднанні із самостійною роботою займає значну частину навчального навантаження студента. Індивідуальна робота як позааудиторна форма організації навчального процесу передбачає створення умов для поглиблення знань студентів з окремих навчальних дисциплін, їх участі у виконанні науково- дослідних та творчих завдань. Індивідуальні заняття (як позааудиторна форма роботи) проводяться під керівництвом викладача за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студентів.
Види індивідуальних занять:
Консультація – один із видів навчальної діяльності, який здійснюється з метою уточнення студентом окремих теоретичних чи практичних аспектів засвоєння програми дисципліни. У процесі консультації може відбуватись діагностика знань студентів для виявлення рівня засвоєння окремих елементів навчальної програми.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – навчальний або науковий проект, який здійснюється з метою поглиблення знань студентів, здобутих в процесі опанування дисципліни, формування навичок самостійного, поглибленого аналізу окремої педагогічної проблеми або освітнього процесу в цілому. ІНДЗ здійснюється у формі наукового реферату, а також передбачає інші форми звітності, такі як плани-конспекти, моделі уроків з музики
(мистецтва, художньої культури), з використанням інноваційних педагогічних технологій, порівняльний аналіз сучасного вітчизняного та зарубіжного музично-освітнього досвіду, термінологічні словники тощо.
Індивідуальні творчі завдання (ІТЗ) – комплекс творчих завдань, спрямований на розв’язання тієї чи іншої творчої виробничої проблеми, вдосконалення індивідульної технічної та музично-педагогічної підготовки студентів в процесі опанування виконавських дисциплін.
В системі організації освітньо-виховного процесу передбачено виконання курсових, дипломних, магістерських робіт.

Курсова робота – окремий кредит ЄКТС, який оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента та виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін. Написання та захист курсової роботи є важливим етапом підготовки до розв’язання складнішого завдання – виконання дипломних та магістерських робіт. Курсова робота має досілдницький характер і виконується під керівництворм викладача. Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Дипломна робота – форма державної атестації науково-дослідницького або творчого характеру, якій підлягають студенти на завершальному етапі фахової підготовки. Дипломна робота є однією з форм виявлення теоретичних та практичних знань студентів, вмінь їх застосовувати при розв’язанні конкретних наукових, педагогічних та творчих завдань.
Магістерська робота – форма державної атестації науково-дослідницького характеру, якій підлягають студенти на завершальному етапі фахової підготовки. Магістерська робота є логічно завершеним дослідженням, в якому міститься розв’язання конкретної задачі, важливої для відповідної галузі науки, або отримані автором науково-обгрунтовані та взаємопов’язані науково- педагогічні чи методичні розробки. Магістерська робота виконується самостійно і містить висунуті автором для публічного захисту наукові положення, що характеризуються єдністю змісту
і свідчать про його вміння розв’язувати наукові або науково-практичні завдання, творчо використовувати сучасні методи дослідженнь. Метою магістерської роботи є застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідницьких завдань в галузі середньої та вищої освіти.
Самостійна робота є основною формою позааудиторної навчальної діяльності студента.
Зміст самостійної роботи дисциплін визначається їхньою навчальною та робочою програмами.
Самостійна робота студентів забезпечується навчально-методичними матеріалами: підручниками, навчальними посібниками, друкованими та електронними варіантами текстів лекцій,
інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, засобами для самоконтролю.
Особливого значення самостійна робота набуває в процесі опанування студентами фахових виконавських дисциплін. За таких умов мета самостійної роботи полягає у досягненні студентами достатнього рівня технічної та виконавської підготовки.
Зміст самостійної роботи визначає викладач та узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє діагностику якості самостійної роботи студентів.
Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться під час контрольних заходів, які підпорядковуються здійсненню внутрішнього та зовнішнього контролю. Види внутрішнього контролю: плановий поточний в тому числі модульний та підсумковий контроль; ректорський контроль; проміжна атестація. Зовнішній контроль успішності здійснюється в період акредитаційної експертизи окремих спецальностей, під час інспекційних перевірок, зовнішнього
моніторингу якості освіти незалежними інституціями. Контроль успішності студента здійснюється з використанням форм та методів, передбачених навчальним планом та програмою дисципліни.
Планове оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль охоплює оцінювання результатів навчальної діяльності студентів на окремих аудиторних заняттях та виконання завдань самостійної позааудиторної роботи, тематичний та модульний контроль.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію.
Застосовуються такі форми семестрового контролю: «семестровий екзамен», «семестровий диференційований залік», «семестровий залік».
На етапах підсумкового та модульного оцінювання застосовується сумарне оцінювання, за якого підсумкова або модульна оцінка утворюються як сума балів за всі види поточної навчальної діяльності (лабораторні роботи, семінарські заняття, виконання навчальних проектів, ІНДЗ, ІТЗ, проведення залікових уроків, виховних заходів, науково-дослідна робота, результати самостійної роботи). Питома вага оцінок (балів) з різних видів навчальної роботи в сумарній підсумковій оцінці з навчальної дисципліни визначається викладачем за їх вагомістю в теоретичній та практичній підготовці фахівця, обсягом та складністю змісту навчального матеріалу.
Підсумкова оцінка виставляється після завершення вивчення навчальної дисципліни (або залікового кредиту курсу). До навчальних відомостей вноситься підсумкова оцінка за вивченням дисципліни, можуть подаватись також відомості про результати оцінювання окремих змістових модулів.
Державна атестація студентів проводиться згідно чинної нормативної бази.
Оц.
ЄКТС
літерна
100-бальна оцінка ЄКТС
Національні шкали оцінювання
5-бальна (4-рівнева)
цифрою
2-рівнева
А
90 - 100
ВІДМІННО – 5 балів
(3-й рівень)
5
зарах
В
85-89
ДОБРЕ – 4 бали
(2-й рівень)
4+
С
75-84
4
D
65-74
ЗАДОВІЛЬНО – 3 бали
(1-й рівень)
3+
E
60-64
3
Fx
0-59
НЕЗАДОВІЛЬНО – 2 бали
(0-й рівень)
2
незарах

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Галузь знань: 0202 Мистецтво, напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Галузь знань: 0202 Мистецтво, напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво» (на базі молодшого спеціаліста), освітньо- кваліфікаційний рівень «Бакалавр»


7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня
«Бакалавр» за напямом 6.020204 «Музичне мистецтво»8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки – 6.020204 «Музичне мистецтво»9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки (для ОКР «Бакалавр»):
6.020204 «Музичне мистецтво»
1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Предмет: Безпека життєдіяльності
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Загальнокультурні компетенції охоплюють: культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Форми контролю: залік
Предмет: Іноземна мова
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри; 2 рік 1 семестр
Анотація: Метою даного курсу є формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають стандарту В2.
Оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику, передбачену програмою.
Форми контролю: залік, іспит
Предмет: Історія України
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу з найдавніших часів до середини ХIV століття (історії території, історії титульного етносу, історії державотворення); основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів київських князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості міського та сільського життя мешканців
Давньої Русі, суспільну роль різних верств та станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської держави; висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби.

Формування вмінь: формування історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.
Форми контролю: іспит
Предмет: Історія української культури
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати методологічну роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи іншої культурно-
історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.
Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його; співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати загальноісторичні та проблеми
історії культури із поступом сучасного суспільства; сформувати власне переконання у тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків національної історико- культурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури; працювати з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи інших праць.
Форми контролю: іспит
Предмет: Основи охорони праці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці.
Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку.
Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці.
Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при запобігання виникнення нещасних випадків.
Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення причин нещасних випадків, проводити розслідування нещасних випадків, впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці; організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці.
Форми контролю: іспит
Предмет:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал