Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університетPdf просмотр
Сторінка17/34
Дата конвертації02.12.2016
Розмір5.09 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34
Література
1. Гончаренко С. У. Фізика – 10. – К Освіта, 1995. – 304 с.
2. Касяненко ММ. Використання елементів інформаційно-пошукового типу навчання на уроках фізики / Творчий учитель – творчий учень (проблеми, пошуки, знахідки.
– Полтава, 2001. – С. 29–33.
3. Учебное оборудование по физике в средней школе / Под ред. А. А.
і
Покровского. – М Просвещение, 1973. – С. 84.

Розв’язування некоректно сформульованих фізичних
задач як засіб розвитку логічного мислення студентів
і школярів

Альберт Примаков

Розв’язуванню навчальних фізичних задач (НФЗ) належить одна з провідних ролей у процесі навчання фізиці яку сучасній середній школі, такі при вивченні загального курсу фізики у вузі. Останнім часом відбулося значне розширення і усвідомлення значущості цілеспрямованої діяльності з розв’язування НФЗ, що знайшло свій прояв в успішній реалізації різнобічних функцій НФЗ: освітніх, політехнічних, виховних, розвивальних та ін. Одним з нових підходів в методиці навчання фізики є те, що розв’язування НФЗ та відповідна діяльність учнів вжене обмежується розглядом лише сформульованих задачу численних збірниках та посібниках, а стає поряд із спеціальним цілеспрямованим складанням постановкою) задач (В. Є. Володарський, А. І. Павленко); предметом реалізації задачного підходу у викладанні та поясненні навчального матеріалу, при роботі з підручником А М. Сохор, А. Ф.Есаулов); об’єктом цілеспрямованого вивчення та аналізу як системи з певною структурою і т. д. (ГО. Балл, НМ. Тулькібаєва, Л. М. Фрідман). При цьому характерною рисою сьогодення як в Україні, такі в багатьох інших країнах СНГ передусім в Росії) є видавничий бум, коли різноманітні посібники, методичні рекомендації та збірники задач видаються не тільки за угодою з Міністерством Освіти, а здебільшого самотужки викладачами вузів, шкіл та іншими суб’єктами. Більшість методистів схиляються до того, що це добре адже чим більше посібників, тим більший вибір у викладачів, учнів,


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
145
студентів. Але проблема полягає втому, що значна кількість таких посібників видається без належної коректури і апробації, тому в цих посібниках можна зустріти велику кількість помилок від звичайних друкарських до математичних і фізичних. Деякі задачі виходять за межі програми, інші не мають фізичного змісту, зустрічаються абсурдні числові значення тощо. Спочатку це дратувало, але потім виникла ідея стосовно того, що якщо розв’язати некоректно сформульовану задачу, тобто розглянути всі можливі варіанти, з’ясувати, яких даних в цій задачі не вистачає або які дані чи питання умови задачі треба змінити, щоб задача стала коректною, розв’язати її за цих умов, дослідити всі можливі випадки і одержати цілком визначену кінцеву відповідь, то користь від цього буде значно більшою, ніж від розв’язування значної кількості цілком визначених задач. Окрім значної дидактичної користі успішне розв’язання такої задачі також дає велике моральне задоволення всім учасникам процесу розв’язання, насолоду переможця, що край позитивно впливає на пожвавлення навчального процесу. Відповідно до цього змінюються і вимоги до підготовки студента – майбутнього викладача фізики в сучасній школі. Нами було проведене дослідження, завданням якого було на заняттях з ПРФЗ (практикуму розв’язування фізичних задач) частину навчального часу присвятити навчанню студентів аналізувати, “довизначати” (переформульовувати)
НФЗ, які відповідають поставленій дидактичній меті. При цьому однією з гіпотез було те, що вміння розрізняти коректні, грамотно сформульовані фізичні задачі від некоректних, а останні переробляти таким чином, щоб вони набули статус правильної фізичної задачі підніме загальний рівень якості знань з фізики і зацікавить студентів. Відзначимо, що дане дослідження проводилося в контексті більш широкого дослідження щодо застосування різних методів і прийомів, зокрема більш широкого впровадження математичних методів для поліпшення вміння розв’язувати
НФЗ і якості знань з фізики в цілому. Ця гіпотеза також апробувалася при роботі з обдарованими дітьми, переможцями фізичних олімпіад. Під час дослідження необхідно було відповісти наряд запитань Які задачі визнавати некоректними і як провести їх класифікацію Яким повинен бути змістовний аспект навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач, зокрема, знання про фізичні задачі і методи їх розв’язування? Як співвідносяться між собою діяльності з розв’язування і складання класичних фізичних задач, переформулювання і розв’язування некоректних задач Якими концептуальними положеннями і принципами треба керуватися під час розробки змісту навчальних задач з фізики і їх систем, щоб навчання було селективним і результативним Яким повинен бути оптимальний спосіб навчання студентів і учнів розв’язуванню і складанню фізичних задач Скільки треба розв’язувати і складати


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
фізичних задач для достатнього рівня підготовки вчителя основної школи Зауважимо також, що розв’язування некоректно поставлених задач є окремою ланкою нашого дослідження, присвяченого самостійному складанню НФЗ студентами та обдарованими дітьми. Конкретизація та теоретична розробка гіпотези дозволила сформулювати концепцію змісту навчання розв’язуванню і складанню
НФЗ студентів, складовими елементами якої є такі положення
1. Виходячи з того, що розвиток фізики відіграє величезну роль установленні цивілізації і житті суспільства і відбувається шляхом постановки і розв'язування науково-практичних задач, має невичерпні можливості для навчального пізнання, реалізації гуманітарного потенціалу та виховання, відповідна навчальна діяльність студентів з розв’язування і складання НФЗ повинна мати замету усвідомлене відтворення клітини пізнання – повного діалектичного циклу природничо-наукового пізнання, всі його етапи включно від спостереження фактів (задачних ситуацій) до формулювання проблеми (складання задачі або її переформулювання її умови у разі виявлення некоректної умови) і далі до висування моделі- гіпотези, логічного її розвитку, експериментальної перевірки та практичного застосування (розв’язування, перевірка, застосування задачі.
2. В умовах, коли фізична наука все більше стає теоретичною наукою, а характерними і визнаними психологічними особливостями навчання фізики є застосування методів теоретичного пізнання та моделей, дидактичним змістом процесу розв’язування і складання фізичних задач як методу навчання та навчально-пізнавальної діяльності студентів повинно стати усвідомлення методів наукового пізнання фізики, змістовним ядром яких є метод моделювання.
3. Факторами, що впливають на змісті структуру методики навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач, є а) перехід від розв’язування класичних, сформульованих фізичних задач (зовнішнє цілеутворення у цілеполяганні) до самостійного складання задач або переформулювання некоректної задачі студентом (внутрішнє цілеутворення) відповідно психологічного основного закону онтогенетичного розвитку цілеутворення; б) застосування системного підходу як до визначення поняття задача з одного боку, такі до конструювання моделі змісту навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач навколо змістовної системи задач з другого боку (модульний підхід, що обґрунтовується необхідністю розгляду у загальному випадку певної системи задач під час розв’язування навіть одної окремої
фізичної задачі, де системотвірними факторами є переформулювання, складання підзадач, допоміжних задач, встановлення студентом інших змістовних логіко-психологічних відношень між задачами аналогічності, оберненості розв’язків задачі т.п.
4. Нормами, що регулюють відбір змістовної логічної структури


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
147
навчання розв’язуванню та складанню задач з фізики є дидактичні

та методичні принципи, зокрема, принципи генералізації та циклічності теоретичного узагальнення) у відповідності до розвитку рівня наукового пізнання у науці фізиці та рівня фізичної освіти у середній школі. Проведене дослідження показало, що посилення ролі розв’язування некоректно поставлених задач студентами і учнями як методу їх навчально-пізнавальної діяльності, інструменту пізнання дає позитивні результати. Навчально-пізнавальна діяльність студентів та обдарованих учнів у роботі надзадачею за умов її самостійного переформулювання або її всебічний аналіз з метою знаходження можливих варіантів її доповнення для коректного розв’язання усвідомлено відтворює повний цикл наукового пізнання. А саме від задачної ситуації (аналіз умови, до переформулювання, перевизначення певних даних задачі (моделювання нової задачної ситуації, розв’язування, перевірка, застосування задачі. Розгляд, розв’язування лише готових, повністю коректних, повністю сформульованих задач студентом відтворює розірваний цикл, виключаючи добування нового знання спостереження фактів і моделювання задачної ситуації, постановку, формулювання задачі. Зауважимо також, що наше дослідження даної проблеми ще не є закінченим і запрошуємо викладачів та студентів до співпраці.
Література
1. Павленко А. І. Методика навчання учнів середньої школи розв’язуванню і складанню фізичних задач. – К, 1997. – 177 с.
2. Пидкасистий П. И. Самостоятельная познавательная деятельность в обучении. – М
Педагогика, 1980.

Методи розв’язування задач із теми Механічні
коливання та хвилі
Інна Помаз

Відомий факт, що ефективне навчання можливе лише за активної діяльності учнів. Більшість вчених схиляється до думки, що якісне опанування навчального матеріалу з фізики можливе лише за тих умов, що від однієї третьої до половини часу занять буде відведено на розв’язування задач. Під якістю знань ми розуміємо вміння їх застосовувати на практиці, перенос їх у нові умови. В навчальній діяльності це і є вміння розв’язувати фізичні задачі різного рівня складності та різних типів. А. В. Усова і А. А. Бобров пишуть Вміння розв’язувати задачі. виступає як критерій засвоєння різних елементів знань. Ступінь оволодіння вміннями розв’язувати задачі визначає якість знань учнів, можливість здійснення самостійної пізнавальної діяльності


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
Ця ситуація має місце при розв’язуванні задач, тобто в самій методиці навчання фізики, причому в методиці, на яку відводиться третина всього часу, – все це і дає відповідну якість знань. Багато досліджень було присвячено цій проблемі. Перебуваючи на практиці в школі я спостерігала вищевказану ситуацію під час вивчення теми Механічні коливання та хвилі. Вищевикладені обставини обумовили вибір теми дослідження
“Розв’язування задач з теми Механічні коливання та хвилі”.

Об’єктом дослідження є навчальний процес з фізики в середній школі. Предметом дослідження вибрано фізичні задачі, розв’язування яких є раціональним, розвиває творчі здібності учнів і сприяє неформальному засвоєнню навчального матеріалу. Аналізуючи стан використання різних типів фізичних задач в навчальному процесі та методів їх розв’язування, приходимо до висновку, що в традиційній методиці використовуються переважно текстові задачі, а основним методом розв’язування є синтетико-аналітичний метод. Ми вважаємо, що це є однією з головних причин, яка приводить до формального засвоєння фізичних знань, невміння застосовувати їх учнями на практиці. Ця причина спонукає вчених-методистів розробляти і впроваджувати в навчальний процес нові методи навчання. [1, 4] Думка про системний підхід до навчання при розв'язуванні фізичних задач висловлювалась ЛІ. Резніковим, Є. В. Коршаком, К. В. Корсаком, П. Я. Михайликом та іншими. [1 – 3] Я вважаю, що використання системи задач для розвитку творчих здібностей учнів та поліпшення якості знань з фізики буде успішним, якщо базуватиметься на таких дидактичних принципах принцип надмірності принцип поступовості й послідовності принцип інтегральності принцип адаптивності принцип відкритості. У зв’язку з цим була розроблена система задач для розв’язування задач з теми Механічні коливання та хвилі. Система має 66 задач, 39 з яких якісні. Задачі різного рівня та використовуються для різних методичних завдань. Задачі на коливання, звичайно, такі ж різноманітні, які завдання на інші розділи фізики, але з тих завдань, які ґрунтуються на шкільному матеріалі, найцікавіші завдання на визначення періоду гармонійних коливань. Основна методика їх вирішення така – для знаходження періоду таких коливань треба згідно формулі
2
Ň
m k


знайти коефіцієнт зворотної сили k. Це робиться таким чином 1) здатне коливатися біля положення рівноваги тіло зміщується на невелику відстань ∆r з цього положення 2) розглядаються сили, що діють на це тіло (у цьому зміщеному положенні 3) знаходиться складова всіх сил на напрям до рівноваги (тобто на напрям – ∆r) – зворотна сила F.


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
149
Суть завдання полягає у використанні законів Ньютона Тому і підхід до рішення завдань і саме розв’язання мало відрізняються від тих, що розглядалися в розділі Механіка. У додаток до цієї системи розроблено тестові завдання для перевірки знань та підготовки до ЗНО. Завдання містять 2 варіанти по 12 задач натри рівні складності. Оскільки в наш час зовнішнє незалежне оцінювання створене з метою подальшого розвитку освітив Україні, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти. Мета проведення ЗНО –
2008 роб єктивне та неупереджене оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів. У 2007 р. проводився педагогічний експеримент, яким було охоплено
69 учнів з двох 11 класів середньої школи №10 м. Полтави. З них 36 навчалися в експериментальному класі, 33 – у контрольному. Порівняльний аналіз результатів навчання у контрольному та експериментальному класі дозволила розкрити загальну тенденцію впливу запропонованої методичної системи на якість знань, протікання і результативність навчально-пізнавальної діяльності школярів та підвищення рівня знань. Одержані результати підтвердили потребу, доцільність і ефективність комплексної розробки методики навчання, спрямованої на широке застосування у навчальному процесі з фізики з метою отримання більш глибоких і повних знань, розвитку інтелектуального потенціалу учнів.
Література
1. Коршак Е. В, Гончаренко СІ, Коршак НМ. Методика розв’язування задач з фізики. Практикум. – К Вища школа, 1976. – 239 с.
2. Коршак Е. В, Аяшенко А. И. Основы кинематики. Основные понятия и методы решения задач. – К Курс, 1995. – 64 с.
3. Резников А. И. Связь курса физики и математики //Физика в школе. – 1970. – №5. С. 3.
4. Розв’язування навчальних задач з фізики питання теорії і методики / Гончаренко С.У., Коршак Є.В., Павленко А.І. та ін. – К НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 185 с.

Обережно, шум
Мар’яна Шептуха

Відповідно до доповіді Європейської комісії, 20% жителів країн Європейського Союзу живуть в чорній шумовій зоні, небезпечної для здоров’я людей. Ще 40% живуть в сірій зоні, де відчувається постійний дискомфорт.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
Перші скарги на шум, що дійшли до нас з давніх часів, можна знайти в римського сатирика Ювенала. По його твердженню, у столиці важко було заснути – скрип, гуркіт обозів на вузьких вулицях, лайка візників заважали сну, дратували. Більша частина хворих, – писав він, – вмирають у Римі від безсоння. Але все-таки ці шуми були більш-менш терпимі для людського вуха, і тільки в цей час проблема шуму заявила про себе в повний голос. У середні століття існувала страта під дзвін. Гул дзвона мучив і повільно вбивав засудженого. В Англії вже уст. держава досить оригінально намагалася відгородити спокій і сон своїх підданих від зайвого шуму. Перші відомості про шумову приглухуватість з'явилися в працях медиків уже всередині століття. У них можна знайти опис впливу сильного шуму на здоров’я ремісників, гірників, рудокопів. Довгий час вплив шуму на організм людини спеціально не вивчався, хоча вже в давні часи знали про його шкоду. В Україні давно визнано, що шум – фактор екологічний. Проте цією проблемою не займаються на необхідному рівні, тому що це дорого і важко реалізовується. Так, київські фахівці санітарно-епідеміологічної станції проводили заміри рівня шуму умісті і виявили такі несприятливі місця проспект Перемоги, де вісім рядів автомагістралі вул. Борщагівська, по якій з самого ранку до пізнього вечора рухаються швидкісні трамваї на вул. Саксаганського, Індустріальній, Хрещатику, бульварі Лесі Українки рівень шуму становить
– 87-93 дБ. Ці проблеми в різній мірі зустрічаються у всіх містах, як в Україні такі світі. У своїй дипломній роботі я розглянула питання впливу шуму на організм людини та способи подолання цих проблем. За своєю фізичною суттю шум – це механічні коливання частинок пружного середовища (газу, рідини, твердого тіла, що виникають під дією якої-небудь збуджуючої сили. При цьому звуком називають регулярні періодичні коливання, а шумом − неперіодичні, випадкові коливальні процеси. При гігієнічній оцінці шум, згідно санітарним нормам, класифікується за
1) За походженням виробничі (аеродинамічні, гідродинамічні, механічні побутові вуличні) За частотними характеристиками низькочастоні; середньочастотні; високочастотні
3) За часовими характеристиками постійні, рівень звуку яких за робочий день змінюється в часі не більше, ніжна дБ непостійні − рівень звуку яких за робочий день змінюється в часі більше, ніжна дБ а) коливальні в часі, рівень звуку яких неперервно змінюється в часі


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
151
б) переривисті – рівень звуку яких безперервно змінюється на 5 дБ і більше, причому тривалість інтервалів, на протязі яких рівень залишається постійним, складає 1 сі більше в) імпульсні, які складаються з одного або декількох звукових сигналів, кожний тривалістю менше 1 с. Звук – це коливання, що відчутно впливає на головний мозок, а відповідно і на всі фізіологічні процеси організму. Шум в 20-30 дБ вважається для нас нешкідливим це природний звуковий фон. Але вже при шумові в 40 дБ людина не в змозі відпочивати, зони вище 80 дБ вважаються небезпечними, у зонах вище 135 дБ заборонено перебувати навіть короткочасно, а шум в 150 дБ взагалі нестерпний для людини.
Таблиця 1
Вплив шуму і його джерела
Рівень шуму Вплив шуму Чим викликаний шум
35 дБ Порушується сон, людина не в змозі відпочивати Тиха розмова
55 дБ Знижується продуктивність розумової діяльності Звичайна розмова
70 дБ Погіршується слух, підвищення артеріального тиску, знижуються деякі показники імунітету Легковий автомобіль
80 дБ Небезпечний рівень значне навантаження на нервову систему, впливає на психічний стан, порушується робота серця Вантажний автомобіль
110 дБ Можливе шумове “оп’яніння” − агресивний, збуджений стан втрата слуху Деревообробний станок
140 дБ Поріг больового відчуття. Можливий розрив барабанної перетинки Зліт реактивного літака Заданими Міністерства екології Німеччини, шум − другий після паління фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Навіть зовсім короткий шум в 70 дБ викликає збільшення секреції гормонів гіпофіза, які стимулюють вироблення адреналіну й норадреналіну. Підсилюється робота серця, звужуються кровоносні судини й відповідно підвищується артеріальний тиск. Шум впливає й на роботу мозку знижується гострота сприйняття й гальмується розумова працездатність. Шум перешкоджає логічному мисленню, послабляє увагу й приводить до нещасних випадків. Від шуму страждає й слух. При тривалому впливі шуму високої частоти у вухові відбуваються необоротні зміни через рік- два людина запросто може оглухнути, іноді глухота настає через п'ять- десять років. Як виглядає ситуація вмісті Полтава. Особливо важливо звернути увагу на освітні заклади. Більшість шкіл розташовані наддорогою, де постійно відбувається рух транспорту. Так, наприклад, школи № 2, 5, 6, 10,


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

152 11, 16, 19, 20, 27, 28, 38 знаходяться в місцях, де високий рівень шуму. Школи № 12, 14, 17, 33, 37 розташовані в сприятливих місцях. Потрібно приділити цьому увагу, адже шум в 65 дБ, який може потрапляти в приміщення школи з вулиці, зменшує увагу учнів на 12-15%, як наслідок збільшується кількість помилок. Вплив шуму і джерела його виникнення викладено в табл. 1. Отже, шум це серйозна проблема, особливо великих міст, яка потребує уваги. Про небезпеки шуму та способи зменшення його рівня повинен знати кожен. Планується провести цілий ряд досліджень з цього питання.

Література
1. Клюкин И. И. Удивительный мир звука. − Л Судостроение, 1978. − 168 с.
2. Гігієнічна оцінка факторів зовнішнього середовища. − http://www. neonatology. narod.ru/gygiene.html
3. Городецький М. Обережно, шум − http://h.ua/rubric/12/1/

Використання методу проектів на уроках фізики
в гуманітарних класах
Віталій Помаз, Альберт Примаков

Викладення фізики в гуманітарних класах вданий час пов’язане з цілим рядом труднощів, обумовлених переходом на профільне навчання на старшому ступені загальної освіти. З одного боку, вивчення фізики обмежене рамками базисного навчального плану, в якому для гуманітарних класів скорочена кількість навчальних годин або взагалі рекомендовано вивчення інтегрованого предмету Природознавство. З іншого боку, перед вчителем фізики поставлено завдання формування цілісної науково-природної картини світу. Вивчення фізики в гуманітарних класах – це важливий засіб, що допомагає школярам освоїти ту частину культури, яка визначає обличчя сучасної цивілізації. Видатний фізик Дж. К. Максвел вважав, що наука захоплює настільки тоді, коли зацікавившись життям великих дослідників, ми починаємо стежити за історією розвитку їх відкриттів, тому одним з напрямів роботи в гуманітарних класах є вивчення історії фізики і техніки. Унікальність фізики як навчальної дисципліни полягає ще і втому, що учні залучаються до всіх етапів наукового пізнання від спостереження явищ, висунення гіпотез до їх експериментальної перевірки. При цьому в учнів активно формується науковий стиль мислення. Тому в гуманітарних класах при вивченні фізики як один з методів навчання може бути використаний метод проектів. У основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навиків учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
153
завжди припускає вирішення якоїсь проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, аз іншою, інтеграція знань, умінь з різних областей науки, техніки, технології, творчих областей. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, відчутними, тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення якщо практична, конкретний результат, готовий до впровадження. Учні гуманітарних класів, у яких виникають труднощі з точними науками, з великим захопленням беруть участь у вивченні проблем, що є для них важливими і значущими. З особливим інтересом учні працюють над проектами з використанням інформаційних технологій. Впровадженню таких проектів в шкільну практику сприяла програма навчання для майбутнього. Так цікавим вийшов інтегрований урок фізики в 11 класі ЗОШ №10 м. Полтава на тему Який тип електростанцій найдоцільніше використовувати в Полтавському регіоні. Кожна група, вивчивши принцип дії, особливості розміщення і експлуатації певного типу електростанцій, представила не тільки рефераті доповідь надану тему, але свій виступ супроводжувала мультимедійною презентацією і підготувала буклет, що відображає переваги і недоліки використання даного виду електростанцій в Полтавському регіоні. Підсумковий урок захисту проектів пройшов у формі прес-конференції, за підсумками якої група, що представляє пресу, випустила інформаційний бюлетень, в якому виявилися літературні здібності учнів. Оцінка презентацій і буклетів проводилася за критеріями, які були розроблені вчителем спільно з учнями.
Урок-захист проектів пройшов у формі ділової гри Патентне бюро
- група учнів-істориків підготувала повідомлення про історію виникнення електростанцій і технічні особливості електростанцій, продемонструвала фрагмент відеофільму
- група учнів-літераторів прочитала уривки з літературних творів, в яких зустрічаються описи електростанцій
- група учнів-винахідників представила в класне патентне бюро свої винаходи – моделі електростанцій, які можна встановити у Полтавському регіоні. Окрім моделі, винахідники повинні були представити заявку на
- свій винахід, технічне креслення моделі, план розміщення, де передбачається встановити дану електростанцію, і назву електростанції. Під час захисту проектів, кожен винахідник демонстрував модель електростанції, відповідав на питання членів патентного бюро. За підсумками захисту проектів учням були вручені Патенти на винахід. Оцінка винаходів проводилася за критеріями, розробленими учнями- працівниками патентного бюро (рис. 1)Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал