Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університетPdf просмотр
Сторінка23/34
Дата конвертації02.12.2016
Розмір5.09 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34

Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
203
зосереджувати увагу на освоєнні матеріалу, а не на правилах роботи з комп’ютером; 3) широкі динамічні можливості – швидкий повнотекстовий пошук за ключовими словами, тематичний пошук за розділами та темами, простий перехід між ними. Створення електронного лабораторного практикуму Чисельні методи розпочалося з розробки тем Наближені методи розв’язування нелінійних рівнянь з однією змінною [5]. Нами розробляється тема Інтерполювання функціональних залежностей. Практикум має таку загальну структуру.
1. Теоретичні основи – блок, в якому міститься необхідний для вивчення теоретичний матеріал. Він складається з п’яти розділів Постановка задачі, Інтерполяційний многочлен
Лагранжа”, Інтерполяційний многочлен Ньютона, Екстраполювання функцій, Обернене інтерполювання.
2. “Блок-схеми” – подані блок-схеми алгоритмів програмної реалізації методів інтерполювання функцій за формулою Ньютона і
Лагранжа.
3. Практикум – блок, який складається з частин Приклади, Тестовий контроль, Лабораторний практикум, Домашнє завдання. У першій пропонуються розв’язані приклади. Друга частина містить тести, які призначені для перевірки якості засвоєння теоретичного матеріалу, викладеного у блоці Теоретичні основи. Третя – містить завдання до лабораторної роботи з великою кількістю варіантів прикладів. У четвертій частині сформульовано підсумкове завдання, виконання якого передбачає обов’язкове розв’язання задач Лабораторного практикуму, оскільки
ґрунтується на їх результатах. Аналогічна структура пропонується і для інших тематичних розділів електронного лабораторного практикуму. На сьогодні розроблено вже дві його теми. Повна реалізація проекту вимагає великої технічної роботи, одначе це справа часу. Сподіваємось, що невдовзі електронний практикум Чисельні методи прийде на допомогу студентам і викладачам.

Література
1. Лященко М.Я., Головань МС. Чисельні методи Підручник. – К Либідь, 1996. –
288 с.
2. Заварыкин В.М., Житомирский В.П., Лапчик М.П. Численные методы: Учебник. – М Просвещение, 1990. – 176 с.
3. Демидович Б.Й., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М
Физматгиз, 1967. – 659 с.
4. http://club.shelek.com/print.php?id=182.
5. Кононович Т, Рубан І. Створення електронного лабораторного практикуму з курсу Чисельні методи Наукові записки Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету. – Полтава ПДПУ, 2006. – С.198–200.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

204
Можливості викладання основ об’єктно-орієнтованого
програмування в середній школі
Оксана Сівцова
Однією з найважливіших цілей вивчення інформатики в середній школі є розвиток мислення школярів. При цьому розвиток інтелекту розглядається як складова частина розвитку особистості в цілому. Але виділення проблеми розвитку інтелекту поміж усіх інших проблемі задач освіти не говорить про їх ігнорування. Інтелект не зводиться до розумових здібностей людини, а характеризує деяку сукупність його можливостей, втому числі в творчій діяльності, розглядається як здібність людини до сприйняття інформації. Саме інтелект визначає культурний рівень людини
[1]. В інформатиці базовим інструментом розвитку інтелектуальних здібностей дитини виступає програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування з’явилося в планах шкільного курсу інформатики відносно недавно. Саме тому вчителю важко працювати зданою темою, адже не існує ні затверджених методик, ні підручників, які б містили доступну для учнів інформацію про об’єктно-орієнтоване програмування.
Delphi є візуальним об’єктно-орієнтованим середовищем програмування для Windows з використанням мови Object Pascal. Візуальне програмування являє собою процес інтерактивної розробки програм, який дає можливість розробнику з допомогою миші та клавіатури візуально знаходити та розміщувати необхідні компоненти (меню, кнопки, редактори, блокноти, таблиці та інше) на формі та легко керувати властивостями цих компонентів. При цьому, під час візуальної побудови додатку кожен крок миттєво відображається на екрані. Це дозволяє проводити необхідну корекцію виконаних дій, наприклад змінити розміри та колір компоненту, розміри надписів, місцезнаходження будь-якого елементу на формі тощо [3].
Delphi – дуже потужна система розробки додатків. Вона дозволяє розробляти програми різноманітного призначення, включаючи програми для роботи з трьохвимірною графікою, анімацією, базами даних, об’єктами Internet. Професійні програмісти використовують Delphi для побудови складних додатків [2]. Студенти виконують за допомогою Delphi курсові і дипломні роботи. Також можна створювати програмні засоби, що використовуються в освіті, науці, промисловості та бізнесі. Саме тому необхідно знайомити майбутніх спеціалістів з можливостями об’єктно- орієнтованого програмування ще в школі. У дипломній роботі висвітлено основи об’єктно-орієнтованого програмування на прикладі використання середовища Delphi 7.0. Робота


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
205
складається з двохосновних частин 1 – теоретичні основи об’єктно- орієнтованого програмування в середовищі Delphi, 2 – методичні особливості вивчення об’єктно-орієнтованого програмування. Також дипломна робота містить додаток у вигляді інструкцій для проведення лабораторних занять з метою отримання практичних навичок. У першому розділі роботи зроблено наголос на тому, що програмування в Delphi доцільно вивчати тільки після опанування середовища Turbo Pascal 7.0. Такий порядок вивчення тем зумовлений тим, що після вивчення основ програмування в Turbo Pascal 7.0, учні вже знайомі з основними процедурами та методами, знають їх призначення. Отже, вони розуміють застосування тих чи інших елементів в програмних кодах. Даний розділ також містить теоретичні відомості, докладний опис інтерфейсу середовища Delphi, інформацію про палітру компонентів, основні процедури та методи. Наведено приклади різноманітних програмних кодів, які демонструють використання створених додатків. Опис деяких дій користувача під час роботи в середовищі проілюстровано кольоровими малюнками. Другий розділ дипломної роботи розкриває основні положення методики викладання об’єктно-орієнтованого програмування в середній школі. Розглянуто різноманітні форми заохочення учнів до вивчення нової теми, розміщено ілюстрації розроблених додатків, які містять графічні зображення та анімаційні ефекти. Для ефективного засвоєння знань необхідно використовувати завдання, які виконуються за аналогією. Перші заняття з програмування мають містити прості додатки, в яких застосовуються вміння набуті під час вивчення Turbo Pascal 7.0. Також доцільними будуть задачі, які можна розв’язати не одним способом. Така методика викладання забезпечить максимальне розуміння учнями матеріалу. Отже, для викладання об’єктно-орієнтованого програмування в середній школі необхідно правильно побудувати порядок викладення тем, аби забезпечити послідовне засвоєння матеріалу. Використання яскравих прикладів підвищить інтерес до предмету та переконає учнів в доцільності застосування набутих знань та навичок в подальшому житті.
Література

1. Гладченко Р.Л. Створення навчальний проектів мовою Delphi // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005 – №7 – С.
2. Культин. Программирование в Турбо Паскаль 7.0. и Delphi – СПб.: БХВ – Санкт-
Петербург, 1999. – 240 с.
3. Delphi 7 / Под общей редакцией А.Д. Хомоненко. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург,
2004. – 1216 с.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

206
Розробка лабораторного практикуму з методів
оптимізації з використанням мови розмітки гіпертексту

Ольга Сологуб
Динаміка розвитку інформаційних та комунікаційних технологій спричинила певний вплив на засоби і форми передачі інформації. Основними характеристиками друкованих книжок є стабільність їхньої конструкції і зовнішнього вигляду, а також автономність, транспортабельність та енергонезалежність. Але останнім часом помітнішими стали і деякі вади друкованих книжок недостатня компактність інформації та неможливість її поновлення. З іншого боку, компактність розміщення інформації та її багаторазове поновлення властиві сучасним електронним виданням. Ці обставини наприкінці ХХ століття надихнули фахівців на створення електронних книжок, у яких поєднувалися б кращі властивості друкованих видань з позитивними рисами сучасних електронних книжок у мережі Internet (оперативність, компактність інформації, можливість її багаторазової заміни новою, зручність пошуку. Саме тому доцільною формою подачі матеріалу лабораторного практикуму з лінійного програмуваннями визначили електронний посібник. При розробці електронних книжок використовуються усі досягнення сучасної комп’ютерної техніки і електронних мереж. Для створення таких видань визначальними є три фактори. Перший з них – це виникнення і поступове поширення в персональних комп’ютерах плоских рідинно- кристалічних дисплеїв. Другий фактор – створення гіпертексту, за принципом якого формуються інформаційні масиви електронних книжок, що забезпечує зручний пошук інформації. Третій фактор – створення і функціонування служби “World Wide Web” – всесвітнього павутиння у глобальній комп’ютерній мережі Internet, де також використовуються файли гіпертекстового формату. В електронних книжках використовують гіпертекстовий принцип організації інформаційних масивів на основі форматів HTML та XML. Він містить положення, на підставі яких задаються формат файлу і спосіб розмітки. Сьогодні мова розмітки HTML є основою усіх електронних документів, розміщених в мережі Internet. Вона є фундаментом, на основі якого реалізуються мережеві електронні програмні технології, покликані врешті-решт підвищити загальну привабливість, ефективність та інтерактивність носіїв інформаційних даних [1]. Мова HTML, або універсальна мова розмітки гіпертексту, використовується для створення найрізноманітніших інтерактивних документів з гіперпосиланнями та елементами мультимедіа – Web- сторінок, інтерфейсів, презентацій, електронних книжок та навчальних


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
207
посібників. Файли з кодом – це звичайні текстові файли, доступні для читання як програмі, такі користувачу. Завдяки цьому сторінки можна редагувати, що доцільно з огляду на швидкий прогресу розвитку та постійне оновлення у сфері інформаційних технологій і лінійного програмування зокрема, та переглядати на будь-якому комп’ютері і в будь- якій операційній системі [2]. Специфікація мови розмітки HTML дозволяє при розробці електронних документів змінювати зовнішній вигляд деяких елементів сторінок. Для цього складаються спеціальні правила відображення конкретного елементу в документі, які називаються каскадними таблицями стилів (Cascading Style Sheets, CSS) або стильовими шаблонами. Вказані ідеї були застосовані до розробки лабораторного практикуму з дисципліни Методи оптимізації та дослідження операцій для студентів другого курсу спеціальності Інформатика. На лабораторних роботах передбачається формування навичок розв’язування задач лінійного, дискретного, нелінійного програмування різними методами. Вказівки до кожної лабораторної роботи складаються з чотирьох структурних частин програмного формулювання теми та мети лабораторного заняття, теоретичних відомостей з прикладами розв’язування типових задач відповідно до теми лабораторного заняття, завдань для самостійного виконання вході лабораторного заняття з метою застосування теоретичного матеріалу на практиці та переліку контрольних запитань з метою перевірки рівня засвоєння студентами матеріалу тієї чи іншої теми заняття. Кожна лабораторна робота оформлена у вигляді окремого HTML- документа. Оформлення сторінок, зважаючи на об’ємність коду і повторне задання певних його елементів, реалізовано через CSS (каскадні таблиці стилів, де визначаються основні характеристики, перехід між сторінками, гіперпосилання на допоміжні файли (презентації, електронні таблиці. Сторінки даного практикуму, крім звичайної текстової інформації, поданої згідно зі стандартами HTML, також містять таблиці, елементи списку, спеціальні символи. У лабораторному практикумі також використовуються презентації для демонстрації способів виконання дій. Електронний лабораторний практикум проходить апробацію на заняттях з курсу Методи оптимізації та дослідження операцій. Практика показує доцільність обраних принципів побудови лабораторного практикуму.
Література
1. Хомяков В. Еволюція електронних книжок // Інформатика (газета. – 2003. – № 6. – С.
2. Петюшкін А. В. HTML. Експрес-курс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 256 с.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

208
Основні аспекти використання CMS у процесі
створення та наповнення сайту

Богдан Хоролець
У наш час, в умовах швидкої інформатизації суспільства, неабияке значення вжитті людини займає глобальна мережа Інтернет. Сайти, розміщенні в цій мережі, вийшли за межі окремих web- сторінок, об’єднаних гіперпосиланнями, що надають користувачу статичну текстову інформацію. Сучасний сайт є динамічним середовищем, що постійно змінюється як за вмістом інформації, такі за зовнішнім виглядом, дизайном. Мова HTML давала змогу робити статичні сайти, оновлення яких потребувало від адміністратору сайту немало часу. Наприклад, процедура оновлення колонки новин, здавалося б така дрібниця, як додавання декількох речень, тягнула за собою цілий ланцюжок дій. Треба було відкрити в режимі редактору код сторінки, знайти опис колонки новин в нашому випадку та додати туди розмітку чергової новини і її текст. Після цих маніпуляцій завантажити нашу сторінку на сервер. В принципі нічого складного, якщо на сайті новини з’являються хоча б один разу день. А що буде з адміністратором, якщо їх буде 20 і більше за день Саме це питання спонукало людей до розвитку технологій сайто-будівництва. Завдяки розвитку в цій сфері ми отримали JavaScript, Perl, PHP, СУБД MySQL. Словом усе, що потрібно для створення Систем керування вмістом (CMS). Що ж таке CMS? Система керування вмістом (CMS
Content Management System) – це програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп’ютерних мережах. Перші CMS були розроблені на великих корпораціях для організації роботи з документацією. Уму році від компанії CNET відокремилася окрема компанія Vignette, яка започаткувала ринок для комерційних CMS. З часом діапазон продукції розширювався і все більше інтегрувався у сучасні мережеві рішення аж до популярних веб- порталів. Багато сучасних CMS поширюються як безкоштовні, які розробляються групами ентузіастів під ліцензією GNU/GPL. Cистеми управління веб-сайтом часто розраховані на роботу у певному програмному середовищі. Наприклад, система MediaWiki, під управлінням якої працює Вікіпедія, написана мовою програмування PHP і зберігає змісті налаштування у базі даних типу тому для її роботи потрібно, щоб на сервері, де вона розміщена, були встановлені веб-сервер (Apache або будь-яка інша альтернатива, підтримка PHP та системи керування базами даних MySQL, а також, в разі необхідності, додаткові програми для обробки зображень чи математичних формул. Такі вимоги є досить типовими для open-source CMS. Наданий момент найпопулярнішою


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
209
зв’язкою при створенні CMS є мова програмування PHP, мова сценаріїв
JavaScript та СУБД MySQL. CMS класифікують за таким принципом
- Web content management systems для управління веб-сайтами (наприклад, енциклопедіями, виданнями, блогами та ін.);
- Транзакційні CMS для забезпечення транзакцій у електронній комерції.
- Інтегровані CMS для роботи з документацією на підприємствах.
- Електронні бібліотеки (Digital Asset Management) для забезпечення циклу життя файлів електронних медіа.
- Системи для забезпечення циклу життя документації (інструкції, довідники, описи.
- Освітні CMS — системи для організації Інтернет курсів та відповідного циклу життя навчально-методичної документації.
- Корпоративні CMS (Enterprise content management systems) з різноплановим застосуванням для потреб підприємницьої діяльності.
- Платформені CMS (Platform Content Management Systems) підтримують автоматизовану роботу з комп’ютерними файлами, папками, програмами у визначеному програмному середовищі.
CMS, яка працює на сервері й дозволяє адміністратору заходити до частини сайту, яка називається панель
адміністратора, де можна у більш спрощеному вигляді, ніж редагування коду сторінки, здійснювати керування сайтом за допомогою простих web- форм. Так, наприклад, при оновленні стовпця новин адміністратору треба лише зайти до закритої від сторонніх очей частини сайту, перейти в розділ керування новин, натиснути на кнопку Додати новину і заповнити форму, яка перед ним з’явилася. Зазвичай, йому достатньо ввести заголовок новини, можливо змінити дату, ввести текст новини і натиснути на одну кнопку, щоб новина з’явилася на сайті. Потім вже відвідувач сайту, відкриваючи сторінку, цим самим активізує скріпт який в свою чергу генерує відображення новини. Розглянемо роботу наведеного прикладу. Після того як відповідальна за новини людина натиснула на кнопку Додати новину, вона записується у базу даних, з якою працює CMS сайту, як правило запис новини здійснюється водну таблицю бази даних (БД. Ця таблиця найчастіше містить в собі порядковий номер новини, її заголовок, дату, текст та можливо додаткові параметри (залежно від типу CMS). Коли користувач відкриває сайт спрацьовує код. Він здійснює підключення до БД, згідно з вказаними адміністратором параметрами, зчитує в масив дані таблиці БД з новинами. Потім у циклі по одному рядку таблиці формуються вихідні дані. Сформовані дані виводяться у задане розміткою сторінки місце. Подібні маніпуляції виконуються для кожної частини сайту і таким чином згідно основної розмітки сторінки виводиться контент сайту. Не можна не погодитися, що це набагато зручніше, ніж редагувати кожного разу код сторінки. З використанням CMS робота над сайтом розкладається як мінімум на два етапи програмування, або вибір та налаштування вже написаної CMS та суто адміністрування сайту.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

210
СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ
НАУКИ


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
211
Трансформації у вищій освіті (за результатами
соціологічного опитування студентів ПДПУ)
Лариса Яковенко, Олександр Пащенко
Останнім часом у сфері вищої освіти відбуваються суттєві зміни, які у різних джерелах називають реформами, модернізацією, трансформацією. Значною мірою зміни пов’язані з тим, що знання виходять на перше місце в системі суспільних цінностей, а оволодіння ними стає основною задачею суспільства. Освітньою ціллю нині визнають не стільки знаннєву підготовку, скільки забезпечення умов для самовизначення, самореалізації особистості. Спостерігається зміна ставлення до людини як до складної системи ідо знань, які спрямовані в майбутнє, а не в минуле. Отже, сучасна людина має непросто оволодіти деяким запасом знань, алей уміти навчатися, відшуковувати необхідну інформацію для вирішення тих чи інших проблем, використовувати різноманітні джерела інформації, здобувати додаткові знання. Якщо в теоретичному плані ці зміни досить детально аналізуються у науковій літературі, а у практичній площині вони реалізуються через упровадження принципів Болонської системи, то ставлення самих студентів до цієї проблеми – сфера, яка потребує пильної уваги науковців. У 2007 р. з ініціативи викладачів та аспірантів кафедри політекономії
ПДПУ, які розробляють наукову тему Формування економіки знань та соціально-економічні трансформації, що його супроводжують (номер державної реєстрації 0107U002108), було проведене соціологічне дослідження на тему Трансформації у вищій освіті. Респондентами виступали студенти ПДПУ. Всього було опитано 492 студенти стаціонару, із них – 280 першокурсники, тобто ті, хто почав навчатися в умовах кредитно-модульної системи, 212 – студенти п’ятого курсу, які вже мають вищу освіту – ступінь бакалавра, навчаються за програмою підготовки спеціалістів, та кредитно-модульною системою неохоплені. Серед опитаних 34,8 % чоловіків, 65,3 % жінок. Переважна більшість опитаних, майже 69%, навчається за рахунок коштів державного бюджету у 30 % обоє батьків мають вищу освіту, ще у 34 % вищу освіту має один із батьків 75 % респондентів включили себе до групи людей із середнім достатком, 10 % – вважають рівень достатку сім’ї нижчим за середній. Основною метою дослідження є з’ясування ставлення студентів різних курсів до нових форм навчання, готовності до навчання впродовж життя використання можливостей платної освіти. Завдання дослідження пов’язуються із тими процесами і тенденціями, які є характерними нині для сфери вищої освіти підвищення гнучкості освіти, відповідності


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
підготовки фахівців до потреб ринку праці, урізноманітнення джерел фінансування вищої освіти. Запропонована анкета включала 26 питань, які можна певним чином поділити на групи
- перша стосувалася проблем ставлення студента до отримання вищої освіти, утім числі і другої вищої, її мети, зв’язку освіти і культури людини
- друга містила питання про змінив освіті, впровадження Болонської системи, її переваги і недоліки
- третя виявляла рівень володіння сучасними комп’ютерними технологіями та їх використання в навчальному процесі
- четверта з’ясовувала готовність оплачувати навчання та інформованість у цьому питанні. Проаналізуємо основні отримані результати по групах проблем.
1. Першим питанням, запропонованим студентам, було Чи вважаєте Ви, що одержання вищої освіти є необхідністю. Позитивну відповідь на це питання дали 94,1 % респондентів, що у загалом відображає ставлення суспільства до вищої освіти як масового явища і є абсолютно зрозумілим саме у студентській аудиторії, тобто серед молодих людей, які обрали навчання у ВНЗ. Лише 5,5 % вважають, що за наявності стартового капіталу можна забезпечити себе навіть краще, аніж маючи вищу освіту, всього 0,4 % (2 респонденти) запропонували іншу відповідь.
0,4%
5,5%
44,9%
49,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
1
Чи вважаєте Ви, що одержання вищої освіти є
необхідністю?
так, це підвищує
інтелектуальний рівень так, диплом дає змогу отримати престижну роботу ні, за наявності стартового капіталу можна забезпечити краще, аніж маючи освіту
інше
Цікаво, що вищу переконаність у необхідності отримувати вищу освіту висловили першокурсники – 96,8 % проти 90,6 % студентів п’ятого курсу. Наступним кроком соціологічного дослідження було з’ясувати, яка основна мета навчання у ВНЗ. Найпопулярнішою серед студентів виявилася точка зору проте, що метою є загальний розвиток, розширення світогляду – 27,6 %; можливість увійти у професійне середовище найважливішим варіантом вважають 23,2 %; отримання диплома – 20,1 %; набуття навичок практичної роботи – 14,8 %; формування теоретичнихПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал