Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університетPdf просмотр
Сторінка20/34
Дата конвертації02.12.2016
Розмір5.09 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34
,
де учні можуть збагатити свої знання про навчальний заклад в якому навчаються, “Куточок учня”, куди вони можуть розмістити свої творчі роботи(малюнки, вірші, анекдоти, смішні історії, та таке інше) Отже, можемо підвести підсумок. Завдання поставлені перед нами виконано, створений сайт, надає необхідну інформацію про навчальний заклад, інформацію про сучасне життя школи та забезпечує навчально виховний процес. Лічильник візитів, повідомлення залишені в поштовому ящику школи показує зацікавленість користувачів Інтернету в цьому сайті, що в свою чергу підтверджує досягнення поставленої мети.

Література
1. Мацьоха ОМ. Технологія створення та підтримки шкільного веб-сайту: Навч.- метод. посіб. – К ТОВ Редакція “Комп’ютер”, 2006. – 128 с.
2. Чаюк М.В. Презентаційний веб-сайт навчального закладу // Інформатика. – 2007. –
№ 31–32. – С. 36–38.
3. Войченко О. Основи проектування й розробки веб-сайтів// Інформатика. – 2007. –
№ 38–39. – С. 3–8.


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
175
Використання комп’ютерної техніки при вивченні
гуманітарних дисциплін
Наталія Кекало
За часів глобальної комп’ютеризації вивчення гуманітарних дисциплін неможливо уявити без застосування новітніх комп’ютерних технологій та створення програмних продуктів, які б забезпечували належний рівень засвоєння учнями знань, формування вмінь та навичок, відповідних до навчальної програми [1, С. Але мета створення таких засобів полягає не лише в опануванні певного обсягу інформації зданого предмету, ай у формуванні інформативної культури учнів, розширенні світогляду, формуванні навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та уявлення про роботу програмного забезпечення. І вагоме значення при цьому має застосування у навчальному процесі допоміжних медіа-засобів. Сьогодення вимагає від лінгвістів гарної орієнтації в комп’ютерних технологіях [3, С. Тому такий підхід дозволяє учням, які вивчають англійську мову, сприймати програмні комп’ютерні ресурси як реально діючі об’єкти, а не уявляти комп’ютерні засоби, технології та продукти у вигляді абстракції, доступної лише тим, хто обрав у навчанні технічний профіль. Це, в свою чергу, забезпечує цілісне бачення світу, можливість його моделювання й передбачення результатів рішень, які приймаються людиною [2, С.
Навчально-методичний програмний комплекс “Postal History”, розроблений нами для учнів х класів, призначений для забезпечення комп’ютерної підтримки вивчення даної теми з англійської мови у середній школі. Він складається з чотирьох розділів. Перший розділ являє собою мультимедійну слайд-лекцію, створену за допомогою програми MS Power Point. Вона містить 37 слайдів. Кожен слайд презентації містить яскраві ілюстрації, які відіграють істотну роль у процесі запам’ятовування нової інформації, теоретичні відомості з теми
“Postal History” і звуковий супровід у вигляді стислих коментарів змісту слайдів. Наступний розділ навчально-методичного комплексу, присвяченого історії пошти, – навчальна сторінка, створена за допомогою програми
Front Page, можливості якої дозволили розмістити на розробленому сайті інформацію зданої теми англійською, російською та українською мовами. Такий підхід спрямований на усвідомлення учнями змоги порівняти свій переклад з поданим, зробити цей процес більш зручним, оскільки


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
спілкуватися з програмою можна кількома мовами. Це робить процес засвоєння нової теоретичної інформації зі шкільного курсу англійської мови більш гнучким і спрощує його, допомагаючи учням обрати для себе той спосіб взаємодії з програмним засобом, який найбільше підходить йому відповідно до особистісних якостей і уподобань. Важливе місце у навчально-виховному процесі посідає контроль знань учнів. Тому з метою забезпечення якісної перевірки ступеня засвоєння нової інформації було створено ще два розділи нашого навчально-методичного комплексу “Postal History”: контрольна робота й тестова програма. Контрольна робота розроблена її учотирьох варіантах. Кожен варіант містить три завдання на правильне вживання прислівників, на правильне вживання дієслів у реченнях різних часів та на переклад з англійської мови на українську. Особливістю розробки завдань є те, що чим воно складніше, тим менше прикладів подано для виконання. І навпаки завдання високої складності містяться у невеликій кількості. Така організація дидактичного матеріалу та розподіл його на розділи дозволяють диференційовано підходити до оцінювання результатів виконання контрольної роботи учнями. Програму для проведення тестування було розроблено в середовищі
Excel. Тест складається з ти запитань, на кожне з них є чотири варіанти відповіді. Після того, як всі питання переглянуті, а відповіді на них обрані, натиснення на кнопку Your mark призведе до отримання результатів тестування. Отже, застосування комп’ютерної техніки у навчальному процесі сприяє підвищенню ефективності навчання, частково автоматизує працю вчителів, позитивно впливає на ступінь засвоєння навчального матеріалу учнями, посилює мотивацію навчання.

Література
1. Щуркова Н.Є. Нові форми співробітництва у школі Виховання школярів. – 2003. –
№ 4–5. – С.
2. Діалогічна взаємодіяв процесі вивчення іноземної мовив загальноосвітній школі
Кн. для вчителя / За ред. Г.О.Балла, В.О.Киричука. – К, 1999. – 340 с.
3. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К, 1996. – 256 с.


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
177
Огляд безкоштовних навчальних систем
Тетяна Кравченко
Останнім часом широкого поширення набув термін E-learning, що означає електронну форму процесу навчання через мережу Інтернет або
Інтранет з використанням LMS/LCMS (систем управління навчанням/системи управління навчальним контентом). Поняття
“електронне навчання” (ЕН) є в певному розумінні розширенням терміну
“дистанційне навчання”. ЕН – ширше поняття, що означає різні форми і способи навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій
(ІКТ). Ефективність електронного навчання істотно залежить від, технології, що в ній використовується. Складне у використанні програмне забезпечення не тільки ускладнює сприйняття навчального матеріалу, алей викликає певне несприйняття використання інформаційних технологій в навчанні. Програмне забезпечення для ЕН представлене на сьогоднішній день як простими статичними сторінками, такі складними системами управління навчанням і навчальним контентом (Learning
Content Management Systems), що використовуються в корпоративних комп'ютерних мережах. Успішне впровадження електронного навчання
ґрунтується на правильному виборі програмного забезпечення, що відповідає конкретним вимогам. У всьому різноманітті засобів організації електронного навчання можна виділити наступні групи
- авторські програмні продукти (Authoring Packages);
- системи управління навчанням (Learning Management Systems -
LMS);
- системи управління контентом (Content Management Systems -
CMS);
- системи управління навчальним контентом (Learning Content
Management Systems - LCMS). Існують дві основні групи систем організації електронного навчання
- комерційні LMS\LCMS;
- вільно поширювані LMS\LCMS. В умовах недостатнього фінансування закладів освіти особливої уваги потребує питання вивчення можливого застосування саме вільно поширюваних систем організації електронного навчання. Розглянемо найпопулярніші на сьогоднішній день вільно поширювані LMS/LCMS.
Вільно поширювані LMS\LCMS
На основі аналізу існуючих OpenSource систем LMS\LCMS нами були виділені наступні ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle,
OPENACS, Sakai. Основними критеріями відбору були вибрані ступінь підтримки системи і багатомовний супровід.
ATutor є вільно поширюваною орієнтованою системою управління навчальним контентом, розробленою з урахуванням ідей доступності і адаптованості. Адміністратори мають можливість відновити


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
або інсталювати Atutor за декілька хвилин, розробити власні шаблони оформлення системи. Викладачі можуть швидко збирати, структурувати зміст навчального матеріалу для проведення занять on-line. Студенти працюють з гнучким, адаптивним середовищем навчання.
Claroline (Classroom Online) – платформа дистанційного навчання, створена з урахуванням побажань викладачів. Додаток цей був створений в інституті педагогіки і мультимедіа католицького університету в Лувене. Продукт безкоштовний і доступний. Вимагає установки
PHP/MySQL/Apache. Claroline дозволяє створювати навчальні курси, редагувати їх вміст, управляти ними. Додаток включає генератор вікторин, форуми, календар, функцію розмежування доступу до документів, каталог посилань, систему контролю за успіхами студентів, модуль авторизації.
Dokeos

– платформа побудови сайтів дистанційного навчання, заснована на гілці (fork) Claroline (версії 1.4.2.). Гілка є клоном вільно поширюваного програмного продукту, створена з метою змінити додаток- оригінал втому або іншому напрямі.
LAMS
.
Специфікація IMS Learning Design була підготовлена в 2003 році. У її основу покладені результати роботи Відкритого університету Нідерландів (Open University of the Netherlands – OUNL) намові освітнього моделювання “Educational Modelling Language” (EML), за допомогою якого описується “метамодель” розробки навчального процесу. LAMS надає викладачеві інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення освітнього контента, що може включати різні індивідуальні завдання, завдання для групової роботи і фронтальну роботу з групою студентів.
Moodle

– додаток, призначений для організації курсів і навчальних сайтів. Проект був задуманий для розповсюдження соціо- конструктивістського підходу в навчанні. Moodle доцільно використовувати для більш класичних стилів навчання, зокрема, гібридного навчання, що перетворює систему на додаток до презентаційного навчання. До того ж система придатна для створення сайтів з мультимовним вмістом.
OPENACS (Open Architecture Community System) це система для розробки масштабованих освітніх ресурсів. Вона є основною технологією електронного навчання для багатьох компаній і університетів.
Sakai

є системою організації навчального освітнього простору. Sakai є системою з повністю відкритим початковим кодом, яка підтримується співтовариством розробників. У систему інтегрована підтримка стандартів і специфікацій IMS Common Cartridge, SCORM. Тож можна зробити висновок, що системи з відкритим кодом дозволяють вирішувати ті ж завдання, що і комерційні системи, але при цьому у користувачів є можливість доопрацювання і адаптації конкретної системи до своїх потребі поточної освітньої ситуації. Не говорячи вже про фінансову економію.


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
179
До питання визначення змісту інформатичної
підготовки педагога

Світлана Лозицька

Сьогодні ознакою часу стає створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, що сприяє накопиченню наукових знань, розширенню доступу широких верств населення до різноманітних інформаційних ресурсів. З метою адекватної відповіді на сучасні виклики інформаційного суспільства в галузі освіти та науки постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року затверджена
Державна програма Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки. Головною метою Програми є створення умов для розвитку освіти і науки, забезпечення реалізації правна вільний пошук, одержання, передачу, виробництво та поширення інформації, здійснення підготовки необхідних спеціалістів і кваліфікованих користувачів. Цей довгостроковий документ серед інших визначає такі основні завдання
- підвищення загальної інформаційної грамотності населення
- оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним та телекомунікаційним обладнанням
- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процесі проведення наукових досліджень, забезпечення доступу до національних і світових інформаційних ресурсів
- підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
- розвиток технологій дистанційного навчання і використання їх для запровадження в Україні системи навчання протягом усього життя [2]. Виставлені державою пріоритети вимагають перегляду змісту підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів крізь призму компетентнісного, особистісно-діяльнісного та культурологічного підходів.
На конференціях, семінарах, форумах, на сторінках періодичних видань тривають дискусії широких кіл освітян щодо визначення основних напрямів цієї підготовки Так Гендіна НІ, Лазарєва ЛІ. вважають за необхідне здійснювати формування інформаційної компетентності для забезпечення ефективної роботи вчителя, раціонального використання переваг інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ)
у навчальному процесі.
Молоков Ю.Г. характеризує підготовку вчителя для роботи у створеному в школі інформаційному середовищі [4]. Гудкова ТО. висвітлює свій погляд на сутність і зміст формування інформаційної компетентності вчителя [1].
Лебедєва Б. і Шилова ОМ. розглядають формування інформаційно-комунікаційної компетентності.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
Більшість науковців визначають підготовку вчителів для роботи в
інформатизованому освітньому середовищі як інформаційну. Хоча є й інший погляд на розв’язання проблеми готовності вчителя до використання ІКТ в освітньому процесі. Мова йде про поняття
інформатичної компетентності. Саме з’ясуванню змісту та сутності
інформатичної освіти присвячена робота Стаднік НМ [5]. Автор пропонує схему організації інформатичної освіти педагогів (Рис

Рис. Місце інформатичної освіти
Інформатична освіта, як новий терміну педагогічну практику введено відомими в педагогічній галузі вченими М.П. Лапчиком и
Е.К. Хеннером. Зміст інформатичної освіти має свою специфіку, яка обумовлена швидкістю розвитку інформатики як області знання, з одного боку, та впливом інформатики на соціуму цілому, на процеси і механізми інформаційного обміну – з іншого.
Але загальноприйнятого визначення терміну інформатична освіта, які поняття
інформатичної компетентності досі немає
Компетентнісний підхід в освіті
вимагає визначення переліку ключових компетентностей, які необхідно формувати в особистості для її подальшого повноцінного життя в інформаційному суспільстві. До ключових, на нашу думку, належить і низка інформатичних компетентностей, яким сьогодні менше приділяється уваги ніж групі інформаційних компетентностей Дослідженню різниці означень інформаційний та інформатичний присвячена робота А.Я. Фридланда. Автор розглядає Інформаційний
процес як сукупність інтелектуальних процесів, які відбуваються в апаратах мислення людей, і процесів прийому, збереження, опрацювання і передачі даних, що ініціюють відповідну інформацію. До інформаційних Інформатика Педагогіка Педагогічна інформатика Мультимедійна дидактика Інформаційна культура
Інформатична освіта


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
181
процесів можна віднести процеси пізнання, навчання, управління
[5, С. У роботі вводиться поняття інформатичний процес, як сукупність дій (введення, виведення, збереження, обробка, які виконуються над даними, в рамках інформаційного процесу [5, c.133]. Якщо погодитись з запропонованими визначеннями, то відповідно можна виділити набір інформатичних компетентностей, які необхідно формувати в особистості, для обслуговування інформатичних процесів. Це компетентності, що стосуються здатності людини організовувати введення і виведення, збереження і обробку даних за допомогою комп’ютерної техніки, готовність використовувати прикладні програмні засоби у професійній діяльності, опановувати нові інструментальні середовища для розв’язання конкретних задач, створювати власні програмні продукти, здійснювати вибір того чи іншого засобу для досягнення поставлених цілей, оцінювати апаратні можливості для використання обраного засобу. Зазвичай в літературі наводяться три рівні сформованості будь-якої компетентності. Цю систему використаємо для визначення ступеня сформованості інформатичних компетентностей особистості. Достатній репродуктивний, середній і високий (креативний) рівні, коли людина чітко розуміє поставлену задачу, здатна обрати відповідний інструментарій та досягти результату за найбільш оптимальним алгоритмом. Для оцінки сформованості інформатичної компетентності можна використати тестовий контроль, запитання для перевірки знань, контрольні та самостійні роботи, міні-твори, експертні оцінки, само оцінювання, аналіз результатів складання іспитів. Отже, необхідно постійно вдосконалювати підготовку фахівців, щоб забезпечити їх конкурентоспроможність на ринку праці, компетентність, відповідальність за прийняття рішень, вільне володіння своєю професією та орієнтування в суміжних сферах діяльності, ефективну працю нарівні світових стандартів, готовність до постійного професійного зростання, адаптації до швидкоплинних змін в інформатиці та суспільстві.Література
1. Гудкова ТА. Информационная компетентность будущего учителя как педагогическая проблема. – http://zabspu.ru/science/conf/sito/201.htm
2. Державна Програма Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на
2006–2010 роки. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.
3. Лебедева Б, Шилова О.Н. Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать // Информатика и образование.
– 2004. – № 3. – С. 95–100.
4. Молоков
Ю.Г.
Информатизация образовательного пространства города
Новосибирска // Педагогическое обозрение. – 2003. – №39. – С.
5. Фридланд А.Я. Основные ресурсы информатики: Пособие для студентов высших учебных заведений, 2005. – 284 с.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

182
Можливості математичного об’єкту Math мови
JavaScript
Олександр Мамон

Сьогодні Світова мережа – це середовище інформаційного обміну для мільйонів людей. Файли сторінок, написані намові мова розмітки гіпертексту)
, визначають зовнішній вигляду вікні браузера таких елементів як текст, таблиця та зображення. При цьому HTML працює лише із статичними елементами. Тому, для того, щоб зробити свої сторінки більш інтерактивними розробники документів все більше застосовують можливості сучасних мов програмування під Internet, таких як JavaScript [1].
JavaScript – це мова сценаріїв (script language), яка може застосовуватись у файлах сторінок поряд з HTML, наприклад, для надання сторінкам властивостей діалогових вікон. Ці інтерактивні можливості дозволяють розробнику динамічно керувати елементами Web- сторінок. JavaScript можна також застосовувати для зміни елементів Web- сторінки при взаємодії з користувачем. Наприклад, можна передбачити зміну тексту, відображеного у текстовому полі форми, залежно від натискання кнопки користувачем [2]. Мова JavaScript була розроблена компанією Netscape, тому її перше
ім’я – LiveScript. Вважалося, що ця мова розширить можливості HTML і виступить в якості часткової альтернативи великій кількості CGI - сценаріїв, буде обробляти інформацію з форми, зробить сторінки користувачів більш динамічними. Після виходу Java компанія е разом з компанією Sun почала роботу над створенням мови сценаріїв, синтаксис якої тісно пов’язаний з Java. Звідси із явилась назва JavaScript.
JavaScript і Java – це дві різні мови програмування. а – це об’єктно-орієнтована мова програмування, що запускається за допомогою компілятора і допоміжних файлів. Розроблені за допомогою Java програми можуть працювати як окремі додатки або як вбудовані в сторінку аплети. І хоча вони вбудовані в сторінку HTML, вони зберігаються на клієнтській системі, як окремі файли. Навпаки, сценарії JavaScript, розміщуються всередині HTML сторінок і не можуть існувати як окремі програми. Такі сценарії виконуються будучи запущеними в браузерах типу
Netscape Navigator або Internet Explorer.
JavaScript є інтерпретованою мовою програмування, причому інтерпретатором виступає програма браузер. Браузер послідовно виконує кожний рядок коду JavaScript. Створюючи сценарії намові обов’язково треба володіти такими поняттями, як об’єкти, властивості і методи.


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
183
Мал. 1
Об’єкт – це абстрактний контейнер для зберігання даних. Ці дані можуть бути простими числами або мати складну структуру. У JavaScript можна створювати власні або означувані об’єкти, такі які.
Об’єкти можуть володіти властивостями, які несуть інформацію про них. Наприклад, об’єкт document включає властивості, які зберігають інформацію про колір фону і заголовок сторінки. До властивостей можна звертатися, помістивши крапку між ім’ям об’єкту та властивістю, наприклад, так document.title.
Об’єкти можуть також володіти методами, які є функціями, що реалізують специфічні для даного об’єкту завдання. Наприклад, об’єкт document володіє методом write ( ), який відображає значення змінної або рядка, взятих в круглі дужки. До методів можна звертатися так само як до властивостей, наприклад, document. write ( ) . Вданій статті ми зупинимось на можливостях об’єкта Math.
Об’єкт Math включає властивості та методи, які дозволяють працювати з математичними формулами та виконувати обчислення.
Об’єкт Math включає властивості для представлення різних математичних сталих, таких як основа натурального логарифма
e
(
Math.Е
), десятковий логарифм числа
e
(
Math.LOG10E
), натуральний логарифм числа 10 (
Math.LN10
), натуральний логарифм числа 2
(
Math.LN2
) число

(
Math.РІ
), квадратний корінь із
2 1
(
Math.SQRT1_2
) та квадратний корінь із 2 (
Math.SQRT2
) [3]. Ці властивості просто підставляються на місце відповідних констант в рівняннях. JavaScript обчислює наближені значення констант з точністю до 17 знаків. Використання цих констант забезпечує високу точність обчислень та позбавляє користувача від необхідності вводити їх вручну. Наприклад, для обчислення об’єму сфери можна скористатись наступним кодом JavaScript: ob_sphere=4/3*radius* Math.PI
(мал. 1).
Об’єкт Math також дозволяє працювати з рядом тригонометричних функцій. Цим функціям відповідають методи cos(), sin(), tan(), acos()
, asin()
, та atan()
. Перші три функції отримують у вигляді параметра кутової величини в радіанах, а повертають числові значення. Інші три функції отримують значення єдиного параметра та повертають кутову


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
величину в радіанах.
JavaScript включає також один додатковий тригонометричний метод, призначений для перетворення значень звичайних прямокутних координат
x
та
y
у кутові величини. Це метод atan2()
, в якості параметрів якого виступають значення координат. До об’єкта Math входять два метода для роботи з натуральними логарифмами та показниковими функціями, в основі яких лежить стала Ейлера. Метод log()
: в якості параметра – деяке число, повертає натуральний логарифм (з основою е) цього числа. Метод ехр():
в якості параметра – деяке число, повертає значення сталої Ейлера, піднесену до степеня, рівного даному числу. Окрім вищезгаданих методів, JavaScript включає такі методи об’єкту
Math: sqrt(x)
, pow()
, round(x)
, floor(x)
, ceil(x)
,
abs(x) та інші. Метод sqrt():
в якості параметра - число, повертає квадратний корінь цього числа. Метод pow()
об’єкта Math, можна використовувати для піднесення одного числа в степінь, рівну іншому числу. Вданому методі використовується два параметра перший параметр – основа, а другий – показник степеня. Наприклад, оператор
Math.pow(5,2)
підносить число
5 в степінь 2. Десяткові числа з плаваючою крапкою, за допомогою методу round(),
можна перетворювати в найближче ціле число. Два методи ceil ()
та floor()
дозволяють округлювати числа до найближчого цілого як в більшу сторону, такі вменшу. Наприклад, наступні оператори округляють два різних числа до значення 5: ceil (4,35); floor(5,76). Метод abs()
використовує єдиний числовий параметрі повертає абсолютне значення цього числа. Мова JavaScript володіє величезними можливостями створення складних інтерактивних сторінок, які можна широко використовувати в різноманітних галузях освіти.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал