Міністерство освіти і науки України Полтавський обласний центр науково-технічної творчостіСкачати 302.99 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір302.99 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Полтавський обласний центр науково-технічної творчості

учнівської молоді

Комсомольський міський методичний кабінет


Навчальна програма наукової секції
"Основи науково-дослідницької роботи в галузі мистецтвознавства"

Автор:

Мітіна Ірина Валентинівна,

заступник директора з НВР,

учитель- методист Комсомольської

гімназії імені В.О.Нижниченка


Адреса:

39800 Полтавська область,

м. Комсомольськ,

вул. Добровольського ,27,

тел.(роб.)8-05348-2-20-90;2-26-51;

(дом.)3-02-23;(моб.)8-067-531-48-81

Комсомольськ

2007

Пояснювальна записка
Сучасний рівень науки й техніки вимагає від учнів уміння ставити й самостійно вирішувати проблеми, що неможливо без оволодіння основами наукового пошуку, творчих зусиль та інтелектуального напруження особистості. Отже, ознайомлення школярів з науковими положеннями, основними категоріями науково-дослідницької роботи – одна з важливих сторін навчання в сучасному загальнооствітньому навчальному закладі.

Але ще кілька років тому більш актуальним серед гуманітарних наук було написання робіт учнями з української мови та літератури, зарубіжної літератури, фольклору і досить рідко – з мистецтвознавства. На сьогодні кардинальні зміни в усіх сферах життя суспільства показали необхідність у предметах культурознавчого напрямку, що мають значний духовно-творчий потенціал. Прилучення учнів до цінностей вітчизняної та зарубіжної культурно-мистецької спадщини, збагачення їхніх знань та уявлень, усвідомлення, що мистецтво реалізується через взаємозв'язок "свого" й "чужого", від душі до душі сприятиме вихованню патріотизму як складної та багатогранної інтегративної моральної якості особистості.

Робота наукової секції розрахована на 216 годин, з яких 72 години відводиться на теорію, а 144 – практичних занять. Оскільки секція розрахована в першу чергу для учнів гуманітарного профілю, то основна увага викладача повинна бути зосереджена на особливостях формування дослідницьких умінь на основі знань, отриманих на уроках мови, літератури, образотворчого мистецтва, музики.

Пропонована програма є комплексно-інтегрованою, вищого рівня, термін навчання може бути один або два роки (у залежності від підготовленості слухачів) і затверджена на засіданні науково-методичної ради гімназії протокол № 2 від 10.01.2005), і розрахована на учнів 9-11 класів, які є слухачами та дійсними членами МАН. Кількісний склад навчальної групи – 12-15 учнів.


Завдання курсу:

 • прилучення до найвизначніших надбань вітчизняної та зарубіжної художньої культури через формування в учнів глибоких теоретичних знань про суть науково-дослідницької діяльності;

 • вироблення особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

 • формування вмінь аналізувати, інтерпретувати та оцінювати культурні явища різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів, форм через оволодіння учнями методологією наукового пізнання;

 • розвиток художньо-образного мислення та творчих здібностей;

 • вироблення вміння написання наукових рефератів, статей, науково-дослідних робіт;

 • набуття навичок здійснення наукового пошуку;

 • формування творчих підходів у вирішенні проблем з улюбленої наукової галузі.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

 • пізнавальної: оволодіння знаннями в галузі мистецтва, техніки й технологій, а також вивчення основ естетики, дизайну, художньої грамоти; засвоєння графічної грамотності, технічного моделювання та конструювання;

 • практичної: забезпечення набуття вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, формування графічної грамотності, виконання технологічних операцій;

 • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток уяви, фантазії, креативного мислення, інтересів до художньо-прикладної творчості, просторового й логічного мислення; формування естетичних смаків, художнього й технічного хисту, уважності, наполегливості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

 • соціальної: виховання поваги до традицій українського народу, до праці та людей праці, культури праці, бережливого ставлення до рідної природи, доброзичливості до оточуючих; формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери, охайності та старанності в роботі.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним й ігровим методам. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-друковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та інші.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.

Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я вихованців.

Пропонована програма пройшла апробацію в Комсомольській гімназії імені В.О.Нижниченка, яка є експериментальним навчальним закладом вивчення курсу "Художня культура". Протягом двох років з учнями 9-11 класів, слухачами курсів, проводилися заняття в науковій секції, що дало можливість їм більш глибоко опанувати курс мистецтвознавства, паралельно вивчаючи основи наукової діяльності. Автор програми виступав із доповіддю з даної проблеми на обласному семінарі наукових керівників філологічного відділення МАН (Мітіна І.В. Форми і методи роботи наукового керівника з учнями-членами МАН/ Організація науково-дослідницької діяльності учнівської молоді. – Полтава, 2005. – С.12–14).

Підтвердженням результативної роботи за пропонованою програмою є перемоги слухачів та дійсних членів МАН на обласному та Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН у відділенні філології та мистецтвознавства.Тематичний план наукової секції

"Основи науково – дослідницької роботи в галузі мистецтвознавства"

(розподіл за годинами)

п/п

Розділ, тема

Кількість годин


Разом


Теорія


Практика

1.

Вступ

12

4

8

2.

Розділ 1. Мистецтво в просторі культури. Основи бібліографії

30

10

20

3.

Розділ 2. Основні художні образи.Загальна характеристика

Та класифікація методів науково – дослідної роботи24

8

16

4.

Розділ 3. Українська художня культура. Експериментально – емпіричні методи

54

18

36

5.

Розділ 4. Зарубіжна художня культура. Науково – дослідна робота

90

30

60

6.

Розділ 5. Практикум

6

2

4

Всього

216

72

144


З м і с т п р о г р а м и
1. Вступ (12 год.)
Загальна характеристика науково-дослідної роботи. Основні види наукових робіт та їхня специфіка.

Види і мова мистецтва. Візуальні мистецтва.Практична робота. Складання термінологічного словника (робота в парах); написання рецензії на один із видів наукової праці (інд. робота); мультимедійна презентація – проект (колективна робота); розробка таблиці "Види мистецтва" (інд. робота).

2. Мистецтво в просторі культури. Основи бібліографії (30 год.)
Класифікація інформаційних джерел та основи бібліографії. Методика роботи з літературою й архівними документами.

Жанрова палітра музичного мистецтва. Напрями масових жанрів: джаз, диско, поп, рок тощо.

Театр як синтез мистецтв. Театральні професії. Екранні мистецтва. Художні засоби та жанри кінематографу

Мистецтво виголошення наукової доповіді. Наукова дискусіяПрактична робота. Ознайомлення з основними рубриками довідково-інформаційного відділу в бібліотеці (інд. роб.); складання бібліографії до певної мистецтвознавчої теми (робота в парах).

Розробка схеми-палітри (колективна роб.); підготовка комп'ютерної презентації "Муз. інструменти" (робота в групах). Рольова гра: підготовка міні-театральної вистави (робота в групах); виготовлення театральної маски ( інд. робота).

Розробка правил побудови вичерпної доповіді (робота в групах); підготовка контр. запитання для участі в дискусії з теми, обраної колективно (інд. робота).

Підготовка доповіді (на вибір): "Що таке кіно?" або "Видатні режисери" (інд. робота); створення відеокліпу (робота в групах).3. Основні художні образи. Загальна характеристика та класифікація методів науково-дослідної роботи (24 год.)
Методи наукового дослідження, їх класифікація та взаємозв'язок.

Теоретичні методи (аналіз і синтез, індукція і дедукція, класифікація, узагальнення тощо).

Художня культура як духовне явище; художні напрями і стилі; художня культура рідного краю; художня культура і середовище. Поліхудожній образ світу.

Семінар.Практична робота.

Підготовка запитань для проведення інтерв'ю з відомим архітектором, скульптором, живописцем, музикантом і т.п. (робота в парах).

Презентація учням інших груп опрацьований метод (робота в групах).

Написання міні-твору "Особливості культури Заходу і Сходу" (інд. робота).

Підготовка мультимедійної презентації "Великі європейські стилі "(робота в групах).

Захист проектів "Пам'ятки культури і мистецтва рідного краю" (робота в групах).

Дискусія "Сучасні мистецькі передачі" (колективно).

Складання карти регіонів України (з притаманними кожному регіону танцями, піснями, костюмами) (колективна робота).

Виступ з рефератом (на одну з попередніх тем).
4. Українська художня культура.

Експериментально-емпіричні методи (54 год.)
Наукове спостереження, його особливості. Види наукового опитування, анкетування.

Використання рейтингу та тестування. Експеримент та його призначення.

Розвиток образотворчого мистецтва в Україні від найдавніших часів до кінця XVI століття.

Образотворче мистецтво козацької доби (XVII – XVIII століття).

Архітектура та живопис XIX – початку XX століття.

Сучасне образотворче мистецтво.

Музична культура Київської держави.

Мистецтво кобзарів і лірників. Церковний спів.

Музична культура XIX – початку XX століття.

Сучасна музична культура в Україні.

Театральна культура: витоки й джерела.

Театр на Запорозькій Січі. Шкільний театр.

Сучасний драматичний та ляльковий театр.

Кіномистецтво в Україні. Ігровий кінематограф. Документальний та науково-популярний кінематограф.

Наукова дискусія та диспут. Правила ведення дискусії.

Наукова конференція.


Практична робота.

Розробка тестів для перевірки навчальних досягнень учнів з будь-якої мистецтвознавчої теми (інд. робота).

Розробка тестів для перевірки навчальних досягнень учнів з певного предмета мистецтвознавчого напрямку (робота в групах).

Підготовка доповіді з теми (інд. робота).

Скласти бібліографію з теми (робота в групах).

Підготовка мультимедійного проекту-презентації (колективна робота).

Розробити дизайн сучасного інтер’єру в українських традиціях (робота в парах).

Підготовка до виконання українських народних пісень (інд. та колективна робота).

Складання схеми "Кобзарі та лірники в Україні" (робота в групах).

Створення проекту-презентації "Народна музика" (робота в групах).

Проведення анкетування серед однокласників "Моє ставлення до української пісні" (колект. робота). Підготовка до виразного читання уривків драматичних творів (робота в парах).

Написання сценарію для вистави "живого вертепу" (робота в групах).

Підготовка мультимедійної презентації "Театр корифеїв" (колективна робота).

Складання сценарію фільму на шкільну тематику (робота в групах).

Упорядкування відеокартотеки "Українське кіномистецтво" (інд. робота).

Підготовка до дискусії (після перегляду фрагменту українського кінофільму).

Розробка правил ведення дискусії (колективна робота).

Захист індивідуальних проектів з даного розділу.


5. Зарубіжна художня культура. Науково-дослідницька робота (90 год.)
Складові частини наукової праці. Літературне оформлення результатів дослідження.

Європейський культурний регіон: Греція, Італія, Франція,Іспанія, Німеччина, Австрія, Англія, Нідерланди. Слов'янські країни.

Основні етапи наукового дослідження. Структура наукової роботи.

Арабо-мусульманський культурний регіон. Головні риси мусульманського декоративного мистецтва. Пам’ятки арабо-мусульманської архітектури.

Африканський культурний регіон. Ритуальне та самодіяльне мистецтво в африканській культурі.

Індійський культурний регіон. Образотворче мистецтво Індії. Основні музичні інструменти та манера співу. Кінематограф Індії.

Структура наукової роботи.

Далекосхідний культурний регіон. Естетичний феномен китайського живопису. Музичні традиції китайського народу.

Японська художня культура.

Мистецтво Кореї – "країни вранішньої свіжості".

Латиноамериканський культурний регіон. Архітектура столиць країн Латинської Америки. Латиноамериканські мелодії та ритми. Карнавал.

Північноамериканський культурний регіон. Художники Америки. Музична культура Америки. Мюзикли.

Голівуд – імперія кіно.

Українці у світовій культурі.

Редагування науково-дослідної роботи.
Практична робота.

Вибрання теми дослідницької роботи, скласти план, визначити мету та завдання дослідження (інд. робота).

Визначення орієнтовних термінів виконання наукової роботи; складання індивідуального плану дослідження.

Підготовка доповіді з мультимедійною презентацією (робота в групах).

Створення проекту сценарію " Віденський вальс " (колективна робота).

Дискусія "Мої враження від перегляду творів живопису".

Написання міні-твору "Російський балет: вчора й сьогодні" (інд. робота).

Підготовка виступу-представлення власної наукової роботи до захисту.

Структурування роботи; створення мультимедійної презентації за розділами (інд. робота).

Дібрання ілюстрацій до теми (інд. робота).

Розробка етапів наукового дослідження з теми: "Східні мотиви в укр. орнаментиці" (групова робота).

Створення презентації про мечеті, мінарети, мавзолеї.

Розробка комп'ютерної карти-презентації "Розмаїття культур народів Африки (колек. робота).

Підготовка доповіді: "Значення ритуалу в народів Африки" (інд. робота).

Підготовка кросворду з даної теми (робота в парах).

Розробка мультимедійної презентації (колективно).

Підготовка доповіді: "Індійський танець. Значення поз і жестів" (робота в групах).

Підготовка до дискусії про індійське кіно (інд. робота).

Аналіз 2-3 наукових робіт минулих років щодо структури; впорядкування власної роботи (інд. робота).

Підготовка доповідь: "Порцеляна – гордість китайського мистецтва" (інд. робота).

Написання твору: "Мої роздуми під час прослуховування музичних творів Китаю" (інд. робота).

Підготовка вечора "Чаювання в японському стилі" (робота в групах).

Розробка мультимедійної презентації "Живопис на шовку й папері".

Підготовка альбому ілюстрацій з даної теми (колективна робота)

Захист індивідуальних проектів.

Підготовка проекту-презентації "Карнавал у Ріо" (робота в групах).

Підготовка мультимедійної презентації (інд. робота).

Підготовка доповідь: "Музика Америки" (інд. робота).

Підготовка проект "Діснейленд у моєму місті" (робота в групах).

Захист індивідуальних проектів з мультимедійними презентаціями.

Правка помилок, комп'ютерних одруківок (інд. робота).

6. Практикум (6 год.)

Взаєморецензування наукових доповідей та наукових рефератів.

Наукова конференція.
Практична робота.

Підготовка до захисту науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт.

Основні вимоги до засвоєння навчального матеріалу

Учні повинні знати:


 • основні періоди культурно-історичного розвитку;

 • культурні регіони світу (європейський, арабо-мусульманський, африканський, індійський, далекосхідний, латиноамериканський і північноамериканський) та їх ознаки;

 • спадщину видатних діячів вітчизняної та зарубіжної культури, художньо-образний зміст їхніх творів (у межах програми курсу);

 • характерні ознаки наукових робіт та їх види;

 • основні види читання й способи запам'ятовування інформації;

 • класифікацію інформаційних джерел і види бібліографії;

 • основні види каталогів та правила оформлення каталожних карток;

 • основні етапи роботи та способи фіксації інформації;

 • основні дві групи методів науково-дослідницької роботи;

 • особливості експериментально-емпіричних методів;

 • структурні компоненти наукового дослідження;

 • стилі викладу матеріалів;

 • правила проведення наукової дискусії.

Учні повинні вміти:

 • відстоювати національні культурні пріоритети Української держави;

 • висловлювати оцінні судження, враження, отримані в результаті ознайомлення з мистецькими шедеврами України та країн світу;

 • порівнювати культурно-мистецькі факти і явища;

 • аргументувати власну позицію щодо культурної значущості творів мистецтва;

 • розрізнювати види наукових робіт;

 • чергувати види діяльності, визначаючи оптимальний час для кожного виду;

 • порівнювати види й форми науково-дослідної роботи учнів;

 • визначати вид інформаційного джерела за його характерними ознаками;

 • користуватися каталогами для пошуку науково-літературних та архівних документів;

 • складати власну картотеку та список використаних джерел за стандартними вимогами;

 • визначати характерні ознаки окремого методу, співвідносити його з певною групою;

 • розрізнювати основні види експериментально-емпіричних методів та (спостереження, опитування, тестування, рейтинг, експеримент);

 • планувати свою роботу відповідно до етапів наукового пошуку;

 • правильно складати плани науково-дослідницької роботи, структурувати її зміст;

 • грамотно оформлювати результати дослідження;

 • захищати результати наукового пошуку, аргументовано відстоювати свою позицію.Перелік

орієнтовних тем науково-дослідницьких робіт
1. Народна кераміка Опішні.

2. Естетично-семантичний зв'язок тональних засобів, композицій "колір і звук".

3. Стратегія творчої поведінки митця в епістолярії Катерини Білокур.

4. Відродження скіфської міфології, релігії, історії в ювелірних виробах ІV – V ст. до н. е. на території Нижнього Подніпров'я.

5. Український театр: роки становлення та поступу.

6. Боги в Українській міфології: історіографічний огляд.

7. Образ Орфея як персоніфікація сили мистецтва.

8. Музичні течії в 80-90 роках ХХ століття. Нова хвиля.

9. Громадсько-патріотичні мотиви в творчості М. К. Башкирцевої.

10. Народний огляд Гребінківщини.

11. Неолітичні Венери.

12. Художники рідного краю.

13. Образ Юдіфі у світовому мистецтві.

14.Кобзарський рух в Україні.

15.Традиційні масові свята українців.
Бібліографія

Список використаної літератури


 1. Артемчук Г. та ін. Методика організації науково-дослідницької роботи. – К., Фортуна. – 2000. – 272 с.

 2. Забіяка В. Робота зі словником// Дивослово. – 1998. - № 4. – С. 22-25.

 3. Кнор Н. Розвиток природних здібностей і обдарувань ліцеїстів// Обдарована дитина. – 2000. - № 4. – С. 7-9.

 4. Миропольська Н. Є., Бєлкіна Е. В., Масол Л. М., Онищенко О. І. Художня культура світу. Європейський культурний регіон: Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вища школа, 2001. – 191с.

 5. Миропольська Н. Є., Бєлкіна Е. В., Масол Л. М., Онищенко О. І., Владимирова Н. В. Художня культура світу. – К.: Вища школа, 2003. – 191с.

6. Мітіна І.В. Форми і методи роботи наукового керівника з учнями-членами МАН/ Організація науково-дослідницької діяльності учнівської молоді. – Полтава, 2005. – С. 12 – 14.
Список рекомендованої літератури для учнів та слухачів

1.Акінфієв О. Реферат як приклад дослідницької роботи учнів// Історія в школі. – 1997. - № 8. – С. 22-23.

2.Артемчук Г. та ін. Методика організації науково-дослідницької роботи. – К., Фортуна. – 2000. – 272 с.

3.Білоусенко П. та ін. Учіться висловлюватися. – К., 1990. – 127 с.

4.Забіяка В. Робота зі словником// Дивослово. – 1998. - № 4. – С. 22-25.

5.Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. – Москва: Искусство, 1983. – 204 с.

6.Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник/ За ред.. С. Клапчука, В. Остафійчука. – К., 1999.

7.Каптерева Т. П. Искусство стран Магриба. - Москва, 1980. – 360 с.

8.Кнор Н. Розвиток природних здібностей і обдарувань ліцеїстів// Обдарована дитина. – 2000. - № 4. – С. 7-9.

9.Коваль А. Культура ділового мовлення. – К., Освіта. – 1975. – 98 с.

10. Ковальчук В. та ін.Основи наукових досліджень. – Одеса. – 2001. – 217 с.

11. Котовская М. И. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии. – Москва: Наука, 1982. – 254 с.

12.Корнилович К. Окно в минувшее. – Ленинград: Наука, 1968.

13.Мещеряков А. Н. Древняя Япония. – Москва: Наука, 1987. – 192.

14.Миллер Ю. Искусство Турции. – Ленинград -Москва: Наука, 1965. – 169с.

15.Миропольська Н. Є., Бєлкіна Е. В., Масол Л. М., Онищенко О. І. Художня культура світу. Європейський культурний регіон: Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вища школа, 2001. – 191с.

16.Миропольська Н. Є., Бєлкіна Е. В., Масол Л. М., Онищенко О. І., Владимирова Н. В. Художня культура світу. – К.: Вища школа, 2003. – 191с.

17.Оппенхейм Лео. Древняя Мессопотамия. – Москва: Наука, 1980. – 407с.

18.Ранджава М. Сады через века. – Москва: Знание, 1981. – 320 с.

19.Сидихменов В. Я. Страницы пришлого. – Москва: Наука,1987. – 448 с.

20.Соколов Г. Искусство Древней Греции. – Москва: Искусство, 1980. – 78 с.

Інформація про автора програми


1. Прізвище, ім'я, по батькові

Мітіна Ірина Валентинівна

2. Дата і місце народження

04.09.1971 р., м.Комсомольськ Полтавської області

3. Повна домашня адреса з індексом, телефон,

e-mail


Полтавська область, м. Комсомольськ,

вул. Добровольського, буд. 55, кв. 12;

8 (05348)3-02-23; факс 8 (05348) 2-26-51


4. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)

КН 394307 виданий Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл. 25.04.1997 р.,

вул. Добровольського, буд. 55, кв. 12.5. Ідентифікаційний код

2617904021

6. Які навчальні заклади закінчив, у якому році, спеціальність за дипломом

Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка (1990 р.), Полтавський педагогічний інститут імені В.Г.Короленка (1994 р.);

учитель української мови та літератури7. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)

Комсомольська гімназія імені В.О.Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської області

8 (05348)2-20-90, 2-26-518. Стаж роботи:

загальний18

9. у тому числі педагогічний

18

10. Кваліфікаційна категорія

вища

11. Звання

учитель - методист, відмінник освіти України

12. Державні нагороди, відзнаки (обов'язково рік нагородження)

Подяка Кабінету Міністрів України (2003); грамоти міськво (1997, 1999, 2006); облуо (1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2007); МОН України (2002, 2003, 2004, 2006); міськвиконкому (1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005)

13. Класи, у яких викладаєте

5, 6

14. Мова викладання

українська
15. Ваше педагогічне кредо

Наполеглива праця все перемагає

16. Намалюйте (словесно у формі статті в газету від 3-ої особи) свій педагогічний портрет або свою візитну картку

Вона завжди йде на роботу з радістю. . . Мабуть, не кожен учитель прокидається і прямує до школи з цим відчуттям. Ірина Валентинівна серед тих, хто одержує насолоду від своєї роботи, від спілкування зі своїми вихованцями.

Вона обрала свою професію свідомо й однозначно: мріяла стати вчителькою української мови та літератури ще з 5 класу (щоб бути таким Учителем, як її класний керівник). Багато читала, розмірковувала. . .

Основний принцип роботи Ірини Валентинівни – творчий підхід до справи, бажання виховати учнів свідомими й порядними людьми, допомогти обрати їм свій шлях у житті. Серед її вихованців – учні, які стали вчителями української мови та літератури, і вони цінують ті знання, що одержали в гімназії. Недарма кажуть: найбільша радість для вчителя – бачити плоди своєї роботи. Ірина Валентинівна щаслива від того, що серед її вихованців – призери міських та обласних олімпіад, переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт у МАН, юні поети. На кожному уроці вона прагне донести учням знання, поділитися своїми думками, міркуваннями, допомогти осмислити проблеми сьогоднішнього суперечливого часу. Це уроки пошуку нових форм, нових підходів до розв'язання проблемних питань мовного, літературного, морально-етичного характеру, а разом з тим – це уроки виховання національних почуттів, поваги до минулого нашої держави, її культури, уроки людяності.

Інтерактивні форми роботи, компетентний підхід до вивчення предмета – це сьогоднішній день у роботі Ірини Валентинівни. Саме тому останні роки працює вона над проблемами: "Формування критичного мислення учнів у педагогічних майстернях словесності", "Організація роботи з обдарованими дітьми".Усі діти, на її думку, здібні, тільки треба допомогти кожному розкритися, не зруйнувати дитячу уяву, духовний світ кожного, власне "я".МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК


рік

секція

Прізвище та ім'я учня


клас

місце в конкурсі-захисті

область, (Всеукраїнський)

1997

укр. література

Павленко Яна

11

ІІ

1998

українська мова

Гудим Владислава

10

І

літ. творчість

Коцюбенко Марина

11

І

1999

українська мова

Гудим Владислава

11

І (ІV)

2000

укр. література

Завадська Світлана

11

ІІ

2001

укр. література

Голубенко Ганна

11

І (ІІІ)

2002

мистецтвознавство

Гришина Людмила

10

І (ІV)

укр. література

Паутова Ольга

9

І

2003

мистецтвознавство

Гришина Людмила

11

І (ІІ)

українська мова

Мітін Дмитро

7

ІІ

фольклористика

Паутова Ольга

10

І

укр. література

Шенкевич Ігор

10

І (ІV)

2004

мистецтвознавство

Яременко Дмитро

11

І (ІІІ)

укр.нар.мистецтво

Обмок Оксана

10

І (ІІ)

фольклористика

Паутова Ольга

11

І (ІV)

укр. література

Шенкевич Ігор

11

І

літ. творчість

Поставець Яна

7

ІІІ

українська мова

Мітін Дмитро

8

ІІ

літ. творчість

Немировська Олена

10

ІІІ

2005

мистецтвознавство

Немировська Олена

11

І (ІІІ)

укр.нар.мистецтво

Обмок Оксана

11

І (І)

укр. література

Мітін Дмитро

9

ІІ

заруб. література

Перекопська Катерина

9

ІІ

етнографія

Кириченко Ольга

10

ІІ

літ. творчість

Соловйова Олена

11

ІІІ

літ. творчість

Поставець Яна

8

ІІІ

2006

мистецтвознавство

Зеленська Марина

9

І (ІІІ)

мистецтвознавство

Марценюк Аліна

10

І

етнографія

Кириченко Ольга

11

І

укр. література

Мітін Дмитро

10

ІІ

заруб. література

Капралова Тетяна

9

ІІ

мистецтвознавство

Качар Ганна

11

ІІ

українська мова

Каунов Олег

10

ІІІ

фольклористика

Хоменко Катерина

10

ІІІ

2007

укр. література

Мітін Дмитро

11

I

укр. мова

Каунов Олег

11

II

заруб. література

Лисенко Тетяна

11

I

заруб. література

Хоменко Катерина

11

I

мистецтвознавство

Зеленська Марина

10

I ( II )

мистецтвознавство

Третяк Яна

10

II

мистецтвознавство

Марценюк Аліна

11

II

етнологія

Захарченко Олексій

11

II


2008

укр. мова

Ніколайчук Влада

10

І (ІІ)

укр. література

Третяк Яна

11

І

заруб. література

Капралова Тетяна

11

ІІ

фольклористика

Чорнобай Інна

11

ІІІ

мистецтвознавство

Зеленська Марина

11

ІІ

мистецтвознавство

Суханова Олександра

9

ІІ

мистецтвознавство

Мохова Ксенія

10

ІІІ

літ.творчість

Олефір Дар' я

11

ІІІОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


рік

Прізвище, ім'я учня

клас

місце

2003

Довгальова Катерина

8

І

Кириченко Ольга

8

ІІІ

2004

Мітін Дмитро

8

ІІІ

Кириченко Ольга

9

ІІІ

2005

Мітін Дмитро

9

ІІІ

Бойко Олеся

10

ІІІ

2006

Мітін Дмитро

10

ІІІ

Кириченко Ольга

11

ІІІ

Бойко Олеся

11

ІІІ

2007
Зеленська Марина

10

III

Третяк Яна

10

III

Мітін Дмитро

11

III

Приходько Ірина

11

II

2008

Зеленська Марина

11

Ш

Третяк Яна

11

Ш

2009

Чумак Валерія

9

II

Копитко Марія

11

IIОБЛАСНІ КОНКУРСИ ПОЗАШКІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ


рік

назва конкурсу

П.І. учня

клас

місце

1999

Конкурс творів на правовничу тематику

Гудим Владислава

11

ІІІ

2001

Конкурс епістолярних творів

Захарченко Олексій

5

ІІ

2003

Ідея соборності України

Гришина Людмила

11

ІІ

2005

Вірю в майбутнє твоє, Україно!

Захарченко Олексій

9

ІІ

Пивовар Віталій

8

ІІІ

Ідея соборності України

Обмок Оксана

11

І

Марценюк Аліна

9

ІІ

2006

Податкова очима дітей

Пивовар Віталій

9

ІІІ

Найкращий читач - 2006

Зеленська Марина

9

І

Сімейний лікар для моєї родини

Лисенко Тетяна

10

І

2007Ідея соборності України

Мітін Дмитро

11

III

Всеукраїнський конкурс " Учитель – моє покликання "

Мохорук Анжела

11

III

" Посміхнемось щиро Вишні" ( групова інсценізація )

Третяк Яна Губа Володимир Алпєєв Дмитро

11

II

" Посміхнемось щиро Вишні" (номінація "Власна усмішка")

Ляховенко Владислав

5

II

"Посміхнемось щиро Вишні" (номінація "Веселий пензлик")

Катуніна Юлія

11

I

2008

"Славетні імена Полтавщини"

Олефір Дар'я

11

ІІІ

"Новітній інтелект"

Гаценко Дар'я

11

ІІІ

Браташ Антон

11

І

"Мандрівний фестиваль про права людини"

Зеленська Марина

11

ІІІ

Коновалова Ірина

11

І

Челюк Анна

11

ІІІ

Чорнобай Інна

11

ІІ

"Податки очима дітей"

Щочка Анастасія

5

ІІ

Коротка Марія

3

І

Всеукраїнська універсіада при КиМУ

Олефір Дар'я

11

ІІ

Коротка-Ісраєлян

11

ІІ

Зеленська Марина

11

І

Браташ Антон

11

ІІ

Капралова Тетяна

11

ІІ

Губа Володимир

11

І

Коновалова Ірина

11

ІІ

Ніколенко Ростислав

10

ІІ

Суханова Олександра

9

ІІ

Чумак Валерія

8

ІІІ

2009

"Толерантність як шлях до Європи"

Суханова Олександра

10

І

Пивовар Ольга

5

І

Коротка Марія

4

І

Ідея соборності України

Щочка Анастасія

6

ІІІ

"Посміхнемось щиро Вишні" (номінація "Веселий пензлик")

Ляховенко Владислав

6

І

Податки очима дітей

Коротка Марія

4

ІІ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал